ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

422 רפסמ

ב"סשת ,בשיו תשרפ

[*]הנוע לכל רומזמ (ל 'הת) "דודל תיבה תכנח ריש רומזמ"

ןיילק בקעי 'פורפ

ך"נתל הקלחמהו תירבעה ןושלל הקלחמה
ןתנועב םירומזמ תרימא גהנמ

רומזמ .ןימוי קיתע גהנמ אוה "ןתנועב םירומזמ" תרימא
,םימודק םימימ רבכ תותבשב םייוולה יפב רשומ היה ב"צ
םירומזמה .וילע הדיעמ "תבשה םויל ריש רומזמ" ותרתוכש יפכ
תכסמב הקיתעה הנשמב ונמנ עובשה תומי ראשב ורמאנש
:דימת

ןושארה םויב .שדקמה תיבב םירמוא ויה םייוולהש רישה
'הת) 'הב יבשיו לבת ,האולמו ץראה 'הל' :םירמוא ויה
וניהל-א ריעב דאמ ללהמו 'ה לודג' :םירמוא ויה ינשב ,(דכ
[1].'וגו (חמ 'הת) 'ושדק רה

,םלוא .ינש תיב ימימ גהנמ תפקשמ וז הנשמ ,קפס אלל
רכזנ ,םידעומבו םיגחב םידחוימ םירומזמ רמול גהנמה
.םינואגה תפוקתב הרבחתנש ,םירפוס תכסמב קר הנושארל
,ותנועב קוספ רמואה לכש" :םיארוק ונא ,חי קרפ שירב ,םש
וילע בירקמו שדח חבזמ הנב וליאכ בותכה וילע הלעמ
םיגחב רמול וגהנש םירומזמה תא םיטרפמ ,ךשמהב ."ןברק
ןויגש' םירופב ,(ל 'הת) ''ה ךממורא' הכונחב" :םינושה
.האלה ךכו "(ז 'הת) 'דודל

הביסה ןה ונרומזמ תרתוכבש "תיבה תכנח" םילמהש רבתסמ
רכזנ אל הז גהנמ ךא .הכונחה גחב הז רומזמ תרימאל
ורמא ןכא םא תעדל ןיאו ,ידומלת וא יאנת רוקמ םושב
ורמואל והועבק וא ,תיבה תכונח תעב םיאנומשחה ותוא
.דיתעב

רשקה המו ?רומזמה תרתוכ תועמשמ המ ררבל הסננ ןלהל
?רומזמה ףוג ןיבו תרתוכה ןיב

רומזמה לש ןכותהו הנבמה

ןיבו וניב ןיאש ,הלעמ [2]טשפה ךרד לע רומזמב ןויע
הדות רומזמ ונינפל .ןיעל הארנה רישי רשק לכ הכונח
קלחל ןתינ .השונא הלחממ ותאופר לע [3],דיחי לש קהבומ
:םיקלח השימחל (תרתוכה אלל) רומזמה ףוג תא

תווממ ללפתמה תא 'ה תלצה לע המידקמו תמכסמ הידוה
'הל תודוהל דמוע אוה יכ עידומ ללפתמה :(ד-ב 'ספ)
,"ינתילד יכ") תוממ וייח תא ליצה יכ לע ("'ה ךממורא")
,עווג ללפתמה היה ול [4].('וגו "ישפנ לואש ןמ תילעה"
תוהמ ונל תזמרנ ג קוספב [5].ודיאל םיחמש ויה ויביוא
היה היטעבש ,השונא הלחמ :ללפתמה ןותנ היה הב הרצה
,הקעזב 'ה לא ללפתה אוה הז שונא בצמב .תוומה ףס לע
ךכיפלו ,("ינאפרתו ךילא יתעוש") האופר ול חלש 'הו
[6].'הל וייח תא בח אוהש שיגרמ אוה

היווחה :(ו-ה 'ספ) הידוהב ףתתשהל םידיסחה להק תנמזה
.ללפתמה לש תיטרפה ותלחנ הניא ,תישיאה תינחור-תיתדה
םינמאנה ,'ה יארי ונייה ,םידיסחה להקל חקל וב שי
הידוהל ףרטצהל םינמזומ הלא [7].ויתווצמב םיקבדו תירבל
.(ו 'ספ) "ונוצרב םייח ,ופאב עגר יכ" :קומינב ללהלו
וסעכמ האצותכ םדאה לע האבה הלחמה תפוקת תא למסמ ברעה
ותרטמו ,יעגר םינפ רתסה קר אוה יקולאה סעכה .'ה לש
תמועל [8].וקקזלו ופרצל ידכ םדאה תא רסייל :תיכוניח
םיכורא םייח ול קינעמ אוה ,םדאל הצרתמ 'ה רשאכ ,תאז
ללכ לע דמלמ ,ללפתמל הרקש המ ."ונוצרב םייח" םיבוטו
.םלועב תיקולאה החגשהה לש בושח

'ספ) העושיהו הליפתה ,לבסה לש יביטקפסורטר רואית
הרכהל עיגה אוה דציכ ללפתמה ראתמ הז קלחב :(בי-ז
טבמ ךות .ישיאה ונויסינ ךותמ ,ליעל ורכזוהש תותימאב
תב ,תיטמרדה תוערואמה תולשלתשה תא רפסמ אוה ,רוחאל
יורש היה אוה - ןושאר בלשב :הווחש ,םיבלשה תשולש
םלוע דע ול תחטבומ ותוולשש רובס אוהשכ ,המודמ הוולשב
[10].הוואג ידיל והאיבה זרפומה ימצעה ונוחטיבו [9],(ז 'ספ)
וילע שגרתהש לבסהו ,השונא הלחמב הלח אוה ינשה בלשב
,'הל תודוה ויה ונוחטבו ורשא לכ יכ הרכהל והאיבה
ומוקמ תא הנפה ימצעה ןוחטיבה .(ח 'ספ) ומצע תוכזב אלו
ללפתה ,ול רצב - ישילשה בלשב .הלהבל ,ןוחטב רסוחל
תשלוחב הרכה העיבמ הליפתה .ותלחממ ותוא אפריש 'ה לא
"ןנחתא 'ה לאו ארקא 'ה ךילא" :'הב הרומגה ותולתבו םדאה
לש המצועהו תויכשמהה תא תאטבמה ,תיצילמ רבע ןושל
.הליפתה

תא עמש 'ה :(בי 'ספ) ללפתמה תאופרו הליפתה תלבק
,ולבא) ודפסמ תא ךפה ,לבוסה לש הזעהו הנכה ותליפת
,חתיפ ("יקש") ולש לבאה ידגב תאו ,לוחמל (ונואכד
ותאופר תא ללפתמה ראתמ הז קוספב .החמש ותוא אלימו
.תורופאטמ תועצמאבו תיטויפ ןושלב

,ותלחממ אפרנש רחאל :(גי 'ספ) םלועל 'ה תא ללהל רדנ
ןעמל") קספה אלל 'הל תודוהלו רמזל התע הלוכי ושפנ
אוהש) רדנב םייסמ ללפתמה [11].("םדי אלו דובכ ךרמזי
,ייח ימי לכ ונייה ,םלועל :(החיתפה לע הרזח ןיעמ
'ה") ידמע תישעש דסחה לע ,'ה ,ךל תודוהלמ לדחא אל
[12].("ךדוא םלועל יהל-א

רומזמ ונינפל יכ ,ןכ םא חיכוה ארקמ לש וטושפב ןויע
[13].השונא הלחממ ('ה י"ע) ותאופר לע דיחי לש הדות
,הנכסמ ולצינש םישנא וא ואפרנש םילוח יכ ,םירעשמ שי
תיבב הדותה ןברק תברקה תעשב רומזמה תא רמול וגהנ
םידידיו םיבורק תרבחב םתלצה תא וגגח רשאכ [14],שדקמה
.(םידיסחה)

תועמשמ המ :רומאכ ,הלאשה תלאשנ הז יתיצמת חותינ עקר לע
?ותרתוכ ןיבו רומזמה ןיב רשקה המו רומזמה תרתוכ

רומזמל הסחיו תרתוכה

תבכרומ "דודל תיבה תכנח ריש רומזמ" תרתוכה יכ ,הארנ
םילמה ."דודל - תיבה תכונח ריש - רומזמ" :םיקלח ינשמ
ונינפל ונייה ,דוד לש רומזמ :ןעמשמ ,"דודל רומזמ"
תמועל [15].רומזמה תא רביח ךלמה דוד יכ תרמואה תרוסמ
רוביח תרטמ לע דמלל תואב "תיבה תכונח ריש" םילמה ,תאז
תעב ורמואל ידכ רבחתנ רישה :ושומיש לע וא ,רומזמה
רבודמ תיב הזיאב :איה תיזכרמה היעבה .תיבה תכונח
?ןאכ

,שדקמה-תיב תא ארקמב תנייצמ "תיבה" הלימה ,ללכ ךרדב
םישרפמה תיברמ ,ןכאו [16].ךליאו ג ,ו םיכלמ רפסמ לחה
.ןושארה שדקמה-תיב תכונחל ונרומזמב הנווכהש םירובס
:ונרומזמ לש תרתוכה תא םיליהת םוגרת רבכ ןיבה ךכ
שוריפ יפל ."דודל אשדקמ תיב תכונח לע אתריש תחבשות"
תיב תכונחלו ךלמה דודל המ :םיישק ינש ץרתל שי ,הז
ןיינע המו ?ונב המלש ידי לע ותומ רחאל הנבנש ,שדקמה
וטושפ יפל יכ ונל ןינמ ,םלוא ?ונרומזמל תיבה תכונח
רבודמ ילוא ?ןושאר תיב תכונחב ןאכ רבודמ ארקמ לש
שדקמה רוהיטב אמש וא ,ןויצ תביש ימיב ינש תיב תכונחב
,שדקמה תיבל ללכ הנווכה ןיא אמשו ?םיבכמה ימיב ותכונחו
יטרפ וא ירוביצ תיב לכל וא דוד לש יטרפה ותיבל םא יכ
?לארשיב

םישרפמהו ל"זח ידי לע ועצוהש תונורתפ המכ איבנ ןלהל
וסינ םישרפמהו שרדמהו ליאוה .הלא תויעבל םייסאלקה
ואבוי ,המואה תודלות לש תונוש תופוקתב רומזמה תא ץבשל
.לארשי תודלות לש יגולונורכה רדסב תונושה תועדה

רומזמה הז" :ארזע ןבא תעדל - דוד לש ותיב תכונח (א)
בותכה יכ [17],םיזראה תיב ,ותיב תכונחב דוד ורבח
".וילחמ יחיו דוד הלח ןמז ותואו ...''ה תיב' ריכזה אל
,השונא הלחמב דוד הלח ותיב תכונחל ךומסש רעשמ ארזע ןבא
,ותאופר לגרל רביחש הדותה רומזמ תא .הנממ םילחהו
[18].ותיב תכונח םויב דוד רש

תא רביח דוד ,ל"זח תטיש יפל :ןושאר תיב תכונח (ב)
שרדמה .ןושארה שדקמה תיב תכונח דובכל ונלש רומזמה
ןיב ןושארה תיבה תכונח תא הנומ ,לשמל ,יתבר אתקיספב
וניא הז שרדמ ךא [19].ארקמב תורכזנה "תוכונח"ה תעבש
אלש ,שדקמה תיב תכונחל רומזמ רבחל דוד האר המ ראבמ
אתליכמב הבושת םילבקמ ונא וז הלאש לע .ודי לע הנבנ
ונרומזמ תא םינומ םש ,([א ,וט 'מש לע] א השרפ ,חלשב )
:ארקמב תורכזנש ,"תוריש"ה רשע ןיב

?איה תחא הריש יכו - 'תאזה הרישה תא ...השמ רישי זא'
רמאנש ,םירצמב הרמאנש הנושארה :ןה תוריש רשע אלהו
... (טכ ,ל 'שי) 'וגו גח שדקתה לילכ םכל היהי רישה'
תיבה תכונח ריש רומזמ' רמאנש ,המלש רמאש תינימשה
דומלת המו ...ואנב המלש אלהו ?ואנב דוד יכו .'דודל
ןתנש יפל אלא ?"דודל תיבה תכונח ריש רומזמ" רמול
:רמוא אוה ןכו .ומש לע ארקנ ,ותונבל וילע ושפנ דוד
ריבאל רדנ ,'הל עבשנ רשא ותונע לכ תא דודל 'ה רוכז'
,יעוצי שרע לע הלעא םא ,יתיב להאב אובא םא :בקעי
,בלק 'הת) .'בקעי ריבאל תונכשמ ,'הל םוקמ אצמא דע
.ומש לע ארקנ ,וילע ושפנ דוד ןתנש יפל אה ...(ה-א

תכונח תעב רש המלשש רישה אוה ונרומזמ ,אתליכמה יפל
הרתיה ותולדתשה תוכזב דודל ןאכ סחוימ אוהו ,שדקמה תיב
וילע הלעמ ,וז תולדתשה לשב [20].שדקמה תיב תא תונבל
רש תישיא אוהו ,תיבה תא הנב ומצע אוה וליאכ בותכה
תכונחל דוד תא רשוקה רחא שרדמ [21].ותכונח םויב הז ריש
םיליהת שרדמ אוה ,רחא רומזמ לע וכימסמ ךא ,ןושאר תיב
[22]:רמאנ םש ,דכ רומזמ לע

,שדקמה תיב תא המלש הנבש העשב... 'םכישאר םירעש ואש'
התואב ...םישדקה ישדק תיבל ןוראה תא סינכהל ...שקיב
העבראו םירשע המלש רמאו ,הזב הז םירעשה וקבד העש
...הנענ אלו 'םכישאר םירעש ואש' :רמא .הנענ אלו תוננר
ידסחל הרכז ךחישמ ינפ בשת לא םיהל-א 'ה' רמאש ןויכ
סנכנו םשאר םירעש ואשנ דימ ,(במ ,ו ב"הד) 'ךדבע דיוד
לארשי לכ וארש ןויכו ...םימשה ןמ שא הדריו ,ןוראה
,דודל ןווע ותואל ה"בקה רפיכ יאדו :ורמא דימ ,ךכ
:ביתכד אוה אדה .ושייבתנו הרדק ילושכ םהינפ וכפהנ דימו
ינתרזע 'ה התא יכ ושביו יאנש ואריו הבוטל תוא ימע השע'
ינתמחנו הזה םלועב ינתרזע (זי ,ופ 'הת) 'ינתמחנו
.אבה םלועב

דבכה ואטח לע הליחמל דוד הכז אל וייחב ,הז שרדמ יפל
עדונ ,ןושארה תיבה תכונח תעב ,ותומ רחאל קר .עבש תבב
[23].ןדע-ןג שרייש ופוסו ,הז ואטח לע ול חלס 'ה יכ םיברב


ןכות ןיבו ל"נה םישרדמה לכ ןיב רשיקש ,ןושארה שרפמה
תא ןאכ איבנ ונא ךא [24].י"שר ,הארנכ ,היה ונרומזמ
ותמדקהב הבחרהו תוריהב רתיב הז ןיינע ראבמה ,ק"דרה ןושל
:רומזמל

ןיאש יפ לע ףאו .שדקמה תיב תכנחב והורמאיש דוד ורבח
ויהש ,ויעשפ תחילס וב ריכזה ,תיבה רכז רומזמה הזב
וירחא וערזלו הכולמה ול םייקתת אלש ויביוא םיבשוח
,איבנ ידי לע ול רמאנש יפ לע ףאו .ןוע ותוא שנועל
,(זי-בי ,ז ב"מש) תיבה הנבי אוה וירחא ךולמיש ונב יכ
התואמ ול דלויש ןב יכ תויהל לכויש םינימאמ ויה אל
םוקמ היהיש ,'הל שדקמה תיב הנביו ךלמ היהי השיאה
התואמ ול דלונש ןב יכ לאה הצרש ןויכו ...הרפכו החילס
דודל לחמנ יכ תמאב ועדי ,לארשי לכ לע ךלמ היהי השיאה
תיבה תרוצ המלשל הארהו .המלשו הרומג הליחמ ןווע ותוא
וב ובדנתהו תיבה ןינבל אוה בדנתהו ,לארשי לכ יניעל
תיבה תכנח ריש רומזמ רביח ךכיפל .וינפל לארשי ינב
...ושפנ תאופר איהש ויאטח תחילס וב ריכזהש ,ךרדה הז לע

דמעמל רומזמה תא רביח םנמא דוד ,הז ישרדמ שוריפ יפל
רבד רומזמב ןיא ךא ,המלש ידי-לע שדקמה תיב תכונח
ןאכ ראתמ דוד ,תאז תחת .ותכונחו שדקמה תיב ןיינעמ
,וייחב אטחש ילנידרקה אטחל רשקב תוישיאה ויתויווח תא
רומזמהש חינמ שרדמה .הב הכזש החילסהו וילע שנענש שנועה
םא יכ ,תיזיפ הלחמ אל לבא ,דוד לש הלחמ םנמא ראתמ
םילושמ - םוניהיגב ושנועו אטחה [25]:תישפנ-תינחור הלחמ
.הלחמה ןמ האופרל הלושמ - ןוועה תחילסו ;תינפוס הלחמל

:םיבכמה ימיב וא ןויצ תביש ימיב ינש תיב תכונח (ג)
תיב תכונח לע תבסומכ רומזמה תרתוכ תא םישרפמה שי
שוריפ .(ז-א ,ג ארזע) ןויצ תביש ימיב ,ינשה שדקמה
ללכ) המואה תלחמב קסוע רומזמהש חיננ םא קר ירשפא הז
תולגל לשמ איה וז הלחמו .דיחי תלחמב אלו (לארשי
ןמ האופרל םילושמ תיבה ןיינבו ןויצ תבישש םשכ ,לבב
לחהש ,הכונחה ימיב רומזמה תרימא גהנמב .וזה הלחמה
רומזמה תרתוכ תא םיסחימ ונא ,םינואגה ימיב הארנכ
םיאור ונא ,ךכל םאתהב .םיבכמה ימיב ינש תיב תכונחל
האופרב וליאו ,סוכויטנא תורזגל זמר הלחמה רואיתב
[26].םדי לע תיבה תכונחו םיבכמה ןוחצינל זמר

תרתוכב םיאורה םישרפמ שי :ישילשה תיבה תכונח (ד)
יפלו ,אובל דיתעל ישילשה תיבה תכונחל זמר רומזמה
תולגל הרופאטמ איה רומזמב תראותמה הלחמה ,וז הטיש
םע תלואג היהת וז הלחממ האופרהו ,תכשמתמה ,תיחכונה
[27].םימיה תירחאב לארשי

.לארשי תודלותב ולחש תוכופהתל יארכ רומזמה

,שרדה ךרד לע רומזמה תונשרפ תא ולעה ל"זחש עגרה ןמ
תראותמה הלחמב תוארל וטנ שרדמה ילעבו ,העוצרה הרתוה
רואיתבו ,רבעב לארשי םע לע ורבעש תורצה לכל הירוגלא וב
תיסאלק המגוד .הלאה תורצה ןמ םעה תלצהל לשמ האופרה
חנומה תא בסמה ,בוט רחוש שרדמב םיאצומ ונא וז השיגל
חנומה תא וליאו ,ןושאר תיב תכונח לע תרתוכב "רומזמ"
:ינש תיב תכונחל "ריש"

ןושאר תיב לע רומזמ תכונח ריש רומזמ :רחא רבד
ךממורא .ארזע ימיב ינש תיב ןינב לע ריש ,המלש ימיב
יל יביוא תחמש אלו... ;לבב תולגמ ינתילד יכ 'ה
ינאפרתו ;ןוי תולגב ךילא יתעוש יהל-א 'ה ;סרפו ידמב
ורזגש רוב ידרוימ ינתייח ;וינבו יאנומשח ידי לע
וידיסח 'הל ורמז ;םוניהגל ינדירוהל תורזג המכ ילע
לש ומעז ןיאש יפל ופאב עגר יכ ;והיתתמ ינב ולא
.אימלע ימלעלו םלעל ונוצרב םייח ;עגר אלא ה"בקה

תונערופה רופיס לע ונרומזמ תא שרוד שרדמה ,ךשמהב
:רתסא תליגמ לש הלצההו

ושעי' ןמהל שרז הרמאשכ ,יכדרמ הז יכב ןילי ברעב
היכבב לארשי ונלו ,(די ,ה 'סא) 'המא םישמח הבג ץע
,ז םש) 'ץעה לע ןמה תא ולתיו' 'הנר רקבלו' ;הלליו
תסנכ הרמא םלועל טומא לב יולשב יתרמא ינאו ...(י
לב' תרמוא יתייה ,לארשי ץראב יתולשב יתייהשכ :לארשי
תקליס דימ ,יתאטחש ןויכו ךנוצרב 'ה ;'םלועל טומא
,תולגה ךותמ ארקא 'ה ךילא ;להבנ יתייהו ךתניכש
ךרבד תחלש התאו יננחו 'ה עמש ...ימדב עצב המ יתרמאו
םידוהיל לודג לבא' הליחתב לוחמל ידפסמ תכפהו בוטה
,(ג ,ד 'סא) 'םיברל עצי רפאו קש ,דפסמו יכבו םוצו
ךכ לכו ;(טי ,ט םש) 'בוט םויו התשמו החמש' ףוסבלו
[28].לארשיל ךדובכמ תקליחש דובכ ךרמזי ןעמל

לע ולוכ ונרומזמ שרדנ ,תאז תמועל ,הבר רתסא שרדמב
אל רומזמה ןמ םיקוספ םימש ןאכו ,רתסא תליגמ תשרפ
[29].שרזו ןמה יפב םג אלא ,רתסאו יכדרמ יפב קר

הנוע לכל רומזמ

הדימב לארשי ללכ לע ןהו ל"זח לע ןה בבחתנ ונרומזמ
תורטמ לש ןווגמל תורודה ךשמב וב ושמתשה יכ דע ,וזכ
:ונינש (ב ,ב) תועובש תכסמב .תופסונ

םירואו איבנו ךלמב אלא תורזעהו ריעה לע ןיפיסומ ןיאש
.רישבו תודות יתשבו דחאו םיעבש לש ןירדהנסבו םימתו
.םהירחא לארשי לכו ,םהירחא תודות יתשו ןיכלהמ ןיד תיב

:ןלהלדכ ונתנשמ תא תשרפמ (ב"ע ,וט םש) ארמגהו

םילצלצבו םילבנבו תורונכב הדות לש ריש :ןנבר ונת
:רמואו ,םילשוריבש הלודג ןבא לכ לעו הניפו הניפ לכ לע
'הת) םיעגפ לש רישו [30],'וגו ינתילד יכ 'ה ךממורא
.(אצ

,שדח ןיינב שדקמל וא םילשוריל ופיסוהש תמיא לכ :עמשמ
רומזמב השענש רחא שומיש .ותכונחב ונרומזמ תא רישל וגהנ
תראתמ הנשמה .םירוכיבה תאבה דמעמב היה ינש תיב תפוקתב
[31]:ךכ םירוכיבה תאבה תא

רהל ועיגה .תיבה רהל ןיעיגמש דע םהינפל הכמ לילחה
,סנכנו ופתכ לע לסה לטונ ךלמה ספירגא וליפא תיבה
:רישב םייוולה ורבדו הרזעל עיגה .הרזעל עיגמש דע
.'יל יביוא תחמש אלו ינתילד יכ 'ה ךממורא'

הומתל ןיא ,ליעל ואבוהש םיירוגלאה םישוריפה רואל
ערוזה ירהש .םירוכיבה תאבה תעב ונרומזמ לש ושומיש לע
לושמ ,ןוחטב רסוחבו למעב ,ונפג תא עטונהו והדש תא
איבהל הכוזו ויבנע תא רצובהו ותאובת תא רצוקהו .הלוחל
:בותככ ,ותלחממ אפרתנש ימל לושמ ,ןהכל םירוכיב םהמ
.(ה ,וכק 'הת) "ורצקי הנרב העמדב םיערזה"

תורודה לע בבחתנ ,הפיהו רצקה ונרומזמ ,ןכ יכ הנה
ונא םויכ ףא .אוצמ תע לכב וב ושמתשה רשא דע םינושה
ןיינב םיכנוח ונאש תמיא לכ הז רומזמ רמול םיגהונ
תובקעב םיכלוה ונא הז גהנמבו ,יטרפ תיב וא ירוביצ
גהנמה עבקנ םימיל [32].םינושארה וניתוברו ונינומדק
יקוספ" תליחתב ,תירחש תליפתב םוי לכ רומזמה תא רמול
."הנר רקבלו" וב בותכש םושמ ,"ארמזדרבד ףוס

הדות ריש אוה רומזמה ,ארקמ לש וטושפ יפל יכ ,וניאר
ימיב רבכ יכ חינהל ןיא .השק הלחממ האופר לע דיחי לש
תכונח תעב ותוא ורשו ,וטושפ ידימ אצוה ןושאר תיב
ןמ םבושב ,ןויצ תביש תפוקתב יכ רתוי רבתסמ .תיבה
:הנושארה םעפב ינשמ שומיש הז רומזמב השענ ,תולגה
תוזמור ךכלו ,ינשה שדקמה תיב תכונח תעב ותוא ורש
רומזמב רבדמה "ינא"ה ."תיבה תכונח ריש" תרתוכה תולמ
הלחמה ,ולוכ לארשי םע לע ,יביטקלוק "ינא"כ שרפתנ
הלואגכ - האופרהו ,לבב תולגל לשמכ הנבוה וב תראותמה
ךפה ,רומזמה לש ירוגלאה - שדחה שוריפה .תולגה ןמ
לביקו ,ימואל הדות רומזמל יטרפ הדות רומזממ ותוא
תושרמ רומזמה עקפוה ,ךליאו התעמ .תיחכונה תרתוכה תא
ןוגכ ,םינוש םיירוביצ םיעוריאל רומזמכ שמישו ,טרפה
תיבה תכונחל רכז ,ריעב היינב תפסוה ,םירוכיב תאבה
יקוספ תא ל"זח ושרד ,ךכל םאתהב .דועו םיבכמה ימיב
ועריאש הלואגו תונערופ לש םינוש תוערואמ לע רומזמה
.ינש תיב ימיב וניתובאל

ךא .ימיטיגל אוה תונוש תויונמדזהל ונרומזמב שומישה
.ירוגלא אוה ול םינתונ ונאש שוריפהש רוכזל ונילע
אלו לטבתנ אל רומזמה לש ירוקמה ודיקפתש ךכל היאר
הז רומזמ רמול םיגהונ םויכ םגש הדבועה איה ,חכתשנ
[33].לארשי ילוח לע הליפתב

המלועל הכלהש ,ןיילק הקברו םייח תב הנח ,ימא רכזל[*]
ברעב תוחונמל האבוהו ,א"סשת ,ולסכ ד"כב הבוט הבישב
.הכונח

תמלעתמ הנשמה יכ בל םשוי .ד הנשמ ,ז קרפ ,דימת [1]
ינבל רומזמ ריש"ו "רומזמ דודל") םירומזמה תורתוכמ
ףוגל ךיישה ןושארה קוספה יפ לע םתוא ההזמו ,("חרק
תרתוכה ,םיליהת רפס לש הקיתע הרודהמבש רשפא .רומזמה
םיטבלתמ םישרפמה .רומזמה שארב העיפוה אל דוע תיחכונה
.רמאנ וב םויה ןיבו םוי לש ריש ןיב יטמתה רשקה תלאשב
לש האירבה רופיס ןיבו רומזמ לכ ןיב רשק ואצמ ל"זח
.(הרונטרב לש ושוריפב ןייע) שרדה ךרד לע ,םוי ותוא
וטושפ יפל רומזמה תולמ לש םייניע ריאמ רואיבל [2]
,ארקמ תעד שוריפ ,םיליהת רפס ,םכח סומע האר ,ארקמ לש
רשאב רבחמה לש ויתונקסממ קלח לע .דסק-סק 'מע ,ט"לשת
ונא (וסק-הסק 'מע ,םש האר) ותועמשמו רומזמה עקרל
.ןלהלש ןוידב םיקלוח
,individual ילגנאה חנומל ונתנווכ "דיחי" הלימב [3]
תרתוכה .טוידה וא ךלמ אוה ללפתמה םא הנשמ הז ןיאו
היאר רומזמב ןיא ךא ,ךלמה דודל רומזמה תא תסחיימ
תודלותמ עוריאל זמר וב ןיאו ,וב רבדמה אוה דוד יכ הרורב
םייוולה דחא ידי לע רבחתנ רומזמה יכ םירעשמ שי .דוד
םידיחי םג וב ושמתשה ןושאר תיב תפוקתבו ,םיררושמה
ךרוצל .השונא הלחממ םתאופר לע 'הל תודוהל ,לארשימ
."ללפתמה" :רומזמב תרבדמה תוישיאה תא הנכנ ,ןוידה
אוהש ,לואשה ונייה ,קומע רובמ ינתילעה "ינתילד" [4]
.(טי ,ב 'מש הוושה) תוומל יתורפס יוטיב
ןפ יניע הריאה ,יהל-א 'ה יננע הטיבה" :הוושה [5]
"טומא יכ וליגי ירצ ,ויתלכי יביא רמאי ןפ .תומה ןשיא
.(ה-ד ,גי 'הת)
ןושלמ תעדל ןיא יכ רבוסה ,םכח לע קלוח ינא ןאכ [6]
וא ,העושי שקבמו הרצב ןותנ ןיידע ללפתמה םא רומזמה
העריאש ותעושי לע ןאכ הדומו ,ותרצמ עשונ רבכ אוהש
הדומ ללפתמה יכ ,לילעב חכומ יתעדל .(הסק 'מע) רבעב
ותלצהו 'הל ותקעז ,הלחמה רואיתו ,רבעב ותאופר לע
.(היצקפסורטר) רוחאל טבמ תניחבב םה (בי-ז 'ספ)
ךירואו ךימת :רמא יוללו" :ט-ח ,גל 'בד הוושה [7]
...הבירמ ימ לע והבירת ,הסמב ותיסנ רשא ,ךדיסח שיאל
."ורצני ךתירבו ךתרמא תא ורמש יכ
.ךצבקא םילודג םימחרבו ךיתבזע ןטק עגרב" :הוושה [8]
"ךיתמחר םלוע דסחבו ,ךממ עגר ינפ יתרתסה ףצק ףצשב
.(ח-ז ,דנ 'שי)
.םיליהת ירומזמב םיעשרל ללכ ךרדב תסחוימ וזכ הוולש [9]
אל רשא רדו רדל טומא לב ובלב רמא" :ו ,י 'הת הוושה
."ערב
עוגא ינק םע רמאו" :ךליאו חי ,טכ בויא הוושה [10]
."יריצקב ןילי לטו םימ ילא חותפ ישרש .םימי הברא לוחכו
ונייה ,(תושגרה םוקמ) "דבכה" עמשמ ןאכ "דובכ" [11]
גשיו ישפנ ביוא ףדרי" :םיאבה םיבותכה ןמ חכומכ ,שפנה
;(ו ,ז 'הת) "ןכשי רפעל ידובכו ייח ץראל סמריו
,טמ 'רב) "ידבכ דחת לא םלהקב ,ישפנ אובת לא םדסב"
.(ט ,זט 'הת) "ידובכ לגיו יבל חמש ןכל" ;(ו
,ךל החבזא הבדנב" :ט-ח ,דנ 'הת המגודל הוושה [12]
."ינליצה ירצ לכמ יכ .בוט יכ 'ה ךמש הדוא
הרצה יהמ רומזמה ירבד ךותמ ררבל ןיא" ,םכח תעדל [13]
יוטיבה ,יתעדל .(וסק-ה"סק 'מע) "ללפתמה עשונ הנממש
םייוטיבהו ,הלחממ האופר לע הרומ (ג 'ספ) "ינאפרתו"
.ללפתמה לע הפחירש תוומה תנכס לע םירומ "רוב"ו "לואש"
ןמ ןהו ארקמה ןמ ןה תובר תוליבקמב ןגועמ הז שוריפ
םוקמה ןאכ ןיאו ,םודקה חרזמה לש תירומזמה תורפסה
.ןאיבהל
אי ,ז 'קיוב םיטרופמ טרפה לש הדותה ןברק יניד [14]
.ךליאו טכ ,בכ ;ךליאו
םולשבא ינפמ וחרבב דודל רומזמ" :לשמל הוושה [15]
וא הז חסונב) "דודל רומזמ" תרתוכה .(ג 'הת) "ונב
,םימעפ 27 דוע םיליהתב העיפומ (םיטרפ תפסותב
.םימעפ 4 "רומזמ דודל" וכופיהו
,םעפ 150-מ הלעמל ארקמב וז תועמשמב רכזנ "תיבה" [16]
.הז יוטיב לש תויורקיה 250-כ ךותמ
ול הנב דוד יכ רפוסמ םש ,בי-אי ,ה ב"מש האר [17]
ב"מש דוע האר .רוצ ךלמ םריח ינמוא תרזעב םיזרא תיב
.ז ,ב ,ז
,תיטסילנויצרה הבישחה לעב ,טשפה יפדור לודג ,ארזע ןבא [18]
ענמנ אוה ךא .דודב המעפש שדוקה חורב קפס ליטה אל
דוד יכ שרפמ אוה ןכל .שממ האובנ חור דודל סחיילמ
.שדקמה יתב ינשמ דחא לע אלו ותיב לע רומזמה תא רביח
.ב קרפ ףוס ,יתבר אתקיספ האר [19]
,תיבה ןיינבל תינכתה תנכהל דוד לש הברה ותמורתל [20]
האר ,םייוולה תדובע ירדס תעיבקלו ,םירמוחה תקפסאל
.טכ-גכ א"יהבד
תושעל בשחש ימ" :רתא לע בוט רחוש שרדמ בתוכ ןכו [21]
ירהש ,איה ןכש ךל עדת .האשע ולאכ בתוכ ה"בקה ,הבוט
רומזמ" :רמאנש ,ומשב בתכנ שדקמה תיב תונבל בשחש דוד
."דודל תיבה תכנח ריש
"םירעש ואש" מ"הבד ,רבוב תרודהמ,םיליהת שרדמ [22]
.םיגולידב ןאכ אבומ שרדמה ,םוקמ רסוחמ .(י 'ספ)
דומלתב םג תונוש תויצאיראו שולשב עיפומ הז שרדמ [23]
,זק ןירדהנס ;א"ע ,ט ןטק דעומ ;א"ע ,ל תבש) ילבבה
הזה םלועה תא ריכזמ דוד וב ןורחאה טפשמה ,םלוא.(ב"ע
קחצי ר"דל הנותנ יתדות .ארמגב רסח ,אבה םלועה תאו
.יבל תמושתל הלא םישרדמ תאבה לע יתפצ
מ"הבד) ע"באר םג הוושהו .רומזמל ושוריפ האר [24]
.השמ 'ר םשב המוד שוריפ איבמה ,("תיבה תכונח"
:ל"נה ארזע ןבא שוריפב םיאבומה ,השמ 'ר ירבדכ [25]
ךרדכ ,השק רתויו ,ףוגה ילוחל לשמנ שפנה ןוגי יכ"
.(די ,חי 'שמ) "'והלחמ לכלכי שיא חור'
תרימא גהנמ יכ םירקוחה תרעשהל םיילגר ןיא םלוא [26]
לע גהנוה ,הכונחה גחב שדקמב םייוולה ידי לע רומזמה
.םיאנומשחה ידי
שיו" :(םש) ונרומזמל ושוריפב ארזע ןבא הוושה [27]
תולגה ימי המד יכ ,ישילשה וא ינשה תיבה תכונחב םירמוא
."שרפא רשאכ ,ילוחה ימיל
.אכ-כ םיפיעס ,ל רומזמ לע בוט רחוש שרדמ [28]
שוריפ ןייעו .ה הקסיפ ,י השרפ ,הבר רתסא האר [29]
.ךישלא םשב ,ףסוי ףנע
תכונח ריש רומזמ אוה - 'וגו 'ה ךממורא :י"שר [30]
.ותוא רמוא ךכל, תיבה
.ד הנשמ ,ג קרפ ,םירוכב [31]
ורבדו" :ה ,כ 'בדב בותכה לע ךמתסהל לוכי הז גהנמ [32]
,וכנח אלו תיב הנב רשא שיאה ימ :רומאל םעה לא םירטשה
."ונכנחי רחא שיאו המחלמב תומי ןפ ,ותיבל בשיו ךלי
.17 הרעה ,וסק 'מע ,םש ,םכח סומע האר [33]