ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

213 רפסמ

ח"נשת ,אציו תשרפ

םיהלאל יל 'ה היהו

רשי-ןב םחנמ

ך"נתל הקלחמהיאנתל קלחנ (בכ-כ חכ 'רב) םלוסה םולח ירחאש בקעי רדנ
תובייחתהלו ,"יבא תיב לא םולשב יתבשו" דע אכ-כ םיקוספ ,רדנבש
,בקעי ונב דעו ן"במרמ ,םינשרפ שי [1].בכ קוספבש ,רדנבש
םיפידעמו ,ומויקב קפס תאטבמה "יאנת" הרדגההמ ןאכ םיגייתסמה
רבד תומייקתהל ןמזה תעיבקכ רדנה שארבש "םא" תא שרפל
לכ לע .בקעי תוחטבה םויקל תורשפאה תליחת אליממו ,'ה
ךיישל שי רדנה יקלח ינשמ הזיאל ,תונשרפה הקולח ,םינפ
."םיהלאל יל 'ה היהו" :אכ קוספ ףוסבש םייניבה רמאמ תא

,בקעי יפמ הפ תרמאנה ,תאז החסונ תנבהב יולת קפסה ןורתפ
ךערזלו םיהלאל ךל תויהל :הלימה תשרפב םהרבאל הרמאנ רבכו
עויסכ תאז םיניבמה םינשרפ שי .(ח םש ןכו ,ז זי) "ךירחא
י"שר ;תדחוימה 'ה תחגשה :ג"סר ;ם"בשר ךכ .םדאל יהולא
;וילע ארקיי 'ה םשו ,םימת ולוכ היהי בקעי ערזש :[2]
םלוכ הלא םינשרפ [3].בקעיל םילכנתמב םקונו ןייד :ינוקזח
יאנתה :ונייהד ,'ה ישעמ לש טוריפה םויסכ הקספה תא ואר
.רדנבש

,בקעי תובייחתהל ,אפיסל דגיהה תא םיכיישמ םירחא םינשרפ
בקעי תובייחתהכ "םיהלאל יל 'ה היהו" שרפמה ,ן"במר ךכ
תובישחה י"פע תאזו ,הילא ובושב ,לארשי ץראב 'ה תא דובעל
ןיינעל דגיהה תא שרפמ ק"דר [4].י"א תשודקל ן"במר סחיימש
[5].'ה תדובעל תידעלב תורסמתהבש ינחורה

אשירל וכויש תא אליממו ,"םיהלאל יל 'ה היהו" דגיהה תא
הרותב) תויורקיהה יפ לע ןיבהל שי ,רדנה לש אפיסל וא
,והשימל םיהלאל תויהל :'ה רמוא הבש ,החסונה לש (האובנבו
םהרבא יבגל ,תובאה יבגל םימעפ יתשמ דבל .םעל וא שיאל
:לארשי םעל החסונה תרמאנ ,ונתשרפב בקעי יבגלו ליעל רכזומכ
םימעפ שש ,הימרי תאובנב םימעפ עבש ,הרותב םימעפ רשע
הנושארה תורקיהה .הירכז תאובנב תחא םעפו ,לאקזחי תאובנב
יתייהו ,םעל יל םכתא יתחקלו" :ז ו תומשב היוצמ הרותב
,הלואגה תרושבבש תישימחהו תיעיברה תונושלכ ,"םיהלאל םכל
'ה ינא יכ םתעדיו" :תישישה הלואגה ןושל ןהילא הדומצו
תויורקיהב םג ."םירצמ תולבס תחתמ םכתא איצומה ,םכיהלא
תויהל :תינויערה הליבקמה הילא הדומצ החסונה לש תורחא
תאיצי לש םיביטומה ןכו ;(םימעפ הרשע-עברא ה"סב) 'הל םע
,(םימעפ עברא) לארשיב ותניכשו 'ה ןכשמ ,(םימעפ רשע) םירצמ
תשורי ,(םימעפ שמח) האמוטמ ותקחרהו לארשי תשודק ןיינע
;(םימעפ עברא) ומע םע 'ה תירב ,(םימעפ עברא) לארשי ץרא
ןתייש שדח בל ,הבושת ,תווצמה תרימש :םיטעמ תומוקמב ןכו
.דיוד תיב תואישנו דיתעב 'ה

ומכ ,םיהלאל םכל/םהל תויהל :קיסהל ןתינ ליעל אבומה ןמ
סחיה תא רידגמ ,'הל םע (לארשי) תויהל ומילשמ-וליבקמ
,לארשי לע ותחגשהו 'ה תביח :לארשי ןיבל 'ה ןיבש דחוימה
םינמאנ ויהי לארשיש השירדה תא םגו ,לארשי ץראב דחוימב
םא ,תונערופה תארתה םג הלולכ תוידדהב .והודבעיו 'הל
ךכו לארשי םע תורודב ךכ .תוידדהה-תירבב לארשי ודגבי
,םהרבא יהלא :'ה יורק החסונה ךמס לעו ,תובאה תורודב םג
.לארשי יהלא 'ה :ךכ רחא ארקייש יפכ ,בקעיו קחצי

יל 'ה היהו" הקספה ,ונתשרפבש בקעי רדנבש ,הארנ ךכיפל
:רומאל ,אפיסה ןיבל אשירה ןיב רושיק תיילוח איה ,"םיהלאל
,םלוסה הזחמב חיטבהש ויתוחטבה תא בקעיל םייקי 'ה םא
עדייו ,אמלעב אווש-םולח הז היה אלש ,בקעיל ררבתי זא
,םהרבא תיב דועיי ךישממ תויהל 'ה וב רחב םנמאש בקעי
תא דובעל בקעי בייחתמו בייוחמ אליממ .ויהלא אוה 'הש
.ויתורשעמ ול בירקהלו 'ה תיבו חבזמ תונבל :לארשי ץראב 'התורעה

ירפסבו םירומזמב ,קוחבש הלא איצוהל) יארקמה רופיסבש םירדנה לכ .1
א א"מש ;ל אי םיטפוש ;ב אכ רבדמב :תובייחתהו יאנת םהב שי (המכחה
.ח וט ב"מש ;אי
.ץיבורוה-ןייטשלקניפ 'דהמב 52-51 'מע ,אל םירבד ירפס י"פע .2
.ןלהל ,ונרופס רואיבל המודב אלו ,ינוקזח ירבד ןיבנ ךכ םא .3
האר .הכלהבו ושוריפב י"אל ן"במרה סחיימש תדחוימה תובישחה י"פע .4
םילשורי ,ץראה תלעמ ,ןילביר 'ח ןכו ,הכ חי ארקיול ורואיב דחוימב
.א"משת
,תיאמצע םייניב תיילוחכ אכ תא האורה ,ונרופסמ ע"ר :דוע ןייצנ .5
רואיב ;אל םאו ירדנ םייקא םא ,("םיהלא") טפושל יל היהי 'ה :תרמואה
חוטב אוה ,בקעיב םייקתת (אכ-כ) אשירה םא :לאנברבא לש תצקמב הומת
?רדנה ןאכ היא ,ושוריפל ךא .וינבב םייקתת ןכא (בכ-אכ) אפיסהש

עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה