ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

314 רפסמ

ס"שת ,אציו תשרפ

הרותב רכששי םשה תאירק לע

ץרפ יסוי

'רתכה' - ג"קמ לעפמ
שיש ,הרוסמה ימכח ידי-לע ונל רסמנ ך"נתב םיבר תומוקמב
.תרחא ךרדב אלא ,תובותכ ןהש יפכ אל תומיוסמ םילימ אורקל
,'ביתכ' תוארקנו טסקטה לש םינפה חסונב תומושר ולא םילימ
תועיפומ ןה כ"דבו ,'ירק' ארקנ ןתוא אורקל שי ובש ןפואהו
וניא ירקהו ביתכה תורוצ לש ןרפסמ [2].ןויליגה ילושב
תורעה 800-כ שי ,לשמל ,ך"נתה לש םיקיתע די-יבתכב .עובק
1,500-ל ףא ןרפסמ עיגמ תולודגה תוארקמב וליאו ,הז גוסמ
[3].תורעה
תוארקנה תודחא םילימ ך"נתב תויוצמ ל"נה םילימה דבלמ
העיפומ ןיאש י"פעא ,תובתכנ ןהש יפכמ הנוש ןפואב דימת
ירק" םשב הנוכמ תאזה העפותה .ןויליגה ילושב ירק תרוצ
'םלשורי' :ךכ בתכנ 'םילשורי' םשה :ןוגכ [4]."ידימת
[5],(ד"ויב םירקמ 5 תמועל) ך"נתב םירקמ 660-ב (ד"וי אלל)
רתויה המגודה .הבותכ ד"ויה התייה וליאכ דימת ארקנו
,איה ,ולוכ ך"נתב םירקמ 7,000-ל בורקב תרזוחה ,הצופנ
ו"ו א"ה ד"וי תויתואב בתכנה ה"יוה םש - םשה םש ,ןבומכ
[6].ד"וי ן"ונ ת"לד ף"לא ארקנו א"ה

,םיטבשה רשע םינש תדלוהב רתיה ןיב תקסועה ,ונתשרפב
אוה ףא ךייש הז םש .(חי ל) 'רכששי' םשה הנושארל עיפומ
[7]:הרוסמה ילעב וקלחנ ותאירקל רשאבו ,ידימתה ירקה תיירוגטקל
תוברל) היינשה ן"ישה דוקינ אלל ,'רכששי' - סרוג רשא-ןב
תעמשהב :ונייהד ,ידימת ירק אוה ירקהו ,(תיטרקאידה הדוקנה
,ותמועל ;'רכשי' בתכנ וליאכ ,ן"ישה תויתוא יתשמ תחא קר
[8].'רכששי ' - סרוג ילתפנ-ןב

םיניינעה לכב רשא-ןבכ וקספ הכלהו קודקד ימכח ,עודיכ
ןיינעב בתוכ ם"במרה .ותייגהלו ארקמה חסונל םיעגונה
[9]:וחסונו הרות-רפס לש הביתכה תרוצ

,ולא םירבדב יתיארש םירפסה לכב לודג שוביש יתיארש יפלו
תומותסהו תוחותפה עידוהל ןירבחמו ןיבתוכש תרוסמה ילעב ןכו
- םהילע ןיכמוסש םירפסה תקולחמב ולא םירבדב םיקלחנ
תורוצו תוחותפהו תומותסה הרותה תוישרפ לכ הנה בתכל יתיאר
רפסו .םהמ היגהלו םירפסה לכ םהילע ןקתל ידכ ,תורישה
אוהש םירצמב עודיה רפסה אוה ולא םירבדב וילע ונכמסש
היגהל םינש המכמ םילשוריב היהש םירפס םירשעו העברא ללוכ
רשא-ןב והיגהש יפל - ןיכמוס לכה ויה וילעו ,םירפסה ונממ
;וקיתעהש ומכ תובר םימעפ והיגהו הברה םינש וב קדקדו
.ותכלהכ יתבתכש הרותה רפסב יתכמס וילעו

יניינעב "יש תחנמ" לעב בתוכ הרשע-עבשה האמה תליחתב
לכ" :(חי ל 'רב) ק"דרה תאו ה"מרה תא וטטצב ,דוקינ
אל דחו שגדו ץמקב ירק דח ביתכ ןינ"יש ןירת אתיירוא
[10]:(ונושל הז=) ל"ז ד"צ ףד לולכמבו .ל"ז ה"מרה ,ירק
הנושארה וארקיו תוכומס תומודה תויתוא ינש ויהי םימעפו
."רכששי ןכו ,'וכו ללכ היינשה אלו

:ח"י-ז"יה תואמב םיזנכשאה לצא םישדח םיגהנמ
,םינמיתהו םידרפסה לצא תלבוקמה ,'רכששי' - האירקה דצל
האמבו הרשע-עבשה האמב תונוש תויזנכשא תוליהקב ושדחתנ
תאירקל רשאב םינוש םיירקיע םיגהנמ ינש הרשע-הנומשה
[11]:הרותב רכששי םשה
תשרפמו ,רבדמב רפסבש סחנפ תשרפ דע 'רכששי' אורקל (1)
.'רכששי' אורקל סחנפ
,'רכששי' אורקל הרותב םשה לש הנושארה תורקיהב קר (2)
.'רכששי' אורקל םירחאה םירקמה לכב וליאו
ישרדמ רבסה תתל ןויסינב ץוענ הלא םיגהנמ ינשל רוקמה
ארקנה רכששי לש וינב תעבראמ דחא לש ומשב הרותב ףוליחל
:רמאנ גי ומ 'רבב .'בושי'ו 'בוי' :םינוש תומש ינשב
וכ 'מבב וליאו ,"ןרמשו בויו הופו עלות ,רכששי ינבו"
,יעלותה תחפשמ עלות ,םתחפשמל רכששי ינב" :רמאנ דכ-גכ
תחפשמ ןרמשל ,יבשיה תחפשמ בושיל .ינופה תחפשמ הופל
."ינרמשה

השעמל אוהו [12],בקעי תלחנ לעב ירבדב אבומ הז רבסה
:דכ וכ רבדמבל ינוקזחה שוריפ תובקעב השרדמ דומיל

ליבשבו .'בוי' דחא לילא םש ארקנ םינומדקה םימיב
הניכש לע אבר אנלבוקב ויבא ינפל רכששי ןב 'בוי' אב ךכ
ארקנו ן"ישה אוהו ומשמ תוא ויבא ול ןתנו ,ז"ע םשכ ומש
רכזנש םעפ ותואמ דחא ן"ישב רכששי ארקנ ןכל ,'בושי'
תישארב תשרפמ (ןכ ןיאש המ) כ"אשמ ,סחנפ תשרפב בושי
.ן"יניש 'בב רכששי ןירוק סחנפ תשרפ דע

תופירח תובוגת הררוע השרדה ןמ "בקעי תלחנ" תונקסמ
:םינוש םיקדקדמ דצמ
,עודיה קדקדמה ,אנעה ןמלז המלש 'ר היה םידגנתמה שארב (א)
התעו" :(גכש 'ס ,1725 ץינסעי ,הליפת ירעש) בתכ רשא
תלמ םיארוקו הנוכנה האירקה םיתוועמה ואב בורקמ םישדח
םיארוק סחנפ 'פמו ,סחנפ (תשרפ) 'פ דע ןיניש יתשב רכששי
."בקעי תלחנ לעב (בתכש ומכ) ש"מכ תחא ן"יש קר

[13]:בתכש ,(ה"וורה) םייהנדייה ףלאוו 'ר היה רחא דגנתמ (ב)
ינשה ן"ישה יכ םיקהבומה םימכחה ורוה רבכש
ירבד לא העשת לא ןכל ,'וכו ללכו ללכ ארקנ ונניאו בתכנ
םלוכו ,'וכו וילע םיכמוסהו בקעי תלחנ לעב לש תומולח
ןינעמ עדי אל בקעי תלחנ רבחמה יכ תמאהו 'וכו חורה אשי
ורפסב םיבר םישוביש הנהכו ,המואמ לכ הנוכנה האירקה
[14].וב ןייעמהל

[15]:לשמל בתוכ אנבוד המלש 'רו ,םידגנתמ ומק ינשה גהנמל םג
ןינעב םיינומהה ןיב תושדח תועד וחמצ בורקמ התע ןכא"
הרותב אבש ןושארה םעפב קר יכ א"י ,תאזה הלמה תאירק
םהינש ןירוק סחנפ 'פ דע יכ א"יו ,ן"ינישה 'ב ןירוק
."תחא ןירוק ךליאו םשמו

:'כ-ח"יה תואמב םינושה םיגהנמה לש םמויק ךשמהל תויודע
אלש םינוש םיקדקדמ לשו הרוסמ ימכח לש םהיתואירק תורמל
,רשא-ןב לש ותאירק יפ-לע הכלהל הקספנש ,האירקהמ גורחל
םיגהנמה ורקענ אלש ךכ לע םיעיבצמה ,םירחואמ תורוקמ ונל שי
וכישמהו ,לע לעד ןוויכ אתשבש תניחבב ,םיעטומה םישדחה
.םירשעה האמה דעו הרשע הנומשה האמב םג םייקתהל

,רתיה ןיב ,איבמ [16]םכסמו טרופמ רמאמב רבוקנפ ש"י
'רכששי' םשה תאירק ןיינעב םישדחה םיגהנמה ינש יכ ,תויודע
.תונוש תויזנכשא תוליהקב ט"יה האמב םג םייקתהל וכישמה
שריה ר"ש ידי-לע תינמרגל ראובמו םגרותמה ,תישארב רפסב
,(1878-1867 ,ןיימד טרופקנרפ ,הרות ישמוח השמח :ךותב)
:תיזעולב םושרו ,'רכששי' :ךכ חי ל 'רבב רכששי םשה דקונמ
ראשב וליאו ;ן"יניש יתשב הייגה תפקשמה הדבוע Jisaschar
[17].Jissachar :תיזעולב םושרו ,'רכששי' :ךכ דקונמ הרותב תומוקמה


,רטנ ז"שר .םישדחה םיגהנמל םידגנתמ ומק וז הפוקתב םג
הרוסמה טקלב ,(1859 ןיוו) ותרודהמ שמוחב בתוכ ,לשמל
'יפא ,ןירק אלו ןבתכ ןיניש ןירת 'וא לכ" :שדיח רשא
םשה בותכ (אתיירוא) הרותה לכב :רמוא הווה [18]."ןיד
תורקיהה תא ללוכ ,תחא קר םיארוק ךא ,ן"יניש יתשב 'רכששי'
אורקל שדחה גהנמה תובקעב האב וז השגדה .חי ל תישארבבש
.ן"יניש יתשב חי ל 'בבש 'רכששי' תא

םיקיזחמה םידדוב תומוקמ ןיידע שי ,רבוקנפ ףיסומ ,ונלש האמב
םידיסח לש תושרדמ יתבב :ןוגכ ,םינושמ םיגהנמ םתואב
םישולשהו םירשעה תונשב הינמרגב תוזוחמ המכב ןכו ,ןודנולב
האירק וארק אל הלא םיגהנמ יפ-לע ,םוקמ לכמ .האמה לש
:םיקלח ינשל הרותה תא וקליח אלא [19],הלימה התואב הלופכ
יפל וארק ינשה קלחבו ,תחא העד יפל וארק ןושארה קלחב
רבוקנפ לש ותרעה דחוימב תניינעמ הז עקר לע .היינש העד
אורקל ,ולש ןיינמב קי'צייבולוס ד"יר שדיחש גהנמה רבדב
ן"יניש יתשב םעפ - סחנפ תשרפ דע םיימעפ 'רכששי' םשה תא
[20].תחא ן"ישב קר אורקל ךליאו םשמו ,תחא ן"ישב םעפו

[21]יקחצי 'ד איבמ ל"נה םיירקיעה םיגהנמה ינשל ףסונב
(א) :'רכששי' םשה תאירקל םיפסונ םיגהנמ ינשל תויודע
ן"יניש יתשב ארקנ םשה (םימעפ עברא כ"הסב) תישארב רפסב
ארקנ םוקמ לכב (ב) .תחא ן"ישב (םימעפ הרשע שמח) ראשבו
הלימב ללכ ןיא וז העד יפל :רמוא הווה ,ן"יניש יתשב םשה
ויפלו ,ףסונ גהנמ ריכזמ רברפש 'ד .ביתכו ירקל ןיינע וז
'רכששי' םשה תורקיה לש םינושארה תומוקמה תעבש תא םיארוק
איבמ רברפש .תחא ן"ישב כ"חאו ,ילתפנ-ןבכ ן"יניש ירתב
לע םיטילחמ םיתיעל הבש העפותל תומגודה תחאכ הז הרקמ
[22].תקולחמ לש הרקמב תועדה לכ תבוח ידי תאצל ידכ ,הרשפ

הרשע-עבשה האמה זאמ ושדחתנ תונוש תויזנכשא תוליהקב :םוכיסל
יקחצי 'ד ברה .'רכששי' םשה תאירק ןיינעב םינוש םיגהנמ
תאירקב תונוש תוטישל םוקמ ןיא יכ ,וארה רבוקנפ 'י ר"דו
תעדכ תחא ן"ישב םוקמ לכב אורקל יוארה ןמ ןכלו ,םשה
.םיקיודמה םיינרבטה דיה-יבתכל םאתהבו רשא-ןב


תינכת' תועצמאב וקתעוה רמאמבש םידקונמה ארקמה יעטק [1]
רוזחאל בשחוממה רגאמה ,ןהכ 'מ 'פורפ תכירעב ,'רתכה
תטיסרבינוא ,'רתכה' תולודג-תוארקמ לעפמ לש ידממ-תלת עדימ
.ןליא-רב
יכדרמ ברה לש ורמאמ תא הבחרהב האר העפותה רבסהל [2]
'ב ןושל תואובמו תופוסא :ךותב ,"ירקו ביתכ" ,ראיורב
הימדקאה ,רשא-רב השמ תכירעב ,היתופוקתל תירבעב םיקרפ -
.13-7 'מע ,ז"נשת םילשורי ,תירבעה ןושלל
םילשורי ,תינרבטה הרוסמל אובמ ,ןיביי 'י :ןייע [3]
.45-43 'מע ,ו"לשת
.48 'מע ,ל"נה האר [4]
,'המילשורי' תחא םעפו 'םילשורי' - םימעפ עברא [5]
וכ והימריב :ןוגכ ,רתכב הרוסמה הריעמ הז ביתכ לעו
.ד"וי ביתכב םימעפ שמח רמולכ ,(אלמ א"ה=) 'למ 'ה :חי
:ךותב ,"ותביתכ תורוצו םשה םש תייגה" ,ץרפ 'י האר [6]
גרבסד 'א ,לארשי-תורוא תללכמ ןותנש - ח תורוא יללט
.137-134 'מע ,ט"נשת הנקלא ,(םיכרוע) ןמרשיפ 'שו
לש ילתפנ-ןב ןיבו רשא-ןב ןיב םיפוליחה 'ס :האר [7]
,Textus 2 ,ץישפיל 'א תרודהמ ,לאיזוע-ןב לאשימ
.ג 'מע ,ב"כשת םילשורי
תואסרג לעו ;'רכששי' :סרוג ילתפנ-ןב ,תרחא העד יפל [8]
.17-16 'מע 1964 םילשורי ,Textus 4 ,ל"נה האר תופסונ

.ד הכלה ח קרפ ,הרות-רפס תוכלה ,הקזחה דיה [9]
טמרופב) היצנו רידנה סופדה י"פע אוה הז טוטיצ [10]
לולכמ 'ס - ונידיב היוצמה הרודהמבו ,(1645) ה"ש (ןטק
.בע 'מע ,ו"כשת םילשורי ,גרבנטטיר 'י תרודהמ ,ק"דרהל
(.1793 ,אדרויפ סופד לע תססובמ וז הרודהמ)
,(ז"כשת) ז ךרכ ,רלדא 'ש :'ןייעמה'ב הבחרהב האר [11]
,גרבנזיו 'א ;45-43 'מע ,(ז"כשת) ז ךרכ ,שא 'ש ;20-19 'מע
זי תונופצ ,יקחצי 'ד ןכו ;80-71 'מע ,(ח"כשת) ח ךרכ
.דס-טנ 'מע ,(ג"נשת)
.1686 ךאבצלוז ,רבלסז ןרהא ןב ליפאק בקעי [12]
,1797 ךאבנפיוא ,םיהלא תרות שמוח :ךותב ,'לכש םוש [13]
.(חי ל 'רב)
תואצוההמ םייתשב יכ ,ריעמ (11 הרעה האר) רלדא [14]
ספדנ ,ח"עקת תנשב ועיפוה רשא ,שולשה ךותמ הרותל ולש
הדוקנ םע (חי ל 'רב) הנושארה ותעפוהב 'רכששי' םשה
ורמאמב (ב) הרעה תא םג הארו .אוש ילב לבא ,היינשה ן"ישב
.45 'מע ,(11 הרעה האר) שא ר"ד לש
,1783 ןילרב ,םולש תוביתנ :ךותב ,'םירפוס ןוקית' [15]
.חי ל 'רבב 'רכששי' לע וירבדב
וא שמחב קלמע רכז - הרוסמו גהנמ" ,רבוקנפ ש"י [16]
,הרותב 'רכששי' םשה תאירק לע : I חפסנ ,"תודוקנ ששב
ינויע ,(םיכרוע) יתפצ 'יו רופיצ 'מ ,רשכ 'ר :ךותב
ןג-תמר ,ןליא-רב תטיסרבינוא תאצוה ,'ד ךרכ ,תונשרפו ארקמ
.122-117 'מע רקיעב ,ז"נשת
,ליעל רמאמב רבוקנפ :הבחרהב הז ןיינעל דוע הארו [17]
.תפסונ היפרגוילביב םשו ;121-120 'מע
ליעל וטטוצ רשא ,ה"מרה ירבד לע תססובמ םצעב הרעהה [18]
הרקמה=) "ןיד 'יפא" הרעהה ףוס לבא ,"יש תחנמ" לעב י"ע
.ומצע רטנ לש ונושל אוה ,(חי ל 'רבבש
'בד) רוכז תשרפבש 'רכז' הלימה תאירקב לשמל ומכ [19]
תשרפ) 226 רפסמ 'יעובשה ףדב' יתבתכש המב ןייעו ;(טי הכ
.3-1 'מע ,'קלמע רכז' - (ח"נשת ,רוכז תבשו הוצת
.121 'מע ,16 הרעהב רכזנה רמאמב רבוקנפ האר [20]
.11 הרעהב רכזנה רמאמב טנ 'מע [21]
'מע ,ן"שת םילשורי ,א ,לארשי יגהנמ ,רברפש 'ד [22]
.דמ

<