ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל הדיחיה תאמ

159 רפסמ

ז"נשת ,אציו תשרפ

בקעי םולח לש ותועמשמל

פ"לרח בקעי ברה

דומלתל הקלחמה

                      
םילע םיהלא יכאלמ הנהו המימשה עיגמ ושארו הצרא בצמ םלס הנהו םלחיו"
        .(גי - בי חכ 'רב) "...וילע בצנ 'ה הנהו ,וב םידריו

ברקב םינפ הברהב ןודנ ,וב םידרויו םילועה םיכאלמהו םלוסה הארמ
תרטמ התייה המ :ולאשנש תולאשה ןיב .ותועמשמ תא ןיבהל וסינש םינשרפה
"םילוע"ה לש תועמשמה המ  ,"םיהלא יכאלמ"ב הנווכה ימל ,םולחה
           .בצינ ימ לע - "וילע בצנ 'ה" ןכו ,"םידרוי"הו

,תישונאה הירוטסיהה תא םלוסב האורה (ב ,אציו) אמוחנתה תשיג העודי
      .התרבח תא תשרוי תחא ,םלועב תוטלושה תויוכלמה םה ויבלשו

םהיפלו ,י"שר איבמש (חי ,חס) הבר תישארבב שרדמה ירבד םג םיעודי
םיכאלמ" :הלוגה ןיבל לארשי ץרא ןיב (תינחורה) רבעמה תדוקנ איה םלוסה
הצוח יכאלמ ודריו עיקרל ולעו ץראל הצוח םיאצוי ןיא ץראב והווילש
                          ."ותוולל ץראל

דקמתנ ,תינחור תולעתהל ךרד הרומ בקעי םולחב האורה השיגב ,רחא ןוויכב
,תודיסחה ,דוסה ימכח לש - תינשהו ,ם"במרה לש - תחאה :תויונשרפ יתשב
      .יטסימה ןווגה תלעב תונשרפה תא םיגציימה ,םיפסונ םינשרפו

               ***

רשקה לע דמלל אב םלוסה [1] ,(וט 'פ א קלח ,םיכובנ הרומ) ם"במרה תעדל
םילגלגה םלוע" ןיבל הנותחתה תואיצמה  ןיב ,תויואיצמ יתש ןיב
."םיהלא יכאלמ" בקעי האור םלוסב .םיהולאה עינמ ןהיתש תאש ,"םינוילעה
ןיב רשקב ,םלוסב םנויע ךותמש םיאיבנה  ולא - "וב םידרויו םילוע"
וז .תונוילע תוגשהב םילעתמו םילוע  ,'ה תחגשהב רמוא הווה ,תומלועה
םידרוי ךכ רחאו ,םילעתמו םילוע םדוק ,"םידרויו םילוע" רמאנש הביסה
לע רמולכ ,"וילע בצנ 'ה" הנהו .םלועל ונקש תוגשהה תא םיריבעמו
לע חיגשמהו טילשה אוה ,עינמה אוה ,דימתמ ןפואב םייק 'ה - "םלוס"ה
םדאה אוה בקעיו ,תומלועה תנומת תגצה אוה םולחה ,ם"במרה יפל .לוכה
ךרדו 'ה תרכהל עיגמו ,תומלועה ןיב הווהתמה רשקב ,ירק ,םלוסב ןנובתמה
                  :וירבד הלאו .ונמלועב 'ה תגהנה


והצק רשא םלוסה לע רמולכ ,וילע דמוע םייק ,וילע בצנ 'ה הנהו
דע ,הלעיש ימ לכ הלעי ובו ,ץראב ןורחאה והצקו םימשב ןושארה
ראובמו םלוסה שאר לע םייק דמוע אוהש רחא ,חרכהב וילעש ימ גישיש
יכאלמו .אושנה לשמה הז יפכ אוה ,וילע בצנ 'ה הנה ירמאמש אוה
המו ...ךאלמ חלשיו שוריפב םהב  רמאנש ,םיאיבנה םה ,םילוע םיהלא
היילעה רחא יכ ,הדיריה םדוק היילעה ,וב םידרויו םילוע ורמא בוט
ןמ שגפש המב הדיריה היהת ,םלוסה ןמ תועודי תולעמ לא העגההו
               ...םדומלו ץראה ישנא תגהנהל ןינעה


םלועב תוננובתהה ךרד תרבוע םדאה לש תוקולאה תגשה ךרד ,ם"במרה יפל
םיכובנה הרומב ולצא ונאצמ ךכ .'ה תגהנה ךרד ירק ,עבטה תמכחב ןויעהו
לכב רשפא יא [האובנה תגשה] ןינע הזו" :(האובנה יקרפב ,ול 'פ ,ב"ח)
 ."תוינויעה תומכחב תומלשב אלא וילא ועיגי ןינע וניאו םינפ םושב שיא

םלשי אלש ימל םדא חיגשי אלש ךירצ הזלו" :(חל 'פ ףוס ,םש) דוע בתכו
תומלשה לא אוהה עיגמה יכ - ינויעה תומלשה תילכתל עיגה אלו ירבדה וחכ
יקולאה לכשה עפש תועצמאב תורחא תועידי לא עיגיש רשפאש אוה ינויעה
,המכח בבל איבנו ,הזב רואבה אב רבכ תמאב איבנ אוה רשא אוהו ,וילע
                 ."המכח בבל אוה תמאב איבנהש רמאי

םיעיגמ ךאיהו תוקולאה תגשהל םדא עיגמ דציכ הכרדה היה םולחה ,ךכ םא
                         .האובנ לש הגרדמל

,ידאילמ ןמלז רואינש ברה לש ושוריפמ הלוע םלוסה ןיינעב תרחא תונשרפ
,םכרד יפל .א"רגה דימלת ,ןי'זאלוומ םייח 'ר שוריפמו ,תודיסחה ילודגמ
םלוסבו ,תוינחור תולעמב םדאה לש ותיילע יבלש תא םילמסמ ויבלשו םלוסה
ללוכ ,םוקיה לכ ,רמולכ - "וב  םידריו םילע םיהלא יכאלמ הנהו" -
יבלשב ,וב םידרויו םילוע ,תונוילעה תוינחורה תויושיה םהש םיכאלמה
לוכה ,רמוא הווה .ויתובקעבו ותדיריו םדאה תיילע לש הדיריהו היילעה
.דרוי אוהש העשב םידרויו ,ותיילעב םה םילוע ,םדאה לש וישעמב םייולת
 :(ב אשנ רבדמב) "הרות יטוקל" ורפסב ידאילמ ןמלז רואינש ברה בתכ ךכ


ושארו הצרא בצומ םלוס איהו הלפתב הלעמל הטממ ליחתהל ךירצ ךכל
וב םידרויו םילוע םיקלא יכאלמ ז"יעו .דחאל עיגמש דע המימשה עיגמ
רוש ינפו ןימיה לא הירא ינפ ש"מכו לכה שרש אוה םדאה יכ .םדאב
(תניחב=) 'יחב אוה ןתוללכש ...םדא  ינפ םהינפ תומדו ...לאמשהמ
םדאה שפנ תולעתהב םילעתמ םלוכו  תויח 'דה לכ ללוכה אוהש םדא
                  [2]...םייח םיקלאב התוקבדב


,טי 'פ ,א רעש) "םייחה שפנ" רפסב ןיזאלוומ םייח 'ר םג בתכ ךכו
                           :(רהזה יפ-לע

הצרא אלא ,ץראב בצומ רמא אלו...הצרא בצומ םלוסה הארמ ןינע אוהו
םשמו ,לעממ םימשב ושרש רקיע שארש ועמשמו ,ץראל (ושוריפש=) 'יפש
םשמו...םדאה לש םייח תמשנה אוהו ,עיגי ץראל דע דרויו לשלתשמ אוה
הזל התדר דע שפנב חורהו חורה םע תרשקתמו ,תלשלשו םלוסכ תלשלתשמ
ל"שמכ ,וב םידרויו םילוע םיקולא יכאלמ הנהו ...םדאה ףוגב םלועה
תוחכהו תומלועה לש היח שפנה איהש ךרואב (ליעל ונרמאש ומכ=)
יולת ,עגר לכ םתגהנה ירדס לכו םתדיריו םתיילע לכש ,ןוילע יכאלמו
ש"מו) עגר לכ םדאה ףוגב התבשחמו הרובדו הישעמ תייטנ יפכ קר
לכ הלחת תולעהל םדאה תרות רקיע לכ יכ םידרוי ךכ רחאו הלחת םילוע
 .(הטמל הלעמלמ תורוא םיכשמנ [ןכ םאו=] כ"או ,הלעמל הטממ םלועה


לע ,םוקיב םדאה לש ותויזכרמ לע דמלל םולחה אב ,וז תונשרפ יפל
      .וישעמבו וב םייולת לוכהש תולתה לעו םיארבנה לכל ותוירחא

,ןי'זולוומ םייח 'רו ידאילמ ז"ש 'ר ,םישיאה ינשש ,אופא ונא םיאור
תרותמ ,עודיכ ,םהינש םיעפשומה ךא ,תודהיב םינוש םימרז םיגציימה
סחיב םג םדאה לש ותונוילע תא האורה הסיפתה תא ןאכ םיעיבמ ,דוסה
                            .םינוילעל

              ***

שי .תידוהיה היפוסוליפהו תונשרפה תובא ברקב תקולחמב היונש וז הסיפת
,םדאה רובע ארבנ םלועהש ,םהירמאממ המכב ל"זח תובקעב ,םירבוסה םינשרפ
םיאור םניאו וז הסיפת לע םיקלוחה םנשיו ,האירבב יזכרמה רוציה אוהו
הנה" :קוספל ורואיבב ע"באר גיצמ תוסיפתה יתש תא .האירבה רזנ תא םדאב
     :(כ גכ תומש ,רצקה שוריפה) "... ךרמשל ךינפל ךאלמ חלש יכנא

םדא ינבש רמאש ,ויפמ קתע אציו...ןואגב ינושל די חלוש יכנא הנה
רמא בותכהו ...וארבנ םדא ינב רובעב יכ רמאו םשה יכאלממ םידבכנ
םאו .(י בס םש) "םדא ינב לבה ךא" (ד דמק 'הת) "המד לבהל םדא"
לבה םדאה םאו...ונניא אוהו ,םה ודמע המל...וליבשב םיכאלמה וארבנ
 [3]...עשרמ לאל הלילח .בזכו לבה רובעב םיכאלמה וארבנ הנה ,בזכו

ידוסי תוכלהב בתכש יפכ ,ע"בארה הב דדיצש הטישב תא טקנ ם"במרה םג
                        :(בי 'ה ד"פ) הרותה

לגלגו ךאלממ םיאורבה לכ ריכמו ולאה םירבדב ןנובתמ םדאהש ןמזב
...םיאורבה לכו םירוציה לכב ה"בקה לש ותמכח האריו וב אצויכ םדאו
תופוגהמ דחאל ומצע ךירעישכ ותולקו ותולדו ותולפשמ דחפיו ארייו
םימלוגה ןמ תודרפנה תורוהטה תורוצהמ תחאל ש"כו ,םילודגה םישודקה
המילכו השוב אלמ ילככ אוהש  ומצע אצמיו ,ללכ םלוגב ורבחתנ אלש
                          .רסחו קיר

        :(גי קרפ ,ג"ח) םיכובנ הרומב ם"במרה ירבדמ עמתשמ ךכו

ןימאנ אלש אוה ...תוירותה תונומאה יפל ילצא תיתימאה תעדה
תואצמנה ראש כ"ג ויהי לבא ,םדאה תואיצמ ינפמ םהש םלוכ תואצמנב
ןימ היהיש הצרש ומכו ...רחא רבד ינפמ אל ןמצעל תונווכמ םלוכ
ויהיש הצר ןכו ,םיאצמנ םהיבכוכו םימשה ויהיש הצר ןכ ,אצמנ םדאה
  [4] ..אוהה אצמנה םצע וב ןויכ םנמא אצמנ לכו ,םיאצמנ םיכאלמה

לצא םג יוטיב הל שי ,םירוציה ריחב אוה םדאה היפלש ,היינשה הסיפתה
קלחה) "שדוקה תדובע" ורפסב .יאבג ןב ריאמ ברה ,םילבוקמה ילודגמ דחא
             :בתכ (י-ג 'רפ ,תילכתה קלח ארקנה ,ישילשה

ותגרדמ לפשו ,ותועירגו םדאה תותיחפב םיפוסוליפה ורזגיש המ לכ
,םהב קדצי אוה הנה ,םיכאלמה ךרעב ןכש לכ ,םיבכוכהו םילגלגה ךרעב
ולעי הב רשא ,הרותה רואב םהיניע ורוא אלש יפל ,תמאב םטפשמ ןכו
ונתעדל הזו...םינותחתו םינוילע םיארבנה  לכ לע הילבקמ והבגיו
הזב רחובה יכ...םינותחתה רובעב ויה םינוילעהש םינימאמה חכ ונחנא
םיארבנ םהש רחא ,םינוילעה ירדס תונתשה תורשפא ןימאי ,ונימאמו
השועו ותרות ירמוש דיב הז רסמ רשא םארוב ןוצרב יולת םתונתשהו
                           ...ונוצר

ינשה קלחה" :(ד קרפ ,"לארשי תראפת" ורפסב) ל"רהמה םג טקונ וז השיגב
ליבשב ירהש ,םיאצמנה ראש םע ללכנ וניא ומצע ינפב אוהש...םדאה אוה
יכ םינותחתה לכ לא תומילש ךילומ אוהש םדאה תוכלמו...לכה ארבנ םדאה
                   ."ושמשלו םדאה דובעל ארבנ לכה

.וישעמב היולת םיארבנה לכ לש םתומלשו ,האירבה תרטמ אוה םדאה ,רמולכ
םהמ םגש ,םינוילעה תוחוכה םג אלא םדאב םייולת םינותחתה קר אל ,ותעדל
               :בי קרפ ,םש בתכ ךכו .רתוי לודג םדאה

לכב ךרמשל ךל הוצי ויכאלמ יכ' (אי אצ 'הת) בותכה ןמ הז ושרדו
זמר א"ח ש"וקלי ;א חע ר"ב) רמשנה וא רמושה לודג אוה ימ 'ךיכרד
בושח רתויה אוהש םדאה תמלשה אוהש הרותב העידיה ךכיפלו...(גלק
אוה םדאה וליאכו...םיקולא םלצ אוהש ומלצ דצמ תואיצמה רקיע אוהו
לע ולש תוביבח יכ רמול ל"זר תעד היה אל םאו...םיארבנה לא הרוצ
יאדוד ,ביבח םדאה יכ רמול ךירצ היה אל םיכאלמה ןמ ףא םלועה לכ
םיקולא םלצב אוהש דצמ רמול הזב וצרש אלא ,יח לעב לכ ןמ ביבח
                   [5]...םיכאלמה ןמ ףא ביבח

וגצוהש תויונשרפה יתש ןיב לדבהה תא ןיבנ ,הלאה תוסיפתה יתש רואל
ארבנ םלועה אלא ,םלועה זכרמ וניא םדאהש ,הרומב ם"במרה תעדל .ליעל
םוקמ היה אל ,ולשמ דיקפת לעב אוה ,םדאה םג ,ארבנ לכו ,'ה לש ונוצרב
יפכ ,םדאה תוגהנתהב יולת םוקיה לכש  ןפואב בקעי םולח תא ריבסהל
ותויזכרמל יוטיב אוה בקעי םולח ,םתטישל ,ןכא .םירחאה םינשרפה וניבהש
לש ודיקפת ,אמלע ילוכל ,םרב .וב יולת לוכהו ,ותונוילעל ףאו םדאה לש
'ר הז ןויער עיבהש יפכ ,בלש רחא בלש ,תידימת היילעל רותחל אוה םדאה
ןיב םיכלהמ ךל יתתנו" (ז ג) הירכזב קוספה דוסי-לע ,ידאילמ ז"ש
הגרדממ ךליל ךירצו דמוע אלו ךלהמ ארקנ םדאהש" - "הלאה םידמועה
,ינש קלח ,םירמא יטוקיל ,אינת) "םלועל תחא הגרדמב דומעל אלו הגרדמל
                           .(ןטק ךוניח


                              :תורעה

,י 'פ ,ב"ח ,םש ןכו ,ןוימד םנמא ה"ד םיכובנ הרומל החיתפב ןייעו .1
                  .םירחא םינפואב הז ןיינע ריבסהש

וירבד דיגמ" ורפסב ,שטירזממ רב בד 'ר ,ובר לצא םג וז הפקשה הארו .2
                           .טע ,"בקעיל

ירבדל ךבל םישת לאו" :א ,א תישארבל שוריפב ע"בארה ירבד םג הארו .3
וא ג"סר) "ןואגה" תוהז רוריבל ."....םיכאלמהמ דבכנ םדאהש רמאש ןואגה
            .די תוא ,םש ,רוא ינרק שוריפ האר (רחא ןואג

תילכת אוה םדאהש עמשמ םשמש ,ח ,הנשמל המדקהב ם"במרה תעד הוושה ךא .4
                              .םלועה

        .טס-וס םיקרפ ,"'ה תורובג"ב ל"רהמה ירבד םג הארו .5 


               עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה