ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

424 רפסמ

ב"סשת ,שגיו תשרפ

חלשיו תשרפב "םינפ" לע דוע

בילטוג םהרבא ר"ד לש ורמאמ תובקעב

ןזופ ןימינב לאפר ר"ד ברה

תונבל השרדמה

(ב"סשת ,חלשיו תשרפל יעובש ףד) בילטוג םהרבא ר"ד
בקעי תונכהב "םינפ" לש תשגדומ הרזח לע הנוכנ ריעה
הרזחה לע עיבצה ףא בילטוג ר"ד .ושע םע ותשיגפ תארקל
יכ ונירחא בקעי ךדבע הנה םג םתרמאו" קוספב תעבורמה
וינפ הארא ןכ ירחאו ינפל תכלהה החנמב וינפ הרפכא רמא
.האנ רבד וב שריפו ,(אכ ,בל 'רב) "ינפ אשי ילוא

תרזוחה "םינפ" תביתב :ןמפוה צ"דר שריפ הנוש ךרדב
החנמה רבעתו" וירחאלש קוספב בושו קוספב םימעפ עברא
הנכהכ אב ןורודה ,דחמ :הלופכ הזימר תזמרנ ,"וינפ לע
ךינפ יתיאר ןכ לע יכ") ושע לש "םינפ תייאר" תארקל
,בקעיש ךכל זמר הב שי דגנמו (י ,גל ,"םיהל-א ינפ תארכ
ינפ האורו הכוז ,ויחא ינפ תא תוארל דתעתמ אוה דועב
.(אל ,בל) "םינפ לא םינפ םיהל-א יתיאר יכ" :םיקולא

,בל) קוספה תליחתב :א"תב םג הקלחב תרמשנ ,וז השגדה
אלזאד אתבורקתב היזגורל היניחינא רמא ירא" :םגרת (אכ
םייוניש הלא .ילולימ םוגרתב "םינפ" םגרת אלו ,"ימדק
דגנכ [1].תימראהו תירבעה ןושלה ילדבהמ םיבייחתמה
"םינפ" ןושלל תונמאנב םימעפ המכ םגרתמ אוה ךשמהב תאז
תורשפא םג ול התייה םוגרתה יכרד יפלש םגה ,בותכש
:הרצקב טרפנו ,הנוש

רתבו" :םגרותמ "ינפ אשי ילוא וינפ הארא ןכ ירחאו" .א
םוגרת והז הרואכל ."יפא בסי םיאמ יהופא יזחא ןיכ
ילוא" םילימל "יפא בסי םיאמ" םוגרתה תאז םע .ילולימ
הטה' עמשמב בינ אוה םינפ אשנ :רזומ והירה ,"ינפ אשי
ילולימ םוגרתב ,"יפא בסי" ףוריצה וליאו ,'ינולפל ודסח
[2].ןיינעל םימכח וקקזנ רבכו ,(חקל - בסנ) "ינפ חקי" אוה
לופלפב זירפהל ןיא םלוא ,ארקמבש "םינפ" רמשנ ןכא ןאכ
לש וכרדל תקהבומ המגוד יהוז ירהש ,הז םוגרת ביבס
"םינפ אושמ" :ירבע בינ תרומת ימרא בינ םגרתל סולקנוא
אצויכ לכ ןכ לע [3].תימראב "םינפ תחיקל" אוה תירבעב
םג ךינפ יתאשנ הנה" :הוושה ,ךכ אוה םג םגרותמ וב
אשת אל" ;"ךפא תיביסנ אה" :(אכ ,טי 'רב) "הזה רבדל
...ל-אה" ;"אניכסמ יפא בסית אל" :(וט ,טי 'קיו) "לד ינפ
בסמ יהומדק תילד" :(זי ,י 'בד) "םינפ אשי אל רשא
[4]."ןיפא

."יהופא לע אתבורקת תרבעו" - "וינפ לע החנמה רבעתו" .ב
ומכ - 'וינפ לע'" :בתכש י"שר ירבדב רזעיהל לכונ ןאכ
'מרי) 'דימת ינפ לע הב עמשי דושו סמח' ןכו ,וינפל
.(ג ,הס 'עשי) 'ינפ לע יתוא םיסיעכמה' ןכו ,(ז ,ו
ךירצ היהש ,סעכב יורש אוה ףא - וינפ לע :הדגא שרדמו
."הז לכל

דציכ [5]:י"שרבש הדגאה שרדמ רואיבב וקחדנ םישרפמה
ןכתיי םנמא ?סעכב יורש היהש "וינפ לע" ןושל חיכומ
ךימסמה "ינפ לע יתוא םיסיעכמה" קוספה לע ןעשנ י"שרש
לע תדסוימ השרדהש רבתסמ רתוי לבא ."ינפ לע"ל סעכ
םגרת אלו "יהופא לע" "וינפ לע" םגרתש סולקנוא םוגרת
- "ינפל תכלהה" ליעלכו וטושפכ ,(וינפל) "יהומדק"
הביתה תשרדנ "יהופא" םגרתש ןוויכמו ."ימדק אלזאד"
זגרבה" :(אכ ,טי 'רב) "עשר םע קידצ הפסת ףאה" ומכ סעככ
,בל 'מרי) "יתמח לעו יפא לע יכ" ארקמב ןכו ,"יצישת
[6].(אל

יתיזח ירא" - "םינפ לא םינפ םיהל-א יתיאר יכ" .ג
לולכלמ קהבומב ענמנ סולקנוא ."ןיפאב ןיפא 'הד אכאלמ
דחוימבו לארשי ץרא ימוגרתל דוגינב ,ומוגרתב םיכאלמ
.בותכב וניאש "אכאלמ" ףיסוה ןאכ םלואו [7].ע"בויתל
תקחרהל ךכ םגרתש שרפל םיטונ ללכ ךרדב ?ךכל וחירכה המ
סחיימה "םינפ לא םינפ" ףוריצה תמחמ ילוא ,המשגהה
תוארל ןתינ וליאכ עמשי אלש :דועו ,ארובל ףוג רביא
,ךאלמל "םינפ"הו "הייאר"ה תא סחיי הז םעטמ .'ה תא
בותכה לע ןעשנו המשגהמ ששוח םגרתמה ןיא וילא סחיבש
.(ה ,בי עשוה) "ול ןנחתיו הכב לכיו ךאלמ לא רשיו"
גוסמ המשגה ןכש ,יונישה תא ךכב תולתל השק םלואו
תרמה :הנוש ןפואב ללכ ךרדב תקלוסמ (ףוג רביא) הז
'ה רבד םינפב םינפ" תמגוד טשפומ םשב םישגמה רביאה
.(רובידב רוביד) "ללממ םע ללממ" :(ד ,ה 'בד) "םכמע
"םינפ" תשגדה לע רומשל הצרש ךותמ סולקנואש הארנ ןכל
ךרצוה ךכ לשבו ,"ןיפאב ןיפא" ןאכ רכיב ,ונתשרפבש
."אכאלמ" ףיסוהל


רבסל הלאשהב האב "וינפ הרפכא" ףוריצבש םינפ תבית [1]
א"מש) "דוע הל ויה אל הינפו" קוספל המודב ,סועכ םינפ
יערנ" :"וינפ הרפכא" ע"בוי םגרת הז יפ לע .(חי א
.(ןורודב וינפ רבס תא הצרנ) "אנרודב יופא רבס תי
םגרותמ "רפכ" ןכש ךכ םגרתל היה לוכי אל סולקנוא לבא
(די ,ו 'רב) "רפכב ...התא תרפכו" :ןוגכ ,יוסיככ
הרסה עמשמב ןווע תרפכ קר ."ארפוכב ...התי יפחתו"
"םכתאטח דעב הרפכא" :ןוגכ ,"רפכ" לעופב תמגרותמ ,הרבעהו
םגרת וליא ןכל ."ןוכיבוח לע רפכא" :(ל ,בל 'מש)
היה ,"יפא רבס רפכא" וא "יפא רפכא" ,"וינפ הרפכא"
הצילמ ,"םינפ רבס תרסה" וא "םינפ תרסה"כ עמשנ ומוגרת
:הצילמה תנווכ יפ לע םגרת הז םעטמ .תימראב תירשפא הניאש
אריו" לבא .סעכה תחנהכ - "הרפכא"ו ,סעכו זגורכ "וינפ"
'רב) "םושלש לומתכ ומע ונניא הנהו ןבל ינפ תא בקעי
יפא רבס תי בקעי אזחו" :סולקנואב םג םגרותמ (ב ,אל
."ןבל
בחר רואב :רגה שפנ ,ןייטשנעוועל יכדרמ 'ר :האר [2]
ושוריפב ,ר"תע איירוגליב ,ב-א ,סולקנוא םוגרת לע
רבסי יאולה" - ("ןתנוי םוגרת") א"ית לבא .רתא לע
."ןיפא יל
"אשנ" לעופל סולקנוא ימוגרת תא ונררב רחא םוקמב [3]
- ויניע אשנ" ,ןזופ ב"ר :האר) ףוג-רבא ול ףרטצמש
זומת ,(ד) המ ,םעל וננושל ,"וילגר אשנ - וידי אשנ
אוה "בסנ"ב םגרותמה "םינפ אשנ" ןאכ ןכא .(ד"נשת
םידומלתה ינשב םגרותמה "השא אשנ" ותמגודו ,גירח
בסנימ אעב ןוהנימ דח" :ןוגכ ,ימלשוריב ךכ :"בסנ"
אל...ןינואימ ירטש" ;([א"ע ומ] ז,ח תומורת) "יתתיא
,ילבבבו .([א"ע בפ] ג,ג ק"ומ) "היל אבסנתיאל אניבצ
;(א"ע ,ח תוכרב) "אתתא שניא ביסנ יכ אברעמב" :ןוגכ
היגוסל .(א"ע ,טמ םיחספ) "אתנהכ ביסנ עשוהי יבר"
וא ס"נ אוה שרושה וליאכו ת"יבה תומדיה תורשפאלו וז
האר ([גיתת 'מע] זט ד"לפ ר"קיו) "היתסנ" ןוגכ א"סנ
,הרותל סולקנוא םוגרתב תימוגרתה תוביקעה ,ןזופ ב"ר
.31 הרעהו 32 'מע ,ז"נשת ןליא רב ,רוטקוד תדובע
ומגרתו "םינפ אשי אל" לעופה תא קליס םימש דובכל [4]
ךורב" אנתה ןושלכ ,"ןיפא בסמ יהומדק תילד" :םשכ
.(בכ ,ד תובא) "םינפ אושמ אל ...וינפל ןיאש אוה
."הירא רוג"ו ם"אר האר [5]
והז ,םוגרתה אוה השרדל ךותמהש ונתרעשהל דוסיה [6]
םש :רוקמ ול שמשמה ר"ב שרדמב י"שר סינכהש יונישה
,ר"ב) "אקעב אוה ףא ,'וגו וינפ לע החנמה רובעתו" רמאנ
היה אוה ףא" :"בוט לכש" שרדמב ןכו .(907 'מע] ,ט וע
,"סעכ"ל (הרצ) "אקע" הניש י"שר לבא ."רעצב יורש
,רלדא ןתנ 'ר =] "רגל הניתנ" הארו .םוגרתה יפ לע
.(ד"לרת אנליו ,ה-א ,רגל הניתנ
,ג"נשת םילשורי ,וב הדגאו םוגרת ,ןאנש 'א ךכל האר [7]
.128 - 120 'מע