ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

467 רפסמ

ג"סשת ,אריו תשרפ

וימעטל קוספ ןיב "הלכ | ושע ילא האבה התקעצכה"

זועיבא לאכימ

ך"נתל הקלחמה
יבשוי תא שינעהלו תדרל 'ה לש ותנווכ לע רפוסמ ונתשרפב
התקעצכה האראו אנ הדרא" :םהיאטח לע הרומעו םודס
םנשי .(אכ ,חי 'רב) "העדא אל םאו הלכ ושע ילא האבה
:הז קוספב םיישק רפסמ

קודבלו תדרל דמוע 'הש ,רמול בותכה תנווכש ריבסנ םא .1
שי ,אל וא התקעצכ 'הלכ' ושע הרומעו םודס ישנא םא
אל הז יפל ןכש ,תאזה הקידבה תאצות היהת המ :תושקהל
[1]."הלכ ושע התקעצכ" םנמאש ררבתי םא 'ה השעי המ רמאנ
ושע' ףוריצ ונינפל םאה :יריבחת ישוק םג שי קוספב .2
ראבל שי .המצע ינפב תדמוע 'הלכ' הלימהש וא 'הלכ
.תויורשפאה ןמ תחא לכ יפ-לע "הלכ" הלימה לש התארוה תא םג
.קוספב קספה לש ודיקפת והמ ררבל שי ןכ

[2]:הז קוספ לש ותארוהב וקלחנ םינשרפה

לש הארוהב "הלכ" ושריפ [3]ונרופסו ע"באר ,ג"סר .1
אוה "הלכ ושע" םילימה לש םתנווכש םירובס םה .'םלוכ'
תופתתשהה תא שיגדהל ןתילכתשו ,'טלחומ ןפואב ,תומלשב'
ושע'" :ונרופס בתוכ ךכ .אטחב םודס ישנא לש תיביטקלוקה
שרג הלכ' :ומכ ,החומ םהיניב ןיאש ,םלוכ ושע 'הלכ
ילגנאה םוגרתב ומגרת המוד ךרדב .(א ,אי 'מש) "'שרגי
"I will go down to see whether they :RSV ארקמל
have done altogether according to the outcry which
.has come to me; and if not, I will know"

,"ושע" לעופל אשומ אוה "הלכ"ש ,שריפ לאנברבא .2
.'הדמשהו ןויליכ' ותארוהו

ותארוהו ,"ושע" לעופל ראות אוה "הלכ"ש שרפמ [4]ל"דש .3
המו" :י"שר ירבד תא החוד אוה הליחת .'ירמגל ,תומלשב'
וניא 'הלכ'ל 'ושע' ןיבש םעטה ןמ היאר י"שר איבהש
אלא וניאו ...הימרגל חנומ הז ןיאש ןכש לכו ...היאר
ךשמהב ."םירמאמה חותינ ןינעב חוכ םוש ול ןיאש ,קספ
ושע הנווכה 'הלכ ושע'" :ולש ותטיש תא ל"דש ראבמ
ןבוי אלש ,תולימה יתש ןיב חוויר ןתיל קספה אב ,טלחהב
,לעופה ראות אוהש ןבוי לבא ...אשומה היה אוה 'הלכ'ש
."(א ,אי 'מש) 'הזמ םכתא שרגי שרג הלכ' ומכ

ושריפ ק"דרו 'םירמוא שי' םשב ע"באר ,ם"בשר ,י"שר .4
"ושע" הלימה ןיב קספה םתעדלו ,'ןויליכ' ןושלמ "הלכ"
וז םילימה יתש תא דירפהל ותילכת "הלכ" הלימה ןיבו
ולש אשירהש ,יאנת טפשמ ןאכ שי ,הז שוריפ יפ-לע .וזמ
השוע ינא] הלכ" איה אפיסהו ,"ושע ...התקעצכה" איה
םידמוע ןכו 'ושע ילא האבה'" :י"שר בתוכ ךכו ."[םהב
קיספ תדוקנ קספה שי ךכיפל ;םהב השוע ינא הלכ ;םדרמב
איבנ [5]."התרבחמ הבית דירפהל ידכ ,'הלכ'ל 'ושע' ןיב
האבה התקעצכה האראו אנ הדרא :הזרפרפב קוספה ןושל תא
הזכ הרקמב אל םאו ,םהב השוע ינא הלכ יזא ושע ילא
[6].םהב גוהנל דציכ עדא רבכ

,יוגש אוה ם"בשרו י"שר לש םשוריפש רובס [7]טוגוק החמש
.קוספל ל"דש לש ושוריפ תא לבקמ אוהו

[8],(ברפלמיה) יקסבדיו האל לש הירבד ונל םיארנ םלוא
ורבסה תא תוחדלו י"שר לש ושוריפ תא ןאכ לבקל שיש
:םיאבה םימעטה ןמ ,ל"דש לש

,ל"דש ירבדכ 'תולימה ןיב חוור ןתיל' אב קספה םא .א
ראות איה םא ןיבו אשומ איה "הלכ" הלימה םא ןיבש ירה
.ל"דש השעש יפכ הדירפהל אלו לעופל הפרצל שי ,לעופה

יפ לע ףא ,לק שגד השוגד "הלכ" תביתבש 'כ תואה .ב
הרבהב רמולכ ,האירק-םאב תמייתסמה הלימ הל תמדוקש
הכירצ "ףכ"ה ,ארקמב םיללכה יפל [9].("ושע") החותפ
.הפר תויהל התייה

שוריפה תא עונמל אוה הז קוספב קספה לש ודיקפת .ג
ויפלש ,םימעטה לש הקולחה ןמ עמתשהל יושעה וא עמתשמה
יקסבדיו תעדל [10].ןויליכ-הלכ ושעש הלא םה םודס ישנא
םיבותכב םג קספל הזכ דיקפת אוצמל ןתינ ,(ברפלמיה)
;ט ,ט א"מש ;גל ,א 'בד ;די ,זי 'רב) ארקמב םיפסונ
.(וט ,טכ א"הד ;גי ,ב ש"הש ;בי ,אי 'כז ;ה ,ד 'שי:הרותל י"שר שוריפ ,דנרא 'מו ץיבוביל 'נ ואר [1]
.177 'מע ,ן"שת ביבא-לת ,א ךרכ ,ותטישב םינויע
הנשי .הז קוספ לש וקוסיפ תלאשל קר ןאכ ונסחייתה [2]
:קוספב תוגצומה תויורשפאה תנבה יבגל םג תיתוהמ תקולחמ
'ב הרקי םאו ,תחא ךרדב ה"בקה לעפי יזא 'א הרקי םא
םידמול (ו ,טמ ר"רב) ל"זח .תרחא ךרדב ה"בקה לעפי
רוזחל תורשפא םודס ישנאל הנתינש ,םודסל 'ה לש ותדירימ
הלימה .הילכ םהילע 'ה זירכה ,תאז ולצינ אלשמו ,הבושתב
תדימ ןהב עידוא" לש הארוהב הז יפל תשרפתמ "העדא"
ישנא םא :המודב ושריפ י"שרו סולקנוא ."םלועב ןידה
הבושתב ורזחי םאו ,םשינעי 'ה ,הבושתב רוזחל וברסי םודס
"העדא" הלימהש ושריפ םי"בלמו ן"במר .םשינעי אל 'ה
האראו" :שריפ ן"במר .םימחרה תדימ תא אקווד תנייצמ
הלכ ושע ןידה תדימב ילא האבה התקעצכ םא םימחרב -
'םיהל-א עדיו' ךרדכ ,םחראו העדא אל םאו ,(םתוא הלכא=)
תודוקנ םהל ואצמיי םאו :שריפ םי"בלמ ."(הכ ,ב 'מש)
שריפ ע"באר .רתוי הלק ךרדב םשינעהל ךיא חיגשא ,תוכז
.םתוא םחרא = "העדא"ש אוה ףא
תרות שמוח יפ-לע אוה ונרופסו ג"סר ירבד לש חסונה [3]
אוה ע"באר ירבד חסונ .ו"משת םילשורי ,תישארב :םייח
םילשורי ,א קלח ,תישארב ,רתכה :תולודג תוארקמ ךותמ
.166 'מע ,ז"נשת
ישמוח השמח לע ל"דש שוריפ ,וטאצול דוד לאומש [4]
.79-78 'מע ,ו"כשת ביבא-לת ,הרות
:תולודג תוארקמ ,(רידהמ) ןהכ 'מ יפ-לע טוטיצה [5]
םייק .166 'מע ,ז"נשת םילשורי ,א קלח ,תישארב ,רתכה
ןיבל 'רתכה' תרודהמב י"שר חסונ ןיב ןיעל רכינ לדבה
,תישארב :םייח תרות שמוח) לעוועש ברה תרודהמ חסונ
םידמוע םאו 'ושע ילא האבה'" :(זיר 'מע ,ו"משת םילשורי
העדא ןדרמב ודמעי אל םאו .םהב השוע ינא הלכ םדרמב
אצויכו .ןתוא הלכא אלו ןירוסייב ןהמ ערפיהל השעא המ
חסונב ."ושרד וניתוברו ...קספה שי ךכיפלו ...וניצמ וב
תחתופה ,"ךכיפל" הלימה העיפומ 'רתכה' תרודהמב עיפומה
שוריפו ,"םהב" הלימה רחאל דימ ,ארקמה ימעטב ןוידה תא
.הקספה ףוסב קר עיפומ "אל םאו" םילימה
ךכ .178 'מע ,(1 הרעה ,ליעל) דנרא-ץיבוביל ואר [6]
ןוהתליבקכה" :(166 'מע ,רתכה תרודהמ) סולקנוא רבכ םגרת
."ארימג ןוהמע דיבעא ,ודבע ימדקל תלעד
'מע ,ד"נשת םילשורי ,תונשרפל םימעט ןיב ארקמה [7]
.154 ,50-49
ימי לש םייארקמ די יבתכב ויתועפוה :ארקמב קספה [8]
תדובע) םימעטה תכרעמל ותקיזו וינויפא ,םייניבה
.201-200 'מע ,ן"שת ןג-תמר ,(רוטקוד
178 'מע ,(1 הרעה ,ליעל) דנרא-ץיבוביל םג ךכ [9]
.13 הרעה
תכלוה איה .201 'מע ,( 8 הרעה ,ליעל) יקסבדיו [10]
השמ ןב ןרהא 'רל םימעטה יקודקד רפס ,ןתוד 'א תובקעב
תיגח יתייערל הדות .245 'מע ,ז"כשת םילשורי ,רשא ןב
.רמאמה תנכהב יל העייסש לע