ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

311 רפסמ

ס"שת ,אריו תשרפ

ןויסינה

רניבא המלש ברה

םילשורי
הדוקפה תא לביק רשאכ .הדקעה ןויסינב לשכנ וניבא םהרבאש ,ןעטש ימ היה
חכוותהש ומכ ,תוינאמוההו רסומה םשב ,חכוותהל וילע היה ,הארונה
טוחשל תלכאמה תא טישוה ,העט אוה ךא .םודס ישנא תא ליצהל ףקות לכב
.הארונ הידגרט תשחרתמ התייה ,ודי תא רצעש ךאלמה אלולו ,ונב תא
אלו ,התא םיקלא ארי יכ ,יתעדי התע" :ול רמאו 'ה וחביש המל ,ןכ םא
,הברדא אלא חבש ירבד ןאכ ןיא ,ןעוטה יפל (בי בכ) ?"ךנב תא תכשח
."ה תבהאמ דואמ הכומנ הגרדמ ,םיקולא ארי אלא ךניא" :הכרעה רסוח

,תורודל לארשי םע לש הנוילעה תוכזה איה קחצי תדקע .ןכ אלו
רכזומש יפכ ,תישונאה תוינחורה לכ לש EVEREST - ה איה
.וניתוליפתב םגו ,םינמאנה תורוקמב םימעפ רופס ןיא

תוממורה תארי לבא ,'ה תבהאמ הכומנ הגרד איה שנועה תארי
,הנממ הנוילע איהש םידדצ םג שיו ,'ה תבהאל הקישמ רבכ
,"םלוע תוביתנ" ורפסב ריבסהל גארפמ ל"רהמה ךיראמש יפכ
רתויה יוטיבה איה האריה ,ל"רהמה ירבדל .םשה תארי ביתנ
,תוכיישו תוקבד איה 'ה תבהא לש הנבומ .הבהא לש אלפומ
תא בישחמ וניא םדאש ,איה 'ה תארי לש הנבומ התמועלו
ומצע תא בישחמ אוה .םלוע לש ונוביר תמועל םולכל ומצע
בורמש דע ,םלוע לש ונובירב בהואמ ךכ לכ אוה .ספאכו ןיאכ
לוטיב" גשומ והז .ןיטולחל ומצע תא לטבל ןכומ אוה הבהא
תאזו .וב וקימעהו ךכ לכ וביחרה םידיסחה וניתוברש "שיה
ןכומ אוה ,'ה תא ותבהא ינפמש ,וניבא םהרבא לש האריה
.ויכרעו ויתונוצר לכ תא הז רובע לטבל
תוירסומ ,תוירבה תבהא אלמ היה וניבא םהרבא המכ םיעדוי ונא
לדוג תא המיצעמה איה וז הנוכת אקווד ןכלו ,תוינאמוהו
.ןויסינה

םיקלא ארי יכ יתעדי התע" :קוספה לע לאוש אנליוומ ןואגה
אלא ?אוה ךורב שודקה תאז עדי אל ןכ ינפל יכו "התא
ןיא ילוא ,דסח תושעל הדוקפ לבקמו ,'ה תבהא אלמ םדא םא
ךא .ועבט ירחא ךשמנ טושפ אוה אלא ,הארי לש יוטיב הז
שוריפ) 'ה תאריל החכוה וז ,ועבטמ ךפהה תא השוע אוה רשאכ
,םיחרואל רסמתה וניבא םהרבא רשאכ .(ל קרפ ילשמל א"רגה
ןיאש ןועטל רשפא ןיידע ,םודס רובע ללפתהו טול תא ליצה
תא טוחשל תלכאמה תא חקול אוה רשאכ ךא .ועבט אלא הז
.'ה תארי לש החכוה יאדווב וז ,ונב

.ןויסינה הזב ןטקומ היה ,ונב תא וניבא םהרבא בהא אלול
'הש ,"היאר תלוע" רודיסה לע ושוריפב שיגדמ קוק ברה
,הברדא .אמלעב לבה איה ןבה תבהאש ,הנעטב םהרבא לא אב אל
בכ) "תבהא רשא ךדיחי תא ךנב תא" :תאז ותבהא קזחמ 'ה
ץרתל ךירצ היה וניבא םהרבאש קפס ןיא ,תאז לכבו .(ב
,בתוכ ם"במרה .ותכילה ימי תשולשב תוישוק רופס ןיא ומצעל
הטלחה אלא ,תיעגר תושגרתה ךותמ ימואתפ השעמ ןאכ היה אלש
,םיכובנ הרומ) תכשוממו הכורא תוננובתה ירחא בטיה הלוקש
טקשב ,קנעה וניבא ךלה םימי השולש ךשמב .(דכ 'רפ ג"ח
לא ךליו …ורמח תא שבחיו ,רקבב םהרבא םכשיו" :החמשבו
:הארונ הרעס וחומ ךותב ךא ,(ג)"םיקלאה ול רמא רשא םוקמה
רמא .ןקזל ול המדנו וינפל דמעו ןטשה אבש רפסמ שרדמה
םיצעהו :ול רמא .ללפתהל :ול רמא ?ךלוה התא ןכיהל :ול
הפאנו םיימוי וא םוי ההשנ אמש ול רמא ?המל תלכאמהו שאהו
ותנקזב ול ןתינש ונב דבאי ךתומכש םדא :ול רמא .לכאנו
אוה ךורב שודקה :ול רמא !?ןידב בייחתתו ותמשנ דבאתו
?!'ה תא םידבוע ךכ ??םיללפתמ ךכ :ןטשה ול רמא .יל רמא
,תאז לכב :ובישה םהרבאו ?!חצר הז ירה ?!שאו ןיכס םע
.(חצ זמר ,אריו ינועמש טוקלי) !יל רמא 'ה

טוחשל אל ,ךלוה התא ןכיהל ,ןקז :ול רמא .ךרדב ןטש ומדק" :רחא חסונבו
'אלתו ךילא אובת התע יכ .ץמאת תוערכ םיכרבו ךילמ ןומיקי לשוכ' …?!ךנב תא
'דבא יקנ אוה ימ אנ רכז' :ול רמא …ךלא ימותב ינא :ול רמא (ה-ד ד בויא)
וניבא םהרבאש ,שרפמ אנליוומ ןואגה .(וצ זמר ,םש) "היל עמש אק אל …(ז םש)
תדובעב ךרדה וז אלש םדמלל ,הניכשה יפנכ תחת םישנא ברקל וייח לכ לדתשה
תודוסי תללוכ ,תמא ל-א 'ה תדובעש .םהילילאל שאב םהיתונבו םהינב ףורשל - 'ה
,םיעמשנ ויהי וירבדש הכז אוה .דועו לוזגל אל ,ףואנל אל ,חוצרל אלש :םימיענ
(םהרבא) דיספי התעמש ,ןטשה וינפב ןעוט .ונב תא טוחשל והווצמ 'ה התע הנהו
םהרבא ול בישה .וירבדב תולשוכ םיכרב ץמאל רתוי לכוי אל אוה .ותעפשה לכ תא
יוויצה רחא ו"ח רהרהמ ינניאו ךלוה ינא תומימתב יכ ,הזמ ארייתמ ינניא :וניבא
.(בי תוא ,אריו ,והילא לוק) ךרבתי ארובה לש

תמכח אלמ ,לודג ףוסוליפו לודג םכח היה אוה ,יביאנ היה אל וניבא םהרבא
הלוכ תושונאה תא לואגל ושפנ לכב ףאושה ,תוירבה תבהאב ןואג היה אוה .םיקלא
יוג ידי לע השעיי הזש ול חיטבה 'הו ,תוינחורה ןהו תוימשגה ןה ,היתורצמ
,ןקז שיאה הנהו . (ג בי)"המדאה תחפשמ לכ ךב וכרבנו" :ונממ אצי רשא לודג
ויבא ומכ אוה םג .בזכאמ אוה ןיאו ,ףסכנה ןבה דלונ ףוס ףוס .ול ןיא ןבו
לכ לע רתוול וניבא םהרבאמ שקבמ םלוע לש ונוביר התעו .ישונאה ןימה תלוסמ
לע ףאו ורוד ינב לע ותעפשה לע ,חצרת אל לע ,ונב תבהא לע :ולש םילאידיאה
חרכהב הניא תומימת .תומימתה ןוחצינ והזש אלא .תושונאה לכ לש בוטה דיתעה
לעמ הבג" שיש העידי הז םע דחיו ,הלודג המכח איה תומימת ;תורעבו תויחטש
.(ז ה 'הק)"םהילע םיהבגו ,רמש הבג

ושוריפב) ,קוק ברה ןרמ ירבדכ חמש ךלוה אוה .יגרט רוביג וניא וניבא םהרבא
םע םגו 'ה תארי םע םג ראשנ אוה .חמש רזוח אוהש רמוחו לקו ,(רודיסה לע
תישונא הבהא קר ןאכ התייה אל .קזחתהו הלעתה ונב םע ולש רשקה ,הברדא .ונב
ישונאה .רמשמ לכמ ונב תא רומשל יקולא יוויצ לביק םהרבא אלא ,הרוהט תיהבא
.יקולא תגרדל הלעתה

.תורובגה תרובג אקווד אלא ,תונכסמו השלוחל יוטיב וניא 'ה יפלכ שיה לוטיב
איה 'ה תארי ךא .תיגולוכיספ תודבע ןימ תאז ,ורבח תמועל לטבתמ םדא רשאכ
ארי .הרובגו םייח ,החמשו זוע אלמתמ םדאה ךכבו ,שרושה תמועל ףנעה לוטיב
:םהרבאל 'ה חיטבמ הדקעה תובקעב .ףופכו שושת ,םיאכנ ךלוהה םדא וניא 'ה
תא ךנב תא תכשח אלו ,הזה רבדה תא תישע רשא ןעי יכ ,'ה םאנ ,יתעבשנ יב"
תפש לע רשא לוחכו םימשה יבכוככ ךערז תא הברא הברהו ,ךכרבא ךרב יכ ,ךדיחי
רעש תא ךערז שריו" - אליעל אליעל םצעתתו לדגתת התא (זי-זט בכ) "םיה
תושונאה לכל הכרב רוקמ היהת (םש)"ץראה ייוג לכ ךערזב וכרבתהו .ויביא
.םילאידיאה לכ לאידיא איהש ,'ה לוקב העימש התוא "ילקב תעמש רשא בקע" ,הלוכ

תבכרומהו תכבוסמה תיצראה תואיצמה יפלכ ;(גי חי 'בד) "ךיקלא 'ה םע היהת םימת"
לש ונוביר יפלכ ךא .תוריהזו תוחקיפ אלמ תויהל שי ,םימת ךכ לכ תויהל ןיא
םימכחה תלעמ אלא ,םירובו םישפט תלעמ אל ,תולעמה תלעמ איה תומימתה ,םלוע
.םייתימאה