ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

226 רפסמ

ח"נשת ,רוכז תבשו הוצת תשרפ

םידהיתמ ץראה ימעמ םיברו

גיטפהרו רמתיא ר"ד,תוכלמ שובלב ךלמה ינפלמ אצוי יכדרמ ,לגלגה ךפהתהש רחאל
םיברו" :םילימב םייתסמ קרפהו ,החמשו הרוא התיה םידוהילו
'סא) "םהילע םידוהיה דחפ לפנ יכ ,םידהיתמ ץראה ימעמ
.(זי ח
,הרז הלימ - ע"באר ןושלבו ,תיאדיחי הלימ איה "םידהיתמ"
?הרשפ המו
דחפ ינפמ ,םירייגתמ ךכ םאה םלוא .םירייגתמ :רמוא י"שר
?םידוהיה

יריג דחא :רמוא הימחנ 'ר" :תרמוא (ב"ע דכ) תומביב ארמגה
םניא רתסאו יכדרמ יריג דחאו תומולח יריג דחאו תוירא
והז ךא ,םה םירג םלוכ ,רמואה ירבדכ הכלה םנמא ."םירג
.םימש םשל אלש רג םילבקמ ןיא הליחתכל ךא ,דבעידב קר
רחאלו ,וז הלאשל וקקזנ ("ימיב אל" ה"ד םש) תופסותה ילעב
,וריגתנ םמצעמד ,רמול שיו" :ונע ,דוד ימיבש םירגה ןמ ולאשש
."'םידהיתמ ץראה ימעמ םיברו' :רתסאו יכדרמ יבג ןחכשאדכ
.םמצעמ לארשי םעל וחפסנ אלא ,תמאב םירג ויה אלש עמשמ
םידוהיכ םיארתמ" :רואיב איבהש ארקמ תעד שוריפ םג הארו
."םתבוט ישרודו םידוהי יבהואכ םיארתמ וא

י"פעו ,שממ ורייגתה י"שר י"פע .תוטיש יתש ונינפלש אצמנ
.לארשי םעל וחפסנ תופסותה
תוכלהב ונושל וזו ,תישילש הטיש הרואכל הלוע ם"במרה ןמ
:די ג"יפ האיב ירוסיא
המלש וא ,לארשי תא עישומה ןושמשש ,ךתעד לע הלעי לא
...............
,ןתויגב תוירכונ םישנ ואשנ ,'ה דידי ארקנש לארשי ךלמ
...............
רגה אובישכ ,הנוכנה הווצמהש ,אוה ךכ רבדה דוס אלא
...............
ךכיפל ...אמש וירחא םיקדוב ,רייגתהל תרויגה וא
...............
ףאו ...המלשו דוד ימי לכ םירג ןיד-תיב ולבק אל
...............
המלשו דוד ימיב םיריגתמ הברה םירג ויה ןכ יפ לע
...............
,םהל םיששוח לודגה ןיד-תיב ויהו ,תוטוידה ינפב
...............
םיברקמ אלו ,םוקמ לכמ ולבטש רחא םתוא םיחוד אל
...............
.םתירחא הארתש דע םתוא
...............

,םידמועו םייולת םירג לש םייניב בצמ ןיעמ ונינפל ירה
עמשמ ם"במרב האבה הכלהה ןמ םנמא .םתירחא אהת המ תוארל
רמומ לארשיכ אוה ירה ,ם"וכ דבעו רזח וליפא" דבעידבש
."ןישודק וישודקש
.ןחבמל דמועש יתייעב רג והז הליחתכל תאז לכב

הרואכל ךא ,רתסאו יכדרמ ירג תא ןאכ ריכזה אל ם"במרה ןכא
ןמ אמש" םה םגש דוד ימיב םירגה ןידכ ולא לש םניד םג
- דחוימ יוטיב ןאכ רכזנש הביסה וז ילואו ."ורזח דחפה
יהוזש ןויערה תא אוה אטבמ ןכש ,ליעל רכזנכ "םידהיתמ"
.תמלשומ אל תורג

:רמאנ ךכו ,הליגמה ךשמהב רומאל רבסה עיצהל הארנ תאז רואל
םהילע םיולנה לכ לעו םערז לעו םהילע םידוהיה ולבקו ומיק"
.(זכ ט) "...הלאה םימיה ינש תא םישע תויהל ,רובעי אלו

."רייגתהל םידיתעה םירג" :י"שר רמוא ?םהילע םיוולנה םה ימ
הולנו" :ןוגכ ,םירג לש רשקהב העיפומ "םיולנ" הביתה ןכאו
רמאי לאו" ;(א די 'שי) "בקעי תיב לא וחפסנו ,םהילע רגה
.(ג ונ םש) "רמאל 'ה לא הולנה רכנה ןב

ךרוצל םירופה ימי תא לבקל ךירצ עודמ ,רבדב ןייעל שיו
,בייחמ ןיד תויהל ךפוה םירופ םא ירה ,םיידיתעה םירגה
ינידו הרותה יניד לכב ביוחי ,דיתעב רייגתיש ימ אליממ
אלש רמול ידכ ,רכזנ "םערז"ש דועב ?םירופ ללוכ ,םימכח
הנקתכ םירופה ימי תא ולביק אלא ,דבלב רוד ותואל ולביק
םאו .ללכב םירג אליממ ,ולביקש רחאל ךא ,תורודל העובק
םתואל הנווכה יכ ראבל רשפא ,ולעננ אל םיצורית ירעש יכ
.ליעל ורכזנש "םידהיתמ"

אהת המ ,הניחב םיכירצ "םידהיתמ" םתוא ם"במרה יפל ירה
ולביק וניד תיבו יכדרמשכ יכ ,רמול ןתינ ןכ םא .םתירחאב
הצובק התוא תא םג םהילא ופריצ ,הנקתכ םירופ תא םהילע
,לארשי םעל םהלש רשקה תא קזחל ידכ "םהילא םיולנה" לש
,םירופ אקווד ,ןכ לע רתי .הבוט תירחא םהל חיטבהל ךכבו
ט םש) "םהיאנשב המה םידוהיה וטלשי רשא" םושמ וב שיש
ךרוצ שיו ,םיאנוש םתואמ אבש רגל השק תויהל לוכי ,(א
.ביואה לע ןוחצינה תא גוגחל קקזנ אוהשכ ,ודדועלו וקזחל

,םיוולנה םידהייתמה תא םהילא ףרצל דחוימ ךרוצ היהש ,אצמנ
רגה הולנו" :ללכב ויהיו לארשי םעל םלש בלב ופרטציש ידכ
.ליעל רכזנש יפכ ,"בקעי תיב לא וחפסנו ,םהילע


*
תוביסמ םירייגתמש םירג שי ונימיב םג .ונימיל הכלשה ןאכמ
,םה םירג דבעידב יכ םאו ,הזב אצויכו הבוטה ינפמ ,תונוש
ויתורודל לארשי תיב םע םהלש רשקה תא קזחל ךרד שפחל יוארה ןמ
.ותשרומו


עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה