ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

474 רפסמ

ג"סשת ,שגיו תשרפ

"רענה תא ברע ךדבע"
ירבעה טפשמב תוברעה ינידב תודוקנ

רלדא לארשי

אבס רפכיפכ ,הירוחאמ םידמועה םינכתלו "תוברע" ןושלה עבטמל
שרופמ רוקמ ןיא ,ירבעה ןידב יוטיב ידיל םיאב םהש
יניד ,ןיקיזנה יניד ,םירמושה יניד תמועל תאז .הרותב
רוקמ םהל שיש ,םירחא "טפשמ ןשוח" יניינעו תואוולה
ונתשרפבש הז ןה ,תוברעב םיקסועה םיקוספה .הרותב שרופמ
רבדב אמלעב ךמס אלא םניא ,[1]תמדוקה השרפבש הז ןהו
,םייטפשמ םיללכל רשק םהל ןיאו ,"תוברע" גשומה לש ומויק
.תוברעל םיעגונה םייתרבח וא םיילכלכ

:םימרוג השולש םיללוכ תוברעה אשונב םייטפשמה םיסחיה
ובויחש ,ברעהו ירקיעה בייחה - הוולה ,ברענה - השונה
ורכזוהש םיקוספב ךא [2].ירקיעה בייחה לש ויבויחל לפט
הדוהי :דבלב םיינש אלא ,םידדצ השולש ללכ ןיא ליעל
תיתוהמ הניחבמש הזמ אצויהו ,ברענה בקעיו בייחתמה
[3].הרותהמ תוברע יניד דומילל םוקמ טעמכ ןיא

רמואו טוריפ רתיב תוברעה ןינעל שרדנ ילשמ רפס רבחמ
:(ה-א ,ו)

,ךיפ ירמאב תשקונ .ךיפכ רזל תעקת ,ךערל תברע םא ינב
תאב יכ ,לצנהו ינב אופא תאז השע .ךיפ ירמאב תדכלנ
ךיניעל הנש ןתית לא .ךיער בהרו ספרתה ךל ,ךער ףכב
.שוקי דימ רופיצכו דימ יבצכ לצנה .ךיפעפעל המונתו

ברע יכ עורי ער" :ילשמב אוה ףא שרופמ ברעה לש וניד
:ביתכ) הירכונ דעבו רז ברע יכ ודגב חקל" ,(וט ,אי) "רז
.(זט ,כ) "והלבח (םירכנ

םידמלמ םניא ך"נתה ירפס ראשבו הרותב םיטעמה םירוכזאה
ןתינ םיקוספה ךותמ .תוברעה לש התוהמ לע המואמ טעמכ
,ותובייחתהב יד ;השונה יפלכ בייחכ בשחנ ברעה :תאז קר רמול
השעמ שרדנ אל הרואכלו ,אמלעב הרימאב וא ףכ תעיקתב
ונה תוברעה ןתמ .תובייחתהה תא רוציל תנמ לע ןיינק
תולולעו ,תדוכלמ ךותל הניש תרידמו הדירטמ תועלקיה
ויסכנל הדירי ןוגכ ברעה לע תוילילש תוכלשה ךכל תויהל
.("רז ברע יכ ודגב חקל")

ייחב בושח דוסי םיווהמ תוברעה ינידו רחאמ ,םלואו
שרדנה ןומימה תא גישהל םיוול ושקתי םהידעלבו ,רחסמה
יניינעב הבחרהב םירחאהו םיידומלתה תורוקמה םיקסוע ,םהל
תודוסי המכ לע הרצקב דומעל הסננ .םיברעו תויוברע
.תורחא טפשמ תוטישב ןכו ,םיקסופבו ארמגב םינודינה


תועמ ןתמ רחאל תוברע

.ארתב אבב תכסמב ירישעה קרפב םינודינ תוברעה יניד
בייחל ןתינ םאה הלאשב תקסוע (א"ע ,העק םש) הנשמה
האוולהה ןתמ רחאל הנתינ ותוברעשכ ,הוולל ברעש ימ תא
.הוולמל הוולה רסמש בוחה ירטש לע םידעה תמיתח רחאל וא
:(א"ע ,בק תובותכ ילבב הוושהו) םש רמאנ ךכו

.ןירוח ינב םיסכנמ הבוג תורטש םותיח רחאל אצויה ברע
.ןירוח ינב םיסכנמ הבוג רמאו לאעמשי 'ר ינפל אבו השעמ
אלו םידבעושמ םיסכנמ אל הבוג וניא סננ ןב ול רמא
קנוחה ירה :ול רמא ?המל :ול רמא .ןירוח ינב םיסכנמ
ןתא ינאו ול חנה ול רמאו ורבח ואצמו קושב דחא תא
ברע אוה הזיא אלא .והוולה ותנומא לע אלש ,רוטפ - ךל
תועמה ןתמ ונייהד) ךל ןתונ ינאו והוולה ?בייח אוהש
.והוולה ותנומא לע ןכש ,בייח - (תוברעה תלבק רחאל קר


.השונה לשו ברעה לש םתעד ףוסל תדרל ותרבסב הסנמ סננ ןב
הוולל ףסכה ןתמ תא הנתהש אלב בייחל הוולה ןורחאה
האוולהה תא תתל ,השעמל ,םיכסה אוה .תוברעה תלבקב
הנתינש תוברעה - סננ ןב רמוא - ןכ לע רשא .ברע אלל
םירבד בצמ .םולכ הב ןיא הוולל םיפסכה תרבעה רחאל
תלעפה תועצמאב תוברע לבקל ץפח הוולמה וב הרקמל ההז הז
הניא "ךל ןתא ינאו ול חנה" ברעה תחטבה .הוולה לע ץחל
יוושכעה ץחלהמ ררחתשהל הוולל עייסל ןוצר ךותמ אלא תרמאנ
.הפקת תוברע הווהמ הניא ןכ לעו ,וילע לעפומה

רחאמ ."והוולה ותנומא לע אלש" - סננ ןב לש ונושלב
("ותנומא") שארמ תוכמתסה אלל הוולל הנתינ האוולההו
ןאכמ .יתוכאלמ ןפואב הנומתל וסינכהל ןתינ אל ,ברע לע
איה ,הוולל ףסכה ןתמ םרט תנתינ תוברעהש תמיא לכש
."והוולה ותנומא לע" ןכש ,ףקות תרב
ברעה לש ותודבעתשה
לש ודמעמ םצעמו ,סננ ןב לש וחותינ ךותמ
םאה הלאשה הלוע ,הקסעב לפטה בייחכ ברעה
שיש תיתימא תעד תורימג ךותמ בורעל ברעה ןווכתה ןכא
[4]אתכמסא אלא הניא ברעכ ותמיתחש וא ,בייחמ יטפשמ ףקות הל
.אמלעב

:אתכמסאה תודוסי םה השולש

חוטבו ךומס ברעה - ונניינעב .תעד תורימג רסוח .1
.םלשל שרדיי אוהש ותעדב רמוג וניאו ,ובוח םלשי הוולהש
היה אל ,ובוח עורפל אלש דיתע הוולהש היה רובס וליא
.בורעל םיכסמ
אלש רובס ברעה .יאנת סיסב לע איה ברעה תובייחתה .2
הוולהש יאנתה םייקתי אלו ליאוה וירבדב דומעל ךרטצי
אעיצמ אבב) הבר י"ע רדגומ הז דוסי .םלשי אל ומצע
,ונייהד ."ינק אל ("םא" לכ) יאד לכ" םילימב (ב"ע ,וס
הווהמ הניא יאנת לש ותומייקתהב היולתה תינתומ תוביחתה
[5].הפקת תובייחתה
אליממ יזא ,ןכ רמאת אל םאש .ןיינק השעמ עצבתה .3
וליפא ,תעד תורימג ןיא ןיינק ןיאב יכ ףקות הקסעל ןיא
[6].םיליגר רכממו חקימב

דבעתשמ ןכא ברע םאה איה תיתילכתה הלאשה ,רומאה רואל
.ואל םא ותוברע חוכמ ביוחמו

הליחתב .(ב"ע ,געק) ארתב אבב תכסמב אשונב הנד ארמגה
אתכמסא םאה הלאשב יולת ברעה דובעש יכ ארמגה החינמ
בלשב .(!אתכמסא איה תוברעש ארמגל רורבו) אל וא אינק
.דבעתשמ ברעה ,אינק אל אתכמסאש תורמל יכ הלוע ינשה
ראשמ הנוש והרקמ עודמו דבעתשמ אוה עודמ ?דציכ אה
דוגינב ,ברע לצא יכ (םש) ישא 'ר רמוא ?אתכמסאה יניד
חכמ תגשומ וז .דבעתשהל תעד תורימג שי ,םירקמה ראשל
םיכמוס הוולמה ןהו הוולה ןהש ךכמ ברעה קיפמש האנהה
.םלש בלב" :םש ם"בשרה ןושלבו .ותונמיהמ לעו וילע
."הוולה ומצע אוה וליאכ הולמ דיבע אק ברעד ותוחילשו
לע ןה תרבגתמ וז תעד תורימגש אוה ןאכ לודגה שודיחה
דבעתשמ ברעה ;ןיינקה רדעה תייעב לע ןהו אתכמסאה תייעב
.ןיינק השעמ השע אלש תורמלו אתכמסאב רבודמש תורמל


?ברעה תא עובתל ןתינ יתמיא

בייחה לש ובויחל לפט ברעה לש ובויח ,ליעל גצוהש יפכ
הקזחהמ תעבונ ותופקתש רתוי "שלח" בויח אוהו ומצע
לש דחוימה ודמעמ לשב ."והוולה ותנומא לעש" תיטפשמה
,תורחא תובר טפשמ תוטישל םג תפתושמה ,הלאשה תלאשנ ברעה
השירדב ברעל תונפל השונה לוכי םיאנת וליאבו יתמ ,םאה
.בוחה תא ערפי יכ

םג ךכו) טדנמה תפוקתב ץראב גהנש ילגנאה טפשמה י"פע
רוטפ השונה (וינפל גהנש ינמותועה קוחה - הל'גמה י"פע
תורישי תונפל יאשר אוהו ,ירקיעה בייחל םדוק תונפלמ
,השעמל .בייחה דגנכ םיכילהה םדוק הצימש ילבמ ברעל
ןתינ ,ז"כשת תנשב קקחנש תוברעה קוחל 8 ףיעס י"פע םג
הליחת תונפל שי :תחא הינתהב םלוא ברעל תורישי תונפל
קר בייחל תונפל םישונה וגהנ םינש ךשמב ךא .בייחל
יכ אצוי .ברעה דגנכ לועפל שממ תע התואבו ,תילמרופ
דמעמו בייחה דמעמ ז"כשתמ ירוקמה קוחה יפל םג השעמל
יוטיב ידיל האב ברעה לש ובוח תולפטו ,םיווש ברעה
.ילמס ןפואב קר

הנשמה דמע וז הריתס לע .ירבעה ןידה תא תרתוס וז הדמע
ורקסב ,ןולא םחנמ טפושה 'בכ ןוילעה ש"מהיב אישנל
[7].ירבעה טפשמל דוגינב תדמועה תילארשיה הקיקחה תא
:(ז ,י ארתב אבב) הנשמב רמאנ יסיסבה ןידה

ערפיי אל ,ברע ידי לע ורבח תא הוולמה
ערפיי ,הצראש יממ ערפאש תנמ לע רמא םאו .ברעה ןמ
ךכ ןיב ,הוולל םיסכנ שי םא :רמוא ג"בשר .ברעה ןמ
.ברעה ןמ ערפיי אל ךכ ןיבו

תורשפאב דועו דוע תמסרכמו תטעממ (ב"ע ,געק םש) ארמגה
:התנקסמו ,ברעה תא עובתל

אמייקו ברעה ןמ ערפיי אל ,ברע ידי לע ורבח תא הוולמה
יממ ערפאש תנמ לע :רמא םאו .הליחת ברע עבתי אל ןל
םיסכנ ןיאשכ ?םירומא םירבד המב .ברעה ןמ ערפיי ,הצראש
[8]ןלבקו .ברעה ןמ ערפיי אל - הוולל םיסכנ שי לבא .הוולל
ןבר .ןלבקה ןמ ערפיי ,הוולל םיסכנ שיש יפ לע ףא -
דחאו הז דחא הוולל םיסכנ שי םא רמוא לאילמג ןב ןועמש
.ןהמ ערפי אל הז

:יכ הלוע הז םיניד רבצ ךותמ

ןיאש ףא ,הוולה םע ןידה תוצמל שי הליגר תוברעב .1
הוולה ןמ עובתל ןויסינה לשכנש רחאל קר .םיסכנ ול
.ברעל ונפי -
הוולל םא ,הצריש יממ ערפייש הוולמה הנתה םא םג .2
ןיא םא .ברעל ונפיש םרט ומע ןידה תוצמל שי םיסכנ שי
.ברעה דגנכ םג תינטלומיס לועפל ןתינ - םיסכנ הוולל

דגנ לועפל ןתינ אמק אנת אבילא - ןלבק לש הרקמב .3
שי םא - ג"בשרד אבילא .תינטלומיס ןלבקה דגנו בייחה
.ןלבקל םינופש םדוק םהמ ערפיהל שי הוולל םיסכנ

חורב וקספ םיפסונ םיבר םיקסופו ךורע ןחלושה ,ם"במרה
בייח לש דמעמב אוהש ףא ,ברעה ,ליעל גצוהש יפכ [9].וז
יפואב ןה ,ירקיעה בייחה בוחל לפט ובויח ,השונה יפלכ
יותיעב ןהו ונממ ערפיהל תולבגומה תויורשפאב ןה ,ובויח
,ןהב ףאש) תורחא טפשמ תוטישב .ודגנכ העיבתה תשגה
[10].תוחפ ןגומ ברעה (ירקיע בייח בשחנ ברעה ןיא ,כ"דב


.הדוהיל בושנ ,תוברעה ינידמ תצקמ ונרקסש רחאל ,התע
הנושארבו שארב .ףקות תרב הניא בקעי יפלכ ותוברע ,הרואכל
יכ ,ונהמהמתה אלול יכ" רובס הדוהי ןכש ,אתכמסא איה
ןוכיס האור וניא אוה .(י ,גמ) "םימעפ הז ונבש התע
םימייקתמ .ותוברע עורפל שרדייש חינמ וניאו םירצמל הדיריב
,ךכל ףסונב .ליעל ורכזוהש אתכמסאל םיאנתה אופא ןאכ
אוה עודמ ,"רענה תא ברע ךדבעו" ףסויל רמוא אוהשכ
?בקעי ,ברענה י"ע ךכל שרדנ םרטב ותוברע םייקל ןוכנ


.תוברעל הרותה לש הפיקמה השיגה ןיינעל תסנכנ ןאכ
איה תוברע .בייחה בוחב תאשל תונוכנ קר הניא תוברע
ןיבל הוולה-בייחה ןיב לרוג תופתושו תוירחא לש גוס
'עשי) "קזח רמאי ויחאלו ורזעי והער תא שיא" ברעה
הכלה יאשונב יוטיב ידיל אב רבדהש יפכ וא ,(ו ,אמ
.(זל ,וכ 'קיול י"שר) "הזל הז ןיברע לארשי לכ" :םיבר
עבטמב .םיניינעה ינשל "תוברע" יוטיבה ףתושמ ידכב אל
םמורמה לאדיאל ךומנה ירמוחה דצהמ םירבוע תחא ןושל
רמוא רמוג הדוהי ,ףסוי תריכמ רחאל .םעה תודחא לש
תוגיהנמ תליטנ ךות הדחאלו החפשמב םיערקה תא תוחאל
לחר לש הנב ,ןימינבל ותוברע .םעלו החפשמל תוירחאו
ותובצייתה .הז ןוויכב ןושארה ךלהמה איה ,ומא לש התרצ
םירבדה ךלהמה תא םימילשמו ,וק ותוא הכישממ ףסוי ינפל
:הדוהיו ףסוי דוחיאל רשאב עובשה תרטפהב םירומאה

היהי דחא העורו ...ץראב דחא יוגל ...דחא ץעל םתישעו"
.(דכ -טי ,זל 'זחי) "םלכל


ךילא ויתאבה אל םא ,ונשקבת ידימ ונברעא יכנא [1]
.(ט ,גמ 'רב) "םימיה לכ ךל יתאטחו ךינפל ויתגצהו
אמלאד" :ב"כ ןמיס ב"ח א"בשרה ת"וש ,המגודל ,האר [2]
הוולה ןיאש ןוויכו הליחת םלועל לח ברעה בויח ןיא
ברעב לבא" :א"כ ןמיסב ןכו ?ברעה בייחתי ךיא ,בייח
ןמ עבתיש רחאל אלא דבעתשהל ותעד לע הלע אלש ,אמלעד
ןיא ,רמאקד עבתי אלד …ערפיש המ ול אצמי אלו הוולה
עבתיש דע ,םולכ בייח וניאש רמולכ .רמאק וילע העיבת ול
תעד לע אלא ול דבעתשמ אלד ,םיסכנ ול אצמי אלו הוולל
."ןכ
תיללכה ותודבעתשה לע דומלל הסנמ ארמגה ,תאז םע [3]
האר ."ונשקבת ידימ ונברעא יכונא" הקספהמ ברעה לש
.ב"ע ,געק ארתב אבב
ןייצמה יטפשמ גשומ אוה ,ןלהל ראותיש יפכ ,אתכמסא [4]
שוריפל דוגינב ,חור ךלהו תיקסע תואיצמ לש םיוסמ גוס
.הז גשומל םויכ עדונה
הבר לש הז ןיד תלבק םעש רמאת םאה :אמית הרואכלו [5]
רובס הנתמהש יאנת קר :הבושתה ?םיאנתה יניד לכ םילטב
הווהמ ןכא ,בייח היהי אל אוה ןכלו םייקתי אלש שארמ
ותומייקתהש יאנת ,אסיג ךדיאמ .הבר ירבדכ ,אתכמסא
תויולת ןניאו הנתמה תעידיב ןניא ותומייקתה יא וא
.אתכמסא וניאו ףקת ,וב
ימלשוריה דומלתה תדמעל רומג דוגינב אוה ןאכ רומאה [6]
םיניינעה לכ לע ,עודיכ .אתכמסא ןיד ללכ סרוג וניאש
אוה ,ימלשוריה דומלתהד אבילא .תונתהל ןתינ ןוממבש
בשחייש הזכ ףא ,םכסה לכ ןכ לע .תוברע ינידב םג ןידה
שפוח ןורקעו םיזוחה שפוח ןורקע חוכמ ףקת ,אתכמסא
.האנתהה
,ויתונורקע ויתורוקמ ,ויתודלות ירבעה טפשמה ,ןולא םחנמ [7]
'מע ישילש ךרכ ,תירבעה הטיסרבינואה סנגמ .ל.י תאצוה
.1448
רמואו הוולמל הנופ ןלבק .ברעמ רתוי אוה ןלבק [8]
רוסמ" :י"שר ."ןתונ ינאו ול ןת" וא "ןלבק ינאו ול ןת"
אוה ןלבקה ,הליחתכלמ - "ךל ונערפא ינאו ודיב ןוממה
לכ" אוה ןלבקל לבוקמה חונימה .הוולמה לש ורבד לעב
."ןוערפ ןושל אלו האוולה ןושל אל וירבדב ריכזה אלש
הוולו הוולמ תוכלה םיטפשמ רפס ,הקזחה דיה ,ם"במר [9]
טפשמ ןשוח רוט ,ךורע ןחלוש ,וראק ףסוי 'ר .ה"כ קרפ
.ט"כק ,ןמיס
ולח ז"כשת תנשמ תוברעה קוחב יכ ןייצל ןיינעמ [10]
ב .ח"נשת תנשבו ב"נשת תנשב ,םיגילפמ םייוניש ינש
,םויכ .ברעה תנגה לע שגדה םשוה קוחל םינוקיתה 2 -
דגנכ םיכילהה וצומש רחאל אלא ברעל תונפל ןתינ אל
ופוסב ,אופא ,ץמיאו לביק ילארשיה קוחה .ירקיעה בייחה
,ליעל רקסנש יפכ רשא ,ירבעה טפשמה תונורקע תא ,רבד לש
ונתונב רתוי ינרדומו ,רתוי ינוגבר ,רתוי ףיקמ וניה
.םירקמו תויעב לש רתוי בחר ןוגימל הנעמ