ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

425 רפסמ

ב"סשת ,יחיו תשרפ

?םנמאה - "ףסויל ורמאת הכ רמאל ותומ ינפל הוצ ךיבא"

יקסבלוקנש לאירבג ברה

עבש ראב ע"נב תבישי


ףסויו בקעי לש םתומ לע םיארוק ונא תישארב רפס םויס םע
ךומסב תוחפל בקעיל עדונ םאה :םיהות ונא ןיידעו ונב
?"םירצמ ץרא לכב לשמ"ה תויהל ונב ףסוי עיגה דציכ ותומל
רקיעבו עודמ ויבאל ומצע ףסוי הליג םאה (ח ,ה"מ)
םולש תא האר אנ ךל" תוחילשה ןמ וילא רזח אל ימ ללגב
.(די ,זל) ?"רבד ינבשהו ןאצה םולש תאו ךיחא

םדב ותנתוכ תא ויחא םיליבטמ ףסוי לש ותריכמ רחאל
תישענ וז הלועפ .םהיבא לא התוא [1] םיחלושו םיזעה ריעש
ףרטנ ףסויש העטומ םשור םהיבא בקעי לצא רוציל ידכ
הז יעצמא םיחאה וטקנ הארנה לככ .והתלכא הער היחו
,םייחה ןיב ונניא רבכ ףסויש ןימאהל בקעיל םורגל ידכ
[2].דובאה ןבה ירחא םישופיחב חתפי בקעיש בצמ עונמל ךכבו
ולכי ירה ,לועפל ךרוצ ואר המ ןיבהל השק וז הביס אלל
בקעי י"ע חלשנ אוהש ועדי אלו ותוא ואר אל ללכש ןועטל
.םמולש תא תוארל

עבוקו ,ונב תנותככ התוא ההזמ תנותכה תא ותוארב בקעי
:(ול-גל ,זל) ביגמו
ויתלמש בקעי ערקיו .ףסוי ףרט ףרט והתלכא הער היח
לכ ומקיו .םיבר םימי ונב לע לבאתיו וינתמב קש םשיו
דרא יכ רמאיו ,םחנתהל ןאמיו ומחנל ויתנב לכו וינב
."ויבא ותא ךביו הלאש לבא ינב לא
חלשנש ןויתיפה תא "עלב" בקעי יכ הלוע םיבותכה טשפמ
םגו שרופמב תאז רמוא אוה .תמ ףסוי יכ ןימאהו ,וילא
ןוויכ ,אוה םחנתהל ובוריסל טושפה רבסהה .וילע לבאתמ
וחלש אוה ירהש ,ףסוי לש ותתימב ומצע תא םישאה אוהש
ותנומאל קוזיח .ותוא םיניועה ויחא לא ידיחי ךרדב
םתדירי ינפל ונממ ושקיב רשאכ ,וינבל וירבדב אצמנ וז
ותשירד יפ לע ,ןימינב תא םהמיע חולשל םירצמל הינשה
,במ) "תמ ויחא יכ םכמע ינב דרי אל רמאיו" :ףסוי לש
ואיצוהו ,תודבועה תא םהיתושרדב ונימכח ואר ךכ אל .(חל
ףסויש ןימאה אל בקעי שרדמה יפ לע .םטושפמ םיקוספה תא
[3]:בתכנ ךכו ,תמ
?םדב תנותכה תא וינב ואיבהשכ וניבא בקעי השע המ :ינת
,'םחנתהל ןאמיו' ביתכד ?ןיינמ .רקיע לכ ןהל ןימאה אל
ומצעמ אוה - תמש לבא ,יח לע ןימוחנת ןילבקמ ןיאש יפל
.'בלמ תמכ יתחכשנ' רמאנש ,בלה ןמ חכתשמ
יפ לע חיכוהל ידכ הב שי םחנתהל ןאימ בקעיש הדבועה
ןכש חיננ םא םג ךא [4].תמ ףסויש ןימאה אלש ,וז השיג
ןהמו ובצמ המ ,םירצמב ףסוי יכ בקעי עדי םאה ,אוה
?םשל ותעגה תוביסנ

וחור יניעב הארו ,רתוי עדי בקעי יכ רמאנ רחא שרדמב
הצנצנ :אנוה בר רמא" :רפיטופ תיבב םירצמב ףסוי תא
[5]."רפיטופ לש ותשא וז ,'והתלכא הער היח' שדוקה חור וב


תנותכה תא ףסוי יחא וחלשש העשבש ןוויכ ,השק הז שרדמ
[6].ףסויל רפיטופ תשא ןיב שגפמה עריא אל דוע ,םהיבאל
אל עודמ ,ףסוי לש ומוקמ תא בקעי עדי םא ,תאזמ הרתי
ומע רוציל תוחפה לכל וא רפיטופ תיבמ ותודפל הסינ
אוה יכו יח ףסוי דוע" :ול רמאנשכ עודמ ?והשלכ רשק
בותכהש דע ךכ לכ עתפוה ,(וכ ,המ) "םירצמ ץרא לכב לשמ
?"םהל ןימאה אל יכ ובל גפיו" רפסמ
:וניתולאש לע תרחא היאר םיאצומ אמוחנת שרדמב
העשב ףסוי תא גרה הדוהיש רובס וניבא בקעי היהש יפל
ינב תנתכ רמאיו הריכיו' רמאנש ,תנותכה תא ול ואיבהש
הירא רוג' 'אנש ,הדוהי אלא היח ןיאו 'והתלכא הער היח
[7]!ותוא תפרטש אוה התא הדוהיל בקעי רמוא היהו ,'הדוהי
וניאו ףסוי לש ובצמ והמ עדוי בקעי ןיא הז שרדמ יפל
ךא ,תמ וא אוה יח םא תועידי ול ןיא .אוה ןכיה עדוי
"הער היח"ה .הדוהי ותומלעיהב םשא ימ עדוי ןכ אוה
בזענ אלו לצינ ףסוי ותוכזבש ימ אקווד - הדוהי איה
ולרוג לע הדוהי תא לאוש וניא בקעי .רובב רמה ולרוגל
יאדווב ,תיתימא הבושת לבקי אל םתסה ןמש ןוויכ ףסוי לש
.ותומרל ידכ םדב הלובט תנותכ ול וחלשש רחאל אל

[8] :םיאצומ ונא ונתשרפ תליחת לע שרדמב
אלו ויבא דובכ לע גילפמ היהש ףסוי לש וחבש לכ ירהו
ול ורמאו םירחא ואבש ילוליאש ,העש לכב ולצא סנכנ
הצר אלש וקדצ ךעידוהל אלא !?עדוי היה אל הלוח ויבא
"?ךיחא ךב ושע ךאיה" :ול רמאי אלש ,ויבא םע דחייתהל
וירבד לכ אבא לש וקדצ עדוי ינא" :ףסוי רמא .םללקמו
בירחמ יתאצמנו םללקי ,םללקיש רמול אב ינאו …ןה תוריזג
ךכיפל !םיטבשה ליבשב אלא םלועה ארבנ אלש ,םלועה לכ תא
.העש לכב ויבא לצא ךלוה היה אל
דוסה תא רומשל ףסוי דיפקה בקעי לש וימי ףוס דע רמולכ
.ויחא ןעמל ,ויבא ינפמ לודגה
םילוכי רשא ,םישרופמ םירוכזא ינש םיאצומ ונא ונתשרפב
תכרב אוה םהבש ןושארה .וז היגוס לע רוא ךופשל ילוא
הירא רוג" רתיה ןיב בקעי רמוא וז הכרבב .הדוהיל בקעי
רבדמ ףרט הזיא לע .(ט ,טמ) "תילע ינב ףרטמ הדוהי
שי םימעטה קוסיפ יפ לע ?ןאכ רכזנה ןבה והימו בקעי
,יללכ ףרט אוה "ףרט"ה ."תילע ינב ,ףרטמ" :ךכ אורקל
:קוספה תא שרדמה קספמ ךכ אל .הדוהיל הינפ וז "ינב"ו
ותואמ התא קלוסמ !ינב :הדוהיל ול רמא ,'ינב ףרטמ'"
[9]."'ףסוי ףרט ףרט' תרמאש ןווע

ףרט וניא "ףרט"הו ,"תילע"ל "ינב" ןיב איה הקספהה
המירש לע הדוהיל ןאכ חלוס בקעי ;"ינב ףרט" אלא ימתס
יכ בקעי ןיבהש ןאכמ ."ףסוי ףרט ףרט" ורמואב ותוא
.עדי אל םילעופה ימו הרק קוידב המ ךא ,המור

ףרטמ'" :תרחא הבושת אבה שרדמה ונל קפסמ הז תמועל
יפל [10]."'עצב המ' תרמאש ףסוי לש ופרטמ 'תילע ינב
ןמ ףסוי תא ליצהש אוה הדוהיש ,ןכ םא ,עדי בקעי הז
תא גרהנ יכ עצב המ" ותרימא י"ע ,רובב תוומה ,ףרטה
ונדיו םילאעמשיל ונרכמנו וכל .ומד תא וניסכו וניחא
התוכזבו ,(זכ-וכ ,זל) "אוה ונרשב וניחא יכ וב יהת לא
.תוכלמל הלע וז הרימא לש

ףסוי לא םיחאה לש הינפה אוה ונתשרפב ינשה רוכזאה
:(זי-זט ,נ) בקעי לש ותומ רחאל

הכ :רמאל ותומ ינפל הוצ ךיבא רמאל ףסוי לא ווציו
ךולמג הער יכ םתאטחו ךיחא עשפ אנ אש אנא ףסויל ורמאת
םרבדב ףסוי ךביו ,ךיבא יהל-א ידבע עשפל אנ אש התעו
.וילא

דציכ - ותומ ינפל תוחפל - עדי בקעי יכ עמתשמ טשפה ןמ
לוכי אל תרחא ,והורכמש ולא םהימו םירצמל ףסוי לגלגתה
.ויחאל לחמיש ףסוימ שקבל היה

בקעי יכ ,רמולו םטשפמ םיבותכה תא איצוהל ופידעה ל"זח
,ויחא י"ע ףסוי תריכמ ןיינע תא ותומ םוי דע עדי אל
רשאכ ,"הוצ ךיבא" םרמאב תמאה ןמ וניש םיחאה יכ ושרדו
[11]:תויהל היה לוכי אלו היה אל הזכ יוויצ
םירבד בותכה רמאש ,םולשה אוה לודג :שיקל שיר רמא
ןהיבא תמש העשב ,ויחאל ףסוי ןיב םולש ןתיל יאדב לש
הוצ ךיבא :ול ורמא המו ,ןהל םוקני אלש ןיאריתמ ויה
םיאצומ ונא ןיאו ,ףסויל ורמאת הכ רמאל ותומ ינפל
ינפמ יאדב ירבד םיבותכה ורמא אלא !?וניבא בקעי הוצש
.םולש יכרד
אוהש אלא ,ףסויל הרק המ עדי אל בקעיש ןאכ רמאנ אל
אוהש חינהל ןתינ תאז לכבו .ףסוימ הז רבד שקיב אל
ףסוימ שקבמ בקעי היה םתסה ןמ עדי ול ירהש ,עדי אל םג
בקעיש הנעטל ףסונ קוזיח .לארשי םע דיתע ןעמל חולסל
אל עודמ עדי םאש הדבועב ןתינ ףסוי תריכמ לע עדי אל
,ףסויל ןכ ורמאיש םיחאל עידוה קרו ומצע ףסוי תא הוויצ
.רבדב םיעגונ םהש ןוויכ םהירבדל ןימאי אלש ששח שישכ

רוקמ ולא םיקוספב שיש ,רמול ןתינ ליעל רומאה תורמל
ןכא אוהו םיעוריאה תולשלתשה תא עדי ןכא בקעיש ךכל
תוליפכל בל םישל שי .וז השקב ףסוימ שקיב תמאבש הז
הער יכ םתאטחו ךיחא עשפ אנ אש ,אנא" :הליחתב .השקבה
."ךיבא יהל-א ידבע עשפל אנ אש ,התעו" :תינשבו ,"ךולמג
?תוליפכה המ םשל

,באה לש - הנושארה :תושקב יתש ןאכ שי יכ עובקל ןתינ
ןיבש םילדבהה ךותמ רכינ רבדה [12].םיחאה לש - הינשהו
:םייתועמשמ םילדבה השולש קמננו טרפנ .תושקבה יתש


קר םינייצמ םהו "םתאטחו ךיחא עשפ" לע רבדמ באה .1
ותריכמל וזכ הכרעהש ןכתי אל .עשפמ רומח תוחפ אטח ."עשפ"
לוכי הנומתה לכ תא האורה בקעי ךא .םיחאה תמזיב עמשות
.אטחו עשפ לש תבורעתכ םהישעמ תא ךירעהל

יוניכב םיקפתסמ םה ךא ,"ךיחא"כ םתוא רידגמ באה .2
הנעטב םימחר ףסוימ שקבל לוכי בקעי ."ךיבא יהל-א ידבע"
ןעטיש ששחמ ,ןכ תושעל םיזעמ םניא םה ךא ,ויחא םהש
.והורכמשכ םתווחא התייה ןכיה םדגנכ

םתשקבב תאז וריכזה אל םיחאהו ,"ךולמג הער" עבוק באה .3
העמשמ ,רמולכ .םדוק השעמל הבוגת ועמשמ 'לומג' .ללכ
,םיינצחשה ךישעמל וביגה קר םיחאהש :איה וז השקב לש
םימחר םשקבב םיחאהש רורב .םניבהל שקבתמ ךנה ןכ לעו
.ךכ רמול ומצעל השרמ בקעי קרו ,תאז ונעטי אל


וננכת םיחאה וא חילשהש ןכתי תאז תורמלש ,ןייצל שי
.תויטנטואו תונוש ואריש ךכ תושקבה תא

םרבדב ףסוי ךביו" :התייה םהירבד תא ועמושב ףסוי תבוגת
בקעיש רמאנ םא ?הכב המלו המ לע .(זי-זט ,נ) "וילא
דשחש לע הכב ףסוי יכ חינהל שי ,הריכמה רופיס תא עדי
,הריכמה תודוא עדי אל בקעיש רמאנ םאו [13].ויבא וב
רקשל ואבש ,ךכ ידכ דע ויחא וב ודשחש לע הכב ףסוי
[14].ול

ינפמ וניש םיחאהש עובקל שרדמהו ארמגה תא איבה המ
?םולשה
:פ"לרח מ"ירה בישה
אצוי ארקמ לש וטושפ יפלש פ"עאש ,הזה רבדה ארונ המ
אטחה םצוע תא םעדיב ל"זח תאז לכב ,בקעי הוויצ ןכש
היהש ורמאו וטושפ ידימ ארקמה תא ואיצוה ,דשח לש
בקעיל הלילח סחייל אלש דבלבו םולשה ינפמ יוניש ןאכ
אוה רומח המכ ןידימל ונא ןאכמו ,ףסוי לע דשח ןינע
[15].תלוזב דושחל רוסיאה


הערקל חלשה הב ועקתש" :"וחלשיו" ושריפש שי יכ םא [1]
ק"דר ,ן"במרב אבומ) "תויחה יניש תומדכ םיבר תומוקמב
.(בל קוספב זל קרפל ונרופסו
רמאל םתוא דשוח היה וקתש םא יכ" וששח ן"במר תעדל [2]
.(בל ,ז"ל) "וב םתאנק עדי יכ ותוא םתגרה םתא
הכלה א קרפ ,א הפסוה ,םירפוס תכסמ ,תונטק תותכסמ [3]

עדוי היה קחצי" ל"זח תעדל יכ ןייצל םוקמה ןאכ [4]
"ול תולגל הצור וניא ה"בקהו הלגא ךאיה רמא ,יח אוהש
.(י"שר)
,ןבואר בשיו טי ה"ד דפ השרפ (אנליו) הבר תישארב [5]
.לאיזוע ןב ןתנוי םוגרתב םג הארו
חורב האר בקעיש "רקי ילכ"ה עבק וז אישוק לשבו [6]
.םירחא םירבד שדוקה
.ט ןמיס שגיו תשרפ (אשרו) אמוחנת שרדמ [7]
םויב א"ד ה"ד ג השרפ (םולש שיא) יתבר אתקיספ [8]
.ינימשה
הדוהי ה"ד חכר דומע (ןייטשנזייא) םישרדמה רצוא [9]
.ךודוי התא
.ןועמש ירה ח ה"ד טצ השרפ (אנליו) הבר 'רב [10]
,תארקו א"ד וט ה"ד ה השרפ (אנליו) הבר םירבד [11]
.ונלצא י"שרבו ,ב"ע,הס תומבי ילבב דומלת ןכו
.םילדבהה תא ומצעמ רצי חילשה לאנברבא תעדל [12]
.םש ונרופסל דוגינב [13]
(זי) ה"ד אק השרפ ו"יכ (קבלא-רודואית) הבר 'רב [14]
."יתוא ןידשוח יחא ךכ רמא" :ורמאת הכ
תיב 'צוה ,תוארקמה יקומינ ,'ה ךרכ ,"םורמ ימ" [15]
.ביק 'מע ,א"משת ,לובז