ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

425 רפסמ

ב"סשת ,יחיו תשרפ

?ןבוארמ תוכלמה הרסוה עודמ

יתפרצ ימע-ןב דג 'פורפ

תוימש תונושלו תירבע ןושלל הקלחמה


רעגו ,וינבל םינורחאה וירבד תא בקעי רמא וימי ףוסב
:( ד-ג ,טמ 'רב) ןבוארב תושק

.זע רתיו תאש רתי ינוא תישארו יחכ התא ירכב ןבואר
יעוצי תללח זא ךיבא יבכשמ תילע יכ רתות לא םימכ זחפ
.הלע

ותויהב ןבואר יכ ,איה בקעי ירבד תועמשמ םישרפמה תעדל
,תוכלמבו הרוכבב ויחא לע אשינ תויהל היה יואר רוכב
.םהילע ןורתי ול היהי אל ורצי ירחא ךשמנש ןוויכמ לבא
םימיה ירבד רפסב ףא הרותה ירבד תא םישרפמ םנמוא ךכו
:(ב-א ,ה א"הבד)
יעוצי וללחבו רוכבה אוה יכ לארשי רוכב ןבואר ינבו
.הרכבל שחיתהל אלו לארשי ןב ףסוי ינבל ותרכב הנתנ ויבא
.ףסויל הרכבהו ונממ דיגנלו ויחאב רבג הדוהי יכ

רפסב רפוסש ההלב םע ןבואר לש השעמל זמר ךכב שיש רורב
ךליו אוהה ץראב לארשי ןכשב יהיו" :(בכ ,הל) תישארב
."לארשי עמשיו ויבא שגליפ ההלב תא בכשיו ןבואר

לביקש ףסויל הנתינו ונממ הרוכבה הלטינ ותוזיזפ ללגב
,(השנמו םירפא וינב תועצמאב) ץראה תלחנב םיינש יפ
הרסמנ הכולמה ןכש ,תומלשב ול הנתינ אל הרוכבה לבא
.הדוהיל

דיחיה קומינה הז היה ןכא םא ,לואשל ונא םיאשר תאז םע
רתוי תתמעמ הרותה .הדוהיל ןבוארמ תוכלמה תרבעהל םרגש
חוכ טלוב הלאה םיתומיעבו ,םיחאה ינש תא תחא םעפמ
"תויטמזירכה" םירמוא ונייה וננמז ןושלב) הדוהי לש ותוגיהנמ
.ןבואר לש ותשלוח תמועל (ולש

םיצורה םיטבשל .ףסוי תריכמ השעמב אוה ןושארה תומיעה
ותא וכילשה םד וכפשת לא" :ןבואר רמא ףסויל לכנתהל
,זל 'רב ) "וב וחלשת לא דיו רבדמב רשא הזה רובה לא
היהי המ יכ ,ףסוי לש הלצה יצח קר תאז התייה .(אכ
םיטבשה יכ ,הליעוה אל הצעה םנמאו ?רובל ךלשויש ירחא
:(וכ ,םש) הדוהי ירבדל ועמשנ
ונרכמנו וכל ?ומד תא וניסכו וניחא תא גרהנ יכ עצב המ
ועמשיו .אוה ונרשב וניחא יכ וב יהת לא ונדיו םילאעמשיל
.ויחא

רזוח אוה רשאכ ,ושואייב ןבואר לש ותומד איה תגעלנ המ
וניא הלה הנהו ,ויחא תא ונממ איצוהל ידכ רובה לא
ערקיו רובב ףסוי ןיא הנהו רובה לא ןבואר בשיו" !םש
הנא ינאו ונניא דליה רמאיו ויחא לא בשיו .וידגב תא
.(ל-טכ ,םש) "אב ינא

,םגיהנמ תויהל רומאה , םיחאה רוכב תושעל עדיש המ לכ הז
.ףסוי לש ותלצהל

חלשיש בקעי תא ענכשל שי רשאכ ללוחתמ ינשה תומיעה
רמאיו" :ךלמל הנשמה ינפל בצייתהל םירצמל ןימינב תא
ונאיבא אל םא תימת ינב ינש תא רמאל ויבא לא ןבואר
.(זל ,במ) "ךילא ונבישא ינאו ידי לע ותא הנת .ךילא

הטוש רוכב" :בקעי לש ותבוגת התייה (םש) י"שר תעדל
?"ינב אלו םה וינב יכו ,וינב תימהל רמוא אוה ,הז אוה

אל" ותבושת םנמאו ,ןבואר ירבדמ אופא ענכתשה אל בקעי
ןייצל ידכ לארשיב םגתפכ הראשנ (חל ,םש) "םכמע ינב דרי
קבלא-רודואת 'דהמ ,חל ,אצ הבר 'רב) םעט אלל הרימא
:(1133 'מע
היה ןופרט 'ר ינפל ןוקית רבד רמוא םדא היהש העשב
הלטבלש רבד רמוא םדא היהש העשבו ,"חרפו רותפכ" רמוא
."םכמע ינב דרי אל" רמוא היה

:(ט,ה-ד ,גמ) ןויגיהבו ףקותב רביד הדוהי םלוא
םאו .לכא ךל הרבשנו הדרנ ונתא וניחא תא חלשמ ךשי םא
ינפ וארת אל ונילא רמא שיאה יכ דרנ אל חלשמ ךניא
םא ,ונשקבת ידימ ונברעא יכנא ...םכתא םכיחא יתלב
.םימיה לכ ךל יתאטחו ךינפל ויתגצהו ךילא ויתאיבה אל

לארשי םהילא רמאיו" :ןקזה באה תא וענכש הלא םירבד
ומוקו וחק םכיחא תאו ...ושע תאז אופא ןכ םא םהיבא
.(די-אי ,םש) "שיאה לא ובוש

וב לעפ הדוהי קר יכ ,ללכ תומיע וניא ישילשה תומיעה
הנשמה לומ ובצינ םיחאה רשאכ .הלימ רמא אל ןבואר וליאו
,עיבגה תבינגב דשחנה ןימינב תא דבעל תחקל רמואה ךלמל
תופיקתב רבדמה הז אוה הדוהי :ללכ עמשנ אל ןבואר לש ולוק
םגו ןויגהו סומלופ ירבד םג שי ךוראה ומואנב ;תזעונ
ומצע תא ועיצהב וירבד תא םייסמ אוהו ,םימחר תשקב
:(דל-חי ,דמ) ןטקה ויחא תחת דבעל
רבד ךדבע אנ רבדי ינדא יב רמאיו הדוהי וילא שגיו
ינדא .הערפכ ךומכ יכ ךדבעב ךפא רחי לאו ינדא ינזאב
ןקז בא ונל שי ינדא לא רמאנו ...רמאל וידבע תא לאש
ויבאו ומאל ודבל אוה רתויו תמ ויחאו ןטק םינקז דליו
...וילע יניע המישאו ילא והדרוה ךידבע לא רמאתו .ובהא
הרושק ושפנו ונתא ונניא רענהו יבא ךדבע לא יאבכ התעו
ךידבע ודירוהו ,תמו רענה ןיא יכ ותוארכ היהו .ושפנב
ךדבע אנ בשי התעו ...הלאש ןוגיב וניבא ךדבע תביש תא
.ויחא םע לעי רענהו ינדאל דבע רענה תחת

:(א ,המ) דומעל לוכי ףסוי ןיא הלא םירבד דגנכ
ואיצוה ארקיו וילע םיבצנה לכל קפאתהל ףסוי לכי אלו
.ויחא לא ףסוי עדותהב ותא שיא דמע אלו ילעמ שיא לכ


ןימינב תא וליצה הדוהי לש תופיקתהו המכחה ,ץמואה
תמועל ,גיהנמ לש ותומד יהוז .יודיול ףסוי תא ואיבהו
תוכלמל ןבואר לש ותורישכ יא .ןבואר לש תרוויחה ותומד
ןיבל ףסוי ןיב הנושארה השיגפב התרמוח לכב התלגתה
,םילגרמ םהש םהב דשחש םינפ ףסוי דימעה רשאכ .םיחאה
ןימינב תא וינפל ואיביש דע הבורע ןבכ ןועמש תא רסאו
םכילא יתרמא אולה" :ויחאל ןבואר רמא ,(דכ-וט ,במ)
"שרדנ הנה ומד םגו ,םתעמש אלו דליב ואטחת לא רמאל
.(בכ ,םש)

:ויפמ איצוהל ןבואר לוכי היהש רתויב ללמואה טפשמה והז
ועמשנ אלש ךכב וידוקיפ תא םישאהל לוכי וניא דקפמה
םהילע ליטהל וילע :םהישעמ תאצות לע םתוא םישאהלו ,ול
לש אטחה היה הז אולה !תייצל םתוא חירכהלו ותורמ תא
קלמע תא תירכה אלש ךכב ותוא םישאה לאומש רשאכ :לואש
םואיבה יקלמעמ" :לואש ובישה ,'ה תווצמכ ושוכר תאו
ךיהל-א 'הל חבז ןעמל רקבהו ןאצה בטימ לע םעה למח רשא
.(וט ,וט א"מש) "ונמרחה רתויה תאו

םא אולה לאומש רמאיו :הבושתה תא לואש לביק הז לע
ךלמל 'ה ךחשמיו התא לארשי יטבש שאר ךיניעב התא ןטק
.(זי םש) לארשי לע

לע רומשל הווצמ ךלמה לבא ,איה הלועמ הדימ הוונעה
.םעה לע אלו ךלמה לע איה תוירחאה .התוא שממלו ותוכמס
תאו 'ה יפ תא יתרבע יכ יתאטח" :רמואו קדטצמ לואש
לעו .(דכ ,םש) "םלוקב עמשאו םעה תא יתארי יכ ךירבד
'ה ךסאמיו 'ה רבד תא התסאמ יכ" :לאומש ול רמוא הז
.(וכ ,םש) "לארשי לע ךלמ תויהמ

לש ואטחל עבש-תב השעמב דוד לש אטחה תא וושה ל"זח
וז האוושה הרואכלו ,(ב"ע ,בכ אמוי) גגא השעמב לואש
,לואש לשמ הברהב רומח הארנ דוד לש אטחה אלה ,ההימתמ
לואשמו ,ךכ לשב תוכלמה הרסוה אל דודמש אלא דוע אלו
'מע ,לאומש ,ארקמ תעד) ליק הדוהי ריעמ קדצב .הרסוה
:(ל"ת
.םירבד ינשב הזמ הז ולדבנ דוד השעמו לואש השעמש הארנ
הב בייחתנש הווצמב לואש לשכנ גגא ןיינעבש דחא לדבה
ארייש ינפמ המייק אלש הדוה ףא אוהו ,ךלמ תרותב המייקל
ךלמל רוסא יכ ,תוכלמל יואר וניאש הדוה הזב .םעה תא
(עבש-תבו דוד) ונלש השעמב וליאו .וילע םדא ארומ אהיש
לדבההו ;דמועו וב הווצמ לארשימ םדא לכש רבדב דוד לשכנ
םהינש .םכיחיכומל דודו לואש ובישהש תובושתב ינשה
ומצע תא קידצהל שקיב לואשש אלא ,יתאטח :ורמאו ודוה
.םעה לע אטחה תא לגלג ףאו תונוש תולתמאב

תוירחאה תא םיריעצה ויחא לע לגלגש הזב :ןבוארל ןידה אוה
.תוכלמה לע ןהו הרוכבה לע ןה רתיו ףסוי תריכמ לש