ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

230 רפסמ

ח"נשת ,לודגה תבשו וצ תשרפ

ם"במרה תנשמב תונברוקה ימעט

ריפס קחצי

שמכמ
םינושארה וניתובר .תונברוקה תרות הניינעש תחא הביטח ןה וצו ארקיו תושרפ
"םיכובנ הרומ" רפסב תונברוקה ןיינעב קסע ם"במרה [1].תונברוקה ימעטב הברה וקסע
גיצנ ןלהל .דחא הנקב םילוע םניא םירפסה ינשב וירבדו ,"הקזחה דיה" רפסו
.םבשיל הסננו תורוקמה ינשב וירבד תא

:ונושל וזו הבשחמ ירבדב 'הדובע' רפס תא םייסמ ם"במרה

,וחוכ יפכ םניינע ףוס עדילו השודקה הרותה יטפשמב ןנובתהל םדאל יואר
...............
סורהי אלו ,ויניעב לק יהי לא ,הליע ול עדי אלו ,םעט ול אצמי אלש רבדו
...............
יתקוח לכ תא םתרמשו' :הרותב רמאנ ירה ...וב ץורפי ןפ 'ה לא תולעל
...............
ןמעטש תווצמה ןה םיטפשמהו .(זל טי 'קיו) 'םתוא םתישעו ,יטפשמ לכ תאו
...............
םימד תוכיפשו לזג רוסיא ןוגכ ,העודי הזה םלועב ןתיישע תבוטו ,יולג
...............
םיקוח' :םימכח ורמא .עודי ןמעט ןיאש תווצמה ןה םיקוחהו ;םאו בא דוביכו
...............
בלחב רשבו ריזח רשב רוסיא ןוגכ ...ןהב ןהרהל תושר ךל ןיאו ,ךל יתקח
...............
ללכמ - ןלוכ תונברוקה לכו ...חלתשמה ריעשו המודא הרפו הפורע הלגעו
...............
תובא) דמוע םלועה תונברוקה תדובע ליבשבש ,םימכח ורמא .םה םיקוחה
...............
.(ב א
...............

םכרע ךא ,עודי םמעט ןיאש םיקוחה ללכמ םה תונברוקה ,ם"במרה תעדלש ונל ירה
.דמוע םלועה םתוכזבש ,בר

ךא ,לאה תגשה איה תוילכתבש הלענה יכ [2],ם"במרה עבוק םיכובנה הרומ םויסב
.ול תומדתהל הלאבו ,הקדצו טפשמו דסח השוע לאכ ותגשה אלא דבלב ותגשה אל
ללהתי לא :'ה רמא הכ" :איבנה והימרי ירבדב ם"במרה אצומ וז העיבקל רוקמ
תאזב םא יכ .ורשעב רישע ללהתי לא ,ותרובגב רובגה ללהתי לאו ,ותמכחב םכח
יכ ,ץראב הקדצו טפשמ ,דסח השע 'ה ינא יכ ,יתוא עדיו לכשה ,ללהתמה ללהתי
.(גכ-בכ ט) "'ה םאנ יתצפח הלאב

יתרבח רדס תעיבקו לאה תרכה ןניינעש תווצמה יכ ,ם"במרה עבוק וז הסיפת חוכמ
תווצמה ראש לכו ,הנושארה הרטמה ךרד לעש תווצמ ןה (הקדצו טפשמ ,דסח=) ןקותמ
תא ם"במרה ריבסמ ךכו .היינשה הרטמה ךרד לע תווצמ ןה (תוינחלופה תווצמה=)
:תוינחלופה תווצמה

ידגנה הצקה לא הצקה ןמ תאצל רשפא יאש יפל ,ונתרותב םיבר םירבד ורמאנ
..................
ול לגרוהש המ לכ בוזעיש ,םדאה עבט יפכ ןכתי אל ךכיפלו ,תחא תבב
..................
,שודק יוגו םינהכ תכלממ ונתושעל ונבר השמ תא 'ה חלש רשאכו .תחא תבב
..................
'םיהל-אה אוה 'ה יכ ,תעדל תיארה התא' ,רמאו אבש ומכ ,הלעתי ותעידיב
..................
תברקה התייה ...זא ליגרה ולוכ םלועב םסרופמה גהונה היהו .(הל ד 'בד)
..................
ןהל הווחתשהו תורוצה ןהב םידימעמש ,תולכיהה ןתואב םייחה ילעב ינימ
..................
ונתוא הווציש ...הלעתי ותמכח הבייח אל ךכיפל ...ןהינפל תרוטקה תחנהו
..................
,זא היה הזש יפל ,םלטבלו םחינזהלו וללה תודובעה ינימ לכ תביזעב
..................
ךכיפלו ...לגרומב דימת חונינ אוהש ,םדאה עבט יפל ולבקל ןכתי אלש המ
..................
םיינוימד םירבדלו םיארבנל םתויהמ םריבעהו תודובעה ינימ םתוא הלעתי חינה
..................
ונוצ ךכיפל .הלעתי ול םתושעל ונוצו ,הלעתי ומשל תותימא ןהל ןיאש
..................
הוחתשהו ...ול ןברקה אהישו ...ומשל חבזמה אהישו ...ול לכיה תונבל
..................
...ותלוזל וללה םישעמה ןמ רבד תושעלמ ריהזהו ,וינפל תרוטקהו ול
..................
לודגה דוסיה ספתנו ,הרז הדובע רכז החמנש הזה יהל-אה לוהינב גשוהו
..................
אלו ,תושפנה ועתרנ אלו .ותודחאו 'ה תואיצמ אוהו ,ונתעדב יתמאהו
..................
הדובע םש העדונ אלשו ,םהב ולגרוה רשא תודובעה לוטבב תורז ושיגרה
..................
.(בל ג נ"ומ) םתלוז
..................

םילא תדובע העדונ אל קיתעה םלועב ןכש ,ןחלופה תווצמב וניווטצנ ,וירבד יפל
התייה םא .וילא תוברקתהו 'ה תעידי איה הרותה תרטמ .תונברוקו תרוטקב אלא
ינוציק יונישה היה ,ותדובע ךרד יוניש לע ןהו דבענה יוניש לע ןה הווצמ הרותה
הקפתסה ןכל ,(םש) "תחא תבב ידגנה הצקה לא הצקה ןמ תאצל רשפא יאו" ,יידמ
,תוינחלופה תווצמה :ונייה .ותדובע יכרד תא הריתוהו דבענה יונישב הרותה
םעה לש וילגרהלו ותשלוחל םאתוהש יעצמא אלא ,הרטמ םניא ,תונברוקה רקיעבו
תינמז השלוחב רבודמ ןיאש ןאכמ ,םיסקטל קקזנ ינרדומה םדאה םג .הרות ןתמ ןמזב
.לטבתהל תודיתע ןניאו תויחצנ ןה תוינחלופה תווצמ ןכלו ,םדאה עבטב אלא תפלוח

יתרבח רדסו 'ה תרכה ,הנושארה הרטמה ךרד לע ןלוכש ,תווצמ ןה תורבדה תרשע
.ם"במרה תטיש תחכומ ךכבו ,תחא תינחלופ הווצמ ולו םב ןיאו ,ןקותמ

:ונושל וזו ,הרז הדובעל "תענומ הפורת" ןיעמ םה תונברוקה יכ ,ם"במרה עבוק דוע


תטיחש םירסוא ויה ךכיפלו ,הלט לזמ םידבוע ויה םיירצמה םיטבקה יכ
..................
םימדתמ םהש םירבוסו ,םידשל םידבוע "הבאצ"ה ןמ תותכ ויה ןכו ...ןאצה
..................
...םיזעה תליכא םירסוא םג תותכה םתוא ויה ךכיפלו ...םיזעה תרוצב
..................
...ולא בירקהל וניווטצנ ,וללה תונוכנ יתלבה תופקשהה תובקע תוחמל ידכו
..................
םילאה תטיחש) ירמה איש והובשח רשא השעמה אהיש ידכ ...אקווד םינימה
..................
,םיאטחה םירפכתמ השעמה ותואבו ,'ה ינפל םיברקתמ וב (רקבו ןאצ -
..................
רשא ךפהב תישונאה שפנה תולחמ םהש ,תוערה תופקשהה תא םיאפרמ ךכו
..................
.(ומ ג נ"ומ) ינשה הצקב
..................

ללכמ םה תונברוקהש בתכ הליעמ תוכלהב .תחא הנומתל םיפרטצמ םניא ם"במרה ירבד
,םיכובנ הרומ י"פע וליאו ;םלועה תא םימייקמ םה ךא ,עודי וניא םמעטש םיקוחה
םאו ,"הינשה הרטמה" ךרד לע תווצמ םה (תוינחלופה תווצמה ראשו) תונברוקה
תרכה - הנושארה הרטמה ךרד לעש תווצמב קר הווטצנש היה יואר ,שונא תשלוח אל
,ןחלופ תווצמב לגרוה ישונאה ןימהש ןוויכ .ןקותמ יתרבח רדס תיינבו ותעידיו 'ה
םירז םידבענמ ונתעדות תא ריבעהל ידכ ןהב השמתשהו ולא תווצמ הרותה הלטיב אל
םתוכזבו ,םיקוחה ללכמ םה תונברוקה ם"במרה תעדל םאה ,לואשל שי ןכ םא .םלוע לאל
וניתושלוח ללגב ןהב וניווטצנש ,היינשה הרטמה ךרד לע תווצמ וא ,םלועה םייקתמ
?הרז הדובעמ ונקיחרהל ידכו ,תוישונאה

,ו"מ קרפב ם"במרה ירבד דגנ ףקותב אצוי (ט א 'קיו) הרותל ושוריפב ן"במרה
.הליעמ תוכלהב וירבדל רקיעבו ,ב"ל קרפב םירחאה וירבדל סחייתמ וניא ךא

שיש רשפאש ,ם"במרה לע ן"במרה תונעט תא בשייל םירבסה ובתכנ תורודה ךלהמב
,בתוכ [3]ןורכזה רפסב א"בטירה .ם"במרה ירבדבש המאתהה יאל םג הבושת םהב
הווצמה םעט רקיע אוהש ןימאי רשאמ אל יכ" םיכובנ הרומב בתכש המ בתכ ם"במרה יכ
."סרוקיפאל בישהל עדי ןומהה וליפאש דע ,םהב םעט תצק תתל הצרש אלא ,איהה
יתמאה רבסהה םניאו ,"םעט תצק" רדגב םה םיכובנ הרומב ם"במרה ירבד ,ונייהד
וירבד הלאו ,רחא רבסה קסניוודמ ןהכה החמש ריאמ 'ר בתכ םדוקה רודב .תונברוקל
קר ,םה המב תונברוק יכ ,עירכהל שי ילואו" [4]:ארקיו רפס תליחתל ושוריפב
ןכ אל ,םימש םשל וריטקי יכ הוויצ ןכל ,לארשי םע תובבלמ הרז הדובע קיחרהל
ירבד - ותטישל ."םידוד רבחלו תומלוע ברקל יאדו המה - שדקמה תיב תונברוק
הרומב ם"במרה ירבדו ,שדקמב םיברקה תונברוקב םניינע תונברוקה לע ן"במרה
השק הלא םירבסה .שדקמה הנבנש דע תומבב וברקוהש תונברוקב םיקסוע םיכובנ
םתחכוהל ויתונעטו תונברוקה ןיינעב םיכובנ הרומב ם"במרה ירבד תוכירא .םניבהל
תא םייסל רחב ם"במרה ."םעט תצק" אלו ,רקיע וירבסהב האור ם"במרהש ,םידמלמ
טפשמ ,דסח השוע לאכ 'ה תעידי - םלועב םדאה תרטמ תרדגהב םיכובנ הרומ רפס
תווצמה תקולח תא תמאות ,רפסב דואמ בושח רקיע יאדווב איהש וז העיבק .הקדצו
ורדגוה תונברוקה .היינשה הרטמה ךרד לע תווצמו הנושארה הרטמה ךרד לע תווצמל
אוהש ףא ,החמש ריאמ 'ר קליחש הקולחה .היינשה הרטמה ךרד לע תווצמכ רוריבב
"םיכובנ הרומ"ב אל ,ם"במרה ירבדב רכז הל ןיא ,םיישק רפסמ הב בשיימו החיכומ
."הקזחה די"ב אלו

הליעמ תוכלהב ם"במרה ירבד ןיב המאתהה-יא תא בשייל הב שיש ,העצה עיצנ ןלהל
םאהו ,תונברוקה תרטמ איה המ ררבנ ךכ ךרוצל ."םיכובנ הרומ"ב וירבד ןיבל
תידעלבה ךרדה םניא תונברוקה םא .התגשהל הדיחיה ךרדה איה תונברוקה תברקה
.וז ךרד הרחבנ םעט המ ררבנ ,הרטמה תגשהל

המוד ."דמוע םלועה תונברוקה ליבשבש" ,הליעמ תוכלהב הגצוה תונברוקה תילכת
וז הניחבמו ,םלועה תא תונברוקה תברקה תמייקמ דציכ ,תעדל םילוכי ונניא יכ
תונברוקה חוכמ םלועה םויקש ,קפס ןיא ךא ,םה םיקוחה ללכמ םלוכ תונברוקה
ותאירב חוכמ קר אל םייק םלועה :רואיב רתיב .'ה ןוצר ךכש ינפמ אלא וניא
.םלועה תא םייקמ 'ה ןוצרל םינווכמה וישעמבש ,םדאה תופתוש חוכמ אלא 'ה רבדב
,ותושעל יהל-אה יוויצה אלא ,םלועה תא םייקמ םיוסמה השעמה םצע אלש רורב
ויה ,םתוא השוע היה םדאהו ,םתושעל הווצמ היה ל-אהש םישעמ גוס לכ ןכ םאו
.וז הרטמל תונברוקה אקווד ורחבנ עודמ ררבל שי התעמ .םלועה תא םימייקמ

רדגומ דעי ול שיש ,םדאה ךרוצל םייק םלועה .ומצעל הרטמ וניא םלועה םויק
התטנו ארובה לש תטשפומ תינויע הרכהמ הקחרתה תישונאה הרבחה ךא .'ה תעידי -
דבכנה םשה חכתשנש דע" ,םדבעלו םייהולא תוחוכ םהל סחייל ,תולזמו םיבכוכ ראפל
תואיצמ .(ב-א א הרז הדובע תוכלה) "והוריכה אלו םתעדמו םוקיה לכ יפמ ארונהו
וניווטצנ ןכלו ,'ה דוחייל לארשי תא ברקל איהש ,םלועה תאירב תרטמ תא תרתוס וז
."םיכובנ הרומ"ב ראבל ם"במרה ךיראהש יפכ ,תונברוקה לע

הרומ"ב וליאו ,תונברוקה תילכתב ם"במרה קסוע "הקזחה די"ה רפסב יכ ,אצמנ
תישונאה היווהה יפלש ךרד ,וז הרטמ תגשהל הרחבנש ךרדב קסוע אוה "םיכובנ
,תילכתב - הקזחה דיבו ,תוביסב ם"במרה קסוע הרומבש ןוויכ ,תיחרכה התייה
.תורוקמה ינשב וירבדב הריתס ןיא:תורעה

,25-9 'מע ג"משת םילשורי ,ארקיו רפסב םינויע ,ץיבוביל 'נ ןייע .1
.םינורחאו םינושאר לש תוטיש וגצוה םש

ברה דסומ ,חפאק ברה תרודהמ יפ לע םה םיכובנ הרומ רפסמ םיטוטיצה .2
.ב"לשת םילשורי ,קוק

,םילשורי ,קוק ברה דסומ ,ןורכיזה רפס ,יליבשא םהרבא ןב בוט םוי יבר .3
.חע-גע 'מע ,ג"משת

,ח"לשת םילשורי ,ןמרפוק תרודהמ ,המכח ךשמ ,ןהכ החמש ריאמ ברה .4
.ב 'מע