ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

470 רפסמ

ג"סשת ,אציו תשרפ

לחרב עגפיו - םוקמב עגפיו

ןהכ ריפוא ברה

םורד רפכ


הרואכלש תוגהנה יתשב וניבא בקעיב םישגופ ונא ונתשרפב
ללפתמ בקעי השרפה תליחתב :היינשה תא תחאה תורתוס
,חכ) "םוקמב עגפיו" - תיברע תליפת ןקתמ םג ל"זח יפלו
הרואכל גהנתמש וב םישגופ ונא הכשמהב וליאו ,(אי
לחר אנקתו בקעיל הדלי אל יכ לחר ארתו" :עגופש ימכ
.:יכנא התמ ןיא םאו םינב יל הבה בקעי לא רמאתו התחאב
ענמ רשא יכנא םיהל-א תחתה רמאיו לחרב בקעי ףא רחיו
.(ב-א ,ל רב) "ןטב ירפ ךממ

הבוהאה ותשאל בקעי ןיב דואמ השק חיש-וד ןאכ ראותמ
.בקעי לש ודצמ ןהו בקעי יפלכ לחר לש הדצמ ןה ,לחר
ל"א" [1]:בקעי לש ותוגהנתה תא ןאכ םירקבמ ל"זח ןכאו
דומעל םידיתע ךינבש ךייח ?תוקיעמה תא םינוע ךכ ה"בקה
בקעי לש ונורח תנבהב תובר וטבלתה םינשרפה ."הנב ינפל
"בקעיל הדלי אלו" יוטיבה לע ודמעש שי .לחרל ותבושתו
אליממו ,בקעי לש ותוכזב רבדה תא הלות לחרש ושריפו
[2]:ב"יצנה שרפמ ךכ .ולש אוה הליפתב ךרוצה

ליבשב אוה ,הדלי אלש המש הבשחש דמלל אבו
היהו םינב ול שיש ג"עא .הנממ תונביהל אוה הכז אלש
השיא רקיע הדבל איה אלה מ"כמ .ךכל התכז אל איהש הארנ
תושעלו ושפנ רוסמל ול שיו הכז אל אוה כ"או ,וילא
.הכזיש הלועפ

ןתליפתל הוואתמ ה"בקהש המ םאה הלאשב רבדה תא ולתש שי
ירבדכ ,ל"וחב םג וא ,לארשי ץראב קר אוה [3]תוהמא לש
:שודקה [4]ה"לשה

לש ןתלפתל הוואתמ ה"בקה היהש לארשיב םינפלמ תאזו
וללפתיש ידכ תוהמאבו תובאב תורקע היה ןכ לעו ,לארשי
םשה ץפח םש יכ ,השודקה ץראב היה הזו .(א ,דס תומבי)
,הזה ףאה ירח המ ,הומתל שי הרואכלו ...הליפתב ךרבתי
התנווכ יכ ,ןגוהכ הלאש םינב יל הבה הרמאש המב לחר אלהו
,ןתלפתל הוואתהש הז י"שה השע יכ ,הרובע ללפתיש התייה
אלא .ופא הרח המל ןכ םאו ,הז לכ בקעי עדי יאדוובו
רמולכ ,ןטב ירפ ךממ ענמ רשא לחרל רמא בקעי ןיינעה
,ךממ אוה העינמה אלא ,הליפתל הוואתמש הנווכה ןיא
רובעב אוהש רמול ךל ןיאד .הרקע תאש שנוע הזיא דצמ
איהש ץראב רדה אלא ךייש וניא הזש ,הליפתהל הוואתמש
תלשממ תחת איהש ץראל ץוחב התע ונחנא לבא ,'ה קלח
.הליפתהל הוואתמ אל יאדווב םירשה

עודמ - םייק ןיידע לודגה ישוקה וז הבושת ירחא םג
[5]:ונתוא םידמלמ ל"זח ירה ?לחר לע ללפתמ בקעי ןיא
,ותיב ךותב הלוח ול שיש לכ :אמח רב סחנפ 'ר שרד"
דוע םישק םירבדהו ,"םימחר וילע שקביו םכח לצא ךלי
ןקתמכ בקעי תא השרפה תליחתב םיאור ונאש רחאל רתוי
תרחא הליפת ןקית תובאהמ דחא לכ ןכש [6],תיברע תליפת
האירק" :הליפת לש הנוש ןונגסבו ,תדחוימה ותדימל םאתהב
ןקתל עדיש הז אוה בקעיו ,"העיגפ" ;"החיש" ;"'ה םשב
[7]:ןהכה קודצ 'ר תאז ראתמש יפכ ,םישק םינמזל הליפתה תא

ךופיה אוהש ךישחהל ליחתמו ברע יללצ וטניי רשאכ כ"חאו
כ"חאו ...ןיידע המלש העושיל גישה אלש האורו ריאמה רוא
הליפת ירחא םג האורש רומגה תוכשחה תעב אוהש הלילב
אברדא קר ,ןיידע המלש העושיב הנענ אלש (החנמ) היינש
תליפת והזו ...ה"ע וניבא בקעי תדימל אב זא ...ךלוהו ךישחמ
םגה םיימעפ הז הנענ אלש רחא רומגה ךשוחה תעב הלילה
עיגפמכ היהיש ךירצ ,כ"ג רבשנ בלבו הבהאו האריב היהש
...תמאה תדימ הנומאה תדימב גישהלו תונעיהל חרכויש דע
,והנעיש קר ךרבתי 'המ תכללו בושל הצור וניאש עגפ ומכ
.ךחינמ יניא רמואו ודגבב זחואכ והזו

,הפרמ אלו ללפתמש ,"העיגפ" ןושלב ותליפתש וניבא בקעי
רמולכ ,עיגפה אלו לחר תשקבל הנענ אלש כ"א ןכתיי דציכ
ןכיה !עגופ הרואכל ףא אוה אלא דבלב וז אלו ,ללפתה אל
!?הליפתה לש החוכב ותנומא

תודגונכ אל ןיבהל שי בקעי לש תוגהנהה יתש תאש אלא
.וז תא וז תומילשמכ אלא ,וז תא וז

.וניבא בקעי לש ותנווכ קמוע תא ונל ריבסמ [8]ן"במרה
ויהיש אוה הצורש יאדוובו לחר תא בהוא בקעיש יאדווב
אוה ןיא יאדוובו ,ךכב הצור איהש יפכ םינב הנממ ול
עדויש ימ לש וינפ לומל תחא המגמ לבא ,הב עוגפל הצור
תבייח הליפתה .הלילה תועשל ,הרצה ימיל הליפת ןקתל
םה וליפא ,םירחאש אלו ומצע םדאה לש ותליפת תויהל
:וירבד ךכו ,וילע וללפתי ,רתויב ול םיבורק

םיהל-א תחתה רמא המלו ופא הרח המל ןכ םא ,המת ינאו
ול ויה אל אבא ,רמאש המו 'ה םיקידצ לא עמושו ,יכנא
םיקידצה יכו ,ענמ אל ינממ ענמ ךממ ,םינב יל שי ינא םינב
וללפתה עשילאו והילא הנהו ?םירחא דעב םיללפתמ ןניא
הארנו .(זט ,ד ב"למ ;אכ ,זי א"למ) תוירכנ םישנ דעב
,א"ע) הבר תישארבב ורמא ,וניתובר והוספת הז ליבשבש
ךינבש ךייח ?תוקיעמה תא ןינוע ךכ ה"בקה ול רמא (ז
בקעיל לחר הרמא טשפה ךרד לעו .הנב ינפל דומעל ןידיתע
לבא ,הילע ללפתיש רמאל התעד תמאבו ,םינב הל ןתייש
ןיא םאו ,םינפ לכ לע םינב הל ןתייש דע הילע ללפתיש
הבשחו ,התאנקב ןגוהכ אלש הרביד ,רעצב המצע תימתש
ללפתיו רפאו קש שבליו בקעי הנעתי התוא ותבהאב יכ
ןיאש בקעי ףא רחיו .הרעצב תומת אלש םינב הל ויהיש דע
...םינפ לכ לע הנעיתו עמשיתש םדיב םיקידצה תליפת
אלש התוארב תקדצה הנהו .המילכהלו התוא רסייל הזו
,המצע לע ללפתהל הבש ,בקעי תליפת לע ךמסיהל לכות
.(בכ) םיהל-א הילא עמשיו והזו ,הקעצ עמוש לא

היהת אליממ ,הילע ללפתי בקעיש ךכ לע ךומסת לחר רשאכ
רשאכ ךא ,הנווכה תניחבמ םג התוחפ המצעב הלש התליפת
איה וליפאו ,שונא ןבמ הווקת הל ןיא יכ בושחת איה
התואב זוחאל איה םג לכות ,בקעי לש וז ותשיגמ תעגפנ
.התשקב אלמיש םלוע לש ונוביר ינפל עיגפהלו הדימה
.תעמשנה הליפתה איה בלה קמועמ הלש התליפת ןכאו

לש וסחימ הרשב לע הזה השקה רועישה תא הדמלש לחרו
,הינב לע המרב עמשיי הלוק רשאכ ,הילא וניבא בקעי
.ועשוויי ךכבו םמצע לע שקבל םינבה םג וררועתי

."ףא רחיו" ,ז ה"ד אע השרפ (אנליו) הבר תישארב [1]
.א ,ל 'רבל רבד קמעה שוריפ [2]
.א"ע ,דס תומבי ,ילבב [3]
.אציו תשרפ ,תירבה תוחול ינש רפס [4]
.א"ע ,זטק ארתב אבב ילבב [5]
.ב"ע ,וכ תוכרב ילבב [6]
.בכר תוא ,קידצה תקדצ [7]
.א ,ל 'רב לע ן"במר [8]