ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

318 רפסמ

ס"שת , יחיו תשרפ

ןיימ םיניע ילילכח

יקסמד ןרהא 'פורפ

לארשי תודלותל הקלחמה

.םיאשונ ינשל תקלחתמ (בי-ח טמ 'רב) הדוהיל בקעי תכרב
תוכלמו ויחא לע ןוטלשל החטבה אוה (י-ח) ןושארה קלחה
ףצרו ,הירא רוגל לושמ הדוהי הז קלחב .אובל דיתעל
:ןוגכ םיידוהי תומש יפוריצב תורודל רמשי הלא םילימ
וכרבמ (בי-אי) ינשה קלחב .הדוהי (בייל) היראו ירא רוג
:הדוהי ירהב הלדגה ןפגה יובירב בקעי


ונתא ינב הקרשלו הריע ןפגל ירסא
התוס םיבנע םדבו ושבל ןייב סבכ
בלחמ םינש-ןבלו ןיימ םיניע ילילכחןתינש הקרשה/ןפגה קזוח לע םידמל ונא הנושארה תלובקתב
תלובקתב .רתוי עורפה ,ריעצה רומחה תא הילא רושקל
,תולודג תויומכב ןייב תעפושמ היהת הדוהי ץרא ,היינשה
ע"בארכ הווסמ ןושלמ -"התוס") םידגב םהב סבכל ורשפאיש
.(תיקיניפב ךכו

"בלחמ םינש ןבלו ןיימ םיניע ילילכח" הנורחאה תלובקתה
ארקמב םיימעפ העיפומה "ילילכח" הרידנה הלימה דחוימבו
ג"סר .םינוש םישוריפל התכז ,(ל-טכ גכ ילשמבו ןאכ)
,ןייה ןמ רתוי םייניעב םדמדא" השוריפ "ילילכח"ש עבק
תועמשמ תא שריפ אוה ותרעהב ."בלחהמ רתוי םייניש ןבלו
ם"מכ אלו רשאמ רתוי תנייצמה ם"מכ "(ן)מ" סחיה תלימ
(ם"בשר ,ע"באר ,י"שר הוושה) ינפמ ,האצות ,הביס תנייצמה
.(סולקנוא םוגרת הוושה) בורמ תנייצמה ם"מכ וא

ךכו ,ןייה לש םודאה עבצה אוה "ילילכח" ,תועדה לכל
יתש רואל קזחתמ הז שוריפ .תינרדומה תירבעב לבוקמ
"הקרש"ל ןכו ,"םיבנע םד"ל תוסחייתמה תומדוקה תולובקתה
םודא עבצב םהיבנעש םיחבושמה םינפגה יעזגמ דחא איהש
.ההכ

"ילילכח" תא רזוגה ,ן"במרה דמוע ולאה םינשרפה דגנכ
וירבדל ןיכומית איבמ אוהו ,תויתוא לוכישב "לחכ" שרושהמ
:ל"זח ןושלמו ,(מ גכ 'זחי) "ךיניע תלחכ" ארקמה ןושלמ
"םשור אוהש רבד לכבו לוחכבו וידב עקעקיו בותכיש דע"
ריחשהל רמוח" "לוחכ-לא" תיברעמ ןכו ,(ו ג תוכמ)
,תולילחכ ומכ העמשמ םייניע תולילכח ."םייניעה תא
(תוהכ ,תורוחש א"ז) תולוחכ ויניעש רמאי" :וירבדכ
ויניע ויהיש ךרטציו ...ותורכש ריתסהל לכוי אלו ןייב
ןיאש ,איה ן"במרה לש העיתפמה ותנקסמ ."רידת לוחכמב
תואבה תוערב ןייה תונגב בותכה רפסי" ללכ הכרב ןאכ
וז תלובקתמ אצי ךכ םא !"םיעצפבו םינדמב ץוחבמ ול
.ןבלו רוחש ןיב דוגינה םג אלא ,"ןיעו ןש" דמצה קר אל

אצמנש ,תירבע תבותכב הפי טורח םלש ןיגל םסרפתנ -1972ב
.הדוהי ירהבש םירפכה דחאב ,הארנכ ,תויקוח אל תוריפחב
.והיזחיל" :ל"ז דגיבא ןמחנ 'פורפ י"ע הארקנ תבותכה
ךראותמ ןיגלהו (ןורשע ילוא) תומכל ןמיס + "לחכ .ןיי
ןואיזומב גצומ ןיגלה םויה .ס"הנפל תינימש-תיעיבשה האמל
ןיי" שדחה חנומה תא שריפ דגיבא .םילשוריבש לארשי
,"ליחכ-תיב רפכהמ ןיי" רמולכ ,םרכה אצומ ןויצכ "לחכ
[1].ןורבחל תיברעמ-תינופצ מ"ק 4 -כ

שרפל ןתינ ,"םיניע ילילכח" לע ן"במרה לש ושוריפ רואל
גווסמה ןיי לש גוסל תוסחייתה שי ונינפלש תבותכב םגש
"לוחכל המוד רוחש" :ל"זח ןושלב ךכו ;ההכה ועבצ יפל
,רוחשו ההכ ןווגב אוה ןייה הז הרקמב .(א"ע ,בי 'ודיק)
ןפג שי ,םודא הנייש ןפג שי" :אי ,ט הדנ הנשמ הוושהו
שרושל ההזה ekelu הלמה תידכאה ןושלב םג ."רוחש הנייש
תועמשמה) םייניעה לש רוחשה עבצה העמשמ ,"לכח" ירבעה
ילוא ,תרחואמ תוחתפתה איה blue -כ לוחכל ונימי תב
.(םייניבה ימימ

אצממה תא ריאמ ארקמה ךיא ,תפלאמ אמגוד ונינפל ,יתעדל
לע שדח רוא ךפוש יגולואיכראה אצממהו ,יגולואיכראה
ג"סר ירבד לע ןה תוססבתהב .ןימוי תקיתע תינשרפ היעב
:י ,חצ הבר תישארב לע ףסונב ,ן"במרה ירבד לע ןהו
"הרות דומלתל הפי םחכו תולוחכ םהיניעש םורד ינב ולא"
.ןייה תונג ןושלכ אלו ,הכרבכ תלובקתה תא שרפל ןתינ -
תופיו תורוחש הדוהי ינב יניע ויהיש - היהת הכרבה
םילדגה םינפגמ קפומה ,חבושמהו לולצה ןייה תוהכמ רתוי
.הדוהי ירהב


:ואר 1
N. Avigad, Two Hebrew Inscriptions on Wine Jars, Israel Exploration
Journal 22 (1972), pp. 1-5.
Demsky, Dark Wine from Judah, Israel Exploration Journal 22 (1972),
pp 233-234.