ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

218 רפסמ

ח"נשת ,יחיו תשרפ

?םנמאה - תמאו הרובג ,דסח :בקעיו קחצי ,םהרבא

יאזיפשוא הרובד ר"ד

דומלתל הקלחמה,ל"זח תורפסב םינייפואמ ,בקעיו קחצי ,םהרבא ,תובאה תשולש
תיזכרמ הנוכתב םהמ דחא לכ .תומיוסמ תונוכתב םינייטצמכ
,רהזה רפס) "דסח יגרד םהרבא" :דסחה תדימב - םהרבא .תחא
"דסח תדימ - םהרבא" וא (אלר 'מע ,ד"משת םילשורי ,ג קלח
היב דיחאד הרובג" :הרובגה תדימב - קחצי .(בנש 'מע םש)
ךירב אשדוקל יהיל עדי קחצי" ;(וער 'מע ב קלח ,םש) "קחצי
תדימב - בקעי .(בנש 'מע ג קלח ,םש) "הרובגד אגרדב אוה
;(אסק 'מע א קלח ,םש) "בקעי אד - ובבלב תמא רבודו" :תמאה
.(וער 'מע ג קלח ,םש) "בקעי היב ירקאו ,תמא ירקא 'וכו תראפת"

,םהישעמש ,הארמ ,תישארב רפסב רפוסמכ ,תובאה ישעמ תקידב
אלא ,םהל תוסחוימה תודימל םימיאתמ םניאש קר אל ,הרואכל
.ןהמ רומגה ךפיהה שממ םהש

הארנ רגהל וסחי לבא ,םיחרוא סינכה םנמא וניבא םהרבא
תא תונעל הרשל השרה הליחתב .תוירזכאכ וליפאו תוחישקכ
התייה רבכ רשאכ - ןכמ רחאל .ותיבמ החרב רשא דע ,רגה
הדיצ טעמ הל ןתנו ,הנב םע התוא שריג - לאעמשי ונב םא
םע דחא הנקב הלוע וז תוגהנתה םאה :הלאשה תלאשנ .ךרדל
.םיכלמה תעברא דגנ םחלנ אוהו ,המחלמ שיא םג אוה םהרבא ?דסח
הלענה השעמה וליפא .דסח הדש הנניאו ,המחלמ איה המחלמ
השעמכ קוידב הארנ ונניא ,הדקעה השעמ ,םהרבא לש רתויב
.ויפלכ רזכאתה הרואכלו ,ונבמ וימחר תא שבוכ אוה .דסח
?םימחרו דסח םע ןב תדיקע הלוע דציכה

תדימ אקווד תודימה לכמ .קחצי לצא םיאצומ ונא ההז היעב
םהרבא תמועל .קחציל רתויב תינייפוא תיארנ הנניא הרובגה
רשאכ .םחלנ אל םלועמ אוה .םינוא רסחכ קחצי הארנ רוביגה
םג" תניחבב םותסל וזעה םיתשלפהש ,תוראב םירפוח וידבע
םהל ארוק אוה .םהב םחלנ וניא קחצי ,"היהי אל ךל םג יל
חוור רשא דע גילבהל ךישממו ,האנשהו בירה םש לע תומש
'רב) "דאמ ונממ תמצע יכ ונמעמ ךל" :ול םירמוא רשאכ .ול
אוה קבאמה לבא ,ץראב זחאנ אוה םנמא .ךלוה אוה ,(זט וכ
םיוסמ בלשב עדי קחצי .הדקעה השעמ הארנ סקודרפה איש .טקש
'רב) "ודחי םהינש וכליו" בותככ ,ותוא דוקעל םיכלוהש
םיגשומה יפל .(ח בכ 'רבל י"שרו לודגה שרדמ הארו ;ח בכ
איש .אקווד השלוח לע הדיעמ הדיקעל הכילה ירה םילבוקמה
ותומדב ,הרואכל ,הארנ םדאה ןיבו תניוצמה הדימה ןיב דוגינה
לחה ,המרעו המרמ ישעמב לוכיבכ םיוולמ וייח לכ .בקעי לש
ךכ לעו ,ומא ןטבמ ןושאר תאצלו ויחא תא ףוקעל ונויסנמ
תיינק רתוי רחואמ .הז השעמ לע דיעמה ,בקעי ומש ארקנ
תוכרבה תבינג ,אישל דעו ,ושע לש ותשלוח עגרב הרוכבה
תמא רבדו'" :םילהת שרדמב רמאנ וילע אקוודו ."המרמ"ב
'בקעיל תמא ןתת' (רמאנש) ,"בקעי הז (ב וט 'הת) 'ובבלב
".(כ ז הכימ)

תא םיעדוי םה ףא םימכח ירהש ,וגב םירבד שי ,יכ הארנ
!ארקמב רפוסמה

ףוסבל םירזכא לע ןמחר אוהש לכ" :ל"זח ורמא םהרבא ןיינעב
םג םירומא םירבדה .(גל ז ר"הק) "םינמחר לע רזכא השענ
וט א"מש) "לחנב בריו" יקלמעה גגא לע םחירש לואש יפלכ
טבמב .םינהכה ריע בונ ישנא תא תוירזכאב גרה ףוסבלו ,(ו
תובר לבס לארשי םע .דסחמ ךופה השעמ הז היה ךורא חווטל
.יקלמעה גגא יאצאצמ ולש הירוטסיהה לכ ךשמב

עבנ אל שוריגהו ,לאעמשי תאו רגה תא לקנב שריג אל םהרבא
ןיבל קחצי ןיב דירפהל היה בושח ,ךורא חווטל .תוירזכאמ
תאו טול תא ליצהל התייה התרטמ - המחלמל רשא .לאעמשי
אצי ונעמלש ,לודג דסח השעמ הז היה :רמולכ ,םייובשה רתי
הדקעל רשא .םיבר דגנ םיטעמ תמחלמ ,תנכוסמ המחלמל םהרבא
בכ 'רב) "תבהא רשא ...ךנב תא" :םהרבא לע דיעמ בותכה -
םיקולא תארי ןובשח לע בא תבהאב ןורסח ןאכ היה אל .(ב
ךותמ ונב תא דוקעל ךלה םהרבא .(המצעשכל תרכומ העפות)
יוטיבה ףא .םיקולא יפלכ םגו ונב יפלכ םג תושגר לש תומלש
יפלכ הלחתהב עיפומ גייס אלל תונוכנ עיבמה "יננה" רדהנה
,םהרבא .(ז םש) קחצי ,בוהאה ונב יפלכ ךשמהבו (א בכ םש) 'ה
'ה וצ תא םייקל ךלה ,ןומיס לאירוא 'פורפ תונשרפ יפל
'ה תאריו תבהאמ םולכ אלו רסח היה אל .אלמ ןוזיא ךותמ
םויה דעו ,וינבל תדמוע הלודגה ותנומא תוכז .ונב תבהאמו
היה ירוטסיה טבמב :רמולכ .הרובעב םימחרו דסח םישקבמ םה
איה ףא הדקעה .ולוכ לארשי םע הנהנ ונממש דסח השעמ הז
םימחרו דסח שקבמ אוה םויה דעו ,לארשי םעל תדמוע התוכז
.םיארונה םימיה תוליפתב דחוימב ,הללגב

הברה תועמשמ קחצי לש הרובגה תדימ תלבקמ ,וז השיגל םאתהב
.רוביג אוה דקענה יזא ,דסח השוע בירקמה םא .הקומע רתוי
בל ץמוא לע הדיעמ לאידיא רובע םייחה תא רוסמל תונוכנה
,הנוכת איהש ,םייחה לע הנגהלו חוכב תודגנתהל דוגינב ,בר
,הטקשה הדמתהב םג הבר הרובג הנשי .הב ונחינ םירוציה לכש
ורבד ישע חכ ירבג" :רמאנו ,ץראב תוזחאיהל יבקעה קבאמב
.(כ גק 'הת) "ורבד לוקב עמשל

דימת אל .תמאכ תלבוקמה ךרדב ךלוה וניא אוה - בקעיל רשא
הביטקפסרפב ךרוצ שי םימעפ .תמא ןכא אוה תמאכ לבוקמש המ
הרוכבה ןיינעב .תיוושכעה תישממה תואיצמלו םישוחל לעמש
תאשל יוארה וא לגוסמה אוה ןושאר דלונה אלש ,ןיבה בקעי -
תובר תואמגוד ןנשי תישארב רפסב .תבייחמ הרוכבהש דיקפתב
תריכמ רחאל .הריחבו הרוכב ןיבש הפיפחה-יא תא תוחיכומה
רבדה .(דל הכ 'רב) "הרוכבה תא ושע זביו" :רמאנ הרוכבה
רובס ותויהב ,ויחא ינפ לע ףסוי תא ותפדעהב בקעי לצא רזח
השנמ ,וידכנ לצא םג רזח וז תמא לע .הרוכבל יוארה אוהש
ףסוי ?ףסוי תפדעהמ השקה חקלה תא דמל אל םאה .םירפאו
,ולש לע דמע בקעי לבא ,רבדה תא עונמל הצרו להבנ ןכא
תוכרבב - ותומ ינפל - ותאווצב !ויניעב ,תמאה התייה וז יכ
;תוצרחנב ותעד הליג אלא ,תויעב 'קילחה' אל וינב תא ךריבש
אוה ,'וכו הפיזנל ימ ,תוכלמל יואר ימ ,הרוכבל יואר ימ
!תמאה תא הלגמו תוחכשנ ריכזמ

תא השע בקעיש ,ארקמב קודקד ךותמ םיאור תוכרבה ןיינעב
,ומא תדוקפב אלא ונוצרל אלש טלחהבו ותמזיב אל "הגצהה"
טוקלי) "הכובו ףופכו סונא" ויבא לא סנכנש :םירמוא ל"זחו
"ילוא" הלימב שומישה אוה ךכל םיזמרה דחא .(וטק זמר ינועמש
ופוסב .(בי זכ 'רב) "יבא ינשומי ילוא" קוספב "ןפ" םוקמב
,(גל זכ 'רב) "היהי ךורב םג" :רמאו קחצי םיכסה רבד לש
תומרל איה רתויב תיתימאה תמאה" :םלקמ אבסה רמאש יפכו
תואמרב םא" :שרדמה י"פע ןבל לע בקעי רמא ךכ ."רקשה תא
:רמאנש ומכ .(בי טכ 'רבל י"שר) "תואמרב ינא ויחא - אב אוה
.(וכ בכ ב"מש) "לפתת שקע םעו ...דסחתת דיסח םע"

יוארה ומשש ,ושע לש ורש םג הדוה ךאלמה םע קבאמב ךכיפל
םשה .הביקעה תזמרנ ובש בקעי םשל דוגינב - לארשי אוה ול
ותומד אקוודש רמאנ ןכל .בקעי לש ורשוי לע דיעמ לארשי
תמא ומתוחש ה"בקה לש דובכה אסכל תחתמ הקוקח בקעי לש
ה"בקה לש ומתוח והמ" :(זק 'מע ןייטשנזייא ,םישרדמה רצוא)
.תמא ותדימ - בקעי ףא ,(א"ע ,הנ תבש) "תמא -עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה