ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

164 רפסמ

ז"נשת ,יחיו תשרפ

"ךיחא ךודוי התא"

ןהכ 'ח לאירבג ר"ד

ך"נתל הקלחמהימיב וילע ורבעש םיעוריאה ןמ םיבר תומכסמ בקעי תוכרב
(ד ,טמ "ךיבא יבכשמ תילע יכ") ההלבב ןבואר השעמ .וייח
ףסוי תריכמ ;(ה טמ "םהיתרכמ סמח ילכ") םכש ישנא תגירה
תוכרבב שי ןכ ומכ .'וכו (גכ טמ "םיצח ילעב והמטשיו")
ויתוכרבב עבוק םג אוהו םיטבשה דיתעל תובר תויוסחייתה בקעי
.םעה גיהנמכ ושרוי תא

תגהנהב בקעיל םיירשפא םישרויכ הרותב םירכזנ םידמעומ השולש
ןיבמ םידיחיה םה הלא השולש .הדוהיו ףסוי ,ןבואר :םעה
תוחישב םיאטבמה םידדוב םישנאכ םיעיפומה םיחאה רשע םינש
ןפואב םנמא םירכזנ ןימינבו ןועמש .םהיתועד תא תוישיא
דמעומה .רבד הרותב םירמוא אל םמצע םה ךא ,ילאודיווידניא
,(ג טמ "התא ירכב ןבואר") ןבואר אוה םעה תגהנהל יעבטה
לארשיו") לחר רוכב ףסוי אוה בקעי י"ע ףדעומה דמעומה
ופוסב הכזש דמעומה ךא ,(ג זל "וינב לכמ ףסוי תא בהא
תודע םיווהמ ףסוי ירופיס לכ .הדוהי אוה תוגיהנמל רבד לש
[1].הרוכבה דמעמ לע בקעי ינב ןיב היומסה תודדומתהל

ודמעמ תא ךכב דיספהו (בכ הל) ההלב השעמב לשכנ ןבואר
:ויחא לרוגל תוירחא שיגרמ אוה השעמה ירחא םג ךא .דחוימה
רענה תא דירוהל ותעצהב ויחא לש םהידימ ףסוי תא ליצמ אוה
לע ףסוי תפדעהל ירקיעה 'ןברק'ה אוה ןבוארש ףא .רובל
ינא" שרדמה-ירבדכו ,ומולשל תוירחא שיגרמ אוה ,ויבא ידי
ל"זח םרב .(וט דפ ר"ב) "יב אלא יולת ןוחרסה ןיאו רוכב
וז הלצה לש הכרעב םיטעממו ןבואר לש ותנובתב םיקפקפמ
םיברקעו םישחנ לבא ,וב ןיא םימ...םימ וב ןיא קיר רובהו")
ףסוישכ ויחא תא ןבואר שטונ ןכמ רחאל .(א"ע בכ תבש "וב שי
ונולשכב הדומ אוה ,ונניא רענהש הליגשכו ,רובב ןיידע
.(ל זל "אב ינא אנא ינאו") וז השרפב ישיאה

גיהנהל ןבואר לש ויתונויסנ םיארנ םיעוריאה ךשמהב םג
ןבוארל ןיא םירצמב ויחאל רכנתמ ףסוישכ .םיללמוא - ויחא תא
רבעל תורושקה תומשאהב קפתסמ אוהו בצמה ןוקיתל העצה לכ
במ "םתעמש אלו דליב ואטחת לא רמאל םכילא יתרמא אלה")
ומשב םישרודו ןועמש ילב בקעיל םירזוח םיחאהשכו ;(דכ
ויבאל ןבואר עיצמ ,םשל עיגי ןימינב םגש םירצמ טילש לש
:ףיסומו ןימינב תא ודיב דיקפהל ול תינייפואה תוזיזפב
בקעי .(זל במ) "ךילא ונאיבא אל תא תימת ינב ינש תא"
,הטוש רוכב" ומשב םיבישמ ל"זחו ,ףסה לע וז העצה החוד
.(ט אצ ר"ב) "?םה ינב אל ךינב

בקעיו ,קרפה ןמ תדרוי םעה תגהנהל ןבואר לש ותודמעומ ןכא
ךא "זע רתיו תאש רתי" ךל עיגמ םנמא :ותכרבב תאז םכסמ
.(ד-ג טמ) "רתות לא םימכ זחפ" ךתויה ללגב ךכב הכזת אל

!לחר רוכב ףסוי אוה םעה תגהנהל בקעי לש ףדעומה דמעומה
האונשה ןב ינפ לע הבוהאה ןב תא רכבל תרסואה הרותה תווצמ
בקעי הלגמ ובש קוספה .תבייחמ םרט (זט אכ 'בד) רוכבה
בהא לארשיו" .דואמ יתועמשמ הז ןיינעב ףסויל ותביח תא
תנתכ ול השעו ,ול אוה םינקז ןב יכ ,וינב לכמ ףסוי תא
שאר 'לארשי' אלא החפשמה שאר 'בקעי' אל .(ג זל) "םיספ
אוהו ,ול אוה םינוקז ןב יכ ,ףסויב רחובו בהוא - םעה
ותונקזב בוהאה ונבל םדא י"ע תנתינה תדחוימה הכרבל יואר
לש תידיתעה ותוגיהנמ תטלבהל .(א זכ ;א דכ 'רב הוושה)
תוגיהנמ לש קהבומ למס ,םיספ תנותכ בקעי ול רסומ ףסוי
םג ויבא .(א"כ בכ 'שי ןכו ;חי גי ב"מש הוושה) .ןוטלשו
רמאנ ןכ לעו ,דיתע תאובנ םיאטבמ ףסוי תומולחש ,ןיבמ
ויבאו" ףסויל םיווחתשמ םימשה תורואמ ובש םולחל רשקב
.(אי זל) "רבדה תא רמש

םייתשו םירשע לכב .הלעמו ומכשמ גיהנמ אוה ףסוי ןכאו
תירסומה ותמרב :ומצע תא ףסוי חיכוה ויבא תיבמ ותורדעה תונש
,(תומולחה ןורתפ) 'םייאובנה' וירושיכב ,(רפיטופ תשא ןיינע)
תישפנה ותנבהב ףאו םירצמב תינידמהו תילכלכה ותגהנהב
תונמדזה תריצי י"ע - ותריכמ ןוועמ 'רהט' םתואש ,ויחא תא
םירצמב גיהנמ שמישש ,ףסוי ןכא [2].הרומג הבושת תיישעל
בקעי קפתסמ המ םושמ ךא ,םעה תא גיהנהל היה יואר ,הלודגה
רוכב לש תוילכלכה תויוכזה תרבעהב וימי ףוסב ותכרבב ויבא
ףסוי - "יל ויהי ןועמשו ןבוארכ השנמו םירפא" :ףסויל
תוגיהנמה רתכ ךא ,רוכבה תשורי יבגל לבוקמכ הלופכ השורי לבקמ
אקווד רסמנ תוגיהנמה טיברש ,אלפה הברמל .ול ןתינ אל
קקחמו הדוהימ טבש רוסי אל" האל לש יעיברה ןבה ,הדוהיל
[3].(י טמ) "וילגר ןיבמ

םילסופ ונממ םילודגה םירחאה ויחא ינש םג ןבואר דבלמ םנמא
םיכוז ףא םהו ,םכשב גרהה ללגב תוגיהנמ ידיקפת תלבקמ םמצע
בקעיש הדוהי הכז המב ךא .תרוקב לש השודג הנמל בקעי תכרבב
!?לארשי הנחמ שארב וכרד ךישממכ וב אקווד רחוב

,שגרומ ףסוי ירופיסל םירושקה םיעוריאה לכבש ,רמול ןתינ
ויחא תא ענכשמ הדוהי .םיחאה לש יתימאה רבודה אוה הדוהיש
'רב) ותלצהל רבד לש ופוסב םרוגו םירצמל ףסוי תא רוכמל
("םחל לכאל ובשיו") םיאתמה יותעל הכחמ אוה .(זכ-הכ זל
זאו ,("דעלגמ האב םילאעמשי תחרא הנהו") ןמדזמ עוריאלו
("םילאעמשיל ונרכמנו וכל") תישעמ העצה ויחא ינפל איבמ אוה
עצב המ") םיילנויצר םקלח :םינוש םיקומינב התוא קמנמו
.("ומד תא וניסכו") םיישגר םקלחו ("וניחא תא גרהנ יכ
העימש אל ."ויחא ועמשיו" :בלה לעו תעדה לע םילבקתמ וירבד
תא דחאל חילצמ הדוהי .בלבש המכסה אלא ,ןאכ שי תיטסוקא
םיקוספב תרזוח ןכא 'חא' הלמהו - תמכסומ תינכתל ויחא
.םימעפ רפסמ הלאה

תא םתא תחקלו םירצמל תפסונ םעפ תכלל םיבייח םיחאהשכ
וינוקז ןב תא חלשל ויבא תא ענכשמה אוה הדוהי ,ןימינב
תשדוחמ האיציל המזיהש דע הדוהי הכחמ ,תישאר .(י-ג גמ) םתא
ונל ורבש ובוש םהיבא םהילא רמאיו") ויבאמ אצת םירצמל
אלו היחנו" ויבא ןושלב שמתשמ אוה וינועיטב .("לכא טעמ
,תרחא הביטנרטלא לכ ןיאש שיגדמו (ח גמ ;ב במ) "תומנ
ןויסינב .(!םכותב ןימינבו) םלוכ ותומי - םלוכ וכלי אל םאו
,ונהמהמתה אלול יכ") עסמה ןוכיסב טעממ אוה ויבא תא עיגרהל
וייחל האלמ תוירחא לבקמ הדוהי .("םיימעפ הז ונבש התע יכ
םירבד תובקעבו ,("ונשקבת ידימ ,ונברעא יכנא") ןימינב לש
.ויחא םע ןימינב תא בקעי חלוש הלא

תסיפת תובקעב (דל-ח ;דמ) ףסוי ינפל הדוהי לש לודגה ומואנ
.ותוגיהנמ תא תפסונ םעפ חיכומ ןימינב תחתמאב ךלמה עיבג
םהילעו ,הדוהי שמתשה םהבש םימישרמ םיירוטיר םיעצמאל רבעמ
םירצמ טילשל ומצע תא עיצמ םג אוה ,הרותה ישרפמ ודמע
.ותוירחא יבגל שיגרמ אוהש תוביוחמל תודע ,ןימינב םוקמב דבעכ
ותוהז תא םיחתמ יוור דמעמב הלגמו ,'רבשנ' ףסוי ןכאו
.תוגיהנמ לש תונוכת הדוהי ןיגפמ וייח לכבש רבתסמ .תיתימאה
הליבקמ ןיעכ תשמשמה) תבכרומה רמת תשרפב םגש ,ןייצל יואר
חיכומ (ףסוי לצא רפיטופ תשא תשרפו ןבואר לצא ההלב תשרפל
.(וכ חל "ינממ הקדצ") רשויו תוירחא המויס םע הדוהי

גיהנמ אוה הדוהי הרותב תראותמה ותוגהנתה יפל ,קפס ןיא
גיהנהל בקעי ידי לע רחבנש ףסוי לע הלוע אוה המב ךא .יתימא
תופידעש הארנ ?ףסויל ןיאש םירושיכ הדוהיל שי יכו ?וינב תא
לע לבוקמ אוה :דבלב דחא רבד לע תססובמ ףסוי לע הדוהי
בקעי עבוק וז הדבוע .םגיהנמל ותוא ורחב םצעב םהו ,ויחא
התא ,(ח טמ) "ךיחא ךודוי התא -הדוהי" :שדח תומש שרדמב
ותריחב .תיבה ינב ידי לע אלא ידי לע אל ךדיקפתל תרחבנ
ןוצר יפ-לע גיהנמ תריחב לש ןושארה יוטיבה איה הדוהי לש
.םעה:תורעה

תוגה ,"ףסוי ירופיסב תומיעב תוגיהנמ" ירמאמ הז ןיינעב הוושהו .1
.149-129 'מע ,ד"משת ביבא לת ,'ד ארקמב

תרזחה ללוכ) ויחא םע ףסוי יכלהמ לכ תא לאנברבא ראתמ וז ךרדב .2
.(םהיתוחתמאל ףסכה

הדוהי יכ" :ב-א ה ,א"הד רפסב תמכוסמ וינבל בקעי לש השוריה תקולח .3
."ףסויל הרכבהו - ונממ דיגנלו ויחאב רבגעדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה