ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

261 רפסמ

ט"נשת ,אריו תשרפ

?טול התא ימ

סילטיימ םייח

לארשי ץרא דומילל הקלחמה


תרכהב םיקסועש לככו ,[1]אריו תשרפ ךלהמב הלוע טול לש ותומד
,ותומד רחא בקעמב םג ?טול התא ימ הלאשה תרזוח ונתשרפב ותומד
ותומד ןכש ,וז הלאש הלוע ,[2]"ךל ךל" תשרפב תגצומ איהש יפכ
.םיבותכב רכזנ אוהש תמיא לכ תפקתשמ הכפכפההו היוצחה

לע הליחת דמלנ ,טול לש ונקנק לע תוהתלו וז הלאש לע תונעל תנמ לע
.וכוניח ךרדו יתחפשמה וסוחי ,ואצומ

שרדמה י"פע .ודוד ,כ"א ,היה םהרבא [3].םהרבא יחא ,ןרה לש ונב היה טול
הכלמ לש היחא היה בותכה י"פעו [4],םהרבא תשא הרש לש היחא טול היה
ויה ןרהל .םהרבאו ןרה ,רוחנ :םינב השולש כ"א ויה חרתל .רוחנ תשא
,הכלמ ותינייחא תא אשנ רוחנ .(הרש=) הכסיו טול ,הכלמ :םידלי השולש
יאושנמו ,קחצי דלונ הרשו םהרבא יאושנמ .הרש ותינייחא תא אשנ םהרבאו
[5].קחציל האשנש ,הקברו ןבל יבא לאותב דלונ הכלמו רוחנ

לבקל םילכה לכ תא ויה טוללש ,ונדמלל האב ןאכ הגצוהש תיתחפשמה תלשושה
ןרה היה שרדמה י"פע ךא .ןרה לש ונב ,רומאכ ,היה טול .בוט ךוניח
רפסמ ,עודיכ .ויחא םהרבאל דוגינב ,ה"בקב הנומאה תדימ תא רסח הז
דורמנ שרד ,וימלצ תתחשה לע חרת תנולת תובקעב יכ [6], הדגאה שרדמ
היה שוחנ םהרבא .שאה ןשבכל ךלשוה בריסשמו ,םילספל תווחתשהל םהרבאמ
ינא ,לצינ םהרבא םא :ומצעל רמא ודיל דמעש ןרה .לצינ ןכלו ,ותנומאב
ינא :רמא ,לצינ םהרבאש הארשכ .דורמנ לש ודצל ינא ףרשנ אוה םא .ודצל
אלו שאל ךלשוה ןרה ךא .םהרבאלכ סנ ול השעייש ןימאהו הוויק יכ ,ודצב
.וז ותנומא רובע שאל קרזיהל םיכסה ,הנומא רודח היהש םהרבא .לצינ
תמועל ,ןרה .לצינ ןכל - 'ה שודיק לע ומצע רסמו ,סנל הפיצ אל אוה
.לצינ אל ךכיפל סנל הוויקו ,תויאדכ לש ןובשח השע ,תאז

ןיא הנומא יצח ;ותיבב טול גפס ותוא ךוניחה לע םידמל ונא הז שרדממ
המ" לש ךוניח ;שרדמה י"פע טול אצי הז ךוניחמ .המלש תידוהי הרכה הב
ךלהו הרשו םהרבא י"ע ץמוא אוה ,וייח ךשמהב ."יל יאדכ המ"ו ,"יל בוט
דמל אוה ;יתימא ידוהי תויהל דמל אוה םהרבא לצא [7].ןענכ ץראל םהמע
תווצמ םויקו םיחרוא תסנכה ."םהרבאל דסח" - תוזירזהו דסחה תדימ תא
[8]"יננה" תניחבב תווצמ םויקל תוזירזה .םהרבא תיבב םייחה תוחרואמ ויה
םויק הווחו ,טול גפס הז תא .םוקמ לכבו תע לכב ב"בו םהרבא תא התוויל
.רתויב םלשומה ןפואב תווצמ

דומע אוהש םהרבא ןכש .התמצוע אולמב טול לצא דסחה תדימ הלגתמ ונתשרפב
חרטו ץר .ללכ םריכה אלש ףא ,"םישנא" ול וארנש ויחרוא תא סינכה ,דסחה
םגש טול בצינ ולומ ךא [9].םרובעב ותיב ינב לכ תא ליעפהו ,םליבשב
וארנ ,םחראל ססהיש "ששח" ךותמ) "םיכאלמה" תא חראמו ,דסח למוג אוה
.("םיכאלמ"כ ול

ןכיס טולש ינפמ ,םהרבא לש הזמ רתוי הברה בשחנ טול לש דסחה
רבכו ,םיחרוא ועיגה יכ וינכש ועמש ךא .ויחרוא רובעב ומצע
לע חקל טול [10]."הצקמ םעה לכ ןקז דעו רענמ תיבה לע ובסנ"
אב דחאה…האלה שג" :ול ורמא וינכש יכ דע ,לודג ןוכיס ומצע
אל התאו ,םודס יקוח ונלשמ םיקוח שי ונל=) טופש טפשיו רוגל
דסחה רוקמ [םש]."תלדה רבשל ושגיו…םהמ ךל ערנ התע ,(םתוא הנשת
טולמ ,תאז םע דחי .ולצא תיב ןב היה ירהש ,םהרבא אוה טול לש
תומיטאו ןיע תורצ הז ,דסחמ ךפיהה הז ירה באומו ,באומ אצי
רמאנ יכ דע ,[11]"..םימבו םחלב םכתא ומדק אל רשא רבד-לע" :בל
היא [םש]."םלוע דע… 'ה להקב יבאומו ינומע אבי אל" :םהילע
.הלודגה דסחה תלמוג איה .היבאומה תור לצא הלגתמ דסחה ?דסחה אופא
םישנ לש ןכרד ןיא ןכש ,םירבגה ולא םימבו םחלב םדיק אלש ימ
תור .תורתומ תויבאומ וליאו ,להקב אובל רוסא יבאומ ןכל .ךכב
.לארשי ךלמ דוד אצי הנממו ,דסחה אצמנ באומ תונבבש ,החכוהה איה
היתונוכת תא ושרי ,םינבה ,טול יאצאצ .דסח הניה תוכלמה לש הדוסי
םיבאומה ולא ;(שרדמה י"פע) תעשרמ תימודס ,טול תשא םתנקז לש
ויתונוכת תא ושרי טול תונב וליאו .להקב אובל םילוכי םניאש
.להקב אובל תורתומה תויבאומה ולא .דסחה למוג - ןהיבא לש

היה רומא ,םהרבאל דומצה ,טול .[12]"םרבא תא ךלהה טולל םגו"
םהרבא םע ךסכתסהל ול םרג ויבא תיבב וכוניח ךא .ויכרדמ דומלל
םהרבא יעורו ,לזגב טול לש ויעור וקסע ,שרדה י"פע .תעה לכ
.דרפיהל טולו םהרבא וצלאנ הז בלשב [13].ךכ לע םתוא וחיכוה
בשח אל אוה .והנקמ תא וב לדגל חונ ול היהיש ,םוקמ שפיח טול
ןדריה רככ" תא אצמ אוה .ויאצאצל יוארו בוט ךוניח לע ,וינכש לע
םיערה םודס ישנאב בשחתהל ילבמ ,םש תבשל רחבו ,"הקשמ הלכ יכ
תאו ,החונה ךרדה תא רחובו ,ויבא ןרהכ אוה גהונ .םיאטוחהו
םיקמו ,ול חונ ךכ יכ ,םודס תב םע ןתחתמ טול .ךכמ קיפיש תלעותה
,וליצהל םיכאלמה ואבשכ .םהרבא לש ותיבל וכוניחב המוד וניאש תיב
יניעב קחצמכ" םהילא ותונפב אוה הארנ ,וינתחו ויתונב םע דחי
םיכאלמה וליצה ךכיפל .םכוניח והז יכ ויכרעב םילזלזמ םה ."וינתח
.ויתונב תאו ,דסחה תודוסי םינומט ובש ,טול תא

ליצהל ידכ" :י"שר ."המהמתיו" :וילע רמאנו ,טולב וציאה םיכאלמה
,"ונוממ תא ליצהל" ולשב אוה ךא ,וייחב הכז טול ."ונוממ תא
.ויבא תיבב גפסש ךוניחל יוטיב

תיבב דמלש וז :תויכוניח תושיג יתש לש םלשומ רצות אוה טול
םג גהנתמ אוה ךכו ,םהרבא ,ודוד תיבב דמלש וזו ,ןרה ,ויבא
."אריו"ו "ךל ךל" תוישרפה יתשב טול תא הוולמ תויבקעה רסוח .וייחב
.עצמאה ךרד ,טול ךלוה הבש תויבקעה איה איה ,וז תוכפכפהש ןכתי
ודוד לצא גפסש םילכה ךא ,תיבב וכוניחמ ררחתשהל לוכי אוה ןיא
.ןכ םג וילע םיעיפשמ

תאצל דיתע טול לש וערזמ יכ עדויה ,שארמ תורודה ארוק ,ה"בקה
תעברא רשאכ הנושארה םעפב .םיימעפ וליצהל גאוד ,חישמה ךלמ
.וליצהל םהרבא אצוי ,ןד דע ותוא םילגמו ותוא םיבוש םיכלמה
ודבעשש תומואה תעברא תא םיגציימה ,םיכלמה תעבראש ,ןיבמ םהרבא
עדוי םהרבא .חישמה לש וערז תא תירכהל םצעב וצר [14],לארשי תא
דיתע .וליצהל ףדור אוה ןכלו ,םלש וניא לארשי םע טול ילבש
ותוחילש אלמל ץמאתמו ,םהרבא ןכתסמ ןכל .טול תלצהב היולת הלואגה
תורו…" :בתכש תור תליגמ לעב תא ןיבהל ןתינ ןאכמ .ה"בקה לש
אל ?הבש איהש י"אב התייה איה יתמ [15]."..באומ ידשמ הבשה…
"הבש" איה אלא .ןאכ התייה אל םעפ ףא ןכש ,בושל ןאל הל היה
.טול לש ותבצחמ רוצ לא ,הישרושל

תרבסומ תינושארה הביסה .םודס תכיפהמ טול לצינ ,הינשה םעפב
ןויעב ךא .םיעשרה ןיב ותבישי תורמל םידסח למוג היה טולש ,ךכב
ןומט וב יכ ,וליצהל םיכאלמ חלוש ה"בקה יכ ,בוש הארנ קימעמ
ויתונב יתש .ונממ תאצל דיתעש חישמה ךלמ י"ע ,הלואגה שרוש
.ןה םג תולצנ ותא תואצמנה

רקבו ןאצ היה םרבא תא ךלהה טולל םגו" :רמאנ "ךל ךל" תשרפב
ימענו היבאומה תור :םילהאה ינש ולא ל"זח םישרוד ."םילהאו
תא ונממ וגפסש ,ויתונבו טול לש וכרד תוכישממ ןהש ,תינומעה
אל ןכאו ,םודס ישנאכ םיער ויהש וינתח ומכ אלש ,דסחה תדימ
.ולצנ

ךכב תרגוסו ,"ילעמ אנ דרפה"ה תא תנקתמ ,באומ הדשמ הבשה ,תור
,"תומא יתומת רשאב" : הרמואב ףסונ לגעמ תרגוס וז תור .לגעמ
שודיק לע תומל הנכומ ןכ איה .ומצע תא ליצהל שקיבש ןרה ומכ אלש
,המואה יבא םהרבא לצא םצעב םינומט תור לש התנומא ישרוש .'ה
[16],תור םג ךכ ,י"אל ךלוהו ותדלומו וצרא תא בזוע םהרבאש םשכו
.ךכב ךורכה לכ םע

םהרבא לש ותיבב םג לדג ,ותיבב "יצח יצח" לש ךוניח לביקש טול
הדוקנה" ולצא התלגתה ,ןחבמ תעשב ןכא ."םלש ןינב" לש ךוניח לביקו
,ךכ ידכ דע .תיתרכההו תיתימאה תודהיה יכרע תגיפס ,"תידוהיה
.ומצע תאו םהרבא תא הכיזו ,בוטה וכוניח ול דמע ןחבמ תעשבש
תמאו דסח לע תתתשומ אהת ותוכלמ לכש חישמה ךלמ אצי םהמ יכ
."םהרבאל דסח (זעוב דלונ ויאצאצמש ,הדוהי יבא) בקעיל תמא ןתת"


:תורעה

.טי תישארב .1
.זט-אי די ,די-ה גי ,םש .2
.זכ-וכ אי ,םש .3
.ארזע ןבא ןכו "הכסי" :ה"ד י"שר ,טכ אי ,םש .4
לש ונב היה קחציו ,םהרבא יחא ,רוחנ לש הדכנ התייה הקבר .5
.הקברל קחצי ןיבש ליגה שרפה תא ןיבנ ןאכמ .םהרבא
."ויבא חרת ינפ לע" :ה"ד י"שר ,חכ אי ,םש .6
היה ךל ךל יוויצה ,ט"כ קוספב ארזע ןבא יפל) אל אי ,םש .7
.הרותב רחואמו םדקומ ןיאש אלא ,הז ונקוספבש "חרת חקיו" ינפל
"םכשיו" :ה"ד י"שר ג בכ םש ."יננה" :ה"ד י"שר א בכ ,םש .8
חתפמ םתארקל ץריו םישנא השולש "הנהו אריו" ב חי םש ."שובחיו"
.(י"שר י"פע א חי) "ותלימל ישילשה םויב היה הזו…להואה
.ח-ב ח"י ,םש .9
."הצקמ םעה לכ" :ה"ד י"שר ,ד טי ,םש .10
.ה-ד גכ םירבד .11
.ט-ה גי תישארב .12
ןינעב ביחרמ ן"במרה ןכו ,"ביר יהיו" :ה"ד י"שר גי םש .13
.הז
.ךל ךל תשרפל שודקה ה"לשה י"פע .14
.בכ א תור .15
.בי-אי ב םש .16