ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

266 רפסמ

ט"נשת בשיו תשרפ

תורודל הכונח

ןהכ 'ח לאירבג 'רד

ך"נתל הקלחמה


םימיוסמ םיכיראתל סחיל הייטנ שי תידוהיה תרוסמב
תויווח הלא םידעומב זכרלו ,גוס ותואמ םיבר םיעוריא
ןסינב' :םירמוא ונא ךכ .תידוהיה היווהה לש דוסי
,(תוליבקמו א"ע ,אי ה"ר) 'לאגיהל םידיתע ןסינבו ולאגנ
,לידבהלו [1],תורודל הלואג ימיכ ןסינ ימי תא םיעבוקו
הנשמב אבומכ ,באב 'טבו זומתב ז"יב רעצו באכ םיזכרמ
הירוטסיה ךלהמב ושחרתהש ,םיבר םייגרט םיעוריא תודוא לע
.(ו,ד תינעת) הלא םימיב אקווד

הדובעה תושדחתה לשו רבגתמ רוא לש הפוקתכ ,הכונחה ימי
ינשב תידוהיה תורפסב םישרמ דה םה םג ואצמ ,הרהטב
םידיעמ םיקיתעה תורוקמה לש םקלח .םינוש םינוויכ
תופוקתב הכונחה ימיב ושחרתהש ולאל םיליבקמ םיעוריא לע
יעוריאל תונתונ תורחואמ תויתורפס תויודעו ,תונוש
.םרוד ינבל םייוארה םירבסהו תשדוחמ תועמשמ הכונח
,אוה םהל ףתושמהש ,םינוויכה ינש תא קודבנ ןלהל
תורנב למוסמה תושדחתהה רואל הכוז רודו רוד לכש
.הכונחה

היווחה תא ןושארה םדא רבכ רבע ,הרז הדובע תכסמב תרוסמ יפל
:הכונח תפוקתב רבגתמ רוא לש

,יל יוא :רמא ,ךלוהו טעמתהש םוי ןושארה םדא הארש יפל ר"ת
וזו ,והובו והותל רזוחו ידעב ךושח םלוע יתחרסש ליבשב אמש
תינעתב םימי הנומש בשיו דמע !?םימשה ןמ ילע הסנקנש התימ איה
:רמא ,ךלוהו ךיראמש םוי הארו תבט תפוקת הארש ןויכ .הליפתבו
תרחאה הנשל .םיבוט םימי הנומש השעו ךלה .אוה םלוע לש וגהנמ
םועבק םהו ,םימש םשל םעבק אוה .םיבוט םימי ולאלו ולאל ןאשע
[2](א"ע ,ח ז"ע) .םיבכוכ תדובע םשל

תורבגתהמ הדרח רחאל ,הכונח תפוקתב ףרוחה םויב רואה תוכראתה
האורה םדאה לש הדותה תיווחל סיסבה איה ,םירצקתמה םימיב ךשוחה
.וייח תונש לגעמב רואה תורבגתה תא שדחמ

הדובעה שודיח תא ,עודיכ ,ונל םיריכזמ הכונח ימי
םיסחיימ םינוש תומוקמב הנהו ,םיאנומשחה ימיב שדקמב
שרדמה .דעומ ותואל תורחא תופוקתב המוד תושחרתה
יגח איבנהו ,ולסכב ה"כל ןכשמה ןיינב רמג תא רשוק
:רמאנ ןכשמה לע .ןמז ותואב ינשה תיבה תכונח תא ראתמ

לפוקמ השענו ןכשמה תכאלמ רמגנ ולסכב ה"כב אנינח ר"א
דחאב ןושארה שדחה םויב" :בותכש ומכ ,ןסינב דחא דע
השמ לע ןילמלממ לארשי ויהו ,"..ןכשמ תא םיקת שדחל
ה"בקהו ?וב עריא יפוד אמש ,דימ םקוה אל המל רמול
:ביתכד קחצי וב דלונש שדחב ןכשמה תחמש ברעל בשח
התעמו ,"ךילא בושא בוש" ול ורמאו ,"תוגע ישעו ישול"
.םלשל ילע ה"בקה רמא .הכאלמה וב הרמגנש ולסכ דיספה
דיתע ןושחרמ ןכו ,יאנומשח תכונח :ה"בקה ול םלש המ
(ד"פק א םיכלמ ,ינועמש טוקלי) .ול םלשל ה"בקה

אלא ,ולסכ ה"כב ןכשמה תמקה תא ריכזמ קר אל שרדמה
רשאבו .הכונח ימיל הז עוריא ןיב ימינפ רשק רצוי
:יגח איבנה עבוק ינשה תיבה תכונחל

העבראו םירשע םוימ הלעמו הזה םויה ןמ םכבבל אנ ומיש
יהיו …םכבבל ומיש 'ה דסי רשא םויה ןמל יעישתל
רמא :רמאל שדחל העבראו םירשעב יגח לא תינש 'ה רבד
יתדמשהו תוכלממ אסכ יתכפהו רמאל הדוהי תחפ לבברז לא
ךחקא תואבצ םאנ 'ה אוהה םויב … םיוגה תוכלממ קזח
יכ םתוחכ ךיתמשו 'ה םאנ ידבע לאיתלאש ןב לבברז
.(גכ-חי ב יגח) תואבצ 'ה םאנ יתרחב ךב

תשגדהל לארשי תורוסמ תועיגמ םינוש םינוויכמש הארנ
תדובעל תוררועתה לש םימיכ הכונחה ימי לש ךיראתה
[3].'ה

הכונחל םימוד םיעוריא םיראתמה תורוקמ הכ דע ונאבה םא
ךילהת שי ךליאו םיאנומשחה ימימש ירה ,םדק ימיב
ימי םינייטצמ המב ,הלאשה יבגל תונשרפ לש דימתמ
רבדהו - עודיש יפכ .תורודל םתועמשמ המו ,הכונחה
םיקיתעה םייסאלקה תורוקמב רבכ שי - םיבר םירקחמב ןודנ
יתש תועודי דחוימב .'הכונח סנ' יבגל םינוש םילדבה
םימיב םיעוריאה דוסי לע ךכב תונדה ,תוקיתע תורוסמ
: תחאה תרוסמה .םהה

אלד ןוניא אינמת הכונחד ולסכב ה"כב :ןנבר ונתד ?הכונח יאמ
לכ ואמט לכיהל םינוי וסנכנשכ .ןוהב תונעתהל אלדו ןהב דפסמל
אלו וקדב ,םוחצנו יאנומשח תיב תוכלמ הרבגשכו ,לכיהבש םינמשה
אלו ,לודג ןהכ לש ומתוחב חנומ היהש ,ןמש לש דחא ךפ אלא ואצמ
הנומש ונממ וקילדהו ,סנ וב השענ .דחא םוי קילדהל אלא וב היה
תבש) .האדוהו ללהב םיבוט םימי םואשעו םועבק תרחא הנשל .םימי
(ב"ע אכ

:הינשה תרוסמה

תוכלמ הדמעשכ ,וינבו יאנומשח לודג ןהכ ןנחוי ןב והיתתמ ימיב
,ךנוצר יקחמ םריבעהלו ךתרות םחיכשהל לארשי ךמע לע העשרה ןוי
תא תנד ,םביר תא תבר ,םתרצ תעב םהל תדמע םיברה ךימחרב התאו
םיטעמ דיב םיברו םישלח דיב םירוביג תרסמ ,םתמקנ תא תמקנ ,םניד
.ךתרות יקסוע דיב םידזו םיקידצ דיב םיעשרו םירוהט דיב םיאמטו
הלודג העושת תישע לארשי ךמעלו ,ךמלועב שודקו לודג םש תישע ךלו
ךלכיה תא ונפו ךתיב ריבדל ךינב ואב ןכ רחאו .הזה םויהכ ןקרפו
ימי תנומש ועבקו ,ךשדוק תורצחב תורנ וקילדהו ךשדקמ תא ורהטו
[4](ןואג םרמע בר רודיס) .לודגה ךמשל ללהלו תודוהל ולא הכונח

שי םהמ דחא לכבש ,רורב ולא תורוקמ ינשב ןויעהמ
,תורוקמהמ דחא יפל .הכונחה סנל רשאב תרחא השגדה
ינשה יפלו ,הכונחה תחמש דוסיב אוה יאבצה ןוחצינה
רבודמ 'םיסנה לע'בש ךכב תרבסומ וז הריתס .ןמשה חפ
ארמגבו ,םהידעומו הכונחה ימי תעיבקל הביסה לע
םרב [5].תורנב אקווד אלא םימי םיגגוח יאמא םיררבמ
תויודע יתש ןיב 'ינשרפ' חתמ שיש הארנ ןפוא לכב
.ולא

םינווגמו םינוש םירבסה ףיסוהל וברה תורודה תצורמב
יתש לש תרכינ הבחרה ךות הכונחה ימי לש םתועמשמל
יאבצה ןוחצינה :םינושארה תורוקמב ונתינש תוביסה
הכונחה ימי תא ומצעל ץמא רוד לכש הארנ .ןמשה חפ סנו
םישיגדמ ,לשמל ,תודיסחה יגוחבש ןמזבו ,ול היוארה ךרדב
הכונח) הנומאה תושדחתה ימיכ הכונחה ימי תובישח תא
ינידמה ןפה שגדומ תשדחתמה לארשיב ירה ,(ךוניח -
.(…לארשי תורובג ללמי ימ) יאבצ

רודואית לצא תאצמנ אשונל תירוקמו תניינעמ תוסחייתה
ימי לש םדוחייל 'הרונמה' ורופיסב סחייתמה ,לצרה
[6].ומצע לצרה לש וייח ךרד תא םיפקשמ וירבדו ,הכונחה
:וירבדמ עטק איבנ

קמועב ידוהי תויהל הקוצמה תא שיגרהש שיא היה היה
םיעיבשמ יתלב ויה אל םיינוציחה וייח יאנת .ותמשנ
,ךרובמ עוצקמ ול היהו ,תקפסמ הסנרפ ול התייה .ןוצר
.םהילא וכשמ ובלש ,םירבדה תא רוציל היה לוכי ובש
לדח ויתובא תדבו ידוהיה ואצומב .ןמא היה אוה ןכש
הנשונה האנשה התלגתנו הרזח הנהו ,ןיינעתהל ןמזמ רבכ
ןימאה םירחא םיבר םע דחי [7].השידח המסיס לש שובלב
אל בצמה לבא .ףולחי הרהמב לושחנה יכ ,הזה שיאה
והוביאכה תופקתההו ,רתויו רתוי ערוה אלא ,הבוטל הנתשנ
,םיימינפה םירוסייה ידי לעש ,ול עריא הנהו …שדחמ םעפ לכ
רמולכ ,םרוקמ לע ותעד תא ןתיל עיגה ,הלאה םישובכה
,הבוטה ימיב ונממ רצבנ ילוא היהש המו ,ותודהי לע
בוהאל ליחתה אוה :ךכ לכ הזמ קוחר היה רבכש םושמ
אל וז הרזומ הייטנ לע םג .שפנבו בלב תודהיה תא
התלעש ,הרידא ךכ-לכ ףוסבל התייהש דע ,דימו ףכית דמע
ותואש ,לולצ ןויערל השבגתנו םילולפאה תושגרה ךותמכ
שיש ,ןויערה היה הז .םיבר ינזאב ךכ-רחא עיבה םג
[8].תודהיה לא הבישה אוהו ,םידוהיה-תקוצממ דחא אצומ קר


בצמב ואצמנש ,רתויב םיבוטה וידידיל רבדה עדונשכ
אמש ,םירובס ויהו םהישאר וילע ועינה ,ובצמל המוד
תוחפל וידליש ,ךכל גאד אוה ןכל …ותעדמ שיאה אצי
.הליחתכלמ םידוהיל ךנחל הצר םתוא ,הנוכנה ךרדה לע ולעי
ךשמב ןירקהש ,גחה לע ותעד ןתונ היה אל ןכל םדוק
םיבכמה לש האלפומה העפותה לע ךכ-לכ םיבר תורוד
וישכע ךא .ותוא גגוח היה אלו ,םיריעזה תורנה רואב
הפי תרכזמ וידליל ןיכהל ידכ ,וז תונמדזהב שמתשה
תוריעצה תושפנב עוטנל התייה ותנווכ .םיאבה םימיל
הכונח תרונמ .םעה-יניינקל הקיזה תא םדקומ הלאה
תעשת תב הרונמה תא הנושארל ודיב קיזחהשכו ,השכרנ
תורנה וקלד ויבא תיבב םג .אלפומ שגר אלמתנ ,םינקה
ביבח והשמ היה הזו ,הקוחר םירוענ-תפוקתב וללה
והשמכ הארנ אל יתרוסמה גהנמה .םימחו - יתיב ,םיענו
קלדוה דימת ,רוד לא רודמ רבע הז .אופק והשמו ,תמ
ורוקמ לע רפוס הז םעו ,קלדוה ןושארה רנה .רנב רנ
חרואב קיפסהש ,ןמשה ךפ לש האלפומה תושחרתהה .גחה לש
הבישה תשרפ הזל ףסונו ,ךכ-לכ בר ןמזל יופצ-יתלב
םידליל רפיס ונדידי .םיבכמה ,ינשה תיבה ,לבב תולגמ
הז םידליל לבא ,הברה היה אל הז .ול עודי היהש המ
השרפה תא ול םה ורפיס ינשה רנה תקלדה םע .קיפסה
ויהש ,םירבדה ויניעב וארנ ,ול םה ורפיסשכו .הרזחב
ןאכמ .רתויב םיפיו ירמגל םישדח ,ויפמ םהל םיעודי
אב…ךלוהו ףיסומ היה ורואש ,ברעה לע םוי לכ חמש ךליאו
,ןמאנה יעישתה םג ,הרושה לכ תקלוד ובש ,ינימשה ברעה
תורנה תקלדהל אלא שמשמ וניא ללכ ךרדבש ,"שמש"ה
םידליה לש םהיניע .הרונמה ןמ עפש לודג רהוז .םירחאה
התבהלהל לשמ הז לכ ול השענ ונלש הזה שיאה לבא .וקיהבה
,ביבסמ תילולפא ןיידע ,דחא רנ הליחתמ .המואה לש
ול אצומ אוה ךכ-רחא .בוצע דוע הארנ דדובה רואהו
לצא .תגסל החרכומ הכשחה .םיבר דוע ,דחא דוע ,ער
םיפרטצמ ךכ-רחא ,הנושארל רואה הלוע םיינעהו םיריעצה
תא ,שפוחה תא ,תמאה תא ,קדצה תא םיבהואה ,םירחאה
תורנה לכש העשו .יפויה תא ,תוישונאה תא ,המדקה
.השענש השעמה לע חומשלו תואתשהל םיחרכומ ,םיקלוד
שמש לש ודיקפתמ רתוי רשוא-ןתונ וניא דיקפת םושו
[9].רואה

םימודקה דוה יאלמ הכונחה תורנ לצרה רובעש ,רבתסמ
תוישונא ,שפוח ,המדיק ומכ םיילסרבינוא םיכרע םילמסמ
םיכרע לש םבוליש תא םישיגדמ םה םדוחייב ךא ,יפויו
ידוהיה תיבב תורנה תקלדה [10].םידוהיה תורוסמב הלא
תודהיה תורוקמל תקזחתמהו תשדחתמה הקיזל יוטיב תנתונ
.םרואלו


:תורעה

יתוחישב ולע הז ןויעב םירכזנה תונויערהמ קלח [1]
.יירבד םישדקומ ורכזלו ל"ז אנהכ ז"ש ר"ד ינתוח םע
לארשי ינב ןידיתע ירשתבש ,תעבוקה תרחא תרוסמ םג שי
.(א"ע ,אי ה"ר) לאגהל

תושמשמ ץוחב םויה רוא תרבגהו םימיה תוכראתה [2]
יפכ ,םלועב תדו תוברת תורגסמ הברהב החמשו גח ימיל
ךיראהל םוקמ ןאכ ןיא ךא ,וז אתיירב ףוסב זמרנש-
.הז אשונב

םיאנומשח ימיב חבזמה תכונח ןיב ברה ןוימדה לע [3]
ךיראתב אל - המלש ימיבו השמ ימיב חבזמה תכונחו
,'הכונח יאמ' ,םכח 'נ הוושה - םימיה ןוגראב אלא
,ג"נשת ביבא-לת ,(ךרוע ,לאירא 'ז) דעומהו גחה רפס
.145-142 'מע

ורודיסב ומכ םירחא םירודיסב תוליבקמ תואחסונ שי [4]
אמור רוזחמב ,ירטיו רוזחמב ,ןואג הידעס ברה לש
תכסמב רבכ רבודמ 'םיסינה לע' תרימא םצע לע .'וכו
רעגיה 'המ) םירפוס תכסמב רצוקמ חסונו א"ע ,דכ תבש
.(ו ,כ

:יולה שיקריס לאוי 'רל שדח תיבב תאבומ וז העד [5]
ימי דוסיל םירבסה ינש ןיב רשגל הסנמש רחא ןורתפ
יד דוד 'רב היקזח 'ר שדח ירפ לעב לש אוה הכונחה
ןוחצינל רכזכ עבקנ הכונחב ןושארה םויהש ,רבוסה הולס
הז שוריפ .ןמשה סנל רכז םימיה תעבש רתיו ,המחלמב
סנש ףא ,הכונח ימי הנומש םיגגוח המל םג ריבסמ
.(אצמנש דכה קיפסה דחא םויל) םימי העבש קר היה ןמשה

(31.12.97) 'טלאו יד'ב ישאר רמאמכ ובתכנ םירבדה [6]
םיינויצ םירמאמו םימואנ ,לצרה 'ת רפסב ומסרופו
.190-188 ,ו"לשת םילשורי ,(א)

.שדח אישל וימיב העיגהש תוימשיטנאל הנווכה [7]

אל) תודהיל הבישה תא שיגדמ לצרהש בל םישל שי [8]
לש תמסרופמה ותרימא תא םיריכזמ םירבדה .(תונויצל
לש ויתוששחל הבוגתכ ןושארה סרגנוקב הרמאנש לצרה
יבגל ,לזב לש הבר ,ןהכ לאכימ רשא ר"ד ברה ,יבס
תמדוק תודהיל הבישה" :םידוהיה תרוסמל תונויצה סחי
."םידוהיה ץראל הבישל

.תובבלו תורנ קילדמה שמשכ ומצע תא האר לצרהש הארנ [9]

הכונחה ימי לש וז תיכרע תונשרפ הקוחרש ףא [10]
י"בכמ רשאכ ,לארשיב םיבחר םיגוחב הצופנה תונשרפהמ
םויה ירה ,רכשמ הקשמ לש םשו טרופס ןוגרא לש םש אוה
היסהרפב םיקלדנה הכונחה תורנ םיפיסומ תשדחתמה לארשיב
םיידוהי חור יקבאמל רבחתהל לארשי תפיאשל יוטיב
.ןמזל רבעמ םהש