ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

424 רפסמ

ב"סשת , שגיו תשרפ

הנה יתא םתחלש םתא אל

םכח סומע

םילשורי
דע ,ויחא םע ףסוי תשיגפ לש תקתרמהו האלפנה השרפב
הנחת לכב .תונחת עברא ןיחבהל שי ,תטלחומה תוסייפתהה
הנושארה הנחתב :ויחא לא םינוש םירבד רבדמו הכוב ףסוי
םניאו ותוא םיריכמ םניא םהו ,ויחא תא ריכמ ףסוי
ףסויו ,ףסוי יפלכ םתמשא לע יולגב םירבדמו םירהזנ
םהילא רבדמו םהילא רזוח אוה ןכ ירחא ,הכובו םהמ קמחתמ
לבא ,םהילא רביד המ שרפמ בותכה ןיא .(דכ-ז ,במ 'רב)
,במ 'רב הוושה) תושק םמע רבידש רעשל ןתינ רשקהה יפל
רסאיו ןועמש תא םתאמ חקיו" :ץוח יפלכ תושק גהנ םגו (ז
םיחאה םהל וכלה רשאכש ,עמשמ .(דכ םש) "םהיניעל ותא
תיבב תרוא תרותב ההוש היה אלא ,רסאמב ןועמש היה אל
.ויחא םע ףסוי תוסייפתה לש ןושארה בלשה והז .ףסוי


.ויחא ןימינב תא הארש העשב היה ףסוי לש ינשה יכבה
ותבוגת ,ףסוי לש ויתושגר רואיתב ךיראמ בותכה ןאכ
לבא ,םיאור ןיעמ ויכב תא םילעמ ףסוי ןאכ םג .ויכבו
אוה םיחאה לכ תאו ,ןימינב לא הכרב ירבד רבדמ אוה
ינשה בלשה והז .(אל-טכ ,גמ 'רב) תיגיגח הדועסל ןימזמ
עקרה תא םיניבמ םניא ןיידע םיחאה לבא ,תוסייפתהה לש
,םש) "והער לא שיא םישנאה והמתיו" :שחרתמש המ לכל
.(גל

הרומח תורדרדתה האב ,תמאה יוליג תארקל ,ןכמ רחאל
תחתמאב עיבגה תנמטה תובקעב ויחא לא ףסוי לש וסחיב
רשא ףסוי .תיטמרדה השרפה לש אישה עיגמ ןאכו ,ןימינב
עמשמל - התע ,(אל ,םש) תוכבלמ קפאתה תמדוק תונמדזהב
,(א ,המ) "קפאתהל ףסוי לכי אלו" וילא הדוהי םואנ
תונושארה םימעפה יתשב .(ב ,םש) יכבב ולוק תא ןתונ אוהו
םירצמהש יפ לע ףא ,ןכלו .לוקב הכב ןאכו ,ישירח יכבה היה
תועמשנ יכבה ךותמו .ולוק תא ועמש ,הכוב ותוא ואר אל
,םש) "יח יבא דועה .ףסוי ינא" :ףסוי יפמ םילימ שמח
ינפל ןנחתהש ,הדוהי םואנ לע הנעמ הלאה םירבדב שי ?(ג
רעצמ תומי ויבאש ששחה תמחמ ,ןימינב תא ררחשל ףסוי
םתבשח אל יתוא םתרכמשכו' :הנוע ףסויו .ונב ןדבוא לע
םיחאה ?'תאז לכ רחאל יח תמאב אוה םאה ?םכיבא ייח לע
"וינפמ ולהבנ יכ ותא תונעל ויחא ולכי אלו" םימומה ויה
ףסוי תבוגתמ הכופה ףסוי ירבדל םיחאה תבוגת .(ג ,םש)
,תונעל ולכי אל םהו ,קפאתהל לכי אל ףסוי .הדוהי ירבדל
:(ח-ה ,םש) םיסויפ ירבדב ףסוי םהילא הנפ ןכ לע

,הנה יתא םתרכמ יכ םכיניעב רחי לאו ובצעת לא התעו
םיהל-א ינחלשיו ... םכינפל םיהל-א ינחלש היחמל יכ
,הלדג הטילפל םכל תויחהלו ץראב תיראש םכל םושל םכינפל
.םיהל-אה יכ הנה יתא םתחלש םתא אל התעו

הרשע עבש לכו ,םיחאה וביגה אל הלאה םירבדה לע םג
םיששוח ויה ,בקעי לש ותומ דע שגפמ ותואמ ורבעש םינשה
ויבאל ותגאד םושמש אלא ,האנש םהל רטונ ףסוי ןיידע אמש
תמיזמ תמגודכ ,ויבא תומ ירחא דע ותמקנ תא החוד אוה
וברקי ובלב ושע רמאיו ...בקעי תא ושע םטשיו" :ושע
םג .(אמ ,זכ 'רב) "יחא בקעי תא הגרהאו יבא לבא ימי
'וגו "ףסוי ונמטשי ול" :בקעי תומ רחאל ורמא םיחאה
.תמדקומ הנכה ילב ףסוי לא אובל וזעה אלו ,(וט ,נ)
וגהנו וילא ואב ןכ ירחא קרו ,םיחילש וילא וחלש הליחת
ולפיו" :םהילא ףסוי תועדוותה ינפל וגהנ רשאכ ויפלכ
םויסה בלש והז .(חי ,םש) "םידבעל ךל וננה רמאיו וינפל
הרומגה תוסייפתהב אוה םויסה ;ויחאו ףסוי רופיס לש
יחולש לש םירבדה עמשמל ףסוי לש יעיברה יכבה רחאל האבש
יהל-א תא ול וריכזהו ויבא םשב וילא ורביד רשא ,ויחא
תולשלתשה תליחתב רשא בקעיש ,אצמנ .(זט-וט ,םש) ויבא
רחאל הכז ,ויחאל ףסוי ןיבש האנשל םרוגה היה תוערואמה
הרומגה תוסייפתהל - בוטה םויסל םרוגה תויהל ותומ
.םיחאה לש

םעפב וירבדל םימוד ,תאזה םעפב ףסוי לש סויפה ירבד
:העשה ךרוצ יפכ םירבד םהילע םיפסומ םג לבא ,תמדוקה
הער ילע םתבשח םתאו ?ינא םיהל-א תחתה יכ וארית לא"
"בר םע תיחהל הזה םויכ השע ןעמל הבוטל הבשח םיהל-א
"םכיניעב רחי לאו ובצעת לא" רמא הנושארה םעפב .(כ-טי ,נ)
םכל ויהי לא" :ונימי ןושלב םירבדה תועמשמו ,(ה ,המ)
ףסוי עדי הלאכ םירוסיי םהל שיש ךכ לע ."ןופצמ ירוסיי
םימשא לבא" :ןושארה ויכבל ומרגש םהירבד תא עמשש ךותמ
ןיאש ףסוי םהל רמא אל זא לבא ,(אכ ,במ) 'וגו "ונחנא
ןבומ רבדה היה ,תוביסנה יפלש םושמ ,ותמקנמ שושחל םהל
,שנוע תמקנ ינפמ םיחאה וששח בקעי תומ רחאל לבא .וילאמ
?"ינא םיהל-א תחתה יכ וארית לא" :ףסוי םהל רמא ןכ לעו


םישנ םא ,ונל ררבתהל היושע הז רובידב הנופצה הנווכה
ןיאש התנולת לע ותבוגתב לחרל בקעי הנע וז ןושלבש בל
תחתה רמאיו לחרב בקעי ףא רחיו" :בותככ ,ונממ םינב הל
:לחרל רמא בקעי ?(ב ,ל) "ןטב ירפ ענמ רשא יכנא םיהל-א
תלועפל דוגינב לועפל ,לוכי אל ףאו ,יאשר ינא ןיא'
דלונש ,לחר לש הנב ,ףסויו .'ןטב ירפ ךממ ענומה םיקולא
לעפ אל יבא בקעי' :ויחאל ןאכ זמר ,בקעי ירבד ףא לע
התייה אל וז הלועפש יפ לע ףא ,םיקולא תלועפ דגנכ
אל ,לחר לש הנב ,ףסוי ינאש ןכש לכ ,ימא לחרל הבוט
.הבוטה םיקולא תלועפ דגנכ ,הער הלועפ בקעי ינבל לעפא
םיחאה לש םהישעמ לע קר ףסוי רביד תמדוקה םעפב :דועו
אלש התייה ותנווכש ינפמ ,ללכ ריכזה אל םתבשחמ תאו
,עמתשמש ןפואב וירבד תא חסינ אוה .המשא ישגר םוש ושוחי
.ותינכות תא תושעל םיקולאה ידיב רישכמ קר ויה םיחאהש
לע שנועל םייואר םתא םנמא' :םהל רמא תאזה םעפב לבא
תא ךפהו רבדב ברעתה םיקולאש ןוויכמ לבא ,םכתבשחמ
ברעתהל תושרה תא ימצעל חקא אל ,הבוטל הערה םכתבשחמ
רחאמ ,תובוט םכל תושעל ךישמאו ,םיקולא לש ונוצרב
.'שנועמ ודחפת לא ןכ לע ,םיקולא לש ונוצר הזש ררבתנש

- (אכ ,נ) "םבל לע רבדיו םתוא םחניו" :רמוא בותכה
ןיאו ,סויפו םימוחינ ירבד םה םירבדהש ,ןאכ שי זמר
הנומאה לע תונקסמ םהמ איצוהלו ידמ רתוי םהב קדקדל
ישעמ ןיבו הניב סחיהו ,תיקולאה החגשהה ךרדב הנוכנה
אוהש ,ללכב ארקמה ךרד וז ירהו .תישפוחב ותריחבב םדאה
העשה ךרוצ יפל הפטה ןושלב הנומאה יניינע לע רבדמ
בטיה ןייעל ונל יואר ןכ יפ לע ףאו ,םיעמושה ביט יפלו
ךבסל סנכינש ילבמ ,עקרבש תופקשהה תא ררבלו םירבדב
.םינורחאה תורודה לש םייפוסוליפה םיחוסינה

םיבותכה ןושל תוטשפמ הלועה יפ לע עובקל םילוכי ונא
תא ללכ ךרדב השוע םדאהש ,ארקמב םירחא תומוקמבו ןאכ
תוערואמהו ,ולש וביל תייטנו ולש ונוצר יפ לע וישעמ
ירוחאמ - הזל רבעמ לבא ,םלוע לש וגהנמ יפל םישחרתמ
ךכ םירבדה תא בבוסמ אוהש שי .םיקולאה לעופ םיעלקה
לבא" :ףסוי יחא םירמוא ךכו ,ועשפ לומג עשרל םלושיש
וננחתהב ושפנ תרצ וניאר רשא וניחא לע ונחנא םימשא
,במ) "תאזה הרצה ונילא האב ןכ לע ,ונעמש אלו ונילא
.(אכ

ךכו ,םייוגה לע םג תלבוקמ ער השעמ לע לומגב הנומאה
תאבהו ךתשא תא םעה דחא בכש טעמכ" :קחציל רמוא ךלמיבא
רפיטופ תשא תא ענכשל שקבמ ףסויו ,(י,וכ) "םשא ונילע
תאזה הלדגה הערה השעא ךיאו" :קומינב אוטחל ושקבת אלש
תובאה תנומא ןיב לדבה לכ םע .(ט ,טל) "םיהל-אל יתאטחו
םהל תפתושמ ,ויח םברקבש םימעה תנומא ןיבו םיקולאב
תארי" איה ,טפשמהו קדצה ,רסומה תושירד תרימשש הנומאה
םהיתובקעב םיאיבמ םיער םישעמו ,בוט לומגל הכוזו "םיהל-א
:םהל ותועדוותה םדוק ויחאל ףסוי חיטבמ םג ךכ .שנוע
,רמול ונא םיאשר .(חי ,במ) "ארי ינא םיהל-אה תא"
םתנומא תא םג בטיה תפקשמ ,רחואמ רודב תלהק לש ותרהצהש
היהי רשא ינא עדוי םג יכ" :תובאה רודבש םימע לכ לש
היהי אל בוטו .וינפלמ ואריי רשא םיהל-אה יאריל בוט
.(גי-בי ,ח) "םיהל-א ינפלמ ארי ונניא רשא . . .עשרל
הרקיש םיבר םייוכיס ןיאש ,םואתפ ןוסא םדאל הרוק רשאכ
ןאכ שי אמש ,ששוח אוה זא םלוע לש וגהנמב הזכ רבד
ונניא ןיידע לבא ששוח אוה .ושינעהל אבה םיקולא השעמ
,תחתמאה יפב ףסכה אצמנ רשאכ ,ךכו .רבדב חוטב תויהל לוכי
,במ) "ונל םיהל-א השע תאז המ" :הליחתב םיחאה ולהבנ
,גמ) "אוה הגשמ ילוא" :בקעי רמא ןמז רחאל לבא .(חכ
.םיקולא השעמ אלו "שונא תועט" ןאכ שי ילוא ,רמולכ .(בי
לש ויתובשחמו ובל ךותב לעופ םיקולאש שי רחא ןפואב
םישעמ תושעלו תומיוסמ תובשחמ בושחל ול םרוגו ,םדאה
ותרטמ םשלו ולש ותמזויב לעופ אוהש בשוח םדאה .םימיוסמ
ונווכ וישעמו םדאה תובשחמש ,איה הקומעה תמאה לבא ,ולש
םדאה בשחש וזמ הכופה םגו הנוש הרטמ םשל םיקולאה תאמ
:םכחה רמא .םיכלמה לצא דוחייב יוצמ הז ןיינע .הליחתב
ילשמ) "ונטי ץפחי רשא לכ לע ,'ה דיב ךלמ בל םימ יגלפ"
יוה" :רושא לע והיעשי תאובנב שי תאזל אמגוד .(א ,אכ
וז האובנ תיצמת .(ךליאו 'ה ,י 'שי) "יפא טבש רושא
תמגודכ םיקולאה דיב רישכמ אלא וניא רושא ךלמש איה
ראפתמו ,ךכב ריכמ וניא רושא ךלמ לבא .בצוחה דיב ןזרגה
לעו ,תוכלממה לכ תא שבכו חצינ ולש ותמכחבו ותרובגבש
תדבכה לש ןיינעה םג הז .רומח שנוע רושא ךלמ שנעיי ןכ
היהי ,הערפ ,אוהש - לארשי ינב תא חלשי אלש הערפ בל
אלש ול יואר ,תוביסנה תא ולש ותנבה יפ לעש ענכושמ
אוהש תורשפאה ותעד לע הלעת אלו ,לארשי ינב תא חלשי
.העוט

ויחאל רמא ףסוי ,הב םיקסוע ונאש ףסוי תריכמל רשאב
הלאה םירבדהו ,"םיהל-אה יכ הנה יתא םתחלש םתא אל"
יתא םתרכמ יכ ...ובצעת לא התעו" םהל רמאש רחאל םיאב
תנווכ .(ה ,המ) "םכינפל םיהל-א ינחלש היחמל יכ הנה
ותימאל לבא ,יתוא םתרכמ םתא הרואכל' :ןאכ רמול ףסוי
,םיקולא ינחלשש תוחילש אלא הריכמ ןאכ התייה אל רבד לש
,ותוחילש תא עצבל םיקולא ידיב רישכמ קר םתייה םתאו
רבכש רבתסמ .'םישוע םתאש המ ושיגרתו ועדת םתאש ילבמ
רמא ןכ לעו ףסוי ירבד תא ךכ ןיבה םיליהתב ררושמה
דבעל ,שיא םהינפל חלש" :תוליבקמ תועלצב טויפ ןושלב
העצוב שיאה תוחילש ,רמולכ .(זי ,הק 'הת) "ףסוי רכמנ
.דבעל ףסוי תריכמ לש ךרדב

תוקמחתה ןאכ שיש םישח ונא ןיידע הלאה םירבדה לכב
,ףסוי לע הער וממז םיחאה לכה ירחא ירה :השקה הלאשה ןמ
דיתעש םה ורבס ירה ,והורכמ קרו והוגרה אל םא םגו
:ןבואר םהל רמאש ומכ ,ותודבע ירוסיי תמחמ תומל אוה
םייואר םה ןיא םולכ .(בכ ,במ) "שרדנ הנה ומד םגו"
רחאל וירבדב ףסויש רבדה רכינ ?הערה םתמיזמ לע שנועל
ריכזה אלו תאזה היעבל זומרלמ קמחתה ,םהילא ותועדוותה
ףסוי רבידש םירבדב םלוא .הערה םתבשחמ תא ללכ וירבדב
הערה םתבשחמ תא ריכזה אוה בקעי תומ רחאל ויחא לא
,הבוטל הבשח םיקולאו ליאוהש רמול ןווכתה םולכ .(כ ,נ)
םהל ןיאו ,הבוטל השעמ רחאל הכפהנ הערה םתבשחמ םג
תא ןיבהל ןיאש ונל הארנ ?ללכו ללכ שנועמ ארייתהל
אוהש ,ויחאל ןאכ רמא ףסוי .וזכ תפרוג הרוצב םירבדה
,תובוט םהל תושעל ףיסוי אלא ,םשנוע תא םהילע איבי אל
אל ףסוי לבא .םיקולא ןוצר אוה ךכש ררבתנש ןוויכמ
,םנמאו .איהש לכ ךרדב םשינעי אל ומצעב םיקולאש רמא
םדובעשו םירצמל לארשי ינב תדר תשרפ לכב בטיה ןייענ םא
תומכחותמ םיכרדב ןאכ תלעופ תיקולאה החגשההש אצמנ ,םש
ףאשו םישעמה םתואב ויהש םישנאה תאמ תומלענו דואמ
הבוטהו ףסוי תריכמש ,םיניבמ ונא השעמ רחאל .םתוא ושע
תיקולאה החגשהה תינכותב םיבלש אלא ויה אל היתובקעב האבש
.םירתבה ןיב תירבב וניבא םהרבאל רמאנש המ תא םייקל
ותומלעיהו ותדירפ לע בקעי לש ורעצ - תרחא הניחבמ
הבוטל בוהאה ונב ףסוי תא הלפהש לע ושנוע היה ףסוי לש
ושנוע היה דבעל ותריכמ - ףסוי לש ותניחבמו ,וינב רתימ
ופוסבו ,(ב ,זל) םהיבא לא הער ויחא תביד תא איבהש לע
לע שנועכ םירצמ דובעש לכ תא תוארל רשפא -רבד לש
דבעל :ררושמה ירבד תא תוושהל יואר .דבעל ףסוי תריכמ
,הק 'הת) ושפנ האב לזרב ,ולגר לבכב ונע ,ףסוי רכמנ
:הרותה ירבד לא ,(חי-זי

אצויו ,(גי ,וט 'רב ) םתא ונעו םודבעו
.(כ ,ד 'בד) םירצממ לזרבה רוכמ םכתא

תועד ל-א יכ" :הנח הרמא הלא ןוגכ םיניינע לע ןכא
.(ג ,ב א"מש) "תולילע ונכתנ [ולו] אלו 'ה