ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

488 רפסמ

ג"סשת , וצ תשרפ

םיאולימה ימי רואיתב "הרזח"ה לע

לאירפ ףסוי

בקעי תשרומ תללכמיקרפל תומשו תישארב ירפסבש תורעוסה תוישרפהמ רבעמה
םלועמ .תמיוסמ תחנ-יא תשוחת רצוי תונברקהו ןכשמה
תורעסו תומרד ,םיימואלו םיישיא םיעוריא שודגו אלמ
,םירבוע ונא ,תומש רפס לש ןושארה ויצחבו תישארב רפסב
םירואית לש ףצרל [1],וצ תשרפל דעו המורת תשרפמ לחה
,תונברק יגוסו הנוהכ ידגב ,ןכשמה ילכ לש םינשנו םירזוח
.תרתוימ הרזחכ וא תנבומ אל תוכיראכ ןושאר טבמב הארנש המ

,הפ-לעבש הרותב אלו בתכבש הרותב אל ,ונידיב ןיא
רבד ,אשונ לכל םוקמה תאצקהב הרותה לש התטישל רבסה
.וב רדגתהל האנ בחרמ תומושר ישרודו םינשרפל ןתנש
,תימוימוי הווצמ איהש ,ןיליפתה תווצמל :רמאנ המגדהה ךרוצל
םיאשונ בגא תאז םגו [2],םיקוספ העברא הרותה השידקמ
ןבל השיא אצומה דבעה לע רופיסל ,תאז תמועל .םירחא
םישישמ תוחפ אל הרותה השידקמ [3],ד"כ תישארבב ונודא
דחוימב טלוב הז היצרופורפ רסוח .םיקוספ (!) העבשו
[4].תומש רפסב תושרפ שמחכ ול תושדקומש ןכשמה אשונב
,תימתס הרזחב רבודמ ןיאש ונל הלגמ םנמא םיבותכב ןויע
ןיידע לבא [5],ןכשמב קוסיעה לש םינוש םימוחתב אלא
תיינב לש עוציבה בלשב הרותה הקפתסה אל עודמ ןודל שי
התייהו ,"השמ תא 'ה הוצ רשאכ" רכומה יוטיבב ןכשמה
טפשמב ןכשמה לש היינבה ךילהת רואית לכ תא ךכב תאטבמ
ןתינ רבכש רחאל עוציבה לש טרופמה רואיתב עצב המ .דחא
?יוויצב ךכ לכ טרופמ רואית ונל

השידקה יוויצה יקרפב :ונתשרפב ףקות הנשמ תלבקמ וז הלאש
ימי תעבש לש לוהינה ןפוא רואיתל (טכ 'מש) קרפ הרותה
התואב הרותה תרזוח ונתשרפבו ,םהיתונברקו םיאולימה
?עודמ .(ח קרפב םיקוספ 30) םירבדה עוציב לע תוכירא

תללוכ ונתשרפב "הרזח"הש ןייצנ וז הלאשב קוסענ םרטב
,םינהוכה תחישמ ,הנוהכה ידגבב וינבו ןהכה תשבלה תא
.םיאולימה ליאו הלועה ליא ,רפה תברקה תא ןכו ,וילכו ןכשמה
,עוציבה יקוספל יוויצה יקוספ ןיב םילדבה רפסמ שי ,ןכא
[6]:הלא םילדבהמ םיינשל סחייתאו

ךישממו (א ,ט"כ 'מש) "דחא רפ חקל"ב חתופ יוויצה
ונתשרפב ,תאז תמועל .(ד ,םש) "בירקת וינב תאו ןרהא תאו"
,(ב ,ח) הליחת וינב תאו ןרהא תא תחקל השמ הווטצמ
הווטצנ תומש רפסב ,דועו .ו 'ספב גהונ אוה ןכא ךכו
זמרנ הישרפה ףוסב קרו ,(ז ,טכ) ןרהא תא חושמל השמ
חשומ םירבדה עוציבב ךא ,(ול ,םש) ןכשמה תחישמל יוויצ
'ספ) ןרהא תא ךכ רחא קרו (י ,ח) ןכשמה תא םדוק השמ
ריבסת הלא םייונישל הביסהש ןועטל ינוצרב [7].(בי
.הלוכ הרזחה תרטמ תא םג

ליהקהל השמ הווטצמ םיאולימה ימי רואית תישארב
'ספ ח קרפבו ,תורקל דיתעש המב תוזחל ידכ הדעה לכ תא
:רמאנ ד

תועמשמ שי הז השעמל ."דעומ להוא חתפ לא הדעה להקתו"
.דואמ הבחר

אצויה םעה תא הוולמה םיעוריאה תרדסב םינייעמשכ
לש רוביצכ גהנתהל םעה ךישמה לעופב יכ הלגתמ םירצממ
ותאיצי רחאל הנש יצחכ דוע ונודא תמזיב יולתה םידבע
לש םינואה תרסח ותוגהנתה בטיה תרבסומ ךכ ;םירצממ
רשאכ םידיפרו הרמ ירופיסב ,ףוס םי תפש לע ודמעב םעה
הנושארה םעפה .לגעה אטחב ןכו םימ רסוח לש העפותב לקתנ
.ןכשמה תמקהב איה תוירחא תליטנו המזי םעה חיכומ הבש
,ו"ל 'מש) "רקבב רקבב" םילימה תא שרודה שרדמה יפל
םיימוי ןכשמל תומורתה לש ףוסיאה ךילהת ךרא [8]
תמדקומ תונגראתה אללו רבדמ יאנתב רבודמש תורמל - דבלב
.יפוא יונישו המזי אטבמה גשיה -

הפצמו דמוע ,רגבתה אוהש חיכוהל ידכ ורדגמ אציש םעה
ובש ןושארה בלשה .םעכ ולש ןושארה טקייורפה שומימל
,ןכשמה תמקהו תומורתה ףוסיא אוה םעה תוגהנתה הנתשמ
רתוי יתועמשמה בלשה [9].דואמ ריהמ בצקב ושענ הלאו
ריבס .םיאולימה ימי תעבשב ןכשמה תכונח לש עוריאה אוה
החנהל שיו ,הלא םימי התוויל המוצע תישגר תואגש חינהל
ימי תעבשמ םוי לכבש ןעוטה [10]שרדמה ירבדב קוזיח וז
היה ןכשמה .ןכשמה תא קרפמו הנוב השמ היה םיאולימה
תונברקה תדובעו םינהכה תכינחו ,םעה ינפב רוגס םנמא
ינוילימ והמכו ופיצ ץוחבמ ךא ,םינפב ושענ השמ לש
הנכהה ימי ומייתסי וב לודגה עגרל תוילארשי םייניע
יאב לכל עידוהל התייה הרומא וז הפישח .ןכשמה ףשחייו
רצוי םע רבכ םה ,םעל ויה בורקמ הזש םידבעהש םלוע
,םהישדקמב םיאגתמה םימעה ןיב הווש דמעמו תוהז לעב
היה בושח ןכל .ופא תעיזב הנבש ולשמ שדקמ ול םגש םע
לבקמ וז ךרד יפ לע .הלא םיעגר לע םיטרפב רפסל הרותל
,ןרהא ינב ינש ותמ ובש םוי ותוא ,"ינימשה םויה" םג
.םתומ םע הרקש רבשה לדוג ןאכמו ,הקומע תיתד תועמשמ

רחאו ןברקל רפה תא תחקל םנמא היה תומש רפסב יוויצה
תא הרותה התניש 'ח ארקיוב םלוא ,ןרהא תא תחקל ךכ
ךכל הביסהש ןכתיי .ןרהא תא םדוק תחקל התוויצו רדסה
היהש ינחלופ םלועל תכיישה הלועפ איה רפה תחיקלש איה
השמ הנב ד"כ תומשב תירבה סקטב) לארשי םעל רבכ רכומ
,([ה-ד ,םש] תונברק ובירקה "לארשי ינב ירענ"ו חבזמ
תניחבב היה תידוחיי תיתד תוהז לעב לודג ןהכ יונימ ךא
רדס תא הכפה התושיגרב הרותהו ,םעה לש םולח שומימ
,ףסונב .להקנה םעה לש השוחתה תא אטבל ידכ םירבדה
תא םדוק חושמל היה תומשב םיאולימה תיישרפב יוויצה
םג תוארל ולכי ןכשמה תחישמ תאש רחאמ ךא [11],ןרהא
השמ חשמ ,םמולח תומשגתהב ץוחבמ םיפוצה םעה ינומה
.םינהוכה תא ךכ רחא קרו הליחת ןכשמה תא

תירוטסיההו תיתדה ותועמשמ לע ישגרה בצמה :םירבד לש םמוכיס
םייונישל הארנכ םרג ,הז שגרמו ינומה עוריא הווילש
הרותה תוכיראל םגו ,עוציבה תיישרפל יוויצה תיישרפ ןיב
.םיאולימה ימי תוישרפבו ןכשמה תוישרפב

תרישב :חווט תכורא הרטמ םג וז תוכיראל שיש ןכתיי
םהילבהב ינוסעכ לא-אלב ינואנק םה" :השמ אבני וניזאה
החדק שא-יכ .םסיעכא לבנ יוגב םע-אלב םאינקא ינאו
טהלתו הלביו ץרא לכאתו תיתחת לואש-דע דקיתו יפאב
תמסרופמה תונשרפה יפ לע .(בכ-אכ ,ב"ל 'בד) "םירה ידסומ
תונברוחה תא תאבנמ הרישה [12],ונרופסו ן"במרה לש
םייפלא רבכ ,ונינפל םיבר תורוד ומכ ,ונא .םיידיתעה
.ונוכמ לע דמועה שדקמ והמו ןכשמ והמ םיעדוי ונניאש הנש
יוויצה רואיתב יד ןיאש הרותה הבשח הלא תורוד ןעמל
רבודמש השוחת ילוא הנקמה ,ןכשמה לש הכינחה ךילהת לע
טרופמו ףסונ רואית שרדנ אלא ,דבלב ונמזל ךיישה עוריאב
השוחתו תושגרתה לש תיחולחל ריאשי ילואש רבד ,עוציבה לש
תינשב אובל היה יוארש לודג עוריא ותואל עוגעג לש
.אובל דיתעל תיעיברב םג ה"יאו ,תישילשבוןודל שיש ,תומשב דכ-בכ םיקרפב לגעה אטח דבלמ [1]
ןכתי .(א ,ח ונתשרפב) ן"במרו י"שר וגהנש יפכ ומוקימב
םדק לגעה אטחש ,(אי ,ג"ל 'מש) י"שר לש וכרד יפ לעש
רפס לש ינשה וקלחב יגולונורכ רדס ןיאו ןכשמה יוויצל
טעמ תמעמעמ ןכשמה יקרפ עצמאב רופיסה לש ותבצה ,תומש
תרטמ התייה וזש ןועטל וננוצר ןיא יכ םא ,וז השוחת
.הרותה
.חי ,א"י ;ח ,ו 'בד ;ז"ט ;ט ,ג"י 'מש [2]
התצרש הברה תובישחב םירבדה תא ריבסהל רשפאש ןבומכ [3]
,הז רופיסב ךכ לכ טלובה דסחה אשונל שידקהל הרותה
םיקוספה תאצקה ךרדב תויתטיש רתאל ןיידע רשפאמ הז ןיא ךא
.הבש םינושה םיאשונל הרותה לש
ךלהמה ןמ גרוח אשת יכ תשרפמ קלח ,רכזוהש יפכ [4]
.לגעה אטחב קסועו ללוכה
השימח לע רבדמ א ,ה"ל תומשל ושוריפב ייחב ונבר [5]
:םינוש םיאשונ הנומש לע רבודמש ד"עלנ ךא ,םיביכרמ
תחישמל יוויצ ,ןכשמ תונבלו תומורת ףוסאל השמל יוויצ
,םילכה תיישעל באילהאו לאלצב יונימ ,ונביישכל םילכה
תינב ,המורתה ףוסיא ךילהת ,תונבלו םורתל םע לע יוויצ
.המקההו םיקהל יוויצה ,השמל ןכומה תאבה ,לעופב ןכשמה
הבחר הריקסו ,םקלח לע ן"במרה דמוע ,םינשרפה ןיבמ [6]
'מע ,ו"לשת ם-י ,ארקיו רפס) ןמפוה צ"דר לצא תמייק
.(חצק -אצק
(ל-הכ ,ל 'מש) החשמה ןמש תיישרפבש ריעהל בושח [7]
(וט-ט ,מ םש) שדוחל דחאב ןכשמה תמקה יוויצ תיישרפבו
ךא ,ןרהא תחישמל ןכשמה תחישמ יוויצ תא ומידקה ןכא
.ךכ אל ט"כ תומשב םיאולימה ימי לש יוויצה תיישרפב
תומש ןיב םג ,ורדסכ תוישרפה רדס ותטישלש ,ן"במרה
תעבשל רזוחה 'ח ארקיו ןיבל ינימשה םויב קסועה 'מ
םירבדה תא רבחל י,ח 'קיול ושוריפב הסנמ ,םיאולימה ימי
.דחאכ וחשמנ םהינשש רמולו
השועש ןובשחה הארו ,אי ןמיס ידוקפ ,אמוחנת האר [8]
.ו ,ו"ל 'משב "םירוטה לעב" בקעי 'ר
יבר" :ןכשמה םייתסה יתמ תקולחמ שי םש אמוחנתב [9]
:ןכשמה תכאלמ הרמגנ םישדח השלשב רמא ןמחנ רב לאומש
רדאו טבשו תבט קרופמו חנומ היהו ,ולסכ ,ןושחרמ ,ירשת
דחאב ןושארה שדחה םויב' רמאנש ןסינב דחאב והודימעהו
דחאב :רמוא אנינח יבר .'דעומ להא ןכשמ תא םיקת שדחל
תישענש הכאלמהש ?המל - ןכשמה תכאלמ הרמגנ היה רדאב
ריכזהל שי ."םימי ינשב ףרוחב תישענ דחא םויב ץיקב
,'ו א"למ ,ינועמש טוקליב אנינח 'ר לש ותעד תא םג
וניא ךיראתהש ןבומכו ולסכב ה"כב ןכשמה םויס לע רבדמה
רבודמ וז ךרד יפ לע מ"מ .םש וירבד ךשמהב האר - ירקמ
.דבלב יצחו םיישדוחכ לש ןמז קרפב
אנהכ ברד אתקיספמ טטצמה ב,מ 'משל ן"במר האר [10]
יתש תואבומ ליעל רכזוהש אמוחנתב .א השרפ (םיובלדנמ)
ימי תעבש לכ :ףסוי רב אייח יבר רמא" :תופסונ תועד
,םוי לכב םימעפ יתש ודימעמו וקרפמ השמ היה םיאולמה
,םימעפ שלש רמוא אנינח יבר ."םקוה" ,"םיקת" רמאנש
."םקיו" ,"םקוה" ,"םיקת" רמאנש
.ליעל 7 הרעה בוש האר [11]
.ז 'ספ םש ונרופסו .מ ,ב"ל 'בדל ן"במר [12]