ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

472 רפסמ

ג"סשת ,בשיו תשרפ

ויחאו ףסוי תשרפב םיטקילפנוק

יזרא הירא

םיטנדוטסה להנמ שארקבאמ וא ,תודגנתה ,המכסה רסוח לש בצמ אוה טקילפנוק
םיקיתע טקילפנוקה ימי ירבד .תוצובק וא םידיחי ןיב
םיישיא-ןיבה םיטקילפנוקה םיווהמ תישארב רפסב .שונא ימיכ
טקילפנוקב הלכו ןיק ידי-לע לבה חצרמ לחה ,יזכרמ ביטומ
.ופוס דע רתפנ םא קפסש ,ויחאו ףסוי ןיב ךכ-לכ ךובסה
םיליבומה םילדומה דחא תא גיצהל אוה הז רמאמ לש וניינע
םג םיישעמ םישומיש ולש [1]םיטקילפנוק לוהינ םוחתב
לוהינ יכרד תא הז לדומ ךרד ןוחבלו ,ינוגרא ץועייב
הלועפה יכרד תניחב .ויחאו ףסוי תשרפב םיטקילפנוקה
םוחתמ םילכ תרזעב םיטקילפנוקב םיברועמה םימרוגה לש
תומלידה תא הנוש תיווזמ ריאהל לכות ,תוגהנתהה יעדמ
תוביסה תא ןיבהלו ךירעהל ונל עייסתו ןהינפב ובצינ םהש
.ולעפש יפכ לועפל םתוא ואיבהש

:טקילפנוק לש בצמב הבוגת יכרד יתש ראתל רשפא
םיסרטניאל גואדל הסנמ םדאה :תופיקת תויביטרסא .א
.ומצע ולש
בשחתהל הסנמ םדאה :הלועפ ףותיש תויביטרפואוק .ב
.ינשה דצה לש םיסרטניאב
תויגטרטסא תושיג שמח ראתל ןתינ הלא הבוגת יכרד תרזעב
.א רויצב ראותמכ םיטקילפנוק לוהינל

א רויצ


ב רויצ

תורחת .1

םדקל הסנמ אוה .תויביטרסאב גהונ םדאה תורחת לש בצמב
דצה ןובשח לע ויתורטמ תא גישהלו ולש םיסרטניאה תא
תועמשמ .תילמינימ הדימב וליפא וב בשחתהל ילבמ ,רחאה
הדמע לע ןגהל ,קבאמב חצנל ןויסינ איה תורחת לש תישעמ
המיאתמ וז השיג .'וכו תויוכז לע דומעל ,תקדצומ תיארנש
ייוכיסו דואמ בושח סרטניאב רבודמ רשאכ :םישיחרת רפסמב
הריהמ הלועפ תשרדנ רשאכ םוריח הרקמב ,םיבוט ןוחצינה
םילהנו םיקוח ףוכאל ךרוצ שי רשאכ וא תיעמשמ -דחו
.תעמשמ גישהל ידכ

רותיו .2

םיסרטניאה לע רתוומ םדאה .תורחתה לש הכופיה אוה רותיו
תא עיבשהל תנמ לע תאזו ,תויביטרסאב לעופ וניאו ולש
,רחאה תדמעל העינככ עיפוהל לוכי רותיו .רחאה לש ונוצר
וא ,ןנכות םע תוהדזה אלל ,ןוצר ילב תוארוהל תויצכ
.חוכ תדמעמ תישענה הווחמכ

אוהו העט יכ תעדל חכונ םדאה רשאכ ישומיש אוה רותיווה
הינומרהל עיגהל רתוומל רתויב בושח רשאכ ,ותדמעמ גוסנ
רתוומל קינעמ רותיווה רשאכ וא ,חוכיו וא תורחת עונמלו
.הלועפ ףותיש ביניש יארשא

תוענמיה .3

םיסרטניאה תא םדקמ וניא אליממו טקילפנוקב לפטמ וניא ענמנה
.ותלוז לש וא ולש
רשאכ לשמל ,בצמהמ תטלחומ הגיסנ תויהל הלוכי תוענמיה
.ויתודמע תא םדקל יוכיס ול ןיאו שורדה חוכה תא רסח םדאה
ומכ ,תיטמולפיד ךרדב םג תוענמיה לש השיג טוקנל ןתינ
,עיגרהל הרטמב רחא דעומל היעבב לופיטה תא תוחדל לשמל
.יניינע ןויד רשפאלו םיחתמ תיחפהל

הרשפ .4

;תויביטרפואוק םגו תויביטרסא םג הב שיש תיעצמא השיג איה הרשפ
שומישה .ולש םיסרטניאהמ קלח קפסל חילצמ םידדצהמ דחא לכ
לק תקולחמב יונשה סרטניאה רשאכ ץופנ הרשפה תקינכטב
םיביוחמ םהו הווש םידדצה ינש לש םחוכ רשאכ ,הקולחל חונו
ריהמ ןורתפל עיגהל ךרוצ שי רשאכ וא ,תורתוס תורטמל
.רצק ןמזב

ידוסי רוריב וא הלועפ ףותיש .5

הלא לכמ םושייל רתויב השקהו תבכרומה איה וז הקינכט
ןורתפ אוצמל םידדצה ינש םיסנמ ןאכ .ליעל ורכזוהש
םיעיגמ הלועפה ףותישב .םהלש םיסרטניאה תא ואולמב קפסיש
.תויביטרפואוקה םגו תויביטרסאה םג ילמיסקמ יוטיב ידיל
יפלכ דצ לכ לש תונכ תנגפהו ידדה ןומא ךירצמ ךילהתה
,תקולחמב יונשה אשונב ידוסי ןויד שרוד אוה ;רחאה דצה
יללוחמ (םיתעל םייומסה) םיסרטניאה לש רורב יוהיז
ינש תושירד לע תונועה תוביטנרטלא תאיצמו ,תקולחמה
אוצמל איה הרטמה רשאכ תישומיש וז הקינכט .םידדצה
םהינש לש םיסרטניאה רשאכ ,םידדצה ינש תא קפסיש ןורתפ
לש וז השיג .םהילע רתוול תורשפא םוש ןיאו םיבושח
יוטיב אוה יולגה טקילפנוקה רשאכ תחוור הלועפ ףותיש
קיפסמ הבושח היעבהו ,ןורתפ תשרודה רתוי הקומע היעבל
.ןורתפ תאיצמל שרדנה ץמאמה תא קידצהל ידכ

םימרוג ינש לע עיבצהו לדומה תא ללכש [2]SAVAGE רקוחה
:טקילפנוקה ןורתפב תלעפומה הקינכטה תריחב לע םיעיפשמה
אשונה תובישחו טקילפנוקב םיברועמה ןיב רשקה תובישח
.ליעלד ב רויצב תמכוסמ SAVAGE תשיג .תקולחמב יונשה

איה תוענמיהה ,םיבושח םניא אשונה םגו רשקה םג רשאכ
וניא אשונהו בושח רשקה רשאכ .הליעיו תיטקרפ השיג
תוכיא לע רומשל תנמ לעש ירה ,בושח תוחפ הברה וא ,בושח
בושח וניא רשקהו בושח אשונה רשאכ .רותיו לעפוי רשקה
אשונהו רשקה רשאכ וליאו ,טולשיש אוה יתורחתה ןונגסה
טקילפנוקה ,םהמ דחא ףידעהל ןתינ אלו םיבושח םהינש
וא ,רוריב-ףותיש לש ךרדב רתויב תקפסמה הרוצב רתפיי
.הרשפ לש ךרדב
:םיבכרומ םיטקילפנוק

תונוש תויוחתפתה ונכתיי םהבש םיכשמתמ םיטקילפנוק םנשי
ותוחתפתה םע הנתשמ הב םיטקונ םידדצהש היגטרטסאה רשאכ
.טקילפנוקה לש

ויחאו ףסוי

תוישרפה עברא ינפ לע ערתשמ ויחאו ףסוי לש לודגה רופיסה
םתצקמ ,םיטקילפנוקב רישע אוהו תישארב רפסב תונורחאה
םיטקילפנוק ורקסיי ןלהל .הזב הז םירוזש םתצקמו םיבכרומ
:ליעל גצוהש לדומה רואל הלא

תוגיהנמה לע קבאמה תלחתה .א

,ויחאל ףסוי ןיב טקילפנוקה לע רפוסמ בשיו תשרפ תליחתב
ףסוי יחא .גיהנמה היהי בקעי ינבמ ימ אוה אשונהשכ
לש ךרד לכ טעמכו תקהבומ תיתורחת השיג ןאכ םיליעפמ
תוגיהנמה אשונ .םהיניעב תימיטיגל תיארנ חוכ תלעפה
וליאו ,רתויב בושח אשונכ ףסוי יחא ידי לע ןאכ ספתנ
[3]םיחאה בור ןכש ,ינשמ םוקמב אצמנ ףסוי םע רשקה
ןוחצינב םייתסמ טקילפנוקה לש הז קלח .וגרהל םינכומ ויה
[4].םיחאה

םירצמב ןושאר שגפמב ויחאו ףסוי .ב

ףסוי רשאכ שחרתמ ויחאו ףסוי ןיבש טקילפנוקב ףסונ בלש
.לכוא רובשל םירצמל םידרוי םיחאהו ,םירצמב טילשה אוה
םתא רבדיו םהילא רכנתיו" :יתורחת ןונגסב טקונ ףסוי
וליאו ,(ט ;ז במ) "םתא םילגרמ םהילא רמאיו ...תושק
ךידבעו ,ינדא אל" :טקילפנוקל הסינכמ ענמיהל םיסנמ םה
תא עבוק חצנמה ףסוי הז בלשב .(י במ) "לכא רבשל ואב
תא הנתמו ןועמש תא תרמשמב רסוא אוה ;"קחשמה יקוח"
תוחתמאל ףסכה תבשה םג .םירצמל ןימינב תדרוהב ורורחש
יפוא תלעב הלועפ איה (זכ ,במ) הנושארה םעפב םיחאה
.טקילפנוקה תא םיצעהל הדעונש יתורחת

הדוהיו ןבואר בקעי - ףסוי לא ןימינב תדרוה .ג

םירצמל ודירוהל ןימינב תא םהל תתל בקעימ םישקבמ םיחאה
חתפתמ ןבוארו בקעי ןיב .(ל ,במ) "ץראה ינדא שיאה" לא
תוכמס ליעפמ ,תיתורחת השיגב טקונ בקעי .טקילפנוק
תקפסא תלזוא רשאכ .במ קרפ םייתסמ ךכבו ,ברסמ ,חוכו
ורבש ובש" שקבמו םיחאה לא בקעי הנופ (גמ קרפ) ןוזמה
ליחתמו הדוהי הנומתל סנכנ ןאכ .(ב ,גמ) "לכא טעמ ונל
ןיב חוכיווה תוהמ לע בקעי םע ידוסי רוריב לש ךילהתב
;םידדצה ינש תושירדל הנועה ןורתפה אצמנ ופוסבש ,םידדצה
םירצמל ןימינב תא דירוהל הדוהי תשקב תא לבקמ בקעי
בקעי לש ותעד תא וחיניש תויוברע ןתונ ודצמ הדוהיו
.השקבל תונעיהל ול ורשפאיו

אשונה םג ,בושח אוה הדוהיל בקעי ןיב רשקה יכ רורב
הריחבה ןכלו ,הרשפל םוקמ םג ןאכ ןיא .תוחפ אל בושח
ףותיש לש ךרדב איה ,savage לדומ יפ לע םג ,תשקבתמה
.הלועפ

ףסוי םע ףסונ שגפמ .ד

.ףסוי תיב לא םיחקלנו ןימינב םע םירצמל םידרוי םיחאה
םהיתוחתמאב ואצמש ףסכה איה ךכל הביסה יכ םיששוח םה
טקילפנוקל סנכיהל ןיינועמ וניא ףסוי ךא ,תמדוקה םעפב
םכל םולש" :רמואו תוענמיהב טקונ ורבוד .ףסכה אשונב
"םכיתחתמאב ןומטמ םכל ןתנ םכיבא יהל-או םכיהל-א וארית לא
תבשה - תויתורחת תולועפב ףסוי ךישממ הז םע .(גכ ,גמ)
תליחת) ןימינב תחתמאל עיבגה תסנכהו םיחאה תוחתמאל ףסכה
טקילפנוקה תא אישל איבהלו םיצעהל ודעונש תולועפ - (דמ קרפ
.ירקיעה

ףסוי תולגתהו הדוהי םואנ .ה

תחתמאב עיבגה אצמנש רחאל ףסוי תיבל בוש םיחקלנ םיחאהשכ
,ינדאל רמאנ המ" :טלחומ רותיווב הדוהי טקונ ןימינב
וננה ,ךידבע ןוע אצמ םיהל-אה ,קדטצנ המו ,רבדנ המ
,דמ) "ודיב עיבגה אצמנ רשא םג ונחנא םג ינדאל םידבע
.(זט

הנפמ תללוחמ דבעכ ןימינבב קר ןינועמה ףסוי תבוגת
םע טקילפנוקל יכ הדוהי שח הז בלשב קר .טקילפנוקב
רתיו ,הדוהי ,אוהש ,יומס דבור הארנכ שי "ץראה ינודא"
תליחתב יטמרדה ומואנב .ןיידע ול םיעדומ םניא םיחאה
הסנמה ידוסי רוריב לש השיגב הדוהי טקונ שגיו תשרפ
םויסב .טקילפנוקה דוסיבש םייומסה םיסרטניאה תא תוהזל
התעו" :טקילפנוקל ולש ןורתפה תא הדוהי עיצמ ומואנ
"ויחא םע לעי רענהו ינדאל דבע רענה תחת ךדבע אנ בשי
ונוצר תא קפסי עצומה ןורתפה יכ הווקמ הדוהי .(גל ,דמ)
תא םיאיבמ הדוהי לש וירבד ,ןכאו .ירצמה טילשה לש
לש וישרוש תא ףושחל ךכ ךותבו ויחא לא עדוותהל ףסוי
.ומויסל ןאכ עיגמ ףסוי לש ותניחבמ רשא טקילפנוקה

בקעי תומ רחאל ויחאו ףסוי .ו

ןכלו ,(וט ,נ) ותמקנמ ףסוי יחא םיששוח בקעי תומ ירחא
הוויצ בקעיש יתמא וניאש רופיס םע ףסוי לא םיאב םה
ומצע ףסוי .םהב עגפי אלש ףסויל רמול ותומ ינפל םתוא
ףסוי םהילא רמאיו" :ויחא םע טקילפנוקל סנכיהלמ ענמנ
רבדיו םתוא םחניו ...יכנא םיהל-א תחתה יכ וארית לא
תובר תוביס יאדווב ול ויהש ףסוי .(אכ-טי ,נ) "םבל לע
רחובו טקילפנוקל סנכיהל ללכב ןכומ וניא ויחא לע סועכל
.בצמהמ תטלחומ הגיסנב

תוענמיה לש ךרדב ןאכ רחוב קידצה ףסוי ,יתעד תוינעל
יפכ השק דיב םכב גהנא אל" ותועמשמש) רותיווב אלו
ויחא לש םדובכ לע רומשל ונוצרש םושמ ("םכל עיגמש
ודמע רבכו .םהילע המואמ ובלב ןיא יכ השגרה םהל תתלו
םימוחינ ירבד םה ףסוי לש וירבדש ךכ לע םישרפמה בור
[5].םיסויפו

:םוכיסל

תושיג שמח תומייק יכ הארמ רמאמה תישארב גצוהש לדומה
,רותיו ,תורחת :טקילפנוק יבצמב לופיטל תויגטרטסא
תולעפומ ויחאו ףסוי רופיסב .הלועפ ףותישו הרשפ ,תוענמיה
,טקילפנוקה תא תוהזל ונל עייסמ לדומה .וללה תושיגה לכ
תוירשפאה הלועפה יכרד ןה המ ןיבהל ,ותוחתפתהו ויביכרמ
תא ןיבהל ךכ ךותמו ,הרקמו הרקמ לכב תוירשפא יתלבהו
לועפל תויומדה ןמ תחא לכ ועינהש םיעינמהו תוביסה
.הלעפש יפכ


Thomas, (1976). Conflict and Conflict Management. [1]
In D. M. Dunnette ed. Handbook of Industrial and
Organizational Psychology. (Chigaco. Rand McNally).
; By: Savage, Grant T.; Blair, John D.; Sorenson, [2]
Ritch L.., Academy of Management Executive, Feb89,
Vol. 3 Issue 1, p37, 12p,
םהו דליב ואטחת לא ויחאל ןבואר רמא יתמ" רמאמב [3]
יכ רבחמה ריבסמ () טמס .א ברה םסרפש "ול ועמש אל
ןבואר עמשיו" - הנושארה :תועצה יתש םיחאל עיצה ןבואר
העצהש רחאל.(אכ ,זל) "שפנ ונכנ אל רמאיו םדימ והליציו
רמאיו" :תרחא העצה ןבואר עיצה ,ויחא ידי-לע התחדנ וז
"'וגו רובה לא ותוא וכילשה ,םד וכפשת לא ןבואר םהילא
ףסונ טקילפנוק ונינפלש ירה הז שוריפ יפל.(בכ ,זל)
ותעצהל םידגנתמ םיחאה הז טקילפנוקב .ויחאו ןבואר ןיב
.ףסוי תא ליצהל ול םירשפאמ אלו ןבואר לש תינושארה
,אוהו ,רובל ףסוי תא וכילשי םיחאהש הרשפ עיצמ ןבואר
הרשפ .הז השעמב םמע ףתוש אהי אל הרקמ לכב ,ןבואר
.םיחאה ידי-לע תלבקתמ וז
ילרגטניא קלח ונה (חל 'רב) רמתו הדוהי רופיס [4]
ןיינעב ךיראהל םוקמה ןאכ אלו ,ויחאו ףסוי רופיסמ
שומישו תורחת לש השיג הדוהי ליעפה רופיסה תליחתב .הז
רופיסב םג .ודיצמ רותיווב טקילפנוקה לש ופוס ךא ,חוכב
.תורחת לש השיג תלעפומ (טל 'רב) רפיטופ תשאו ףסוי
,תוענמיה לש השיגב ףסוי טקנ קבאמה לש ןורחאה בלשב
.ערכוה אל הז טקילפנוקו
,תישארב רפסב םישדח םינויע ,ץיבוביל המחנ האר [5]
.402-339 'מע