ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

277 רפסמ

ט"נשת ,רוכז תבשו הוצת תשרפ

םירצונה םירופ וא ןאיטסבס ןוד ךלמה םירופ

ילפרוא השמ 'פורפ

לארשי תודלותל הקלחמהלרוגה אוהש "רופ" הלימהמ עבונ "םירופ" םשה לש ורוקמ ,עודיכ
הערה ותריזג תא עצבי אוה ובש שדוחה תא עובקל ידכ ,ןמה ליטהש
העושיל הרצה תא ךפהו ומע תא ליצה לודגה ודסחב 'ה .םידוהיה לע
םידומ ובש ,החמשו התשמ םויכ רדאב ד"י עבקנ ךכיפלו ,הלודג
ןמה תריזג תשרפ תא רתסא תליגמב םיארוקו ותעושי לע ךרבתי 'הל
תורודל עבקנ הז גח .ומע תא 'ה ליצה הבש ךרדהו םידוהיה לע
[1]."ולטובי אל םירופה ימי - לטביי תורצה ןורכז לכש יפ לע ףאו"

הברה דוע ולפנ הכוראה ונמע תולג לש תורודה תצורמב
םירופה גחש םשכ .לארשי תוליהק לש ןלרוגב "םירופ"
,רתסאו יכדרמ ימיב סרפ ידוהיל עריאש סנל רכזכ עבקנ
תוערואמל ןורכיז ימי לארשיב תונוש תוליהק ועבק ןכ
הנכס וא השק הריזגש עריא רשאכ .ןהיתודלותב םיבושח
ולצינ היופצ יתלב ךרדבו ,הליהקה ינב לע הפחיר הלודג
,הליהקה ינבל החמשו גח םויכ םוי ותוא ועבק ,הנממ
דחאמ הלועש יפכ ,הנשב הנש ידמ ותוא םיגגוח ויהו
:הז גהונ לע םידיעמה םיברה תורוקמהמ

םיסנ םהל ועראש ידי-לעש ,הז ונרודב םידיחי תצק שי
[2]םירצמב ןכו .תורודל בוט םוי םימי םתואב ועבק
התשמ םוי ותוא ועבקש לודג סנ םהל ערא :םויה דוע
ןמיס] ל"ז רקשאלא ם"רהמ תבושתב םגו ,תורודל החמשו
שדוחל א"י םוי תא תושעל ונקתש ,תחא ריעמ איבמ [ט"מ
השענש לודג דחא סנ םסרפל [3]וירבד לכל םירופ תבט
[4].םויה ותואב םהל

ופיסוה בורה לעו ,"ינש םירופ" וארק ולא ןורכז ימיל
,תושחרתהה םוקמ רואיתל דחוימ יוניכ דוע הליהק לכב
הלאכ "םיינש םירופ יגח" .רחא רכיה ןמיס וא הנמז
טעמכ ,הלוגה תוצופתמ תונוש תוליהקב םישענו םירכזנ
ןסינל יעישתה םוי :ןוגכ [5],הנשה ישדוחמ שדוח לכב
'ח ;תפרצ םורדב רשא סרטניפרק להקל אוה ןורכז םוי
"םירופ" וב א"יו ןוויב רשא סואיכ ריעב "םירופ" רייא
ו"ט ,וניברואב "םירופ" ןויס א"י ;הרקנא תליהקל
יצנריפ תליהקל "םירופ" וב ז"כו הנייס ריעב םירופ" וב
רשא הארטסוא ריעב "םירופ" זומתב 'ז ;הילטיאב רשא
"םירופ" וב ח"יו רי'גלאב "םירופ" וב א"י ,ןילהווב
רשא ןארוא ריעב "םירופ" בא-םחנמ 'ו ;הידנק יאב
"םירופ" וב 'יו וקורמב "םירופ" לולא 'ב ;רי'גלאב
;רי'גלאב "םירופ" ןושחרמב 'ד ;הילטיאב רשא הבודפב
תבט א"י ;תפרצב רשא סרטנפרקב ןורכז םוי ולסכ ו"ט
ט"כו (ןירש םירופ) וב ג"כ ,וטנאפיל ריעב "םירופ"
ןכ-ומכו ,ילופירטב םהינש - (לו'גרוב םירופ) וב
תליהקל "םירופ" טבש ח"כ ;הנוקנא ריעב "םירופ" וב ב"כ
"םירופ" וב 'יו הנבוקב "םירופ" רדא 'א ;ןויניבא
םירופ"ו "םירצמ םירופ" דבלמ ,הימהובב סידניירב תחפשמל
רכזנש םוקמ לכב ךא .הז שדוחב םג םילחה ,"ץיצנציו
,רדאב ד"י לש הז גחל התייה הנווכה ,םתס "םירופ" םשה
,הנש תואמ שמחו םייפלאכ לארשי תוליהק לכ תא ףיקמה
.לכנתמו רצמ םתלצה סנל לארשי לכל תפומו למס אוהו


םתוא ןויצלו וללה םידחוימה הידוההו החמשה ימי רכזל
ןתואב .תודחוימ "םירופ תוליגמ" םג וחסונ םיעוריא
'ה תגהנה יכרד םינודנ עוראה טורפל ףסונב תוליגמ
לש הרקמה אוה ךכ .ויאורב לכ לע תיטרפה ותחגשהו
יד םירופ" וא (Purim Sebastiano) "ינאיטסבס םירופ"ה
גוחנה ,(Purim de los cristianos) "סונאיטסירכ סול
רכזל ברגמה תוליהקב דחוימ סקטב לולא שדוח שארב
,ןאיטסבס ןוד לע ךילמ לא דבע ןטלוסה לש ונוחצנ
ב ,ןיזכמ דאו לע ריבכ לא רצקלאב ,לגוטרופ ךלמ
ועסמב שקיב לגוטרופ ךלמ ןאיטסבס .1578 טסוגואל 13
םלשנל ןכו ,םידוהיה לש םתד תרמה ידיל חכב איבהל
קר אל ,ןכ לע םהל התייה ,הלודגה ותלפמ .םשוכרמ
תניחבב יקולאה קדצל תחצנ החכוה אלא ,החמשל רוקמ
.םייוצמ ונא'ותעשרכ ער עשרל ןתונה'

,הדבועה תשגדומ םהיאצאצו דרפס ישרוגמ לש תוקינורכב
םהיתורזג לע לגוטרופ יכלמ תא שינעהל שקיב ה"בקהש
תיילגהו (1497) ז"נרב תיללכה הרמהה :םידוהיה יפלכ
,"אכבה קמע" לעב יפל .םינינתה ייאל םידוהיה םידליה
(1557) ז"לשה תנשב םימשה אבצ לכ םע ה"בקה בשיתה רשאכ
ךלמה תא תותפל שקיב ,םהיגיהנמבו םימעב ןיד תושעל
וקורמב המחלמל תאצל ויליח תאו וירש תא ,ןאיטסבס
םהב ותמקנ תתל שקיב ךכב .םהל אל ץראב ולפיש ידכ
רבסב םתוא ולביק הליחתבש ,םידוהיל ושעש הערה לכ לע
תורצנל םתוא וריבעהו םהל ולכנתה ףוסבלו ,תופי םינפ
,ךלמה יצעוי יפב התפמה "חורה" האצי ןכ לע .חוכב
(Fez) סיפב ךלמה ףירשב םחלהל תאצל ותוא ועינהש
םידוהי םנשי ריעבש םיצעויה ורמא יכ ,התוא שובכלו
אופא היהי ןתינ .בר ללש םהיתונועמבו םיבר םירישע
תורצנל םתוא לובטל וא תוחפשלו םידבעל םתוא ךופהל
וליחו ןאיטסבס ךלמה תחנ רשאכש אלא .םשוכר תא תשרלו
יכ וליחו ףירש ךלמה ידיב תושק הכוה ,וקורמ תמדאב
'הל הכאלמ יכ ,ומעז ילכ איצויו ורצוא תא 'ה חתפ"
,םהב השענ ןכ ושע רשאכ ,איהה תאטוחה הכלממב איה
ץקו ,רבוק ןיאו הדשה ינפ לע החוסכ םתולבנ יהתו
קלח הז ,ףרחת םהילע ץראה תמהב לכו ,טיעה םהילע
לכמ לארשי ומעל ערפנה ךורב ,וניסושל לרוגו וניזוב
הלודג הקעצ יהתו ,ןובסיל לא העומשה אובתו !םהירצ
רשא ץראה לכב תיב ןיא יכ ,לגוטרופ ץרא לכבו הברקב
[6]."'ה אוה קידצ ,הרדה לכ לגוטרופמ אציו .תמ םש ןיא


,ורמואב וז השרפ לע םג דימעה 'היגולומונ'ה לעב
ןוד ךלמה .ונילע 'ה תחגשהל תוחכוהה תא םינב וארש
ודיחי ונב תא האר ,םידליה תא הלגה רשא ,ינשה ואו'ג
רטפנש ,לאונמ ןוד ושרוי וליאו ,תיגרט התימב תמ
םידלי ינפלמ וריסה' םינורחאה ויעגרב קעוצ היה ,רעצב
,ויליצא םע הקירפאל ןאיטסבס ןוד עיגה ,םתמועל .'הלא
םהיבסש ומצע םוקמ ותואב םייובש ושענו ודחכנ םשו"
תוירזכאבו קדצ ילב םיפדרנה םידוהיה תא וילא ולגיה
ואבוה םירתונהו ,לגוטרופ לש הנרק העדגנ םש .הבר
ורג ןהבש תורכיכב זורכה ידי-לע םש ורכמנו סיפל
[7]."םימימת םיפדרנ םתוא לש םהישרוי ,םידוהיה

.הליגמ תאירק םע תורודל םירופ עבקנ ערואמה רכזל
וליאו "סונאיטסירכ סול יד םירופ" ול וארק ןאוטיתב
המחלמה התייה" יכ ,"סאבמוב סאל יד םירופ" ר'גנטב
תוצצפה הברה הב ועמשנו] ח"לשה תנשב דואמ דע הקזח
לעו םהילע ולביקו םימכחה וצבקתנ ןכלו ,["סאבמוב"
[8]."ךליאו םשמ םינויבאל תונתמו םירופ תושעל םהינב
"םירצונה םירופ" וא "ןאיטסבס ךלמה םירופ" תליגמל
,םיצופנה םיחסונה דחאמ קלח איבנ ןלהל .םיחסונ המכ
[9]:םינומדקה תבהא רפסב אבומש יפכלולא שדח שאר לש 'ב םויל הליגמקפל ומעל חלש תודפ תנש


ףקותו .ברעמה תוצראב םיבשויה םידואיה לכ םע לודג סנ השענ
תולובחת שעיו ןודזב אב ו"שי ומש ןייטצאבאס לגוטרופ ךלמש היה סנה
לודג ליח ףסאו ברעמה תוצרא שובכל ותעדב הלעו .ודצב םיפשכ
ברח יזוחא םלכ תוקיז ירזאמ םישרפו םיסוסו םיה לוחכ דבכ םעו
.המחלמ ילכ לכ םע םיחמורו תשק ישפות המחלמ ידמולמ ,השוטל
תוינרובו תוניפס ךות םימי תוחרא אוהה הנחמה לכ םע רובעיו
השביל ותאצבו .'אעי ה'גנאט ריע דע אביו םיתכ דימ םיצו תולודג
םיאבה םידבכנו םירש םע והנחמ לע ךרע ,םש תרכזנה ה'גנאט ריעל
לכ םע םשמ עסיו ץראה ןיע תא םיסכמ בר םע תוקוחר תוצראמ ותא
םילגדב ראצקל איה רשא ,וינפל הנושארה הנידמה שובכל אבל והנחמ
םויה היהיו :הנרו ריש לוקב הדקרמ הבכרמו רהוד סוסו םישורפ
םע םחלהל ויתואבצ לכ םע ותמחלמ ךרע לולא שדח שארל ינש םוי
איהה תעהו .ודימ וצרא תא ליצהל ומע םחלהל אב רשא ברעמה ךלמ
לש ויהלא תיבב רדנ ובל ןודזב עשרהש ןעי בקעיל הרצ תע התיה
הנוכי לארשי םשב רשא לכל רובעיש ברעמה ירע שובכי םאש ,ןבאו ץע
דגוה הזו .ברחב גרהי רובעל הצרי אלש ימ לכו ,ומזיטואב ימב
ורמאו ויתולייח םע ואבש םיסונא םידואי םישנא ינש ידי לע ונל
תאמ ונמצע לע ונשקבו .םכילע ןנחי ילוא םכיהלאמ ושקב :ונל
וילע איבנה די לע ונל רמאש ומכ ונתוא רכזו אוה ךורב שודקה
םיתלעג אלו םיתסאמ אל םהיביא ץראב םתויהב תאז םג ףאו" םולשה
םהל יתרכזו" רמאנו ."םהיקלא 'ה ינא יכ םתא יתירב רפהל םתלכל
תויהל םיוגה יניעל םירצמ ץראמ םתוא יתאצוה רשא םינושאר תירב
םתזחא הדער וזפחנ ולהבנ םויב וב תחא העשבו "'ה ינא םיקלאל םהל
,ויתולייח ישאר לכ םע דודש לפנ םש עשרהו תוהלב ןמ ומת ופס םש
טלמנ אל וחרב רשא וליפא יכ םיקלא תדרחל היה אוהה הנחמה לכו
.ךרבתי לאל תולהת םיירברבה דיב ובזענ םלכ יכ ,דחא דע םהמ
םידואיה ולבקו ומייק וב החמשנו הליגנ 'ה השע םויה הז יכ לעו
םהירחא םערז לעו םהילע ,םהה םימיב ויה רשא השעמ ישנאו םינברה
הקדצ תתלו ,הנשו הנש לכב הז םוי ריכזהל םהילא םיולנה לכ לעו
לטבהלו תויונחה רוגסלו) החמשו התשמ םוי ותא תושעלו םיינעל
םש ךורבו .ודבל ואלפנ השוע לארשי יקלא 'ה ךורב … (הכאלממ
ןמא םלועל 'ה ךורב .ןמאו ןמא ץראה לכ תא ודובכ אלמיו ודובכ
.ןמאו:תורעה

;חכ ט רתסא תליגמ הוושה .ח"י הכלה 'ב הליגמ תוכלה ם"במר .1
.רוכז תשרפל קוליסו ,ט ילשמ שרדמ ;ד הכלה ,א ,הליגמ ,ימלשורי

,(1524) ד"פר תנשב ריהאק ידוהיל העושיה רכזל םירצמ םירופ .2
ןטלוסב דרמש תע ,החפ ןאטיאש דמחא ,םירצמ טילש תורזגמ ועשונש
.ןמילוס

תבט א"יב וטנאפיל ידוהיל עריאש סנה רכזל וטנאפיל םירופ .3
.םימרגותה ידי לע השבכנש העשב (1699) ט"נת

.ו"צת ןמיס ,םייח-חרוא ,שדח ירפ .4

דעומ ימי :ו ךרכ ,םידעומה רפס ,יקסניול ט"וי טורפב האר .5
.321-297 'מע ,ז"טשת ביבא-לת ,ןורכזו

,ג"נשת םילשורי ,ללה 'מ תרודהמ ,אכבה קמע ,ןהכה ףסוי .6
.195 'מע

'היגולומונ'ה - הרות לש הכרע לע קבאמב ,ילפרוא 'מ האר .7
.269 'מע ,ז"נשת םילשורי ,בהובא לאונמע 'רל

;94-93 'מע ,א"ערת םילשורי ,ברעמה רנ ,ונאדילוט ם"יר .8
F. Cantera Burgos, El Purim del Rey don Sebastian, Sefarad םג האר
.V (1945), pp 219-225

.15-12 'מע ,ט"מרת םילשורי ,םינומדקה תבהא רפס האר .9
ייחב הנש ףלא ,ינרפעז 'ח ידיב האבוה תרחא העודי החסונ
.101-99 'מע ,ב"ח ,ו"משת דול ,וקורמ ידוהי<