ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

210 רפסמ

ח"נשת ,אריו תשרפ

עשילא יחבש

שמש לעי

ך"נתל הקלחמהתודוא םיאלפומ םירופיס רשע-השיש םיבלושמ ב-םיכלמ רפסב
תטלובה הנוכתה ,םהמ הלועש יפכ .טפש ןב עשילא ,םיהולאה שיא
םהבש םייעבט-לעה תוחוכה איה והילא לש וכישממב רתויב
האיכ) העושי יסנ רקיעבו ,םיסנ ללוחמ אוה םתועצמאבש ,ןחינ
,(אכ-חי ב) וחירי ןייעמ ימ תא אפרמ אוה ךכ .(עשי-לא - ומשל
,םיישיא םיכרצל תתמכ לביקש ,טעומ ןוזמ תועצמאב לכלכמ
ותערצמ ימראה ןמענ תא אפרמ ,(דמ-במ ד) םיאיבנ-ינב האמ
םימראה םיביצמש םיבראמה תא תישוח-לע הייאר האור ,(ה קרפ)
תחא אל" לארשי ךלמ תא םהינפמ ריהזמ ,לארשי לש החטשב
םיאטבמה ,וללה םירופיסב .דועו דועו (י-ח ו) "םיתש אלו
המודקה אמגודה תא תוארל ןתינ ,עשילא יפלכ הצרעה לש סחי
יתורפס גוס [1].םיחבשה תורפסל לארשי תורפס תודלותב רתויב
םיסנ יללוחמ לש םהיתויומד בוציעב ארמגבו הנשמב שמשמ הז
תורפסב יביסמ חרואבו [2],אסוד ןב אנינח 'רכו לגעמה ינוחכ
,'ט"שעבה יחבש'ו 'י"ראה יחבש' תמגודכ ,רתוי תרחואמה םיחבשה
תורפסב ןכו [3],וקורמ ידוהי ברקב החמצש םישודקה תורפסב
ותומד ביבס רקיעב ,ונימיב תווהתהל הכישממש הפנעה םישודקה
.ותריטפ רחאל תרכינ הפונתל התכזשו [4],שטיוואבוילמ יברה לש


ןיב ,ללוכה ,ב םיכלמב ד קרפ רחבנ אריו תשרפל הרטפהכ
רופיסה [5].ותאייחהו תימנושה ןב לש ותדיל רופיס תא ,ראשה
האייחהה סנו (זי-ח 'ספ) הדילה סנ - תוכרעמ יתשל קלחתמ
.(זל-חי 'ספ)

הדילה סנ

:עמשמ) הלודג השיא לש התיבב חראתמ עשילאש ךכב חתופ רופיסה
היה ימעפ-דחה חוריאהש רבתסמ [6].םנושמ (הדבכנו הדימא
יהיו" :ידימתל ךפה אוהש רפוסמ ךשמהב דימ ירהש ,חלצומ הכ
ךותמ ,תימנושה .(ח 'ספ) "םחל לכאל המש רסי ורבע ידמ
"שודק םיהלא שיא" הנכמ איה ותואש ,עשילא יפלכ הצרעה
ידכ םתיבב ריק תיילע ול תונבל השיא תא תענכשמ ,(ט 'ספ)
םעפנה ,עשילא .(י 'ספ) תויברמ תויחונו תויטרפ ול רשפאל
הליחת עיצמו ,הל לומגל שקבמ ,ויפלכ תימנושה לש הסחימ
הילאש ,הררשה לצא הנעמל תונלדתש - יעבטה רושימב הרזע
'ספ) "?אבצה רש לא וא ךלמה לא ךל רבדל שיה" :ברוקמ היה
תסנכה לע האנה תובוט לבקל הצור הניאש ,תימנושה .(גי
ול הריהבמ ,ץרענה םיהולאה שיאב תגהונ איהש ,םיחרואה
ימע ךותב" :לומגל הפצמ איה ןיאו ,רבד הרסח איה ןיאש
עדיימשכו ,תררקתמ הניא עשילא לש ותעד .(םש) "תבשי יכנא
,(די 'ספ) "ןקז השיאו ,הל ןיא ןב"ש ורענ יזחיג ותוא
הנעמל ללוחלו ,יעבט-לעה רושימב תימנושל לומגל טילחמ אוה
.הדיל סנ

:הרטפהה ןיבו השרפה ןיבש הקיזה תא תרצויה איה וז הכרעמ
הבש הבידנה םיחרואה תסנכה תובקעב ןבב ודקפנ הרשו םהרבא
הדקפנ תימנושהו ,(ז-א אכ ;וט-ב חי 'רב) םיכאלמב וגהנ
ןה .עשילאב הגהנ הבש הבידנה םיחרואה תסנכהל תודוה ןבב
תרושב עמשמל ןומא-יאב וביגה תימנושה ןהו הרשו םהרבא
הרשו םהרבא ןה .(זט ד ב"למ ;בי חי ,זי זי 'רב) הדילה
חי 'רב) ןבב ודקפנ תע םינקז ויה תימנושה לש השיא ןהו
היגולאנא תפרטצמ תיתלילעה היגולאנאל .(די ד ב"למ ;בי-אי
,(בי חי 'רב) "ןקז ינדאו" :הברקב תקחוצ הרש :תינושל
ךאלמה ;(די ד ב"למ) "ןקז השיאו" עשילאל רמוא יזחיגו
ןב הנהו ,היח תעכ ךילא בושא בוש" :םהרבא ינזואב זירכמ
:תימנושל עשילא רמוא ךכל המודבו ,(י חי 'רב) "ךתשא הרשל
ד ב"למ) "ןב תקבח (תא :ירק) יתא היח תעכ הזה דעומל"
.(זט

לש הנב תדיל לע רפוסמה ןיב ינושה דדחתמ ןוימדה עקר לע
רופיס םכותבו ,ארקמב הדילה ירופיס ראש לכ ןיבו תימנושה
םניינעש םייארקמה םירופיסה ראש לכב :קחצי לש ותדיל
ובש דיחיה אוה ונרופיס [7].'ה אוה סנה ללוחמ הדיל סנ
םילהת שרדמב יוטיב ןתינ הז דוחייל .םדא אוה סנה ללוחמ
:ה ןמיס חע רומזמ ,(בוט רחוש)

חתפמ ,חילש ידיב ה"בקה ןרסמ אלש ןה תוחתפמ השלש
..................
...(אל טכ 'רב) 'המחר תא 'ה חתפיו' :רמאנש ,םחר לש
..................
,עשילאל רסמ הרקע לש ,ןיקידצל ןהל ןתנ ה"בקה הצרשכו
..................
."(זט ד ב"למ) 'ןב תקבח תא היח תעכ' :רמאנש
..................

תיסנ הדיל לע םייארקמה םירופיסה ראש לכב :ףסונ לדבה
דועיי םהל שי 'ה תאמ תתמכ םידלונש םינבש ,איה הסיפתה -
:לארשי םע תודלותב יזכרמ םוקמ סופתל םידיתע םהו ,דחוימ
תימנושה לש הנב וליאו .לאומשו ןושמש ,ףסוי ,בקעי ,קחצי
,המואה ייחב דיקפת לכ ול דעונ אל .ומצעלשכ בושח וניא
ללוחמ ,רופיסה זכרמב דמועש אוה אל .רסמנ אל ומש וליפאו
רופיסה אבש תומדה אוה ,עשילא יאלפה םיהולאה שיא ,הדילה סנ
.רידאהל

האייחהה סנ

אלא ,הדיל סנ ללוח קר אל עשילאש ,תדמלמ היינשה הכרעמה
הכרעמה .םינש המכ רובעכ שדחמ וייח תא דליל קינעה םג
.םתכאלמב םירצוקה תאו ויבא תא תוארל הדשל דליה תאיציב תחתופ
תווצמב [8].שמש תכממ האצותכ הארנה יפכ ,ושארב שח אוה עתפל
קרש ,הניבמ תימנושה .היכרב לע תמו ומאל רזחומ אוה ויבא
ובישהל לכות ,הנב תדלוהל יארחאה ,םיהולאה שיא לש ותוברעתה
הלעמל לש קחרמ ,למרכב ההושה עשילא לא תרהממ איהו ,םייחל
ןבה תא הביכשמ איה התאצ ינפל םלוא .םנושמ מ"ק םירשעמ
ינשמ תאז השוע איהש רבתסמו ,םיהולאה שיא תטימ לע תמה
תפוג תא ולגי תיבה יאבש תניינועמ הניא איה .1 :םימעט
שי םירחאה תעדותב יח דליה דוע לכש השוחת ךותמ ,דליה
היברוקמו ,הלגתת ותפוגש עגרב םלוא ,םייחל ובישהל יוכיס
:תאזמ הרתי .ותומ תדבוע תא וצרחי - וילע לבאתהל ולחי
תשודקש הנימאמ איה .2 ;בושת םרטב ורבקל םילולע ףא םה
אהת [9],עגמב אב אוה םמעש םיצפחה לע םג הרושה ,איבנה
ןובקיר ךילהת לש ותליחת תא ענמתו ,הנבל רמושלו ןגמל
.הפוגה

איה ךא ,תמ הנבש תושרופמ עשילאל תרמוא הניא תימנושה
,ןבב הרושק וילא אובל התוא העינהש הקוצמהש ול הריהבמ
הלשת אל יתרמא אלה ?ינדא תאמ ןב יתלאשה" :ותוא החיכוהב
הרומו יזחיג דיב ותנעשמ תא ןתונ עשילא .(חכ 'ספ) "יתא
הסיפתה .רענה ינפ לע התוא םישלו תימנושה תיבל רהמל ול
חינהל תימנושה תא האיבהש הסיפת התוא איה ותוא הכירדמה
םיגפוס םישודק יצפח היפל רשא ,עשילא לש ותטימ לע הנב תא
םתועצמאב ללוחל ןתינ ךכיפלו ,םתשודקמו םהילעב תויחמ
תימנושה התפצש יפכ ,לשכנ הזה האייחהה ןויסינ םלוא .םיסנ
הוולתי עשילאש ךכ לע הדמע יזחיג רוגיש רחאל םג ירהש ,שארמ
?דציכה - הלאשה תלאשנו ,(ל 'ספ) הילא

םיתמה תייחתב ןימאה אלש ,יזחיגב ןולשיכה תא הלות שרדמה
תאז תחת .ךרדב בכעתהל אלש וינודא תארוה תא םייק אלו
םיתמ תויחהל ךלוה אוהש ךרדב שגפש ימ לכל תונצילב בישה
השע ארקמ לש וטושפ יפל םלוא .(ב י ןירדהנס ימלשורי)
ינרדומה רקחמב .עשילא ידי-לע הווצ רשאכ קוידב יזחיג
[10],עשילא יפלכ תיתרוקיב המגמ הז רופיסב אוצמל הייטנה תרבוג
ןתינש ןימאה רשאכ ,הליגש הנבהה רצוק אוה הייוטיבמ דחאש
םוקמה ןאכ אלש תוביסמ .חילש תועצמאב האייחה סנ עצבל
תיתרוקיב המגמ ונרופיסב שיש החנהל הפתוש יניא ,ןטרפל
- יזחיג תועצמאב האייחהה ןולשיכל רשאבו .עשילא יפלכ
םנמא תימנושה ,ליעל רומאכ .רחא רבסה עיצהל ןתינש ינמוד
הרימאמ הענמנ איה ךא ,ןבל הרושק האוב תרטמש עשילאל הריהבה
איצות םאש ,השוחת ךותמ בוש תלעופ איה .תמ דליהש תשרופמ
תא םותסתו ,ףקותו תושממ תוומל קינעת ,היפמ םירבדה תא
דליהש רבס עשילא ,הארנה יפכ .ותויחהל הווקתה לע ללוגה
ותנעשמב דיוצמ חילש רוגישב ייד ךכיפלו ,ףלועמ וא הלוח
תחלצה תא ,דבעידב ,ראפמ יזחיג לש ונולשכ .ואפרל ידכ
תושעל לכוי שודקה םיהולאה שיא קרש לוכל ריהבמו ,עשילא
ררבתמ תימנושה תיבבש ורדחל ועיגהב קר .ירשפא יתלבה תא
האייחה סנ אוה ונממ שרדנה סנה יכו ,תמ דליהש עשילאל
בותכה ביטימ שדחה עדימה חכונל ותעתפה תא .יופיר סנ אלו
םימעפ תשמשמה ,"הנהו" העתפהה תלימב שומיש תועצמאב רוסמל
אביו" [11]:רוביגה לש תיפצתה תדוקנ ןויצל ארקמב תובר
.(בל 'ספ) "ותטמ לע בכשמ ,תמ רענה הנהו התיבה עשילא
הליפת לש בולישב .דליה ייח לע שקיע קבאמב חתופ עשילא
עגמה הרקיעש ,ודצמ תעגיימו תיביסנטניא תוליעפ דצל 'הל
רענל עפשיש" - םייחה לוטנ דליה ףוגל ופוג ןיב ינפוגה
אוה - (דל 'ספל ג"בלר שוריפ) "עשילא ירבאמ וירבאב תויח
.אלפומה האייחהה סנ תא ללוחל חילצמ

ןיבו עשילא ללוחש האייחהה סנ ןיב האוושהה תשקבתמ הילאמ
רובעב והילא ללוחש האייחהה סנ לע דכ-זי זי א"למב רפוסמה
:תובר ןוימדה תודוקנ .ררוגתה התיבב רשא ,תינודיצה הנמלאה
םיהולאה שיא תא החריאש ,השיא לש הנב תמ םירופיסה ינשב
תחאה) התוא דקפש ןוסאב םיהולאה שיא תא המישאמ םאה ;התיבב
וררוגתהבש םושמ םתסה ןמ ,הנב תא תימהו ןוסאל םרגש -
תא ריכזה' ךכו ,התיב לע לאה לש רתי תחגשהל איבה התיבב
דבעידב ררבתה ללוחש הדילה סנש ךכב - היינשה ;'הנווע
תפוג םע היילעב רגתסמ םיהולאה שיא ;(אמייק-רב וניאש סנכ
בישהל חילצמ תוינפוג תולועפו 'הל הליפת לש בולישבו ,דליה
תלעפתמה ,תשגרנה ומא ידיל רסמנ דליה ;םייחל דליה תא
.סנה לדוגמ
האייחהה ירופיס ינש ןיבש םילדבהה לע דומעל ןיינעמ םלוא
לוכיש ךכ ,תמ דליה רשאכ הנמלאה לש התיבב ההש והילא :וללה
קחרמב ההש עשילא וליאו ,ותאייחהל תולועפב דימ חותפל היה
תועש ורבעש ךכ ,תימנושה לש הנב תמ תע מ"ק 20-מ הלעמל לש
לע עשילא לש ותודדומתהל דע דליה לש ותומ עגרמ תוכורא
ומש תא רידאמו סנה לדוג תא ,ןבומכ ,םיצעמ רבדה .וייח
והילא לש האייחהה סנ לע רפוסמב ;םיסנ ללוחמכ עשילא לש
והילא לש הליפתה תולימ .'ה לש ותוברועמ לע שגדה םשומ
תוינפוגה תולועפה תורסמנ אל תאז תמועלו ,רישי רובידב תורסמנ
שלש דליה לע (חטתשה=) דדמתיו" קר רמאנו ,איבנה טקנש
עשילאל רושקה האייחהה רופיסב וליאו .(אכ 'ספ) "םימעפ
טקנש תוינפוגה תולועפה .'ה לע אלו ,עשילא לע שגדה םשומ
םשיו ,דליה לע בכשיו לעיו" :הבחרהב תוראותמ םיהולאה שיא
,(ויפכ :ירק) ופכ לע ויפכו ,ויניע לע ויניעו ,ויפ לע ויפ
תחאו הנה תחא תיבב ךליו בשיו .דליה רשב םחיו וילע רהגיו
אוהש ןיוצמ םנמא .(הל-דל 'ספ) "...וילע רהגיו לעיו ,הנה
םילדבה .(גל 'ספ) תורסמנ ןניא הליפתה תולימ ךא ,'הל ללפתה
ותאייחה רופיסש ךכל תפסונ החכוה םה םירופיסה ןיבש ולא
,םיחבש תורפס לש יתורפסה גוסל ךייש תימנושה ןב לש ותדילו
.עשילא לש ותומד תא םמורלו ראפל ותרטמ יכו

לש םתוללכיה תא ריבסהל שי דציכ ,לואשל ,ןבומכ ,ןתינ
,'הב אלו ,שודקה םיהולאה שיאב םיזכרתמה ,הלאכ םירופיס
,עשילא לש תיאלפה ותומדש ,איה ךכל הבושתהש ינמוד .ארקמב
תחגשהש ,תוארהל ארקמה יכרועל הרשפא ,שודקה םיהולאה שיא
,הירוטסיהה ךרואל לארשי םע תא וויל וידסחו וחוכ ,'ה
וז העדל עויס .תונוש תופוקתב תונוש תורוצ ושבל םא םג
המכסהב ,לארשי ר"רהמב השמ 'ר ירבדמ איבהל ,המודמכ ,ןתינ
,דאמ ךרצנה רבד" ואצמש ךכ לע ,'ט"שעבה יחבש רפס'ל ןתנש
רודו רוד לכב ,'ד ונבזע אל רשא לכה וניביו ועדיש ידכב
.(זט-וט 'מע ,יקצדורוה 'דהמ) "םינמאנ םיעור ונל םיקה


:תורעה

.25-24 'מע ,ו"משת םילשורי ,2םיאיבנה ירופיס ,אפור רדנסכלא האר .1
,"םינושארה םיאיבנהו השעמ ישנאו םידיסח" ,יתפרצ ימע-ןב דג ןייע .2
.153-127 'מע ,(ז"ישת) ו"כ ץיברת
םילשורי ,וקורמ ידוהי ברקב םישודקה תצרעה ,ימע ןב רכששי ןייע .3
.ד"משת
ד"בח-רפכ ,םיכרכ ג ,שטיוואבוילמ יברה לע םירופיס טקל :אמגודל האר .4
.ג"נשת
לאירוא האר ,הדומצה האירקה ךרד לע ,רופיסה לש קדקודמ חותינל .5
:ךותב ,"סנה תלעב תכרדהל קקזנ סנה ללוחמ :תימנושהו עשילא" ,ןומיס
'מע ,ז"נשת ןג-תמר-םילשורי ,םיאיבנ ירופיס :ארקמב תיתורפס האירק
.316-279
מ"ק העבראכ ,הרומה תעבג ילגרלש םלוס םע םנוש תא תוהזל לבוקמ .6
.הלופעל תיחרזמ
"רבד רשאכ הרשל 'ה שעיו ,רמא רשאכ הרש תא דקפ 'הו" :הרש תדיקפ .7
אוה הרקע יכ ,ותשא חכנל 'הל קחצי רתעיו" :הקבר תדיקפ ;(א אכ 'רב)
:לחר תדיקפ ;(אכ הכ 'רב) "ותשא הקבר רהתו 'ה ול רתעיו ,(איה :ירק)
דלתו רהתו ,המחר תא חתפיו םיהלא הילא עמשיו לחר תא םיהלא רכזיו"
רמאיו השאה לא 'ה ךאלמ אריו" :חונמ תשא תדיקפ ;(גכ-בכ ל 'רב) "ןב
תדיקפ ;(ג גי 'פוש) "ןב תדליו תירהו ,תדלי אלו הרקע תא אנ הנה :הילא
א"מש) "...ןב דלתו הנח רהתו םימיה תופקתל יהיו ,'ה הרכזיו ..." :הנח
.(כ-טי א
לאנברבא שוריפ ןכו ,ב וט תומבי ,ימלשוריה דומלתב אנמ בר ירבד האר .8
.רתא לע
,זונג קחצי :האר םישודק יצפחב ןומטה יגאמה חוכה רבדב הסיפתה לע .9
ימלועה סרגנוקה ירבד ,"תולוגס ירצואכ םיקידצ לש םיישיאה םהיצפח"
.31-29 'מע ,(1989) 'ד תרבוח ,תודהיה יעדמל ירישעה
הרעה) ןומיס 'א ;34-33 'מע ,(ליעל 1 הרעה) אפור 'א :לשמל האר .10
.316-307 ,288-279 'מע ,(ליעל 3
םישנא השלש הנהו אריו ויניע אשיו" :ב חי 'רב :תואמגוד יתש ירהו .11
וינפל האורה ,םהרבא לש תיפצתה תדוקנמ םירסמנ םירבדה - "וילע םיבצנ
יצחב יהיו" :ח ג תור ;םיכאלמב רבודמ רבד לש ותמאלש דועב ,"םישנא"
םירסמנ םירבדה - "ויתלגרמ תבכש השא הנהו ,תפליו שיאה דרחיו הלילה
הלילה תכשחב ךא ,"השא" וינפל האורה ,זעוב לש תיקלחה תיפצתה תדוקנמ
.תור יהוזש ההזמ אלעדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה