ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

268 רפסמ

ט"נשת ,שגיו תשרפ

רשא תב חרש

ןזח םירפא 'פורפ

י"מע תורפסל הקלחמה

בותכה ןייצמ םכותב .המירצמ םיאבה לארשי ינב תומש תא הגיצמ ונתשרפ
דבכויו רשא תב חרס' :ןתומש הנומ רתא לע י"שרו ,'וינב תונב' תא (ז ומ)
ןושלב 'וינב תונב' רמאנ םא םג יכ ,ןעוטו גייתסמ ן"במרה .'יול תב
דבכוי לבא" :(זי ומ) שרופמב הרכזנש ,רשא תב חרסל איה הנווכה ,םיבר
זומרי לבא ,(וכ ומ) 'ששו םישש שפנ לכ' רמאש ומכ בותכה הנריכזי אל
,בותכב שרופמ רוכזאל רשא תב חרס הכוז םוקמ לכמ ."וניתובר תעדכ הילא
הניא הדגאה [1].'םתוחא חרשו' קוספה ןייצמ רשא ינב ןיינמ רחאל ןכש
,האלפומ םייח תכסמ וביבס תגרוא אלא ,דבלב םשה ןויצ םע ונתוא הריאשמ
דכ תירבדיאד ןוהתחא חרשו" :ןתנויל סחוימה םוגרתה לעב ביחרהש יפכ
תביזיש איה םייק ףסויד בקעיל תרשבד לע ןדעד אתינוניגל אמייק איה
הלבוהש םתוחא חרשו' :םירבדה םוגרת ."באוי ימויב לוטק ןידמ לבא יבתיל
יבשוי תא הליצה איה ,יח ףסויש בקעיל הרשיבש לע [ןדע] ןגל היח איהשכ
[2]."…באוי ימיב תוומ ןידמ לבא

טרפ ןתנויל סחוימה ףיסומ ,'חרש רשא תב םשו' ומ וכ רבדמבל ומוגרתב
אתניגל תלעתיאו ןיכאלמ ןוביר ןיתישב תרבדאד חרש רשא תרב םושו" :ןיינעמ
םוגרתה ."םייק ףסוי ןודכ דעד בקעי תי תרשבד ללגב ןמ אהייחב ןדעד
יאצוי דגנכ ,םיכאלמ לש אוביר םישישב ןדע ןגל התסינכ תא ראיתו ףיסוה
חרסב התייה היולת לארשי לש םתלואגש ,תפסונ הדגאל זמר ךכבו ,םירצמ
השמ עיגה התוכזבו ,ףסוי לש ונורא םוקמ העדי איה קרש יפל .רשא תב
תכסמב ראותמכ ,ףסויל לארשי ועבשנש העובשה תא םייקל ידכ ,ןוראה לא
לארשי לש םתלואג דוס ,ןכ לע רתי .םיפסונ הדגא ישרדמבו א"ע ,גי הטוס
:(דס זמר ךל ךל תשרפ) ינועמש טוקלי תאז גיצמש יפכ ,רוסמ היה הידיב
וב ף"ף …הלואג לש תונושל ןלוכו ולפכנ תויתוא שמח רמוא רזעילא 'ר"
חרסל הלואג דוס רסמ בקעי ןב רשאו…יתדקפ דקפ םירצממ לארשי ולאגנ
ינקז וכלה םהיניעל תותוא ושעו לארשי ינקז לא ןורהאו השמ ואבשכו ,ותב
:םהל הרמא ,'יתדקפ דקפ' רמא אלהו הל ורמא …רשא תב חרס לצא לארשי
'םעה ןמאיו' דימ , ף"ף אבאמ יתעמש ךכש ,אב לארשי תא לואגל שיאה אוה
[3]."

ףתושמה הנכמה לע עיבצהו רשא תב חרס תודגאב הבחרהב ןד [4]ןמנייה 'י
הלגמ איה" :רומאכ ךכל יוארל ויוליגו דוסה תעידי אוהש ,הלא תודגאל
איהו ,םייקו יח ףסוי יכ וניבא בקעיל הלגמ איה ,רובק ףסוי ןכיה השמל
תא באויל הלגמ םג איה יכ ףיסונ [5]"הלואגה דוס תא לארשי ינבל הלגמ
,לעילב ןב דרומ ללגב המלש ריעב עוגפל ךרוצ ןיאש ,הרמאב םולשה דוס
םולש האיבמה איה איה ;(טי כ ב"מש) "לארשי ינומא ימלש יכנא" הירבדכו
.('םעה ןמאיו') הנומאו

,ףסוי ירופיסב הבלתשה רשא תב חרס לש האלפומה התומדש ,אופא אלפיי אל
בקעיל תרשבמה חרס לש הרופיס םג םהב אבומו ,םידוהיה תונושלב םירפוסמה
םיטבשה י"ע ,חרס תשקבתמ [6] ,'ףסוי תצק'ב ,לשמל ,ךכ .'יח ףסוי דוע'
ינפל רישלו הדיב התניגנ ילכ לוטיל ,ףסוי תולגתה רחאל םירצממ םיבשה
תא בקעי םירמ זאו ,םייתשו םעפ תרזוחו הרש איה .ףסוי תרושב תא בקעי
ךרואל ייחת ךכ ,יחור תא תייחהו יניתחמיש תא" :ותדכנל רמואו ושאר
."התימ םעט ימעטת אלו םימי

יפב תרשומה ,תידוהי תיברעב תיממעה הרישל בר םסק םסק חרס לש הרופיס
םיקסועה םיריש לש הכורא הרדיס תללוכ וז הריש .הבר'ג תליהקב םישנה
,םינווגמו םינוש תורוקממ תודגאו םישרדמ בוליש ךות ,ארקמה ירופיסב
תא וז הריש ההזמ רתויב עיתפמ ןפואב [7].'םיאיבנה תריש' היורק איהו
תיב ירוחאמ תרתתסמה האלפומהו תידגאה תומדה םע רשא תב חרס לש התומד
ןיינבכ דמועו תידוהיה הנוכשה ןמ קחורמ הז תסנכ תיב .'הביר'גלא' תסנכה
השיא לש המולע תומד לא תיממעה תרוסמב ורבחתה ומשו ומוקמ .ומצעל דדוב
עתפלו ,םוקמל אלפ חרואב העיגהש ,התוישיאבו התוקידצב תדחוימו האלפומ
,רתויב םישדוקמהו רתויב םימודקה תסנכה יתבמ דחא אוהש רחאמו .המלענ
דחוימה ומוקמ תא תרשוק תרוסמה .תובר תודגאו םע ירופיס ומשב וכרכנ
.'היורצ ןב באוי עיגה ןאכ דע' :ןבא תבותכ לע תרפסמו לארשי תוכלמ ימיל
תרפסמו ,שדקמה תיב ןיינב לא תסנכה תיב הנבמ תא תרוסמה תרשוק דוע
האבוהש שדקמה תותלדמ תלד לעו ויתודוסיב תעקושמה שדקמה ינבאמ ןבא לע
,דחוימה 'םיאיבנה ריש' אב הנהו .ןיינבב הצבושו םינושארה םילוגה ידיב
המגמה ןמ עבונ יוהיזה םצע .רשא תב חרס םע המולעה תומדה תא ההזמו
םוקמה רושיקש רשפאו ,םיימינונא םירוביג ריאשהל אלש יממעה רופיסה לש
ולומ הדמעש ,רשא תב חרס לש התומד לא רבחתה היורצ ןב באוי לש ומש םע
יעטמש ,רשפא דוע .לארשיב םאו ריע הליצהו ,הכעמ תיב לבא לע רוצמב
רשאמ" :בקעי תכרבב הכרבה יקוספל ורשקתה תסנכה תיב לא ךרדב םיתיזה
.(דכ גל 'בד) "ולגר ןמשב לבטו…" :השמ תכרבבו (כ טמ 'רב) "…ומחל הנמש
היוהיז .תיאלפו המולע תומד התוא לש תימואתפה התומלעיהל רבסה שקבתנ ףא
יאדוובש ,רשא תב חרס לש תדחוימ תולגתה ןאכ התייה יכ ,רמוא חרס םע
תא ןלהל גיצנ .םייחב הדועב הסנכנ וילאש םוקמ ;ןדע ןגב המוקמל הרזח
תורכוזה םישנ שיו ,תבל םאמ הפ לעבש תרוסמב רבועה רישה ןמ םיעטקה
לש התסינכ לא רישה סחייתמ עבטה ךרדמ [8].רישה תא ןהל הרש ןתבס תא
.תוומה ךאלמ הב טולשי אל יכ וניבא בקעי תחטבהלו ,הייחב ןדע ןגל חרס
,םייקו יח ףסוי יכ ,דוסה תא בקעיל הלגמה חרס תראותמ ףסוי ירופיסב
,'הבירגלא' תואלפנ לא חרס לש התומדמ רואיתה רבוע ונרישב .הניגנו הריש ךות
.רשא תב חרס לש התומדב אלפה ישעמ םילתנ ךכבו


תירבע תידוהי תיברע

,בוטו דסח לומגא הבירג ינא ריכלאב יפאכנ הבירג אנא
,ילא אוביו ינרקבי רשא אייל ינ'גיו ינרוזי ידלא
,רשא תב חרס ינא רשא תנב חרס אנא
.היח ינאו ןדע ןגל יתסנכנ הייח אנאו הננגלל תלכד

,ינחיטבה אוה בקעי יבא ילנמ'צ בקעי אבאב
,ינעיגי אל תוומה ךאלמ יללצוי אמ תומלא ךלמ
,ללפתיו ימוקמ רקבמש ימ יללציו ימאקמ רוזי ידלאו
.הער םוש הארי אל וייח לכ הייש אתח ףושי אמ והרמע

,םכידליבו םכישנב ינורקב םכראגצו םכאסנב ינורוז
.םכילא אובת אל הער םוש םכל אר'גי אמ ינוד אתח
,םכרובע ןנחתאו ללפתא ינא םכיל עררת'צנו יללצנ אנא
.ןוילע לא 'ה ינפל היילאעלא יבאר םדוק


םישנה תוריבסמ םהב ,הניגנמ אלל םיפסונ ריש יתב םימלקודמ הרישה רחאל
.רישה ךלהמ תא
,רשא תב חרס תא עמוש אוה הנהו ,םחנתהל ןאממ ףסוי לע דבכה ולבאב בקעי
:וינפל תנגנמו הרשה


,םייק םייק םייד םייד
,םירצמב ףסוי וננודא םירצמ יפ ףיסוי הנדיש
.םירפאו השנמ ול שי םירפאו השנמ ודנע

:ול הנוע חרסו ?הרש תא המ :תונקפסב לאושו עמוש בקעי


,תמא רבד הרש ינא קיקחתב ינגנ אנא
.קידצה ףסוי וננודא לע קידצ לא ףיסוי הנדיש הלע

,וילע הרש תאש ,הז ףסוי אוה ימ :לאושו רזוח ,לבאו תואלת עבש ,בקעי
:הנוע איהו ?תמא ךיירבד םאהו


םימתבו תמאב הרש ינא דודגמ לב ינגנ אנא
,םייקו יח ףסוי וננודא לע דוזומ ףיסוי הנדיש הלע
.תעלות אלו היח והתלכא אל דוד הלוו השחוו ותאלכ הל

:ותדכנ תא ךרבמ אוהו ,תוחקפנ ויניע ,רענתמ אוה ,הרושבה תא בקעי עומשכ


,ןח תב יוא ןח תב יוא הינב לא ךי ,הינב לא ךי
,יניע רואמ תא יל תאפיר הייניע יל יתיווד
.היח ןדע ןגל יסנכית היח ןדע ןגל ילכדת

:תורעה
ארקמה ןושלמ ביתכה ייוניש םה 'חרס' 'חרש' ביתכה יפוליח .1
.ל"זח ןושלל
םוגרת ,ןאנש 'א :האר ,ןתנויל סחוימה םוגרתבש תודגאה לע .2
.111 'מע ,םש :האר ןדע ןג ןיינעל .ג"נשת םילשורי ,וב הדגאו
םילשורי ,ןאנש תרודהמב 167 'מע) גי ,ה הבר תומש הוושה .3
.(ד"משת
.63-56 'מע ,ד"לשת םילשורי ,ןהיתודלותו תודגא ,ןמנייה 'י .4
.62 'מע ,םש .5
ידוהי ןיב יוצמה חסונב תידוהי תיברעב ףסוי לש ורופיס והז .6
הנח תצקו קידצה ףסוי תצק רפס :האר .ןמיתל דע עיגהש ,קריע
,דיסח ןורהא ןב ףסוי ידיב רואל אצי רפסה .ז"טשת םילשורי ,ה"ע
ותודליב יכ ,דמלמ ירוא ,ידידי רפיס .תינמיתה הליהקה ינבל דעויו
התומדו ,החפשמה ינבל ףסוי רופיס לש הז חסונ רפסמ ה"ע ויבא היה
םיעטקה ןמ ויה יח ףסוי דוע יכ בקעיל תרשבמה התרישו חרס לש
.בושחה עדימה לע דמלמ ירואל ונתדות .רופיסה ךלהמב םישגרמה
תפתושמ הכרדהב) אשונב א"מ תדובע הניכמ לגיבא-זג םירמ 'בגה .7
תמשור איה תבחרנ הדש תדובעבו ,(ןייטשלא 'י 'פורפ לשו ילש
הוושוה תונושארה תוזורחמה שולש לש טסקטה .וז הריש לש אלמ םושיר
המושירו היתוטלקה ירפ אוה ךשמהה .הדי לע ושענש םימושירה םע
הבר'ג תודהי תשרומל דחוימה טקיורפב וכרענש םיטנמרופניא יסנכב
.טקיורפב הכימתה לע ריאמ דוד רמלו להיא ןרקל ונתדות .היסינותו
רוביצל התע עודיה) יחרזמ רשא 'ר יטויפ ןיב ספדנ רישה ןמ קלחש ןוויכ .8
'הליגנ ,היוללה הליגנ' ויטויפ תוכזב לארשיב טויפהו הרישה יבבוח
רשא 'רש המוד .תועטב טויפה תא ול וסחייש ויה ,('יביבח הי ,יביבח'
'ךלמ ינדעמ' םשב ויריש ץבוקל ארק אוה ןכש ,ומש ללג רישה םע ההדזה
.(ח"כשת םילשורי היינש הרודהמ ,ה"שת סינות)