ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

163 רפסמ

ז"נשת ,שגיו תשרפ

תבש ברעב תויהל לחש םוצ םוי

בישילא השנמ

תודהיל הירפסהאוהש ,רופיכ םוי :םה ולאו ,םוצ ימי השיש שי ירבעה חולב
העשת ,זומתב רשע העבש ,תבטב הרשע ;הרותב ידיחיה םוצה
וגהנש גהנממ רתסא תינעתו ;םימכח תנקתמ הילדג םוצו באב
ל"זח תורוקממ .תבש ברעב םוצלמ העינמ ןיא ,הרואכל .לארשי
ןמזב גוהנה חולב ךא .תבש ברעב תומוצ ולח ןכאש ,הלוע
.תבש ברעב לוחל לוכי תבטב הרשע קר ,הזה

י"ע גהנוה חולה תועדה בור יפל .עובק חול גוהנ ונימיב
ינפל .(נ"הפסל 359) טיק 'ד תנשב אישנה הדוהי ןב ללה 'ר
עובק חול לש ןורתיה .היארה יפ לע שדוחה תא ושדיק ,ןכ
.םימיוסמ םימיב ולוחי תומוצ וא םיגחש עונמל ןתינש ךכב אוה
תורשפא ןיאש טעמכ ,שדחה דלומה תייאר ידי לע עבקנש חולב
.תאזכ

רופיכ םוי


תויהל (םירופכה םוי) לח" :(ז ,אי תוחנמ) רמאנ הנשמב
ןילכוא םילבבהו ,ברעל לכאנ םירופכה םוי לש ריעש ,תבש ברעב
ירבד תא ריבסהל שיו ."הפי ןתעדש ינפמ יח אוהשכ ותוא
(יבר תעדל) תונברק 15 ןיבירקמ רופיכ םויב :ךכ הנשמה
,תוימינפ תואטח וא תולוע םלוכו ,(םימכח תעדל) תונברק 16 וא
יפסוממ ינוציח דחא ריעש דבלמ .םינהכל הליכא ןהב ןיאש
רשפא יאש ןבומכ .תוצח דע הלילו םוי ותליכא ןמזש ,םויה
.םוצה יאצומב ותוא םילכוא הליגר הנשבו ,רופיכ םויב ולכאל
,תבש לילב ותליכא ןמז יזא ,תבש ברעב לח רופיכ םוי םא
ותוא םילכוא ויה םיילבב םינהכ ,ןכלו ,ולשבל רשפא יאו
התא ןאכמ ,םינפ לכ לע .(םוקמב ארמגב איגוסב האר) יח
תויגוסמ םנמא .תבש ברעב לוחי רופיכ םויש היה רשפאש ,דמל
ןושאר םויב היהי אל רופיכ םויש ולדתשהש ,הארנ תורחא
לש ישוקה לשב ,(דועו ב"ע כ ,ה"ר ילבב) ישיש םויב אלו
.םיתמ תרובקבו שפנ לכואב םירוסאה םיפוצר ןותבש ימי ינש
.ולאה םימעטהמ תבש ברעב לח אל רופיכ םוי עובקה חולב םגו

באב העשת


,הדוהי יבר רמא" :אתיירב תאבומ (א"ע אמ) ןיבוריע תכסמב
לחש באב העשתו ,אביקע יבר ינפל םיבשוי ונייה תחא םעפ
היהש אל ,העמגו תלגלוגמ הציב ול ואיבהו ,היה תבש ברעב
איגוסב ןויעמ ."םידימלתל הכלה תוארהל ידכ אלא ,הל באת
ברעב םוצה תא םילשהל ךירצ םאה ,םיאנת תקולחמ שיש הארנ
אוהשכ תבשל סנכיי אלש ידכ ,םוצה תא םילשהל ןיאש וא תבש
םש איגוסב ןייעו) ,םילשמו הנעתמש קספנ הכלהל .הנועמ
העשתש היה רשפאש ,דמל התא ןאכמ םינפ לכ לע .(םישרפמבו
באב העשת עובקה חולב ,תאז תמועל .תבש ברעב לוחי באב
חספ לש ןושאר לחש םוי ותואבש ,םושמ ,תבש ברעב לוחי אל
לוחי אל הבר אנעשוהש ידכ) חספ ו"דב אלו ,באב העשת לוחי
.(הברעה טוביח לטבתיו תבשב

רתסא תינעתו הילדג םוצ ,זומתב ז"י


חולב ןכלו ,באב העשת לח וב םויב דימת לוחי זומתב ז"י
דימת לוחי הילדג םוצ .תבש ברעב זומתב ז"י לוחי אל עובקה
ברעב לוחי אל עובקה חולב ןכלו ,רופיכ םוי לחש םוי ותואב
םירופו ,ןיזרפד םירופ ינפלש םויה אוה רתסא תינעת .תבש
רתסא תינעת ,דועו .עובקה חולה יפל תבשב לוחי אל ןיזרפד
םירופש הנשב .הירחאלש רופיכ םוי לחש םויב לוחת דימת
ןוויכ ,ישימח םויל רתסא תינעת תא םימידקמ ,ןושאר םויב לח
ברעב תונעתהל אלש ידכו ,רדאב ג"יב םימצ ןיא יכה ואלבש
,ע"וש) וינפלש ישימח םויב תינעתה תא הליחתכל םיעבוק ,תבש
.(ו"פרת ןמיס ח"וא

תבטב הרשע


.תבש ברעב לחש עובקה חולב ידיחיה םוצה אוה תבטב הרשע
("שאר ו"דב אל" ללכה ללגב) שי םהל - םירחאה תומוצה תמועל
שמח שי תבטב הרשעל ,ולוחי םהבש םימי לש תויורשפא עברא
הכונחד 'אל ינש אוהו ,(ו ,ה ,ד ,ג ,א םימי) תויורשפא
תויורשפאה תלדגה .('ג םוי דבלמ םוי לכ) תויורשפא שש ול שיש
ולסכו ןוושח ישדוח רודיס לש תויורשפא שולש שיש םושמ איה
לח תבטב הרשע .ןרדסכ וא םירסח םהינש ,םיאלמ םהינש -
ןושאר םויב תויהל חספ לח רשאכ - םינש המכל תחא תבש ברעב
תויהל חספ לח רשאכו (ךכ לכ יוצמ וניאש רבד) הטושפ הנשב
.(הנשה היהיש יפכ) תרבועמ הנשב ישילש םויב

ינפמ הליחתב תבש ברעב תינעת ןיעבוק ןיאש ףא לעש ,הארנ
,םינונחתו תוחילס רמול תינעתב ןיליגרש יפל) תבשה דובכ
הרורב הנשמ] תבשה דובכ ינפמ ןכ תושעל ולכוי אל ש"עבו
ריאשהל וצלאנ תבטב ירישעה םוצ לש הרקמב ,[ו"פרת ןמיסל
.חולב ותונשל ךרד האצמנ אלש ןוויכ תבש ברעב םוצה תא
ו"דא אל" לש ללכב םיבלתשמ םהש וניאר תומוצה ראש יבגל
ללכל ךייתשהל לוכי וניא (הכונח םגו) תבטב הרשע ךא ."שאר
הקיזב ןכלו ,ולסכו ןוושח ישדח ךרוא תועיבק-יא תמחמ הז
.תבש ברעב תינעתה הראשוה תבטב הרשע םוצל

םויה ינידמ


ומכ תבשל תונכהה לכ ןכו ,הנש לכב ומכ תירחש תליפת רדס
לש החנמ לכבכ הרותה תאירק - החנמ תליפת .תבש ברע לכ
םוצה לחשכ הרותב אורקל אלש גהנמ םג שיו) רוביצ תינעת
םיללפתמ רשאכ םייפכ םינהכה םיאשונ צ"שה תרזחב .(ישיש םויב
ללגב העש עברכב הליפתה תא םידקהל שי .החנמה גלפ ירחא
םע רחואמה לכל הליפתה תא םייסל ידכ ןכו ,ולאה תופסוהה
אלש ידכ תיברעו תבש תלבק ללפתהל םיזרדזמו .המחה תעיקש
27-18) םיבכוכה תאצב םייתסמ םוצה .רוביצה חרוטל םורגל
םיזנכשאה גהנמ .(תונושה תוטישה יפל - העיקשה ירחא תוקד
ללפתהל םידרפסה גהנמ .םיבכוכה תאצב דימ תיברע ללפתהל
תעיקש ירחא דימ תיברע תליפתו ,העיקשה ינפל תבש תלבק
.דימ שדקל לכויו םוצה םייתסי ,ותיבל עיגיש דעו ,המחה
תאירקב יכ ,עמש תאירק אורקלו רוזחל ךרוצ שי ,ןבומכ ,זאו
הנשב הנש) הבוח ידי ואצי אל תיברע תליפתב וארקש עמש
יניד" יקצילבד 'ש ;ז"נשת תנשל ,םיגהנמו םיניד חול -
(.37-34 'מע ל"שת טבש-ולסכ ,24 ןיתעמש ,"רוביצ תינעת:ןויעל םיפסונ תורוקמ

ת"וש ,ףסוי 'ע ברה ;ד"משת ,ביבא לת ,ירבעה חולל םירעש ,םולש-רש 'ר
,ד"נשת תבט ,הרות רוא ;ז"לשת םילשורי ,פ ןמיס ,א קלח ,תעד הוחי
,דלפר 'מ ;תבטב הרשע םויל - ז"נשת ,ותיעב רבד חול ;המר - גמר 'מע
יגהנמ ,רברפש 'ד :ךותב ,תבשב תויהל ולחש תבטב הרשעו רתסא תינעת
.כר-דר 'מע ,ה"נשת ,םילשורי ,'ד קלח ,לארשי