ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

420 רפסמ

ב"סשת ,אציו תשרפ

"היהל-אב התרמ יכ ןורמש םשאת"

(א ,די עשוה - [*]עובשה תרטפהמ)

םהיגחו םתשרומ ,םאצומ :םינורמושה

רלג בקעי ר"ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה
,לארשי יטבש - םימודקה ןורמוש יבשות תא תרכזאמ עובשה תרטפה
הז רוכזא לצנל םישקבמ ונא .םהיקולאב ורמש םושמ םצראמ ולג רשא
.היטביה לכ לע תינורמושה הדעה תא ראתל ידכ

הנמש קיתע םעמ האצומ ,שפנ 660-כ םויכ הנומה תינורמושה הדעה
,הנש 2,700 ךשמב תוברה היתואלת תורמל .שפנ ןויליממ רתוי רבעב
איה :התשרומו הייפוא תא הדביא אלו העזג רהוט לע וז הדע הרמש
ברעתהל אלש תרהזנו ,הקיתע תירבע - הנושלב רבדלו בותכל הכישממ
.םירחא םימע םע

םירקוח שי :תקולחמב היונש םאצומ תלאש ?םינורמושה תדע הדסונ יתמ
וראשנו םירושאה ידי-לע ולגוה אלש ןופצה יטבשמ םרוקמש םינעוטה
םתודהיו םרוקמב לארשי-ינב םנה םינורמושה הז יפ לעו ,םתמדא לע
"םירמש" םמצע תא םינכמה םינורמושה םינעוט םג ךכ .תירוקמ איה
ידוהיה םאצומ תורמל ,םתנעטל .("השמ תרות ירמוש" לארשי-ינב)
לש ךותיהה רוכ תא ורבע אלש ללגב ,הלוגה-יבש ידי לע וחדנ םה
.לבב תולג

,זי ב"למ) וז הדע לש התורצוויה ךרד תא הנוש ןפואב ראתמ ך"נתה
ואבוהש ,הימטופוסמ תוצראמ םילוג םה םינורמושה ,בותכה יפל .(אל-דכ
(בירחנסו ישימחה רסנאמלש ,ינשה ןוגרס) רושא יכלמ ידי-לע ןאכל
לארשי ינב םוקמב םירפא ירהב ובשויו ,הריפסה ינפל תינימשה האמב
ל"זח י"ע ןמז רחאל וארקנ ,התוכמ םג ואבוהש רחאמ .םשמ ולגוהש
,םיילילאה םהינחלופ תא םהמיע ואיבה םישדחה ןורמוש יבשות .םיתוכ :םשב
ללגב ותמ םהמ םיברש רחאלו .השמ תדלו שדחה םמוקמל ולגתסה אלו
ל"זח י"ע ונוכ םג ןכלו ,סנואמ ורייגתה םה ,תויראה לש םתעיגפ
ובלתשה אל םה השעמל לבא ,הרותה תא ולביק םה הרואכל ."תוירא-ירג"
םה .םתולדבתהל המרגש תדרפנ הביטחכ ויח אלא ,ידוהיה םעה ךותב
תוינש התייה תורודה ךלהמבו ,םתודהי אשונב םיפיעסה ינש לע וחספ
תא םיארי הלאה םיוגה ויהיו" :םירז םהב וארש דע ,םהירכועב וז
םתבא ושע רשאכ םהינב ינבו םהינב םג ,םידבע ויה םהיליספ תאו ,'ה
.(אמ ,םש) "הזה םיה דע םישע םה

םעה םע ההדזה אל םהמ דחא גלפ .תינגומוה התייה אל םינורמושה תכ
ויה רחאה גלפה ישנא דועב ,לארשי תרותל ןמאנ היה אלו ידוהיה
םפתשל "ןויצ-יבש"מ ושקיב םג םה .תווצמו הרות ורמשו ,קדצ-ירג
"םכיהל-אל שורדנ םככ יכ םכמע הנבנ" :ינשה שדקמה-תיב ןיינבב
ראשו עושיו לבברז םהל רמאיו" :בוריסב ולקתנ ךא ,(ב ,ד ארזע)
ונחנא יכ וניהל-אל תיב תונבל ונלו םכל אל לארשיל תובאה ישאר
,םש) "סרפ ךלמ שרוכ ךלמה ונוצ רשאכ לארשי יהל-א 'הל הנבנ דחי
[1].(ג

םינורמושה גלפ תא וניד-תיב םע דחי םירחה ,םתוא ןיוע היהש ,ארזע
:'לודגה רזעילא יברד יקרפ'ב ראותמכ ,לארשי םע ההדזה אלש

תואמ 'גו םינהכ תואמ 'ג ואיבהו 'ה לכיה לא להקה לכ תא וצביק
.ןיעקות ויהו ,םדיב הרות ירפס תואמ 'גו תורפוש תואמ 'גו תוקונית
בתכבו שרופמה םש דוסב םיתוכה תא ןידנמו ןירמזמו םיררושמ םיולהו
,ןותחתה ןיד תיב םרחבו ןוילע ןיד תיב םרחבו תוחול לע בתכנה
לכואה לכ ורמא ןאכמו .םלוע דע יתוכ תפ לארשימ םדא לכאי אלש
םהל ןיאו יתוכ םדא רייגתי לאו .ריזח רשב לכוא וליאכ יתוכ רשב
ופיסוה דועו לבבבש לארשי ינב לצא םתה וחלשו .םיתמה תייחתב קלח
[2].םלוע םרח םהילע עבק שרוכ ךלמהו םרח לע םרח םהילע

,ןיאושינ ירשקב םהמיע םירושק ויה ףאו ,םידוהיכ םמצע וארש םינורמושה
לישכהל ידכ לכה ושעו ,הימחנו ארזע לש תרכנתמה תוינידמהמ ועגפנ
,סרפ תונוטלשל םעה ישאר לע רתסלפ-יבתכ ובתכ םה .תיבה ןיינב תא
הפוקת רחאל .שוירד ימיב השודיח דע ,היינבה בוכיעל ךכ י"ע ומרגו
ותנידמ תואמצע תא שדיחש הדוהי אישנ) סונקרוה ןנחוי סיבה ,הכורא
הרחתהש םשדקמ תא בירחהו ,םינורמושה תא (נ"הספל היינשה האמב
בוט םויל עבקנ ,ולסכב א"כ ,ונברוח םוי .םילשוריב שדקמה-תיב םע
[3].וב ודיפסה אל תינעת תליגמ י"פעו ,"םיזירג רה םוי" ול וארקו

,וידחי םיתעל םינמדזמ םינורמושהו םידוהיה ויה ינשה תיבה ימיב
םיסחיהו ,קתנה לדג ןברוחה רחאל ךא .החפשמ ירשק םהיניב ורשק ףאו
,םניי לעו םתטיחש לע ורזג םימכחה .דחוימב םיחותמ וכפה םהיניב
לש ךילהתה .תרחא הרז הדובעל וא ,הנויל םיכסנמ םהש ודשחש םושמ
םימכח וקלח אישנה הדוהי יבר ימיב דוע :תורוד ךשמנ םיתוכה תקחרה
םיתוכ תכסמב םג .רבד לכל לארשיכ אוהש וא ,יוג ומכ אוה יתוכה םא
ןבורו .לארשיכ םימעפ ,םיבכוכ ידבועכ םימעפ ,םיתוכ יכרד" :ונינש
:רמוא הדוהי 'ר ."םיבכוכ ידבוע תורפכ לבט םהיתוריפ ....לארשיכ
יתוכ ."םיזירג רה םשל אלא ולהומ וניאש ,לארשי תא לומי אל יתוכ"
קדצ ירג ,רמוא לאעמשי יבר" ."תולבנ לארשי תא ןיליכאמש דשחנ"
תא םימבימ םניאשו תורזממה ינפמ ?ןירוסא המ ינפמ ,ןתליחתמ ויה
םילשוריב ודוהו םיזירג רהב ורפכשמ ?םתוא םילבקמ יתמיאמו .תואושנה
[4]."םיתמה תייחתבו

ןישוריגהו ןישודיקה תוכלה לשב ,םירג םהמ לבקל ובריס םידוהיה
הנושארה האמה ןב) סויבלפ סופסוי ןוירוטסיהה יפ לע .םלצא םילבוקמה
םינורמושה תא ואר םידוהיהש ,רבתסמ םיזונגה םירפסה יפ לעו (הריפסל
םינורמושה ,סופסוי ירבדל .תיתד הניחבמ ןיבו אצומה דצמ ןיב ,םירכונכ
םהל שישכ םלוא ,הזמ האנה תבוט םהל שישכ םידוהי םמצע תא םיבשוח
,ינשה תיבה ןברוח רחאל .םירומג םייוג םישענ םה דימ ,ךכב ךרוצ
םהיניב :םיידוהי םיבושי 13 ךותל םתובשייתה תא םינורמושה וביחרה
[5].הפיח דילש הרטסקבו ,ןיעה שאר ,דול ,סואמע ,הזע ,הנבי ,הירסיק

יוגיהב ,םהידיבש הרותה רפס לש ביתכב םיבר םייוניש וכרע םינורמושה
תרכזומ איהש תורמל ,םילשורי תשודקב םינימאמ םניא םה .ןונגסב ףאו
,(םימעפ 560 - "תיבה רה"ו םימעפ 154 - "ןויצ") םימעפ 667 ארקמב
םימייקמ םה םהיתווצמ לכ תא .םיזירג רהב קר םינימאמ םה תאז םוקמבו
,םהיתמ תרובק תעב ,םתליפת תעשב םינופ םה ונוויכל :םיזירג רה םשל
םשל םילוע םה הנשב םימעפ שולשו ,םהיתונותחבו הלימה-תירב יסקטב
ורפסב םהילע דיעמ (ד"יה האמה תליחת) יחרפה ירותשא 'ר .לגרל
."הב ופייז אלש השרפ הרותה לכב ןיאש" ,"חרפו רותפכ"

ןב השמ - דחא איבנ .ב .דחא ל-אב הנומא .א :םתדב םירקיע העברא
םירושק םהיתורימזו םהיתוליפת בור .וירחא רחא איבנ םק אלו ,םרמע
.אובל דיתעל חישמה - לאוגה אוהו ,הרותה תא םהל ןתנש השמ םע
,הרות ישמוח השמח ליכמה ,דיחיה שודקה רפסה אוה השמ תרות .ג
ןיאו םיבותכהו םיאיבנה ירפסב םינימאמ םניא םה ןכל .ודבלמ ןיאו
הלא לע ."םיזירג רה" - דחא שודק םוקמ .ד .הפ-לעבש הרות םהל
ףסוי ןב חישמב ,(בהש) "בהת"ב הנומאה - ישימח רקיע דוע ףסונ
תאזו ,םימיה תירחאב ,(הל ,בל 'בד) "םלישו םקנ" םויב עיפויש
[6].ףסוי טבשל םתוסחייתה לשב

םתודהי תא ןחב ,תוכרב תוינשמל ושוריפב ,(ב"יה האמה) ם"במרה
:םדמעמ תא רידגהו םינורמושה לש

םבישוהו התוכמ בירחנס איבהש םעהש אוהו םיתוכה םה המ ךל ראבנ ןאכו
םהיהלא תאו םיארי ויה 'ה תא' ,בותכה םהילע דיעה ,ןורמוש ירעב
תא ודמלש דע ,םימיה םהל וכראש אלא ,(גל ,זי ב"למ) 'םידבע ויה
םיקיזחמו הב םיקדקדמ ויה הב וקיזחהש הווצמו ,הטושפכ הושריפו הרותה
םידבוע םניאו םידחימ ,תדה םינימאמ םהש םיקזוחמ ויהו .דאמ הב
.םיזירג רה תא םישדקמ םואצמו םהירחא םימכח ורקחש דע .הרז הדובע
,הדונו .הנוי תומד רה ותואב םהל ואצמ רבדה תביס לע ורקחשכו
.םהירבד לכל םירומג םייוג תלעמב םודירוה זאו .הרז הדובע ידבוע םה
םייוגה ןמ םילועמ םהש הארמש ,םיתוכה יניינעמ הנשמב אצמתש המ לכו
,םתלוזו ךרבמה יתוכו יתוכה םע םינמזמ םרמא ןוגכ ,לארשימ םיעורגו
,ונרמאש ומכ ואצמו םהירחא וקדבשמ לבא .םהירחא וקדבש םדוק הז לכ
ללכה לע רוזחל ךרטצנ אלש ,תאז עד .דאמ םייוגה ןמ םיעורג םה ירה
[7].יתוכ רכזש םוקמ לכב הזה

:ףיסוהו ,ם"במרל המודב יתדה םדמעמ תא רידגה יחרפה ירותשא םג
םוי תב וליפאו ןתסירעמ תודינ םיתוכ תונב ...הרוסא יתוכ תפ"
לומי אל יתוכהו יתוכה תא למ לארשי...םידונמ םה םיתוכה ...דחא
[8]."םיזירג רה םשל למ אוהש ינפמ ,לארשי תא

תואמב :תואבה תוביסהמ ,תורודה ךשמב דאמ הנטק םינורמושה תדע
יטנזיבה ןוטלשה דגנ םילודגה םינדרמה ויה םה תישישהו תישימחה
תקיקח דגנ ודרמ ןכו ,529-ו 484 םינשב םהב ודרמ םה .לארשי ץראב
םירצונ וגרה םינורמושה .םהיתויוכז תא הליבגהש ,סונאיניטסוי רסיקה
300,000-מ רתוי התנמש ,הנידמ ןיעמ םהל םיקהל הליחתב וחילצהו ,םיבר
וכרעו םיסמ ובג ,ךלמ םהילע ודימעה ,םילייח 30,000 וסייג םה .שפנ
,תוריזג םהילע ורזג ,םהילע ורבגתה םיטנזיבה םלוא .ןוחצינ תוגיגח
םיפלא וריבעהו םידבעל תובבר יתש ורכמ ,םהמ תובבר וחבט ,םופדר
ולבס ,635-ב םיברעה ידי-לע ץראה שוביכ תפוקתב םג .םתד לע םיבר
םינורמושהו ,םהמיע םולש םיברעה ותרכ ןכמ רחאל .תושק םינורמושה
.םילשורי שוביכב םהל ורזעו ,ךרד-ירומו םילגרמכ םהל ושמיש ףא
ןורמושב הייסולכואה בור הכפה ,1187-ב ןיד-א חאלצ לש ונמזל דע
וחקלנ םירחאו ,םינורמוש םירכיא וחבטנ ךכ ידכ ךות רשאכ ,תימלסומל
םד ךפשנ ,םהמ האצותכו (ב"יה האמה) בלצה יעסמ רחאל םג .םידבעכ
.לודג הדימ הנקב סנואמ תד תורמה םלצא ועריאו ,םינורמושה ברקב בר

ץראב תושק תופוקת ןתואב םינורמושה לש םמויק םצע תא ףוקזל שי
,םיריבס םיסחי-ירדסה ללכל ואב םהמיעש ,םידוהיה לש םתוכזל ,הביבסבו
[9].ןכל םדוק םהיניב הררשש תידדהה המטשמה ףא לע

שדחתנ ,1516 ףוס דעו 1260-מ ,לארשי-ץראב םיכולממה ןוטלש תפוקתב
ינאמ'תועה שוביכה .תוחפשמ םייפלאל דרי םרפסמו ,םינורמושה לע ץחלה
תופידר .ולסחתה םינטקה םהיבושייו ,העושי םהל איבה אל לארשי-ץראב
ופדרנ 1842 תנשב .םתד תא ורימה םהמ םיברו ,וכשמנ םדגנ םימלסומה
ןיאש הנאותב ,םימלסומה םיברעה ידי לע תוירזכאב םכש ינורמוש
,םיבותכהו םיאיבנה ירפסבו תידוהיה תדב םינימאמ םניא םה ;תד םהל
ישארה ברל םינורמושה ונפ זא .ןארוקב וא השדחה תירבב ןיפוליחל וא
,(ן"גא) ןיגאג םייח םהרבא יבר (ישאב םכחה) םילשורי לש ידרפסה
,תרשאמה הדועת םהל ןתנש

."הרותה תותימאב הדומה" לארשי ינבמ ףנע אוה ינורמושה םעה יכ
הדימב וניטקהש םדגנ תופידרה תא קיספה ,תונתמ תפסותב ,הז רושיא
1901-ב ;160 -1881-ב ;שפנ 150 קר ונמ םה 1838-ב :םרפסמ תא הבר הכ
הלע 1935-ב .שפנ 182 1931-בו 163 - 1922-ב ;173 - 1909-ב ;152
,613 - 2000-ב ;500 -1978-ב ;420 ונמ םה 1970-ב ;212-ל םרפסמ
[10].םכשב 335-ו ןולוחב םהמ 325 :שפנ 660 - 2001-בו

תוקיודמ תועידי ונל רסומה ןושארה רוקמה :םינורמושה יבושייל תורוקמ
הלדוטמ ןימינב יבר עסונה אוה ,םינבלצה תפוקתב םינורמושה לע
םהלשמ תוליהק אצמו ,1172 דעו 1169-מ ןוכיתה חרזמב רקיבש ,דרפסבש
ןולקשאב ;שונתרמש ונוכש תוחפשמ 1000-כ ,(שליבנ ,שילפנ) םכשב
.תוחפשמ 400-כ קשמדבו ,200-כ (היריזיש) הירסיקב ;תוחפשמ 300-כ
רתוה םינורמושל .םיטועימה דגנכ שובל תוילפא ויה רמע הזוח י"פע
[11].םירצונל לוחכו םידוהיל בוהצ תמועל ,םודא עבצב םיעבוכ שובחל

,1216-ב לארשי-ץראב רקיבש ,יזירחלא הדוהי יבר ידרפסה ררושמה
:תדהוא אל תודע םינורמושה לע דיעה

םישולק ,םיעורגו םירסח םה יכ ,םיעיגמ ףלאל םניאו הטעומ םתליהק
םיתוכה יכ ...העורגה ...הערה םתנומאו ...םיערו טעמ ,םיעורש אלו
םילרעה םעו ונמי אל םידוהיה םע ,תויחה ןיב ץרשכ תוירבה ןיב
.המצע ינפב הירב םה לבא .ונוכי אל םילאעמשיה םעו ,ונכתנ אל
ףנעכ ,המועז המואו הדומלג הדע ...המומו הנורסח תומואה לכל עדונ
,םיכשח םיכלוהו םיכובנ רוכשכ םלוכו ...םישרש ילב ןליאו שרוח ילב
[12].הער םתנומאו העורג םתרות


,ן"במרה דימלת םכשב ההש (1270-1291 םינשב) ןכמ רחאל הרצק הפוקת
ןהכה) "בר"ה םע חוכיו להינו ,"לארשי ץרא תואצות" רוביחה לעב
[13].םינורמושה לש (לודגה

,1481-ב לארשי-ץראבו םירצמב רקיבש ,הילטיאבש הרטלוומ םלושמ יבר
.םיתב-ילעב 4 הזעבו םינורמוש םיתב-ילעב 50 םירצמב אצמ יכ דיעה
:רפסמ אוה םהלש הביתכה לע

אלו 'ה אלו 'א אל םהל ןיאו תוביתכה לכמ הנוש איה
רפסהו ...קסי-קחצי ,בקי-בקעי רמאתש ומכ 'ח אלו 'ב אלו 'צ אלו 'ע
םילשוריל םיכלוה םניאו ...םהלש הביתכהמ םה םהירפס לכו םהלש הרות
[14].םילשורי רה ,םיזירג רה יכ םירמוא םה יכ תויהב הב םירד םניאו


,1488-ב י"אל הלעש ,הילטיאבש (ארונטרב) ורוניטרבמ ארי הידבוע יבר
,םירש ,םילודג םירישע םינורמוש םיתב-ילעב 50 םירצמב אצמש ראית
יכ ,ידוהיה דיגנה לש ותגהנהו ותוסח תחת ויהש ,םינכוסו םירבזג
תורמל ,(תוסח-ינב) "ימיד"כ םאלסיאה םעטמ הנגה ולביק ול תודוה
,"םיזירג רהב םירטקמו םיחבזמ םהש ינפמ ,םידוהיה שפנ יאונש" ויהש
[15]."ב"ב 500-כ םלועה לכב ...הברהמ טעמ וראשנ"ו

חולהמ הנושו ,םימי 354 לש יחרי חול וניה םינורמושה לש הנשה חול
,לודגה ןהכה ידיב םלצא ןתינ םידעומה תעיבקו רוביעה דוס .ונלש
ו"דב אלו שאר ו"דא אל" לש ללכה .דחוימ חול הנש יצח לכ םסרפמה
םימעפלו ,ונלש דעומב אל םהלש חספה גח לח ןכלו ,םלצא ףקת וניא "חספ
,תוצמה גח ,חספ :םידעומו םיגח העבש םיגגוח םה .ינש חספב לח אוה
גח ,םירופיכה םוי ,(הנשה שאר) יעיבשה שדוחה שאר ,תועובשה גח
הכונחה גח תא םיגגוח םניא םה .(הרות תחמש) תרצע ינימשו תוכוסה
.םירופו

.םיארקה ומכ הב םירימחמו ,ברע דע ברעמ הדפקהב םלצא תרמשנ תבשה
םניא םה .ךשוחב םיבשוי אלא ,תבש ברעמ תורנ םיקילדמ םניא םה
תסנכה תיבל טרפ ,םהיתב חתפמ םיאצוי םניאו םימח םילישבת םילכוא
םייקל םהילע רסאנ תבשב ,ןכ ומכ .םויה תועש בר םה םילבמ ובש
םינורמושה ,הרטלוומ םלושמ יבר ירבדל .ותשיאל שיא ןיב םיסחי
ךכ ."ותוא םיללחמ ךכ רחאו םוי יצח דע תבשה תא םישוע" םירצמב
תוצחמ אלא תבשה םירמוש םניאו" :ורוניטרבמ הידבוע 'ר דיעמ םג
."יעיבשה םוי תוצח דע ישישה םוי

וניה ןושארה .תוצמה גח ןיבל חספה גח ןיב םיניחבמ םה :חספה גח
ינפל םידחא םימי םיליחתמ ותארקל תונכהבש ,"חספ חבז" ,ןברקה גח
לגרל היילעה תווצמ ."חספה חבז" רחאל אב תוצמה גח .ןסינב ד"י
תחקול חספב ."םעה לכ סוניכ"ל הכפה ,םילגרה שולשב םיזירג רהל
,בי 'מש) "תבא תיבל הש שיא" :בותככ ,הנש ןב שבכ ,הש החפשמ לכ
.המחה תעיקש דע ךרענ חבזהו ,םינכש םיפרטצמ הנטק החפשמ לא .(ג
םלקמו םהילגרב םהילענ ,םירוגח םהינתומשכ ,ןוזפיחב ותוא םילכוא
חבזהמ רתונה תא .םרובע דאמ שגרמ הז סקט .(אי ,םש ,םש) םהידיב
,ונממ לכאי אל רזש דואמ םירהזנו ,םידלילו םישנל םירבגה םיקלחמ
אלו" םייקל ידכ ,רקוב דע םיפרושו םיפסוא וז הליכאמ רתונה תאו
.(י ,םש ,םש) "ופרשת שאב ...רקב דע ונממ וריתות

העבש םינומ יכ ,םיארקה לצא ומכ ,ןושאר םויב דימת לח תועובשה גח
גח תא םג .דעומה לוח לש עובשב ןושאר םוימ ,תבשה תרחממ תועובש
עובשב ינש םוימ ,םימי העבש םיגגוח ,תוכוסו חספ ומכ ,תועובשה
םוי" ארקנ םימיה תעבש לש החיתפה םוי .ומצע גחה דעו ,ול םדוקה
."להקה םוי" וא "הלהק

םימיה תעשת תא חתופו ,םיארקה לצא ומכ ,דחא םוי אוה הנשה שאר
.םוצהו םימחרה ,תוחילסה ימי תאו ,םירופיכה םוי ינפל הבושת לש
יעיבשה םויב ,םיאיבנה ןודא ,םרמע ןב השמ דלונ ,םדיבש תרוסמה יפל
.הנשה שאר רחאלש

,לארשיל רורד רפושב וב םיעקות .םידעומה שאר אוה םירופיכה םוי
לע ,םינקזה דעו םהיתוהמא בלחמ ולמגנש תוקוניתמ - םינעתמ םלוכ
םויה םצעב הנעת אל רשא שפנ לכ יכ" :בותכל הרימחמ תונשרפ יפ
דע ברעמ תוכרענ תוליפתה .(טכ ,גכ 'קיו) "הימעמ התרכנו ,הזה
.הקספה אלל ברע

ןורחא" אוהש ,תרצע ינימש תא םיגגוח ןכו םימי העבש גוחנ תוכוסה גח
,םירופיכה םוי יאצוממ לחה .הרותה תחמשב םיחמשו ,"ביבח ןורחא
תדמוע איהו ,הרקתב תרגסמ שי םש ,תיבה ןולסב ראפ תכוס םידימעמ
350-כ לש לקשמב תורפ םילות הכוסב .ןורחאה םויה יאצומ דע םש
,והער תכוסב שיא רקבל םיגהונ םה .םינימה תעברא תא םהילעמו ,וליק
ןג תבש" םיארוק גחה ךלהמב הלחה תבשל .םישבי תורפב םידבכתמו
."ןדע

ןהכה דבלמ ,תילטב םיפטעתמ םניאו ןיליפת םיחינמ םניא םינורמושה
רשע תא םיתרוח המוקמבו ,הזוזמ םהל ןיא .הב ףטעתמש ןזחכ שמשמה
הלימה תירב תא .ול ךומסב תיבל ץוחמ םיחינמש ןבא יבג לע תורבדה
וליפא ,סקטה תא םיחוד םניאו ,קוניתה תדלוהל ינימשה םויב םיכרוע
הלימה תא םיחוד ,תבשב לוחל הרומא תירבה םא .קוניתה תלחמ תאפמ
.ןושאר םויל

רבק" ומכ םיקידצ ירבק לע חטתשהל - םינורמושה לצא ץופנ גהנמ
.הנופי ןב בלכו ןונ ןב עשוהי ,רזעלאו סחנפ ירבק ,םכשב "ףסוי
המודבו ,םיזירג רה עלצב םקוממה ןימלעה תיבב םירבוק םה םהיתמ תא
לופיטה תא םיליטמ םה ךכ לשב .םיתמל אמטיהלמ םיענמנ םה םיארקל
לעו ,םיתבהמ םיתמה תאצוה תעשב תולליימ םישנה .םירז לע םהיתמב
םיגהונ לבאה יגהנמ .םירבגה תוקלתסה רחאל קר תודפוס ןה תורבקה
"םישולש"ה םותב ."העבש" םיבשוי םניא םה לבא ,םימי העבש ךשמב
[16].תוחמשב םיפתתשמ םניא םה "הנש"ה ךשמבו ,ןורכיז תדועס שי
תודלויה םישנה תא .הרהטו האמוט יניינעב דואמ םיריהז םינורמושה
ילכ ןהל םיקפסמו ,תיבה ינב ראש לכמ הציחמ ידי-לע םילידבמ םה
ןיא .םיליגרה לכואה ילכ םע עגמ םושב הנאובת לבל ,םידחוימ לכוא
.תואווקמ םהל

םירפא ,יול םיטבשל תסחייתמו תילכראירטפ איה תינורמושה החפשמה
םישנה .דחוימ חסונ יפל ורבוח "תותירכה רפס"ו הבותכה .השנמו
.םימלסומה גהנמכ ,הלכה יבאל םלשמ ויבא וא ןתחהש ,רהומב תואשינ
15 ליגמ) השיאה לצא ךומנ ןיאושינה ליגו ,םישנ יוביר םלצא ןיא
.םירידנ ןישוריגה .רבגה לצא רתוי הובגו ,(ךליאו

םניאו ,הקידב אלל ,םיזירג רה םשל תושעל םה םיגהונ הטיחשה תא
.בלחו רשב תליכא לש רוסיא ןיא .םתליהקל ץוחמ טוחש רשב םילכוא
ימיב .ןהכה ידי לע תלהנתמו ,םיטויפו הרותהמ םיעטק תללוכ םתליפת
םיעדוי םלוכ .תיברעבו תירחשב ,םויב םיימעפ םירבגה םיללפתמ לוח
תסנכה תיבל םיכלוה םירבגה קר .הקיתע תירבעב ,הפ-לעב תוליפתה תא
ריקמ סורפה חיטש לע ,םייכרבה לע וא ,תיחרזמ הבישי וב םיבשויו
תובייח ןניא םישנה .םיפרפרש לע םיחנומ םישמוחהו םירודיסה .ריק לא
תובייח םלוא ,רבגה תבוח ןהש ,"השע תווצמ" ראשבו רוביצב הליפתב
."השעת אל" תווצמב

תאירק תא ומייסש ,הז ליג לעמ וא ,10 דעו 6 ינב ,הדלי וא דלי
ליבקמה ,"הרותה-ימתוח" סקט תא היידוהבו החמשב םיגגוח ,הרותה
."הווצמ-תב" וא "הווצמ-רב"ל ונלצא

םע .ןולוחב ינשה זכרמה םקוה ,םכשב קיתעה ינורמושה זכרמה דבלמ
םירזופמ ויהש ,שפנ םיששכ םכשל ץוחמ םתליהק התנמ הנידמה םוק
,יבצ ןב קחצי תודעה רקוח .ןולוחבו ןג-תמרב ,ןויצל ןושארב ,ופיב
םינורמושה לש םזוכיר ןעמל ,הנידמה אישנל ורחביה םדוק ,תסנכ רבחכ לעפ
ןב תפי לש ותגהנה תחת תיתדעה תרגסמה לע רומשל ידכ ,דחא םוקמב
,לגוק םייחו טניו'גה ועייס ןולוחב הנוכשה ןיינבל .הקדצ םהרבא
םינושארה םירוגמה וכנחנ 1954 תנשב .םהילע ותוסח שרפש ,הייריעה שאר
ורבע ,1967-ב םימיה תשש תמחלמ תובקעב .תסנכה-תיב ךנחנ 1963-בו
הנומ ,ליעל רמאנש יפכ .םיילכלכ םימעטמ ןולוחל םכשמ תוחפשמ 20
םהידעלב ןיאו ,לארשי-ץראב שפנ 660-כ לכה ךסב תינורמושה הדעה םויכ
םהרבא ןב תפי ינורמושה ץרפ ,םרפסמ תא לידגהל םנוצרב .ולוכ םלועב
האצומש ,ןיקיח תיבל םירמ תא השיאל אשנו ,הדעה תרגסמ תא הקדצ
תא השיאל אשנש ,הקדצ (!) םימינב ודכנ ךלה ויתובקעב .היסורמ
הטיסרבינואב ריכה התוא ,הינמור תדילי ,הירהנמ ץיבודיוד תיבל םירמ
ןכש ,ידוהיל אשניהל תינורמוש תבל תורשפא ןיא ,ךדיאמ .תירבעה
.הדונמ השיאל תבשחנ איה

ימו ,יתד התא - ינורמוש ךנה םא יכ ,ינוליח רעונ וזה הדעב ןיא
ינורמוש לכ .ינורמושל בשחנ וניא ,הדעה יגהנמ תא רמוש וניאש
תברקהב תופתתשה ,לארשי-ץרא בושיי :תוהדזה ינמיס 4 ב קובדל ךירצ
.האמוטו הרהט לע תינדפק הרימשו תבש תרימש ,חספ ןברק

ןועובשה-וד תא הקדצ ןוצר ןב תפי םע דחי רואל איצומ הקדצ (!) םימינב
אצוי אוהו ,1969 זאמ םייק הז תע בתכ .םינורמושה תושדח ,ב א
םירמאמ םימסרפתמ ובו ,תילגנאבו תיברעב ,תינרדומו הקיתע תירבעב
,81-ה ןב ,ישיבא ןב יול לודגה ןהכה תומ רחאל .םרבע לע םירקחמו
ישארה קסופה וניהש ,לודגה קחצי ןב םרמע ןב םולש ומוקמב הנומ
םיתרשמ ודבלמ .ןישוריגו ןיאושינ לש תולאשב ללוכ ,הדעה יניינע לכב
.םיימוקמ שדוק יתרשמ

,תופידרמ הלבס ,שפנ ןוילימ לעמ רבעב התנמש תינורמושה הדעה :םוכיסל
,םיאמורה :ץראב וטלשש םיברה םימעה י"ע ,םע-חצרו תד-תורמה ,תוריזג
ךכ לשב .םינאמ'תועה םיכרותהו םיכולממה ,םימלסומה ,םיטנזיבה
תואלתה לכ .שפנ 660-כ קר םהמ ורתונ םויהו ,הנטקו הטעמתה איה
םייתדה םהיתונורקע תרימש לע תשקיעה םתדימע לשב םהילע ורבע הלאה
םתורפס .םהינפל ודמעש םיארונה םיישקה תורמל ,רותיוו לכ אלל
םרבע לע ןויע ימיו ,םלועב םיימדקאה תודסומב םידמלנ םהירקחמו
.םינש המכ ידמ םיכרענ םתוברת תורצוא לעו

םיארקהש דועב םלוא .םיינברה םידוהיהמ ולדבנ םיארקהו םינורמושה
הרותב קר םידומ (ל"וחב 10,000-כ דועו לארשיב 25,000-כ םינומה)
םינורמושה וקחרתה ,פ"עבש הרותב םירפוכו (ך"נתה ירפס לכב) בתכבש
םע ,הרותה ישמוח תשמחב קר םינימאמ םהו ,תינברה תודהיהמ ירמגל
תשודקב םירפוכ םה .ןכותבו ןונגסב םהב וסינכהש םיבר םייוניש
ותשודקב םינימאמו ,פ"עבש הרותבו םיאיבנב ,שדקמה תיבו םילשורי
[17].םיזירג רה לש.זנכשא תודע חסונב [*]
ביבא-לת ,ינשה תיבה תפוקתב לארשי תודלות ,טרופפר לאירוא [1]
םע לש תיתדו תיתוברת הירוטסיה ,ןוראב םולש ;3537 'מע ,1984
רוציק ,הקדצ םימינב ;133-139 'מע ,ג"לשת ןג-תמר ,ו קלח ,לארשי
.1 'מע ,2001 ןולוח ,םינורמושה םילארשיה תודלות
,סונקרוה ןב רזעילא יבר אנתהמ לודגה רזעילא יברד יקרפ רפס [2]
,רזעילא יברד יקרפ ;בצ-אצ 'מע ,ו'שת קרוי-וינ ,ב'ירת אשרוו
םילשורי ,ד'ש היצנוו פ'ע ,ץיבורוה מ"ח 'ר די-בתכ ,תיעדמ הרודהמ
.141 ,הל 'מע ,ב'לשת
םילשורי ,'ג קלח ,ינשה תיבה לש הירוטסיה ,רנזואלק ףסוי [3]
,(ירנבא-ןייטשנטכיל .צ תרודהמ) תינעת תליגמ ; 86-87 'מע ,1968
.(84) 340 ,(83) 339 'מע ,ו"כשת םילשורי
תורוקמה לא ,ילבב דומלת ,הרז הדובע תכסמ ףוסב ,םיתוכ תכסמ [4]
וילעו םיתוכ תכסמ אתיירב ;םילשורי ,לארשי סדרפו
.ה"כשת קרב-ינב ,(י"רגהב ח"יש רביח) רהטמו ףרצמ םירואיב ינש
,דומלתהו הנשמה תפוקתב לארשי-ץראב םידוהיה תודלות ,ןולא והילדג [5]
ףסוי ;248-251 'מע ,'ב קלח ;350-351 'מע ,1977 לארשי ,'א קלח
.20 'מע ,םש ,םש ,רנזואלק
,2001 ןולוח ,םינורמושה םילארשיה תודלות רוציק ,הקדצ םימינב [6]
,ב-א 'מע ,א"י ףד ,ט"ישת םילשורי ,חרפו רותפכ רפס ;130 'מע
.3 הרעה הארו
די-בתכ יפ לע תיברעמ םגרת ,ןומימ ןב השמ ונבר שוריפ םע הנשמ [7]
,םיערז רדס ,חפאק דוד ר'הכב ףסוי תורעהו אובמ ףיסוהו ירוקמה
.ט"מ 'מע ,ד'כשת םילשורי ,'ח הנשמ ,תוכרב
.םש ,םש ,חרפו רותפכ רפס [8]
'מע ,ל"שת םילשורי ,ןויטנאזיבו אמור ימיב ,הנוי-יבא לאכימ [9]
בושיה תודלות ,תויוכלמ לש ןליצב ,םולש שיא לאכימ ;209-211
,ןוראב םולש ;208-211 'מע ,1975 ביבא-לת ,לארשי-ץראב ידוהיה
םינורמוש םידוהי ,רירפצ םרויו יבוקעי דוד ;134-139 'מע ,םש ,םש
.217-244 'מע ,ח"משת םילשורי ,תיטנאזיבה לארשי ץראב םירצונו
31-38 'מע ,ל'שת םילשורי ,םינורמושה רפס ,יבצ-ןב קחצי [10]
םילשורי ,ןויצל םינושארה ,חילמלא םהרבא ;("םינורמושה רפס" ןלהל)
. 202 'מע, ל"שת
תנש ינורפיזה סופד יפ-לע ,הלדוטמ ןימינב 'ר תועסמ רפס [11]
,וז האצוהב עיפוה 'י 'מעב .'די-'גי 'מע ,1904 םילשורי ,ג"מש
לאכימ לש ורפסב םלוא .1,000 אלו ,םיתוכ םיתב-ילעב 100 ויח םכשבש
בותכ םג ךכו ,ב"ב 1000 בותכ ,םש תויוכלמ לש ןליצב, ,םולש שיא
ורפסב םג ןייע .226 'מע ,1979 א"ת ,לארשי-ץראל םירצונ עסמ ורפסב
,לארשי-ץרא תועסמ ,ירעי םהרבא ;138 'מע ,םש ,םש ,ןוראב םולש לש
תכלממב םידוהיה תודלות ,רווארפ עשוהי ;38 'מע ,1976 ןג-תמר
.200 ,196 ,119 'מע ,א"סשת םילשורי ,םינבלצה
.172 'מע ,ב"ישת ביבא-לת ,יקסבורופוט 'י ,17 רעש ,ינומכחת [12]
האמה ןמ ברעמה ןמ םיעסונ רפסב םינורמושה לע תועידי" רוש ןתנ
.177-194 'מע ,(ם"שת) 13 ,הרדתק ,"ח"יה האמה ףוס דעו ד"יה
.228-232 'מע ,םש ,םש ,רווארפ עשוהי [13]
םילשורי, לארשי-ץראב הרטלוומ םלושמ 'ר עסמ ,ירעי םהרבא [14]
.(לארשי-ץראב יכולממה ןוטלשה תפוקתב ךרענ עסמה) 57 'מע ,ט"שת
הארו .119 'מע ,1971 ןג-תמר ,לארשי-ץרא תורגא ,ירעי םהרבא [15]
,תוכרב הנשמל ושוריפב (ארונטרב) ורוניטרבמ הידבוע 'ר בתכש המ
.א,ז
םהרבא ;57 'מע ,םש ,םש ,הרטלוומ םלושמ 'ר עסמ ,ירעי םהרבא [16]
,םש ,םש ,םינורמושה רפס ;119 'מע ,םש ,לארשי-ץרא תורגא ,ירעי
,םינורמושה םילארשיה תודלות רוציק ,הקדצ םימינב .144-150 'מע
ןתנ 'ר תרודהמ (הלדוטמ) ןימינב 'ר לש תועסמ רפס ;130-139 'מע
םישולשה הנשה ,םינורמושה תושדח .ב.א ;ב"כ 'מע ,קרוי-וינ ,רלדא
יארפס באז ;58-67 'מע ,2000 רבמטפסב 1 ,772-777 ןויליג ,תחאו
(ז"לשת) 4 ,הרדתק ,"תיטנזיב-תימורה תפוקתב םינורמושה לש תסנכ יתב"
,ןויצ ,"םינורמושה לצא הנותחה יגהנממ" ,ינסינ השמ ;84-112 'מע
.15-19 'מע ,ץ"רת ,'א הנש , הירוטסיהל י"אה הרבחה תועידי
ביבא-לת ,לארשי-ץרא יסולכוא ,ישימח ךרכ ,יבצ- ןב קחצי יבתכ [17]
.100-105 'מע ,("םינורמושו םיארק") ז"צרת