ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

375 רפסמ

א"סשת ,יחיו תשרפ

ףסוי ונמטשי ול

זועמ רב הנוי

ך"נתל הקלחמה
:תואבה םילימב בקעי תומל םיחאה תבוגת תא תראתמ הרותה
ףסוי ונמטשי ול ורמאיו ,םהיבא תמ יכ ףסוי יחא ואריו"
.(וט נ) "ותא ונלמג רשא הערה לכ תא ונל בישי בשהו


:'ול' תילימה תועמשמב הבחרהב ןד י"שר רבכ

:םינינע המכל קלחתמ ול .ונמטשי אמש - 'ונמטשי ול'
יהי ול" ןוגכ ,'יאולה' ןושל :השקב ןושל שמשמ ול שי
ולו" ;(גי גכ 'רב) "ינעמש ול" ;(דל ל 'רב) "ךירבדכ
ול שיו .(ב די 'מב) "ונתמ ול" ;(ז ז 'והי) "ונלאוה
בל 'בד) "ומכח ול" ןוגכ ,'ילוא'ו 'םא' ןושלב שמשמ
לקש יכנא ולו" ;(חי חמ 'שי) "יתוצמל תבשקה ול" ;(טכ
;ונמטשי ול :'אמש' שמשמ ול שיו .(בי חי ב"מש) "יפכ לע
ילוא" ומכ ,'ילוא' ןושל אוהו ,ארקמב המוד דוע ול ןיאו
.אוה 'אמש' ןושל - (טל דכ 'רב) "ירחא השאה ךלת אל
"יינעב 'ה הארי ילוא" ומכ ,השקב ןושל - 'ילוא' שיו
די 'והי) "םיתשרוהו יתוא 'ה ילוא" ;(בי זט ב"מש)
שיו .(דל ל 'רב) "ךירבדכ יהי ול" ומכ אוה ירה ;(בי
'רב) "םקידצ םישמח שי ילוא" :'םא' ןושל - 'ילוא'
[1].(דכ חי

;ילואו םא ,יאוולה :ןה 'ול' לש תוחיכשה תויועמשמה
יכ ,י"שר תעדל קוספב תומיאתמ ןניא הלא תויועמשמ ךא
וליאו [2],רמואה יניעב יוצר דגיה תומידקמ דימת ןה
תורשפאה ןמ םיששוח םיחאהש הארנ ויחאו ףסוי רופיסב
,תמה םהיבא םשב ףסויל םינופ םה ירהש ,םמטשי ףסויש
:(זי-זט נ) םהל חלסיש

הכ :רמאל ותומ ינפל הוצ ךיבא ,רמאל ףסוי לא ווציו
ךולמג הער יכ םתאטחו ךיחא עשפ אנ אש אנא ףסויל ורמאת
.ךיבא יקלא ידבע עשפל אנ אש התעו

תיאדיחי תועמשמ ונקוספב ול תילימל י"שר ןתונ ןכ לע
דגיה לש תועמשמ הב חתופה טפשמה לביק ךכבו ,'אמש' לש
.ילילש

טפשמ ארוק לכ ירהש ,ןבומכ ,תיתייעב איה תאזכ תונשרפ
.ובש םילימה לש םיליגרה םייטנמסה תודשה י"פע וניבמ
,תיאדיחי תועמשמ ונינפלש החנה י"ע היעב ןורתפ ,ךכיפל
ונניא ןכ לעו ,ןייד תוחיכש ןניאש םילימב ריבס וניה
תועמשמהש םוקמב ךא ;ןעמשמ לע רוריבב דומעל םילוכי
הלימ התוא עיפות דבלב תחא םעפש חינהל השק ,הרורב
החיכשה תועמשמל תדגונמ תועמשמב ךא ,יריבחת םוקימ ותואב
.הלש

תועמשמב ונקוספב "ול" תא ריאשמ ונימיב ןושלה רקחמ םג
םישרפמ 'ארקמה ןושל רצוא'ב :היתויורקיה ללכמ תגרוחה
העשב ,'ילוא' תועמשמב וא ,תורשפא ,קפס תלימכ התוא
,(לטב יאנת שארב) 'םא' תועמשמב םישרפתמ תומוקמה רתיש
[3].'יאוולה' תועמשמבו ,(יאנת רותיו טפשמ שארב) 'םא ףא'
:איה ונקוספב 'ול' תילימל העצוהש [4]תפסונ תונשרפ
תילילשה תועמשמה הזז אל ךכ ןיבו ךכ ןיב ךא ,'יאדו'
םיראתמ םיחאה ליעל םירכזנה םישוריפה לכ יפלו ,דגיהה ןמ
.םתניחבמ יוצר יתלב בצמ

תילימה תא שרפל תורשפאה תא קודבל הסננו רוזחנ הז רמאמב
תומוקמב השומיש ךרדכ ,יבויח דגיה תחתופכ ,ונקוספב 'ול'
יוצר בצמ אוה ,ונתנעטל ,"ףסוי ונמטשי ול" :םירחא
,ןיידע םתוא םטוש ןכא ףסויש םיווקמה םיחאה יניעב
הדיחיה העינמה לש הרדעהב ,ומלועל בקעי קלתסה םע התעו
ונל בישי בשה"ש יוכיס שי ,םהב המקנה ןוצר עוציבל
.(וט נ) "ותא ונלמג רשא הערה לכ תא

םתוגהנתה לע ןה תססובמ ,םיחאה ןוצר לש וז תונשרפ
תבוגת לע ןהו רבעב םתוגהנתה לע ןה ,תאזה הרימאל ךומסב
השעמ לע לומגתב םינינועמ םניאש םישנא .םתשקבל ףסוי
השעמה רכז תא םילעמו םירזוח םניא ,ךורא ןמז ינפל ושעש
יאדוובו ,ותוא חכשיש םתניחבמ היה ףידעש ימ ינזואב
.םהל יוצרהמ הכופה האצותל איבתש ךרדב תאז םישוע םניא
תפסונ הליע ףסויל ןתיש בצמל עדומב םמצע םיסינכמ םיחאה
,רקש ירבוד םהש תעד רב לכל רורב ירהש ,םהב םוקנל
עשפ אנ אש ...ותומ ינפל הוצ ךיבא" :םירמוא םה רשאכ
הצר וליא .(זי-זט םש) "ךולמג הער יכ םתאטחו ךיחא
תורישי וילא הנופ היה ,ויחא לע ףסוי תמח תא ךכשל בקעי
שגפמ ותואב התייה רתויב הבוטה תונמדזההו ,וייחב דוע
םמצע םימשאה תא חלוש היה אלו ,וילוח שרע לע שגרמ
קוחמל ונממ שקבמ ישילש םרוג יכ םתונפקות ןברקל עידוהל
הבש תורשפא תעדה לע תולעהל ןכתיי םא םג .וז המשא
דמעמה םצעב ורפכיש ידכ ,וז המישמ םהילע ליטמ היה בקעי
הריבס הניא וז תוחילשש רורב ירה ,םתמשאמ קלח לע ךיבמה
םא ררבל תורשפא לכ ףסויל ןיא רשאכ ,בקעי תומ רחאל
םישגינ םיחאהש ,רורב ןכ לע .ואל םא םה תמא ירבוד
קר אל ךכבו ,ותמח תא תולעהל ידכ הב שיש ךרדב ףסויל
אלא ,ול ומרגש ארונה לוועה ןורכיז תא םיררועמ םהש
והוטיעלהש םושמ םהיבא םעזמ לקנב וצלחנ יכ ול םיריכזמ םג
.ףסוי תא םיטיעלמ םה התעש יפכ ,םירקש

ךרד טוקנל ,םתעדב םייופש ,םירגוב םישנאל םורגי המ
םתוגהנתה תנבהב ןגועמה דחא רבסה קר שי ?תאזכ תודבאתה
םיטרחתמ םיחאה :ףסוי תריכמ ןמזמ ופלחש םינשה ךרואל
,בישהל ןיא השענה תא םנמא .ףסוי תריכמ לע בל לכב
םיעוריאה תכסמב םקלח לע תיקלח רפכל םה םישקבמ תוחפל ךא
ןנובתנ םא .השעמה תרמוחל םיאתמ שנוע תלבק ידי לע
רתויב לק ריחמ ומליש םיחאהש הארנ ,בקעי תחפשמ תורוקב
םלבס אטבתה ,םינש תורשע ךשמב [5].רתויב עשפנ השעמ לע
םהל .ונב ןדבאמ לבוסה באה הארמל ןופצמ ירוסיי טעמב
תונוסאל טרפו ,תוחפשמ ומיקה םה ;םינפ םייחה וריאה םמצע
תכסמב םיגירח םיעוריא לע םיעמוש ונא ןיא הדוהי תיבב
תומיעה לשב הגאדו חתמ לש הרצק הפוקת התוא םג .םהייח
,םהל רכנתה ןיידע ףסויש ןמזב ,ירצמה טילשה םע חותמה
עיתפמה םויסה רואל ,ךכב המ לש ןיינעכ רוחאל טבמב תיארנ
.םירצמב םקלח תנמ היהש עפשהו דמעמה םורב בשחתהבו
עורגל תוששח הברהו ץחל טעמ היה םהל םרגנש קזנה לכ
.ללכ ותמאתנ אלש תוששח ,לוכמ

תונש ףסוימ חיכשהל לוכי םירצמ בוט לכ ןיא ,הז תמועל
,ויחא וב ודגבש תיארונה הדיגבה םלה תאו תודבעו לבס
- בקעי יבגל םגש יפכ ,לקש םירשע רובעב ותוא םרכמב
תורשע תקחומ הניא בוהאה ןבה םע שדחמ דוחיאה תחמש
.וימי תא רציקש דבכ ןוגי לש םינש

תועדוותהה ינפל רבכ ,םתוגהנתהב םיארמ םיחאה ןכאו
לכב םיפצמ םהו ,ומלישש לקה ריחמל םיעדומ םהש ,ףסויל
ןדורה םמישאה רשאכ :םהישעמ לע תיקולא הבוגתל עגר
הפוקתה יגהנמל םאתהבו תוומ הנידש המשאה - לוגירב ירצמה
:התייה םתבוגתו ,םהייחל םידרח םה ןיא ,םישק םירוסיי םג
רשא וניחא לע ונחנא םימשא לבא ויחא לא שיא ורמאיו"
האב ןכ לע ,ונעמש אלו ונילא וננחתהב ושפנ תרצ וניאר
רחאל הנש םירשע ,רמולכ .(אכ במ) "תאזה הרצה ונילא
.הז םאטח לע שנועכ הרצ לכ תידיימ םישרפמ םה ערואמה
ולילעהב ףסונ ךוביס םכבסמ ןדור ותוא רשאכ ,רתוי רחואמ
יפלכ סעכ ישגר םיחאל ןיא ,הבינג תלילע ןימינב לע
ןוע תא אצמ םיקלאה" :(זט דמ) םיריהצמ םהו ,ןדורה
םישקבמ םיחאהש רעשל ללכ ךרפומ הז ןיא ךכ םושמ ."ךידבע
םאטח לע .ףסוי י"ע תוחפל ,םמצע םע ןידה תא תוצמל
תולגל םהילע היה ךכ םשל יכ ,רפכל ולכי אל םהיבאל
ויה יכ עשפ לע אטח םיפיסומ ויה ךכבו ,תמאה תא בקעיל
.וינב ועיגה הגרדמ לפש הזיאל וריכהב ,ולבס תא םיריבגמ
בוהאה באה תומ םע התעו ,תמאה היולג ףסוי ינפל לבא
םימשאה :טפשמבו קדצב לועפל העינמ לכ ןיא ,בהואהו
יוצימל הניתממו םחתפל תצבור תאטחה יכ ,שנעיהל םיבייח
הכותב תללוכ אטחה לע תיתימא הטרח .והשלכ ןמזב ןידה
רתוי קהבומ יוטיב ןיאו ,הבהאב שנועב תאשל תונוכנה תא
םתשקב ןכ לעו .םהידי ומב שנועה תנמזה רשאמ וז תונוכנל
!ףסוי ונמטשיו יאוולה :איה

יפכ םתעד ףוסל דרוי ,והומכ ןיאמ ןובנ שיא ,ףסויו
הרואכל .םילימב ןהו יכבב ןה ביגמ אוה .ותבושתמ רכינש
ינפל םהילא ועדוותה עגרב םהל רמאש המ לע אוה רזוח
:םינש הרשע עבשנ קרפ תישארב

תחתה יכ ,וארית לא (טי
?ינא םיקלא
המ קרפ תישארב

ובצעת לא התעו (ה
יכ םכיניעב רחי לאו
יכ ,הנה יתא םתרכמ
םיקלא ינחלש היחמל
.םכינפל
יכנא ,וארית לא התעו (אכ
םחניו ,םכפט תאו םכתא לכלכא
.םבל לע רבדיו םתוא
בערה םיתנש הז יכ (ו
שמח דועו ץראה ברקב
שירח ןיא רשא םינש
.ריצקו
םיקלא ינחלשיו (ז
תיראש םכל םושל םכינפל
םכל תויחהלו ץראב
.הלדג הטילפל
,הער ילע םתבשח םתאו (כ
השע ןעמל הבטל הבשח םיקלא
.בר םע תיחהל הזה םויכ
םתחלש םתא אל התעו (ח םיקלאה יכ הנה יתא
הערפל באל ינמישיו
לשמו ותיב לכל ןודאלו
.םירצמ ץרא לכב

םתבשחמ עוציבב םתחלצה תא שרפמ אוה התע םג ומכ זא
,תילכלכה םתחוורל גואדל חיטבמ ,םיקולא ידי לעופכ
אוה םעפה קר ךא .םענכשל ידכ העגרהה תולימ תא לפוכו
י"ע ורמאנש םילמ ,"ינא םיקלא תחתה" םילימב שמתשמ
בקעיל הדלי אל יכ לחר ארתו" :(ב-א ל 'רב) ומאל ויבא
םאו םינב יל הבה בקעי לא רמאתו ,התחאב לחר אנקתו
םיקלא תחתה רמאיו לחרב בקעי ףא רחיו .יכנא התמ ןיא
לועפל בקעימ העבת לחר ."ןטב ירפ ךממ ענמ רשא יכנא
דימעמ בקעיו לועפל ןוכנל אצמ אל םיקולא ובש םוקמב
יוטיב לע הרזחה .התשקב תא אלמל ותלוכי יא לע התוא
לועפל ףסוימ םיחאה ושקיב ןאכ ףאש ,תזמרמ ונמוקמב הז
.לועפלמ םיקולא ענמנ ובש םוקמב

תועמשמ תרסח היהת ,"ינא םיקלא תחתה" ,ףסוי תבושת
ושקיב םיחאהש ,םהירבד לש תיחטש האירק ךותמ ,שרפנ םא
ריהצה ךכ לע .ויפלכ ושעש לווע לע םהל חולסל קר ףסוימ
ןהו םיעוריאל ןתנש תונשרפב ןה ,תעכ םגו רבעב ףסוי
,וזמ הרתי .ותוהז תא םהל הליגש זאמ ותוגהנתה לכב
םוקמב תויהל ךרוצ ןיא ,םקנ תלועפמ ענמיהלו חולסל ידכ
ףסויש חיננ םא קר ,תיתועמשמ איה ףסוי תבושת .םיקולא
םוקמ תא אלמל רשפא יא ןכש ,םתשקבב יובחה תא ןיבה
תא םיקיודמ םינזאמב לוקשתש ,תקדוצ השינעב םיקולא
לשמל ומכ ,תוליקמה תוביסנהו םיעינמה לומ המשאה דבוכ
.םיעוריאה לש תיגארטה תולשלתשהב בקעיו ףסוי לש םקלח

הכרעהה איה ,ונכלה וב ןוויכל העיבצמה תפסונ הדוקנ
:"הער"כ םהישעמ תא םירידגמ םה .םיחאה ישעמ לש תירסומה
,(וט נ) "ותא ונלמג רשא הערה לכ תא ונל בישי בשהו"
תאז הכרעה ךפוה ףסויו ,(זי םש) "ךולמג הער יכ" ןכו
"הבטל הבשח םיקלא ,הער ילע םתבשח םתאו" :םיקולא םשב
אל עודמ ,רבסה םהל קפסל הסנמ ףסוי ,רמולכ .(כ םש)
תחת" ונניא אוהש ןבומ ךא ,םתער לע םיקולא ידיב ושנענ
הברה חורטל וילע ןכ לעו ,ןוחטיבב תאז תעדל "םיקלא
רבדיו םתוא םחניו" :בותככ ,םשפנ תקוצמ לע לקהל ידכ
.(בכ םש) "םבל לע

הנורתפ לע האבש אלב ,ףסוי תריכמ רופיס םייתסמ ךכ
ןיידע ונא םיאשונ הארנכ ,ונרעצל .קדוצה לומגה תייעב
םיחאה תאנש תא רעבל ליכשנש דע ,אוהה אטחה אשמ תא
ונא םג אלא ,ונל וחלסי ףסויו םיקולא קר אלו ,ונברקמ
.ונמצעל חולסל םילגוסמ היהנ


,'רתכה' תולודג תוארקמ יפ לע אוה י"שר שוריפ חסונ [1]
.ןליא רב תטיסרבינוא תאצוה
'מב ;חי זי 'רב :'ול' לש תופסונ תויורקיה האר [2]
טי ב"מש ;גכ גי 'פוש ;טי ח 'פוש ;טכ בכ 'מב ;ג כ
בויאו ב ו בויא ;די אפ 'הת ;אי ב הכימ ;וט די 'חי ;ז
.ד זט
הקלחמב הנכהב אצמנ ארקמה ןושל רצוא ןולימה ךשמה [3]
.ןליא -רב תטיסרבינואב תוימש תונושללו תירבע ןושלל
תושרהל ובוטב ליאוהש ,ירדק צ"מ 'פורפל הנותנ יתדות
ואצי הרהמבש ול תלחאמ ינאו ,ותדובע ירפב שמתשהל יל
.רואל ןולימה יכרכ לכ
.'ארקמה ןושל רצוא'ב הילע רעוה [4]
הדבועל םתועדומ תא תונוש תורוצב םיאטבמ ל"זח [5]
םלרוגל ןתינש רבסהה אוה ךכל רתויב ףירחה יוטיבהו ,וז
.ףסוי לש ויחא תרשע תא םיגציימכ תוכלמה יגורה תרשע לש
,ןייטשנזייא תרודהמ ,םישרדמה רצוא ,הרכזא הלא שרדמ האר
.441 'מע