ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

422 רפסמ

ב"סשת ,בשיו תשרפ

הלשממ וא הכולמ - ףסוי תומולח

ןדלוז הדוהי ברה

תונבל השרדמה
רפסמ םיררועמ ,ויחאל תומולחה רופיסו ףסוי תומולח
תיתוהמה תפסותה יהמ ?תומולח ינש עודמ - תישאר .תולאש
םולחב גוציי הל ןיאש ,חריהו שמשה םולח - ינשה םולחב
,םיימעפ םולחה תונשיה לע הלאש ןיא ןאכ עודמ ?ןושארה
הלאשו ?(בל ,אמ 'רב) הערפ תומולחב כ"חא וניצמש ומכ
:ףסוי תא םיחאה םילאוש ןושארה םולחה ירחא - תפסונ
ףסוי ?(ח ,זל) "ונב לשמת לושמ םא ,ונילע ךלמת ךלמה"
?עודמ .וז הלאשל ביגמ וניא

הקיז שי ,הדשב תומולאה םע ףסוי לש ןושארה ומולחל
וזכרמבו ,םירצמ תא דוקפיש בערה לע הערפ םולחל הרורב
ףסוי לש ותמולאל םיחאה תומולא לש הינפה .םילוביש
םירצמל םידרוי םיחאהשכ ,דבעידב תררבתמ ,ול היווחתשההו
וידיב לכהש ףסויב םייולתו ,לכוא רובשל בערה תונשב
תא םולחה תעימש תעב ןיבהל םיצור םיחאה .ולוהינבו
ךלמה" :ותוא םילאושו ,ףסויב תולתה לש הייפואו הביט
ארזע ןבא םהרבא 'ר ."ונב לשמת לושמ םא ,ונילע ךלמת
?"היפכב ונב לושמת התא וא ,ךלמ ךמישנ ונחנא" :שרפמ
,היטרקומד = המכסהו הריחב ךותמ היהי ונילע ךנוטלש
:אוה ףא שרפמ ם"יבלמה .הרוטטקיד = יופכ ןוטלש וא
אוה לשומהו ,םנוצרבו םעה תריחבב רחבנה אוה ךלמהש"
,םולחב הריתס שיש ךכמ תעבונ םיחאה לש םתלאש ."הקזח דיב
:ם"יבלמה םג ןייצמש יפכ


ררתשתש הרומ ,(ז ,זל) 'יתמלא המק הנהו' רמאנש הממ
(םש) 'הניבסת הנהו' :תרמאש הממו ,הקזח דיב ונילע
.וניבבל ץפחמ ךתוא ךילמנש הרומ


,לשומל ךלמ ןיב ע"באר לש ותנחבה תא לבקמ וניא ן"במרה
לשומ ןוטלש וא ונילע ךלמ היהתה" :סולקנואכ שרפמו
םלועל ונילע היהת אל ,הווחתשמ םדא םהינשל יכ ,ונב
[1]."לשומ אלו ךלמ אל

.הבושתה תא עדי אלש ינפמ ,םתלאש לע ויחאל הנע אל ףסוי
.םולחב ול הלגנש תא קר עדי ףסויו ,האובנכ אוה םולחה
חריהו שמשה" :ינשה םולחב היוצמ םיחאה תלאשל הבושתה
תולתה ןורקיע .(ט ,םש) "יל םיוחתשמ םיבכוכ רשע דחאו
אשונש אלא ,ינשה םולחב םג ראשנ ותורמ תלבקו ףסויב
,םימשב תורואמ אלא ,הדשב תומולא אל .הנתשמ םולחה
ותונשרפ יפל ,םיחאה תלאש לע תונעל רומא הז םולחו
ותלשממ וא ,הריחב ךותמ םהילע ךולמי ףסוי םאה .ע"באר לש
ןוטלש :הלשממ היהת וז - םולחב הבושתה ?םהילע הפכית
ןותנכ ונוטלש תא ולבקי םה .ויחא לע ףסוי לש יופכ
חריהו שמשה .ךשמהב עריא ןכאש יפכ ,וב םייולת ויהיו
רואמה תא" :הכולמ לש אלו הלשממ לש םיוטיב םה ,ארקמב
תאו הלילה תלשממל ןטקה רואמה תאו ,םויה תלשממל לדגה
...םויב תלשממל שמשה תא" :םג ךכ .(זט ,א 'רב) "םיבכוכה
.(ט-ח ,ולק 'הת) "הלילב תולשממל םיבכוכו חריה תא
םולחה לש ןורקיעה תא הנשמ וניא ,ןכ םא ,ינשה םולחה
וילעשו ןושארה םולחב רסח היהש ןותנ םילשמ אלא ,ןושארה
.םיחאה ולאש

םולח לש ונכות תא רתופו םילשמ ינש םולחש ןורקיעה תא
,רוכזכ .הערפ לש ויתומולח ינשב םג םיאצומ ונא ,ןושאר
םילובישו ,תונמש תורפ תועלוב תוזר תורפש םלח הערפ
וניבה אל וימוטרחו הערפ .תואלמ םילוביש תועלוב תוקד
תומולחה ינשמ "לזאפ" תבכרהב קרו ,תומולחה לש םרשפ תא
:ףסוי רתפ ןכאש יפכ ןורתפה היה יוצמ ,דחא םולח ידכל
לש עבטה םלועב .(הכ ,אמ 'רב) "אוה דחא הערפ םולח"
,תונמש תורפ תועלוב ןניא תמאב תוזר תורפ ,חמוצהו יחה
המ .תואלמ םילוביש תועלוב ןניא תמאב תוקד םילובישו
םילוביש תועלוב תוזר תורפש ,אוה עבטב תויהל לוכי ןכש
רחאל קר .תואלמ םילוביש תועלוב תונמש תורפו ,תוקד
לע רזח םולחהש ,רבתסמ םולחה יקלח ינש תא םיביכרמש
םולחה תונשה לעו" :ףסוי ריבסה הז תאו ,םיימעפ ומצע
רהממו ,םיהל-אה םעמ רבדה ןוכנ יכ ,םימעפ הערפ לא
[2].(בל ,אמ 'רב) "ותושעל םיהל-אה
םולחיו" .ףסוי לש ומולחל סחייתהל ןתינ המוד ןפואב
יתמלח הנה רמאיו ,ויחאל ותא רפסיו ,רחא םולח דוע
אוה :רחא םולח תמאב אוה םולחה .(ט ,זל) ."דוע םולח
אוה לבא ,הדשב תומולאב אלו ,םיבכוכו חרי שמשב קסוע
.ןושארה םולחל הרהבהו ךשמה - "דוע םולח" םג

ליצאהו טילשל ותוא הנימ הערפ ,ףסוי םלחש יפכ ,ןכאו
לעו יתיב לע היהת התא" :רתויב תובחרנ תויוכמס ול
...םירצמ ץרא לכ לע ךתא יתתנ ... ,ימע לכ קשי ךיפ
"םירצמ ץרא לכב ולגר תאו ודי תא שיא םירי אל ךידעלבו
"ץראה לע טילשה אוה ףסויו" - ןכו .(דמ-מ ,אמ 'רב)
ףסוי רידגה ,ויחאל ותולגתה תעב ,ךכ רחא .(ו ,במ 'רב)
לכל ןודאלו ,הערפל באל ינמישיו'" :וללה םידיקפתה תא
םיחאהשכ ךא .(ח ,המ 'רב) "םירצמ ץרא לכב לשמו ,ותיב
,יח ףסוי דוע" :היה ןושארה רבדה ,בקעיל תאז ורפיס
םירמואכ ,(וכ ,המ 'רב) "םירצמ ץרא לכב לשמ אוה יכו
תבוגת .םייקתמו שממתה ,תורואמה תלשממ םע םולחה :ול
בלשב קר ."םהל ןימאה אל יכ ובל גפיו" :התייה בקעי
וילא ורבדיו" :םיפסונה םירבדה תא ול ורפיס םה ינש
רשא תולגעה תא אריו ,םהילא רבד רשא ףסוי ירבד לכ תא
.(זכ ,םש) "םהיבא בקעי חור יחתו ,ותא תאשל ףסוי חלש

רעג אוה דחמ .לגעמ תריגס ןאכ שי בקעי לש ותניחבמ םג
."רבדה תא רמש ויבאו" :ךדיאמו ,ויתומולח לע ףסויב
םיחאה ורפיס רשאכש ,םש שרפמ ם"בשרה .(אי ,זל 'רב)
:תולגעה תא הארשכ ךא ,םהל ןימאה אל אוה ,יח ףסויש בקעיל
.לשומ תויהל ופוסש ןיחיכומש תומולחה ידי לע ןימאה זא"
."םיאב הלשממו תוכלמ ידי לע וללה תולגע יכ

שרושלו ך"למ שרושל ם"יבלמהו ארזע ןבאה לש םתונשרפ [1]
ינכולמ ןוטלש ונימיב .ונימיב לבוקמהמ הנוש ,ל"שמ
תספתנ 'הלשממ'ש דועב ,יופכ - ירוטטקיד ןוטלשכ ספתנ
ארקמה ןושלב .תיטרקומד תינוטלש תכרעמל ךיישה גשומכ
ןושלמ אוה ,ךלמ .תוכופה םה תורדגהה ,ל"זח תונשרפבו
,רוביצה לע סנרפ םינממ ןיא" :הצע תליטנ ,תוכלמיה
םוש" .(א"ע ,חנ תוכרב) "רוביצב ןיכלמנ ןכ םא אלא
תאד ,'םישת' אלא ,ביתכ ןיא 'םישא' ,ךלמ ךילע םישת
הניחבמה ,וז ךרדב .דועו (ד ,כ ;ו ,ב 'נס 'י) ."ךלע יוש
,הכולמה 'הל יכ" :'ספה תא םג שרפל שי ,הלשממל הכולמ ןיב
תוכלמ םילבקמ לארשי םע .(טכ ,בכ 'הת) ,"םיוגב לשמו
.היפכב ה"בקה לשומ םלועה תומוא לע וליאו ,ןוצרמ םימש
יול ברהו ,(זכ ,זכ ילשמל ושוריפב) א"רגה וריבסה ךכ
.(םיה תריש ףוסב חלשב תשרפ יול תשודקב) ב'צידרבמ קחצי
,"ודמעמו רוביצ גיהנמ תריחב" :ירמאמב םיפסונ תורוקמ האר
.2 'עהב 447-433 'מע ,חי ןימוחת
תרודהמ) ןואג הידעס ברה שוריפב עיפומ הז ןורקע [2]
ןיבהל" :ו ,א ילשמל (ו"לשת םילשורי ,חפאק ףסוי ברה
ןורהא :דוע הארו ."םתדיחו םימכח ירבד הצילמו לשמ
.(111 'סמ) ו"נשת ץקמ תשרפל יעובש ףד ,ורמאמב ינאמיג
ירקח ,"ארקמב םולחו הדיח" ,לדייז השמ ר"ד םג האר
אוה וז ךרדב .ט"סק ז"סק 'מע ,ח"לשת םילשורי ,ארקמ
.(די ,די 'פוש) ןושמש תדיח תאו ,הערפ םולח תא ריבסמ
תורוקמל יתוא הנפהש ,הרפעמ ךילרא .ח באז ידידיל יתדות
.הלא