ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל הדיחיה תאמ

158 רפסמ

ז"נשת ,תודלות תשרפ

הרוכבה תמחלמ

           
                - א -

.ושעל בקעי ןיב הרוכבל תורחתהה אוה תודלות תשרפ לש יזכרמה אשונה
,הרוכבה תריכמ ,התלאשל 'ה תבושת ,הקבר לש םחרב םינבה תוצצורתה
היהש המ תא בקעי גישמ םכרדש םיבלשה םה הלא - בקעיל הכרבה ןתמ ףוסבלו
םינבה יכ השחש ,הקבר .תובר תולאש םיררועמ ולא םיבלשו .גישהל וילע
'ה ,העפותה רשפל תודיתע דיגמ וא איבנ ךרד 'הב תשרוד ,הנטבב םיצצורתמ
"ריעצ דבעו ברו" םימע ינש תאצל םידיתע הנטבבש םינבה ינשמ יכ הל בישמ
                         .(גכ ,הכ תישארב)

קפוסמ רבדה הנהו" :ק"דר רמואש יפכ ,איה תיעמשמ-וד הקברל 'ה תבושת
שיש אלא...ברה תא ריעצה וא ריעצה תא ברה ,ורבח תא דובעי ימ ראיב אלו
םג .םישרפמה רתי םיטונ ךכלו ,"ןושארה אוה לעופה בורב יכ רואיב טעמ
תא דובעי ,ושע ,לודגה) "בר" אשונהו אשומה אוה "ריעצ" ם"בשר תעדל
ובהאש בקעי תא (הקבר) הבהא ךכלו"  רמוא אוה ןכ לע (בקעי ,ןטקה
,"לעופה אוה - 'ברו'" :רמואה ,ארזע ןבא םג םירובס ךכ ."ה"בקה
תבושת תודוא לע .ל"דשו "ויחאל ריבג אהיש בקעי לע רזגנ ןאכ" :ינוקזח
                         :וטוסאק בתוכ 'ה

לכ לש תמדקומה התעידיב תוהולאה הרסמש העדוה וא ,תיהלא הרזג איה
םדא ינבש םירבדה ויהי רשא ויהי ,אלמתהל אל לכות אלשו ,תוערואמה
יפכ ,דועיי ותוא ךא .םתוא ושעי וא ,םתוא ורמאי וא ,םהב וצרי
םאלמ םאלו" .יעמשמ-ודו לפרועמ ,האובנה ירבד תא ללכ ךרדב הרוקש
םג ךא .רמאנ אל הז זורחב  ?שלחי הזיאו ץמאי םהמ הזיא :"ץמאי
וניא השעמל ,רבדה תא ריהבהל דעוימכ  הארנש יפ לע ףא ,אבה זורחה
הז ,"ריעצ דבעי ברו" .קפס לכ קלסיש ןפואב אל תוחפל ,ותוא ריהבמ
םהיניב ופילחה ילוא :םמא ברקב...וצצורתה םימואתה ינש ךא .ונושל
הצרש ימ...?ינש דלוויהל דעוימ היה ןושאר דלונש ימו ,םמוקמ תא
"בר"ש ,ץמאמ תצקב ,ןועטל םג היה לוכי ,ולשמ ךרדב האובנה תא שרפל
   .(195 'מע ,וטוסאק) .אשונ אוה "ריעצ"ו (אשומ ל"צ) אושנ אוה

                       ?וז תועמשמ-וד המ םשל

                 :לאנברבא לאוש הרוכבה תריכמ רבדב

ונממ לודגה ויחאל רמול ובל ואלמ ךיא רשיו םת שיא בקעי היה םא
רסו םיקלא ארי שיאל יואר ןיאו ,םישדע דיזנב ותרוכב תא רוכמיש
תונקל םירבדב ותוא הנויש ןכש לכ ,ולש וניאש המב וניע ןתיש ערמ
        ?םישדע דיזנ אוהש ומכ יוזב ריחמב ותרוכב תא ונממ

הרוכבהש םהיבאל םינבה ועידוה אל הריכמה השעמ ירחא עודמ םוקמ לכמ ךא
                           ?ריעצל הרבע

רמא ירהש ,תאזה הריכמה ןיינע ויבא קחציל םלועמ דיגה אל בקעי יכ
ליעוה המ ןכ םא ,"ושע ךרכב ךנב ינא" רמא ושעו "ךרוכב ושע יכנא"
,תישארב ,ל"דש) ?ויבאל עודי יתלב ןיינעה תויהב ותלובחתב בקעי
                (197 'מע ,וטוסאק הארו ;אל ,הכ

                        :לאנברבא לאוש דועו

טפשמ ולו לודגה הנב ותויהב ושעמ הכרבה תא ריסהל הקבר התאר המ
היהש הכרבה תא ושעמ ריסהל הזה תולדתשהה לכ הלדתשה המלו תוכרבה
יכ ,םיחא ןיב ליעוהל אלו רזעל אל םינדמ חולשמו ,וכרבל ץפח ויבא
                ?הלטבלו הבר האנהו בזכו רקשב םא

תולאשב תוברהל ונתנווכ ןיא םלוא .הברה תולאש דוע לואשלו ףיסוהל רשפא
לכב וז השרפב הלגתמה ,הרוכבה תמחלמש ןייצל אלא ,תובושת עיצהל אל ףאו
תוגרדב ,םתוא ראתמ ארקמהש יפל תובאה ייחב ינשה טוחכ תרבוע ,התמצע
             .תולאשה ןמ הלודגה יהוזו - הטלבה לש תונוש

םשכו .תירב 'ה םיקה ותא רשא אוהו ,לאעמשיל ינש היה קחצי םג אלה
לאעמשי ול" .לאעמשי תא בהא םהרבא םג ךכ ,ורוכב ושע תא בהא קחציש
דלת הרשש ול עידומ 'ה רשאכ אוה רמוא (חי ,זי תישארב) "ךינפל היחי
דע ,ינש ןבב ךרוצ יל ןיא רמא וליאכ ,תמוערת ןיעכ וירבדב תעמשנו ,ןב
תועיבש-יאו .(טי ,םש ,םש) "ןב ךל תדלוי ךתשא הרש לבא" ול בישמ 'הש
היבד בג לע ףא" :ורמאב רהוזה שיגדה  ינש ןב תדילמ םהרבא לש ונוצר
ול רמאד לאעמשי לע לדתשאד המכ ןלע לדתשא אל אמלעד אמויק (קחציב)
הוה ה"בקד בג לע ףאו" ,(ב"ע הר ,תישארב ,רהוז) "ךינפל היחי לאעמשי
לאעמשילו היל ביתא ה"בקד דע לאעמשיב םהרבא קבדתא ,קחצי לע היל רשבמ
                    .(א"ע בל תומש ,םש) "ךיתעמש

תודלות תישארב הליחתה רבכ ריעצה ינפמ הדילמ רוכבה תייחד ,וצרת םאו
ואיבה רשאכ ןכ יפ לע ףאו ,ריעצה לבהו םדא לש רוכבה היה ןיק :תושונאה
ותחנמ לאו ןיק לאו ותחנמ לאו לבה לא 'ה עשיו" 'הל םהיתוחנמ תא םיחאה
,ןכ לע רתי .הביסה תא שרפמ בותכה ןיאו ,(ה-ד ,ד תישארב) "העש אל
ןיקמ אלו ,םדא לש ןטקה ונב  ,תש ערזמ האצי תושונאה רבד לש ופוסב
                       .(ג ,ה תישארב) ורוכב

הנתנ ויבא יעוצי וללחבו רוכבה אוה" ןבואר .בקעי ירחא םג ךשמנ רבדה
ויחאב רבג הדוהי יכ .הרכבל שחיתהל אלו לארשי ןב ףסוי ינבל ותרכב
הרוכבה ןאכ .(ב-א ,ה ,א םימיה ירבד) "ףסויל הרכבהו ונממ דיגנלו
הלחנב םיינש יפ ףסויל ,תוכלמה הדוהיל ,הנוהכה יולל :םיחאה ןיב הקלוח
ןושארה םוקמה ראשנ ומצע ןבוארלו  ,(בכ ,חמ ,תישארב ,ן"במר האר)
                          .םיטבשה ןיינמב

םכרביש ידכ ויבא ינפל וינב תא איבמ ףסוי רשאכ .הלילח רזוח השעמהו
לע ולאמש תאו ריעצה אוהו םירפא שאר לע תשיו ונימי תא לארשי חלשיו"
ירבדלו ;(די ,חמ ,תישארב) "רוכבה השנמ יכ וידי תא לכש ,השנמ שאר
קוספ) "ושאר לע ךנימי םיש ,רכבה הז יכ יבא ןכ אל" ףסוי לש תמוערתה
לדגי אוה םגו םעל היהי אוה  םג ,יתעדי ינב יתעדי" :באה בישמ (חי
        :בתוכ וטוסאק .(טי קוספ) "ונממ לדגי ןטקה ויחא םלואו

ךכבו ריעצה םירפא תא ונימי דיב ךריב השנמו םירפא וידכנ תא וכרבב
ןוצר לשב אל תאזו ;דיתעב השנמ טבש לע וטבש תופידע לע ול רשיב
לע וידכנמ דחא ףידעהל הביס לכ ול התייה אלש ,בקעי לש שארמ ןווכמ
ימו ונימיל דמע וידכנמ ימ וליפא האר אל ונורוועבשו ,רחאה ינפ
ינש לש דיתעה םלרוג היהי המ  שח חורה יניעב יכ אלא ,ולאמשל
            .(197 'מע ,וטוסאק) וידכנמ ואציש םיטבשה

    םירפא תא בקעי תכרבב ןהו בקעי תא קחצי תכרבב ןה ,וטוסאק תעדל

,דיתעב עראיש םורגי לאה ןוצרש המ לש שארמ העידי...תוארל רשפא
          .(םש) תומל הטונה שישיה הב ןוחנש שארמ העידי

.תורקע בר ןמז ויה םהיתומאש ,ףסויו בקעי ,קחציל ףתושמ טרפ הז דועו
;(א ,זט ,תישארב) "הדלי אל םרבא תשא ירשו" :רמאנ ,קחצי םא ,הרש לע
"איה הרקע יכ ותשא חכנל 'הל קחצי רתעיו" :רמאנ ,בקעי םא ,הקבר לע
בקעיל הדלי אל יכ לחר ארתו" :רמאנ ,ףסוי םא ,לחר לע ;(אכ ,הכ ,םש)
ינפמ" :דומלתה רמוא ?הזמ דומלל שי המ .(א ,ל ,םש) "התחאב לחר אנקתו
"םיקידצ לש םתליפתל הוואתמ ה"בקהש ינפמ ?םירוקע וניתובא ויה המ
              ?תקפסמ הבושת יהוז םאה ;(א"ע דס תומבי)

ךכל דעוימהו ,רודל רודמ 'ה תכרב תא ריבעהל דיתעה שיאהש הלא לכמ עמשנ
  .ויבא ןוצר דגנ ףא םיתעלו ,םילודג םיישקב קר ךכל עיגה ,ארובה ןמ

                - ב -

רמת .חישמה תובא לצא הברהב םירבדה םינוש אלו - המואה תובא לצא ךכ
תדלימה חקתו די ןתיו התדלב יהיו" ,םימואת ינש הדליו הדוהיל התרה
אצי הנהו ודי בישמכ יהיו .הנושאר אצי הז רמאל  ינש ודי לע רשקתו
.(טכ-חכ ,חל ,תישארב) "ץרפ ומש ארקיו ץרפ ךילע תצרפ המ רמאתו ויחא
בל םישל יואר ןאכ .ומא ןטבמ ןושאר אצי לבא ,םימואתה ןמ ינשה היה ץרפ
רוכב (ץרפ) אוהו ,די ןתונה חרזל  םואת ץרפ הנהו" :ן"במרה ירבד לע
"(חכ ,טפ ,םיליהת) 'והנתא רוכב ינא ףא' רמאש ומכ ,ןוילע חוכב
       :"םייחה רוא"ה לש וירבד םיצרמנ רתוי דוע .(םש ,ן"במר)

אוה יכ דיעת ןושארה דיש תויהל יכ שוריפ - "ץרפ ךילע תצרפ המ"
ותדמעה רתסו ןושארל הז ופחד ןכ יפ לע ףאו ויחא םדוק תאצל בורקה
ךרד לע "תצרפ המ" הרמא אוהו ,הלודגה הגרדה דיגי הז ,ול םדוק
המ הירבד תשרפמ "ץרפ ךילע" הרמאו ;"'וגו ךישעמ ובר המ" רמואה
יכ דיגי די ןתונה יכ שוריפ "ץרפ ךילע" הרמאו ;השעש הצרפה איה
ןכ םאו ,ןושאר אצוי ערזב ןורחא  סנכנה יכ ,הערזהב וילע אב אוה
."ץרפ ךילע"  הרמא אוהו ,ןושאר אציו ורדג ץרפו וילע אב אוה
ול יכ הדילב ןושארו הערזהב ןושאר ץרפ :הז שוריפ ןכו ,ןבהו
          .(םש ,םייחה רוא) םלועל ןוכית הכוסנ הכולמה

תא דילוה ןורצחו ,ןורצח תא דילוה ץרפ" :חישמה אובי ץרפ לש וינב ינבמ
"דוד תא דילוה ישיו ,ישי תא דילוה דבעו דבע תא דילוה זעבו 'וגו םר
                         .(בכ-חי ,ד ,תור)

ישי לש ותעד לע הלע אל ןכל ,ישי ינבמ ןטקה אוה ?ומצע דודל רשאב המו
תא רקס איבנהש ירחא לבא ;ךלמ וינבמ רוחבל אבה לאומש ינפל וגיצהל
ראש דוע רמאיו ?םירענה ומתה ישי לא לאומש רמאיו" םילודגה םינבה תעבש
דע בסנ אל יכ ונחקו החלש ישי לא לאומש רמאיו ,ןאצב הער הנהו ןטקה
'ה רמאיו ,יאר בוטו םיניע הפי םע ינומדא אוהו והאיביו חלשיו .הפ ואב
            .(בי-אי ,זט ,א לאומש) "אוה הז יכ והחשמ םוק

וניאו רוכב וניא דודש דבלב תאז אל .ההימת לע ההימת ףיסוהל רשפאו
תנמלא התויהב ,הדוהיל הרוסא התייה החפשמה םא רמת אלא ,רוכב לש אצאצ
להקב אובלו רוסאה םעה ןמ רמולכ ,היבאומ התייה זעוב תשא תורו ,ונב
יבאומו ינומע אבי אל" קוספה לע :התוא ריתה םיבותכה שרדמ קרו ,לארשי
"םירצממ םכתאצב ךרדב םימבו םחלב םכתא ומדק אל רשא רבד לע ...'ה להקב
אלו ינומע" םירכזה לע קר לח  רוסיאהש ארמגב ורמא (ה-ד ,גכ םירבד)
םכתא ומדק אל רשא לע' ארקד אמעט שרפמד...תיבאומ אלו יבאומ תינומע
וע תומבי) "םדקל השא לש הכרד אלו םדקל שיא לש וכרד ,'םימבו םחלב
                              .(ב"ע

האב ךכ רחא ,הרוסא האיבב ליחתמ חישמה לש םיסוחייה ןליא :לכה ךסב
              .קחורמו רז םעמ השיא ךשמהב ,הרוכב תבינג

ןיב םינשב לודגה ותויהב רשא ,הינדא תא אל ?דוד ךילמה ימ תא - בושו
האר קדצב (הינדא ךרע ,תיארקמ הידפולקיצנא האר) םייחב וראשנש דוד ינב
             .ונממ ןטקה המלש תא אלא ,ךולמל תוכז ומצעל

              - ג -

תא ריבעהל לארשיב םודק גהונ היהש ךכל זמר ולא תוערואמב וארש שי
(ultimogeniture) "ריעצה תוכז" רמולכ ,ריעצל אלא רוכבל אל השוריה
'מע ,רזירפ) (promogeniture) "רוכבה  תוכז" אלו תעבוקה התייה
דגנ הרותה תאחמ םהב תוארל ושקיבו תרחא ךרדב ושריפש שי .(433-431
ינפמ ןתוחדל התמגמו תוינוציח תוביסמו םירקממ תועבונה תויוכזה
לבא .(75 'מע ,סטאל) תוינחורו תוירסומ תונוכתב ןרוקמש תויוכזה
םירתופ םניאו םירבדה קמועל םירדוח םניא ,םייחטש םיארנ הלאה םירואיבה
יבגלו בקעי יבגל ,קחצי יבגל ןוגכ ,םידחא םירקמב .םיישקה לכ תא
ונא ןכ לעו ,םירבדה תא הנוויכ הנוילע דיש לילעב ונל הארנ ,םירפא
תא ולחני ,ונמזב דחא לכ ,בקעיו קחציש היה 'ה ןוצר םא :םילאוש
ואצי אל עודמ רמולכ ,עבטה ךרדב תורוכב םה ושענ אל עודמ ,הרוכבה
שוריפב רבדה רמאנ אל ,תוחפה לכל ,עודמ וא ?םמא ןטבמ הנושאר
          ?הזה לבסה לכו הלאה תומחלמה לכ המ םשל ,םהיתובאל

תלעופ הנוילעה החגשהה .ירשפא שוריפל זומרנו זיענ לבא ,ונל ןיא הבושת
םיכרדב לבא ,רבד לש ופוסב היהי תויהל ךירצש המ .תרתסנ ךרדב ונמלועב
- ונמלועב ךכ .םיבר םייוניעו םילותיפ ךותמ ,ןיעל תויולג אל ,תולקלקע
הזו .(א בי ,והימרי) "?החלצ םיעשר ךרד עודמ" תיחצנה הלאשה םג ןאכמו
ךכ .תודגנתה ילבו םירשימב בוטה חצני זא :חישמה תומיב לוחיש יונישה
יל תיארנ תאז - ץמאמ אלל וליאכ ךרד ול ץרפ ץרפ :חישמה תובא לצא רבכ
חישמה טולשי ןכו .הלעמל ואבוהש "םייחה רוא"הו ן"במרה ירבד לש םתנווכ
                :המחלמ אללו "ויתפש חורבו ויפ טבשב"

              ץרא יונעל רושימב חיכוהו םילד קדצב טפשו

              עשר תימי ויתפש חורבו ויפ טבשב ץרא הכהו

                         .(ד אי ,והיעשי)

                   .בורקב וניניע הניזחת יאוולה

                       :םייפרגוילביב םינויצ

          .ו"כשת ביבא-לת ,הרות ישמוח השמח לע ל"דש שוריפ

,םוטרה 'ע םחנמ תיקלטיאמ םגרת ,והנבמו תישארב רפס ,וטוסאק דוד השמ
                          .1990 םילשורי
Dante Lattes, Nuovo Commento alla Torah, Roma 1956
Sir J.G.Frazer, Folk-lore in the Old Testment, London 1918

                    יתפרצ ימע ןב דג 'פורפ

                      תירבע ןושלל הקלחמה


               עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה