ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

261 רפסמ

ט"נשת ,אריו תשרפ

וקורמ ידוהי לש תושקבה תרישב "הלכ םידוד תע" טויפה
תיארקה תרוסמבו ,אריו תשרפל

רדנלוק לחר ר"ד

היגולוקיסומל הקלחמה


תושקבה תריש

תבש ןיבש תותבשה-יברעב לארשי תודעב שחרתמה עוריא איה תושקבה תריש
ףסאתהל ,רקובה תרומשאב םוקל םיגהונ הלא תותבשב .רוכז תבשל תישארב
יתמ עודי אל .הינחלו הינכת תבש לכ .תושקבו םיטויפ רישלו תסנכה-יתבב
םיעוריאב םיעצובמה םינחלומ םיטויפ לש תרוסמ לע ונל עודי ךא ,גהנמה שבגתה
האמב רבכ ,הליהקה ךותמ להק ףתתשמ םהבש ,םייגרוטיל-הראפו םייגרוטיל
,חרזמב םינוש תומוקמב וז תרוסמ הסרפתה ,תפצב הלבקה תעונת תובקעב .-16ה
תיצחמב .-17ה האמה ףוס תארקל הקזחתהו ,םיר"דשה ידי לע וקורמל האבוה
םיפצר יפל םיטויפ תורדס עוציב לש תרוסמ וקורמב השבגתה -19ה האמה
םינשה האמב תושקבה תריש בוציעל ומרתש תויומדה ןיב .םירדגומ םיילקיסומ
,םייק דיוד ,ןהכ המלש ,םייח ןבא םייח תא לשמל םיאצומ ונא תונורחאה
.םירחאו ראטע םייח ,טאיירפא ,ש םייח ,ולגזוב דיוד

םיפקשמו ,תידוהיה תיתורפסה הריציהמ םיחוקל תושקבה תריש לש םיטסקטה
םינשה ףלאב ךבדנ יבג לע ךבדנ ונבנש ,םיטויפ לש םינוש םידברו תורוקמ
.הרמיזל תדעוימה הרישכ ורבוח םבור [1].תונורחאה

תונורחאה םינשה האמב קרו ,עובק אל רדסב םיטויפה ורשוה םינשה ךלהמב
ץבוקה עיפוה הליחת .וקורמ ידוהי תוליהקל םיעובקו םידיחא םיחסונ ורצונ
םהירחאלו ,-1921ב ,"תודידי ריש" עיפוה ךכ-רחא ,-1890ב ,"יחמשו ינר",
יפ לע םויכ תעצובמ תושקבה תריש .סאפבו הקנלבזקב םג םיפסונ םיצבק
העיפוהש ,השידח אסרג יהוז .םיטויפ -550כ ליכמה ,"תודידי ריש" ץבוקה
.(היפרגוילביב האר) "רחש הריעא" ץבוקב תודחא םינש ינפל השדוחו ,לארשיב

.היטויפו היתושקב השרפ השרפ :"תורדס" יפל םירודס תושקבה תרישב םיעטקה
עברא דועו ,םיטויפ לש תורדס םירשע "תודידי ריש"ב תועיפומ לכה ךסב
.תרבועמ הנשל תורדס

:םיקלח ינשמ בכרומ תושקבה תריש עוריא

;"שפנ דידי"-ו "ונגל דרי ידוד" - תבש ידמ םירשומה םיטויפ ינש .א

רפסמ תועצובמ וז תרגסמב .תונושה תותבשל םידחוימ םיטויפו תושקב .ב
,תותבשה לכב עצבתהל םיבייח וללה םיטויפה לכ אל .םיטויפ לש תוצובק
.רפסבש ברה עצהה ןמ םהל הארנה םיטויפ ףצר לכ רוחבל םילוכי םינטייפהו
."הדיצק" אוה השרפה יטויפ תא םתוחה עטקה

,תולגה ירוסי ,תונווע תחילס תשקב ,ארובה ידסח רואית אוה תושקבה ןכות
םיעוריא ,לארשי ץראל םיעוגעג ,ידוהיה םייחה לגעמבו הנשה לגעמב םיעוריא
,עובשה תשרפ יניינע ,םיקידצו םישודק רואית ,לארשי םע לש הירוטסיהב
"הדיצק"ב .תבש התוא תשרפ לש הנכות תיצמת תא הליכמ "הדיצק"ה .דועו
תדלוה ,םודס תכיפה ,םהרבא לצא םיכאלמה רוקיב עיפומ ,לשמל ,אריו תשרפל
לארשי תסנכו הניכשה ןיב רשקהו הלואגה תנומת .דועו ,ותדיקעו קחצי
תירוגילא הפשב שגומ ,םירחאה ומכ ,הז אשונו [2],תושקבה תריש זכרמב םידמוע
.(ךשמהב ןודיו ונתשרפב עיפומה "םידוד תע" טויפב ומכ) םייומיד תריתע

להקהו הרובחה ,םירזועה ,ןטייפה :םימרוג העברא םיפתתשמ תושקבה עוריאב
.עוריאב תיזכרמה תומדה אוהש ,ןטייפה ביבס םיבשוי ללכ ךרדב .הפוצה
,"ראבכתסיא"ה ,חתופה עטקה תא עצבמ אוה .יעוצקמ יאקיסומ אוה ןטייפה
,הניגנמל הניגנממו טויפל טויפמ םירבעמל יארחא אוה ,תושקבה ינפלש
.הרובחה ינבו םירזועה :םיפתתשמה ראש לש עוציבה רדס תא עבוק םג אוהו


םייונב ,םיבר תורוד ךשמב הפ-לעב תרבעומה תרוסמ םהש ,םיטויפה ינחל
םיטויפה ודעונ וב םאקמה ןיוצמ םיטויפ תרדס לכ שארב :ילאדומ חתפמ יפ לע
םיעצובמ תמיוסמ תבשל םיעטקה תיברמ ,ןכאו ,תבש התואב םירשומ תויהל
תיכרריה תכרעמ אוה ,("הבונ" םג הנוכמה) ,סודומה וא ,םאקמה .דחא םאקמב
םהש ,םינוט-ורקימ ללוכ) םילילצ העבראו םירשעמ םיבכרומה ,םיביטומ לש
תוגרד ילעב ,(ברעמב תוברתב םימייק םניאש ,דואמ םינטק םיחוורמב םילילצ
הווהמ ,סודומ לכל םיינייפואה ,םיביטומ לש הז רגאמ .תובישח לש תונוש
ןפואב ,רותליאל ילקיסומ רמוח ןכו ,תורכומו תועובק תוניגנמל סיסב
ורכזוהש םיעובקה םיטויפה ינש םג .תוניגנמ לש דואמ בחר ןווגמ רצונש
לע - רחא םאקמב תבש לכב םיעצובמ ,עוריאה תליחתב םיעיפומהו ,ליעל
תיללכה תילאדומה תרגסמה תא םיעבוק םצעב םה ךכו ,תבש התוא לש סודומה יפ
ותואל ךייש ךא ,תונוש תוניגנממ ,רומאכ ,בכרומ םיטויפ ףצר לכ ,ךשמהב .
םויכ ךא ,םיסודומ העבראו םירשע ויה םימייק לכה ךסב .סודומ וא ,םאקמ
םירשע תומייקש ןוויכמ .םיסודומ רשע-דחא לע ססובמ אוהו ,ןווגמה םצמוצ
תא חתפל אוה ןטייפה לש ודיקפתו ,ןהלש םאקמב תוהזש תותבש שי ,תורדס
אוה תבש התוא לש םאקמה ,םוקמ לכמ .תבש התוא לש הינכת יפ לע םאקמה
,םיבורק םימאקמל "תויטס" םג תועצבתמ וילא ףסונב ךא ,עבוקה םרוגה
.יזכרמה םאקמה םע ףתושמ הנכמ םהל שיש

ילקיסומ עדיו תונמוימ םישרודש םיללכ יפ לע םיבכרומ תוניגנמה יפורצ
הריש ונינפל[3]:םיעובק םה םיחנמה םיילקיסומה תונורקעהו ,ףיקמ יעוצקמ
איה הרישה .ויפוא תא םג םיתעלו טסקטה הנבמ תא תתרשמ רשא תילוק-דח
הניגנמה .םיטפשמה ימויס תארקל רקיעב ,(םילוסליס=) תומסילמ םע תיתרבה
םיטויפה בורב .יביטטי'צר הקלחו לקשוממ הקלח ,םילימה תומעטהל תמאתומ
הזרפ הליכמה ,תילקיסומ הדיחי .תילקיסומ הזרפל ליבקמ ילאוטסקט קוספ
םינוש םיקלחל .טויפה ךרוא לכל םינטק םייונישב תרזוח ,רתוי וא תחא
.םיטויפה ישארב תויחנה םע ,תועובק תויבצקמ תוינבת םג שי תורדסה לש
לש הפוצר תרשרש תרצונ ךכו ,אבה טויפה שארל רושק ןחל לכ ףוס ,ףסונב
לולכמל םיכפוה תושקבהו םיטויפה וזה תילקיסומה הטישבש ,ןבומ .םינחל
.ילקיסומה ףצרה לע שגד תמיש ךות ךא ,תיתורפסה הרוצב הנחבא אלל ,דחא


:םינווגמ תורוקממ הינחל תא הבאש תושקבה תריש

,(הירי'גלאמו היסינותמ ,םירצממ םג) הביבסה לש תירכונה הקיסומהמ .א
ךות ,שארמ םהילא םאתוהו הלא םינחל יפ לע בתכנ םיטויפה ןמ קלח רשאכ
'ר םגו ,םייניבה ימימ דוע םייק הז גהנמ .זורחה לעו לקשמה לע הרימש
.וב שמתשה הרא'גנ לארשי

הווהמ וז הקיסומ .הקירפא ןופצל הרבעוהש ,תיסולדנא-תידרפס הקיסומ .ב
תורצח לש תיתונמוא הקיסומ התיהש ,תבכרומה "הבונ"ה תרוצל סיסבה תא
.הכולמה

.תירבע שדוק תריש לש הקיתע תידוהי תרוסמ .ג

ודמצוה םינחלה [4].רתויב יטננימודה ביכרמה ,ןכ םא ,אוה רזה ןחלה
סופרוק תא םיאתהל היה םינטייפה דיקפת - רמולכ ,"ביכרת"ה תטישב םיטויפל
ומאתש םינחל ופסונ רוד לכב ךכו ,תיגרוטיל-הראפה הריציל תוניגנמה
,טויפה שארב ללכ ךרדב רכזומ רכומהו ןשיה ןחלה .יתורפסה הנבמה תא
לע לקהו ,דחמ חצנוה אוה ךכו ,לקשמ יסופדלו תוידולמ תוינבתל זמרכ
.ךדיאמ ותצפהו טויפה תריכז

"םידוד תע" טויפה

."הלכ םידוד תע" טויפה אוה אריו תבשל םידחוימה םיטויפה דחא

ינגל יאוב ,הלכ ,םידוד תע
. . . :ינומר ץנה ,ןפגה החרפ
:ינימי חכשת ,ךחכשא םא דוע

.לארשי םעו אוה ךורב שודקה ןיבש הילידיאה תא ירוגילא ןפואב ראתמ טויפה
רישמ רקיעב םיבואשה - םיטוטיצ ליכמו ,המחנהו הלואגה תא טרפמ אוה
תונשרפ ירבדו ,עבטה ןמ םיחוקלה ,םיבר םייומיד וב םיעיפומ .םירישה
ץראל םירושקכ םיזמרנ טויפב םירכזומה תוריפהו םיפונה .ארקמה ירבדל
השנאה ומכ תויתורפס תוקינכט םג .ונתשרפב םג תזמרנ התחטבהש ,לארשי
תועיפומ (ירומ יתירא) תויתוא לוצלצו (תמענו תיפי) הרזח ,(יתיער)
חכשת ,ךחכשא םא דוע" - עטקה ףוסב חיטבמה ,דודה אוה טויפב רבדמה .ןאכ
שודקה יפב ןאכ ןתינ ,לארשי םע לש העובשכ רכומה ,קוספה ,רמולכ ."ינימי
םייומידב שומיש טויפב שיש ןוויכ .לארשי תסנכל המחנ חיטבמה ,אוה ךורב
אוה ,וארובל לארשי םע ןיבש רשקלו הלואגל למס םיווהמה ,הלכו ןתח לש
רואיתה ךפוה ךכו ,תונותחבו ןיסוריאב תולכו םינתח דובכל םג עצובמ
המגוד הווהמ טויפה .םהיניב רשקלו תוילאידיאה םהיתויומד תשחמהל ילמסה
םידמעמב םג םיעצובמו תושקבה תריש תרגסמ תא םיצרופה םיטויפ לש בר ןווגמל
.הניגנ ילכב םיוולמו ,לוח-ימיב ללכ ךרדב ,םירחא

ןומזפ םג אוהש ,"ךירדמ" ושארב עיפומ ןכו םיתב העבראמ בכרומ טויפה
,הרוש לכב תורבה רשע טויפב .טויפה יתבמ דחא לכ רחאל עצובמש ,רזוח
.ךירדמה ףוסבו םיתבה לכ ףוסב חירבמ זורחו

.ןוכיטסורקאב זמרנש יפכ - ם י י ח - יטרפה ומשב ההוזמ טויפה רבחמ
,םיארקה םידוהיה לש תרוסמב ךא ,ימינונא רבחמ והז וקורמ ידוהי תרוסמב
ןב םייח 'רל טויפה סחוימ - [5]הלכל רמזכ - טויפה עיפומ םלצא םגש
ררושמב רבודמ ןכא םא .תירישעה האמה לש הינשה תיצחמב םילשוריב יחש ,להס
םייתורפס םירשק ,ןכבו ?תיאקורמה תרוסמה לא ולשמ טויפ לגלגתה דציכ ,יארק
דדנ טויפהש חינהל רשפא .םיינברל םיארקה ןיב דימתמו זאמ ויה םימייק
,םינבר תועצמאבו ,םירצמלו םירקל ,היכרותל לארשי ץראמ םיארקה תדידנ םע
אוה ןכלו ,וקורמ ידוהי לא םג לגלגתה אוה םירדלבו םירחוס ,םיחילש
אוהש ,איה תרחא תורשפא .םיטויפו תושקב לש םימדקומ םיצבקב רבכ עיפומ
ענמנה ןמ אל .תידוהיה הרוזפל לארשי ץראמ ועיגהש םיר"דשה ידי לע אבוה
האוושהמ הלגתמש יפכ ,םייוניש םג רבע ,ותצופתו וליג ללגב ,טסקטהש
[6].תונוש תוספדה לש

תרישב ןה תולבוקמה ,עוציב יכרד לש תויורשפא רפסמ טויפה גציימ ועוציבב
:םיארקה לש תורימזה תרישב ןהו תושקבה

.תיב לכב ףלחתמ ןלוסה רשאכ ,דיחי תרישכ .א

.רזוחה ןומזפב להקה לש הנעמ .ב

.טויפה לכ תא םירש םלוכ - ונייהד ,הרובחב הרישכ .ג

אוהש[7],"יקרשמ זא'גיח" םאקמב איה תושקבה תרישב טויפה עוציבל היחנהה
ןיבל הקיסומה ןיב הקיז תרצונ ךכו ,הליגו הניר תריווא הרשמה םאקמ
תא תרצוי םאקמה יפואל ןכותה יפוא ןיב וז המאתהש הארנ .טויפה ןכות
.תוחמשב םג עטקה עוציבל םיאתמה ףוריצה

.ןותנה םאקמב םירחא םיעטק תניגנמל המוד הז עטקב וקורמ ידוהי תניגנמ
תורוש עבראל םיפפוחה ,םיילקיסומ םיטפשמ העבראמ בכרומה ןחל ונינפל
"תצווכמ" וז הדיחי .תחא תילקיסומ הדיחי םירצוי רשא ,תיב לכב טסקטה
,ילקיסומ טפשמ לכב םילוסליס הניגנמב .תוילאוטסקטה תורושה יתש ןב ךירדמב
הרישה תא ןייפאמה ,(םילילצ העברא לש חוורמ=) הטרווקה חוורמ לע שגדו
.חרזמב

,הנשי הניגנמכ העודי תחאה :תויתרוסמ תוניגנמ יתש םויכ םיריכמ םיארקה
,תירלופופ הניגנמ איה הינשהו ,דוע תעצובמ הניא םויכו םירצמב תרכומ התיהש
הניגנמל בר ןוימד הנושארה הניגנמב .תורחא תודע ינב ידי לע םג תרכומה
(הניגנמב םיעיפומה םילילצה חווט=) דענמב אטבתמ הז ןוימד .תיאקורמה
םיטפשמ לעו םיביטומ לע תורזחב לופיטה ןפואב ,םימוד ילילצ רמוחבו
ןוימדהש ,ענמנה ןמ אל .הניגנמה תוינווכבו םילוסליסה םוקימב ,םיילקיסומ
הניגנמה לש הכרד לעו ,תוליהקה ןיב םירשק לע אוה ףא עיבצמ ילקיסומה
לש הרוקמ םא ,רוריבב עובקל ונתורשפאב ןיא ,םלואו .הליהקל הליהקמ
םודק ףתושמ רוקממ תובאוש ןהיתשש וא ,וללה תודעה ןמ תחאב אוה הניגנמה
.רתוי

רומאכ תרשומה ,םיארקה לש תירלופופה הניגנמב ,תיתרוסמה הניגנמה תמועל
םילילצ תכרעמ העיפומ ןאכ .הנוש ילילצה רמוחה ,תורחא תובר תוליהקב םג
הדיחיל תופפוח תוילאוטסקט תורוש יתש לכ הבש ,(תילאדומ אלו) תירו'זמ
דוגינב) תלקשוממ םג וז הניגנמ .תורוש דמצ לכב קיודמב תרזוחה ,תילקיסומ
םייברעמה םימרוגהש ,ןייצל ןיינעמ .לוסליס לש דחא םגד הליכמו ,(היתומדוקל
דדונה ויפוא תא םיקזחמ - תוילאנוטהו הירטמיסה ,לקשמה - וז הניגנמבש
םיארקה יזכרממ דחאב ילוא ,הפוריאב רבוח ןחלהש תורשפאה תאו ,ןחלה לש
תליחתב םירצמל הפוריאמ ועיגהש םיארקה םע דחי הקירפא ןופצל דדנו ,םש
םייתרוסמ םינשי םינחל לארשי תוליהקב וצופנ הז ןפואב .תיחכונה האמה
.םישדח םינחל דצלםוכיס

ןוויכמ ,תושקבה תריש תרוסמ תא תוליהקה ינבר ודדוע ,היתונש לכ ךשמב
םיבאשמה תיינפהל ךרדו ,םיימואל-םיידוהיה םיכרעה רומישל יעצמא הב וארש
.תוללובתההו ןוליחה ךילהת תא תבכעמ רשא ,יתד יפוא תלעב תויתריציל
ילקיסומה ץמאמבו ירבעה טויפה םוחתב יתורפסה רשועב רקיעב אטבתה רבדה
הכוז איה ,ץראב תרוסמה לש התושדחתה םע ,םויכ םג .העוציבב עקשוהש ברה
,םיבר תסנכ יתבב תעצובמ הרישה .םידחוימ םיגוחב תדמלנ ףאו דבכנ דמעמל
םידמימ תלעב ,תיטאופ תילקיסומ העפותמ ךכו .הדהאלו דובכל םיכוז היעצבמו
,תבחרתמו תכלוהה תיתרבח תועמשמ תלעב העפותל תושקבה תריש הכפה ,םימצמוצמ
[8].הדעה ינב לש הוואגהו תיתוברתה העדותה תא תקזחמו

יתשל םיפתושמ םינכמ םה םימוד םיילקיסומ םינויפיאו הרישה לש התויזכרמ
.ןאכ גצוה ןהלש דחא טויפש ,(םיארקה םידוהיהו וקורמ ידוהי) תודעה
ןוצרה תא ,יתוברתה הדוחי תא הליהק לכב למסמה ,גציימ םגדמ הווהמ טויפה
םייתוברתה םיסופדה שוביג תא ףקשל ךרוצה תא ןכו ,תיתוברת תוהז לע רומשל
ךשמב ודרש םיטויפהמו עוציבה יכרדמ ,םיגהנמה ןמ קלחש הדבועה תא .הלש
עוציב .הקיסומה לש יזכרמה הדיקפת תוכזל הבר הדימב ףוקזל שי םינש תואמ
ונינפל :םישדח םייתביבס םיאנתל תולגתסה םג ףקשמ תונושה תוליהקב טויפה
רומישב תאטבתמה ,תורכומ תויתרוסמ יוטיב תורוצ לש םינכת שודיח לש המגמ
.דחאכ יונישבו

לש הקיסומה לש עוציבה תוקינכטבו ינונגסה בוציעב ,ולחש תויוחתפתהה
תועמשמב ולחש תויוחתפתהלו םייונישל תוליבקמ ,ןאכ ונרכזהש תוליהקה יתש
תנבהל ךרדב תובר תולאשו תויגוס ,הז םע דחי .ויטויפב שומישבו עוריאה
ינוויכל סיסב תווהמ ןהו ,ורתפנ אל ןיידע תונושה תודעה לש תורוסמה
.םיפסונ םיקתרמ רקחמ

:תורעה

הרישהו םילבוקמה תריש ,דרפס תריש :םה הרישב םייזכרמה םידברה .1
.הקירפא ןופצב תירבעה הרישה .א ,ןזח) .הקירפא ןופצ לש תימוקמה
הקיסומב םיקרפ .א ,גלזמא םג האר .(62 'מע ,ה"נשת ,םילשורי
.75 'מע ,1986 ,ביבא לת .וקורמ ידוהי לש
.וקורמ ידוהי לש תושקבה תרישו םיטויפה תריש .י ,תירטיש .2
.29 'מע ,ב"נשת ,ביבא לת
רוביח .וקורמ ידוהי לש תושקבה תרישב שדחו ןשי .א ,יסורס .3
.71 'מע ,א"משת ,םילשורי .א.מ
- 94 ,32 םימעפ ,"תושקבה תרישו תודידי ריש" .א ,גלזמא .4
.110 'מע , 116
תיגרוטיל-הראפה הרישה .תושקבה תריש תמייק אל םיארקה םידוהיה לצא .5
םיטויפ ליכמה ,רודיסה יכרכ תעבראמ דחא ךרכב תזכורמ הדעה לש
.תונושה תוינברה תודעה לש תורוסמב םג םימייק םהמ םידחאש םיבר
,הלמר .יעיבר ךרכ ,םיארקה םידוהיה גהנמכ תוליפת רודיס האר
.175 'מע ,ד"כשת
,יניעימשה-יעימשה ,טוקלל-טוקלא :םילעפ תייטה רקיעב םה םייונישה .6
תפלחה ןכו ,םימלש םיטפשמ םייוניש ,הרבח-הרפע :םילימב םייוניש
.'י תואב םיליחתמ םהינשש ,ישילשו ינש תיב םוקמ
ךותב תושקב םירשעבו תופסונ תורדס שולש דועב עיפומ הז םאקמ .7
.תושקבה תריש לש ץבוקה
,"וקורמ ידוהי לש תושקבה תרישב תויכשמהו יוניש" .א ,יסורס .8
.115 'מע , 129 113 ,19 ,םימעפ

:תופסונ תויפרגוילביב תוינפה

.ט"לשת ,עבש ראב .הנשוש לאפר םייח ךרוע .רחש הריעא
.ג"ערת ,םילשורי .הרא'גנ לארשי .תושקב רפס
.ן"רת ,הניו .יחמשו ינר
.מ"שת ,םילשורי .יסאגול ףסוי ךרוע .תודידי ריש
.1970 ,קרוי וינ .טויפהו הרישה רצוא .י ,ןוזדיוד
.1970 ,ןג תמר .הרישהו טויפה תודלות .מ .א ,ןמרבה
.ד"משת ,םילשורי .וקורמב תירבעה הרישה .ח ,ינרפעז
ןכוד ,"הניגנמו גהנמ - וקורמ ידוהי לש תושקבה" .ט ,לארוט
.114 - 107 ,ב"י
ידוהי לש תושקבה עוראב הקיסומה לש התועמשמו הדיקפת" .ט ,לארוט
.129 - 115 ,ב"י ןכוד ,"וקורמ
םימעפ ,"ט"י-ה האמב םילשוריב תושקבה תריש תישארל" .א ,יסורס
.124 - 106 ,56
.71 65 ,ט-ח תוהמ ,"תושקבה תריש" .ר ,ינאשק
תוליהק לש תילקיסומה תשרומה - ב "תושקבה תריש" .א ,חוליש
.ו"משת ,ביבא לת .7 הדיחי .לארשי
,"לארשי תוליהק ברקב הפ לעבש תוילקיסומה תורוסמה" .א ,טיברש
.153 - 132 ,31 םימעפ