ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

217 רפסמ

ח"נשת ,שגיו תשרפ

:"םכילא רבדמה יפ יכ ...תואר םכיניע הנהו"

תיארקמה תירבעה תוחתפתה לע םינושארה תופקשה

פ"לרח הבול ר"ד

תירבע העבהל הדיחיהותפקשה לע תודע האב ,שגיו תשרפ ,ונתשרפב ן"במרה שוריפב
ושוריפל ונתנווכ .התוחתפתהלו תירבעה לש היתורוקמל רשקב
ותוהזב םענכשל ותוסנב ויחאל ףסוי ירבד םיאב ובש קוספל
,ןימינב יחא יניעו תואר םכיניע הנהו" :םהל ורמאב ,תיתמאה
תנבהב ושקתנ םינשרפה .(בי המ 'רב) "םכילא רבדמה יפ יכ
ןוכנשילב ירא" :םגרתמ סולקנוא ;ףסוי לש ותוהזל וז החכוה
:(גצ השרפ) הבר תישארבמ איבמ י"שר ;"ןוכמע ללממ אנא
,םכומכ לוהמ ינאש ,םכיחא ינאשו ידובכב תואר םכיניע הנהו"
תוחכוה יתש רמולכ ,"שדוקה ןושלב םכילא רבדמה יפ יכ דועו
;שדוקה ןושלב רובידהו הלימה תירב ,וז הרימאב ףסוי איבמ
:ךישממו סולקנוא ירבד תא איבמ רתא לע ושוריפב ן"במרה
היאר הנניא יכ ,סויפלו אלתמאל ךכ םהל רמאש ןכתיו..."
תפש אוה יתעד לע יכ ,שדקה ןושלב םירצמב דחא םדא רבדיש
ירבדמ ."אוה בורק יכ ,ותוא םיעדוי םירצמב םיברו ,ןענכ
ותוירבעל הבורע הנניא שדוקה ןושל תעידי םצעש ,הלוע ן"במרה
,ןענכ ימע תפש תירבעה התייה ,ותעדלש ןוויכ ,ףסוי לש
.תובאה תחפשמל קר תידוחיי התייה אלש ןבומו

,ושוריפב האר) הלא ףסוי ירבד תנווכב רחא רבסה ן"במרל
ונל הליג ,"ומות יפל חישמ"כ ,ן"במרה ,ונניינעל ךא ,(םש
.תירבעה לש היתורוקמ תלאשב ותעד תא

לעו תירבעה ןושלה תלעמ לע םידומלתבו םישרדמב ל"זח ירבד
ןושל" תירבעה הנוכמ תורוקמה ןמ קלחב [1].םימסרופמ התומדק
וללה [3].ם"במרהו [2]ירזוכה ירבד םה םיעדונ ןכו ."שדוקה
ברקב םג .תירבעה הפשה תובישח תא םישיגדמ [4]םירחא םגו
.תירבעה ןושלה לש הדמעמ ןודנ םייניבה ימיב םיקדקדמה
החיתפב רמואה חאנ'ג-ןבא הנוי יבר לצא םיאצומ ונא ךכ
ןושלה [ה"בקה] דחיו ..." :(ןובית-ןבא םוגרתב) המקרל
ןתנו ,הריתי הלעמו תאש רתיב תונושלה לכ ןיבמ הירבעה
בתוכ ךשמהבו ,"תורוהטה ויתוצמ הב ראבו השודקה ותרות הב
ארזע-ןבא םהרבא יבר םג .ןושלה דומילב תיתדה תובישחה לע
ןושלה וזיא" ררבל אב (א"ע ,ב) הרורב הפש רפסל ותמדקהב
,"השאר"ה איה "שדוקה ןושל" ,ותעדלו ,"תונושלה לכל השאר
ימיבש הארנ .תיברעה לעו תימראה לע תונוש תוניחבמ הלועו
חכונל ונימכח לש םתוגהב בושח םוקמ הז רוריב ספת םייניבה
הדמעמ רואלו התורפסו הקודקד ,תיברעה ןושלה לש החירפה
.רוזאב ריכבה

תוארנה תופקשה םג םינושארה לצא תוארל ןיינעמ הז עקר לע
"תוינענכה" לע ן"במרה לש ותפקשהכ .ןתעשל "תוינרדומ"
:קוספל ושוריפב ,ארזע ןבא םהרבא יבר םג ,תירבעה ןושלה לש
"ןענכ תפשב תורבדמ םירצמ ץראב םירע שמח ויהי אוהה םויב"
ןושלב םינענכה יכ דומלנ - ןענכ תפש" :בתוכ ,(ח טי 'שי)
תפשכ תירבעה תא האור אוה רמולכ - "םירבדמ ויה שדקה
.םינענכה

ונתשרפב ן"במרה ירבד ןכו ע"בארה לש הלא וירבדש ינמוד
תירבעה :"שדוקה ןושל" גשומה לש הנוש הנבהל חרכהב םיליבומ
ורביד ראשה ןיבו ,ימשה בחרמב הב רבודש תינענכ הפש איה
ולעפ תרבודמו היח ןושלכש יאדו ,ךכ םאו [5].םירבעה הב
רוזאב תופשה ןיב םיידדה םיעגממ האצותכ תורז תועפשה הילע
אופא המב .היח הפש לכב םילחה םיינושל-םינפ םיכילהת ןכו
ארקיהל איה אקווד התכז המב ?תורחא תופשמ ונתפש תלדבנ
םוקמב ן"במרה ירבדב אצמנ ךכל הבושתה תא ?"שדוקה ןושל"
:(גי ל 'מש) רחא

,שדקה ןושל הרותה ןושל ןירוק וניתוברש המב ילצא םעטה ןכו
םלכ השודק ירבד לכו תואובנהו הרותה ירבדש ינפמ אוהש
ומש הלעתי ה"בקהש ןושלה אוה הנהו ,ורמאנ אוהה ןושלב
ראשו "ךל היהי אל"ו "יכנא" ,ותדע םעו ויאיבנ םע וב רבדמ
ובו ...םישודקה ויתומשב ארקנ ובו ,האובנהו הרותה תורבד
ויכאלמו ,םב רשא לכו ץראו םימש תומש ארקו ,ומלוע ארב
,אוהה ןושלב לאירבגו לאכימ ארקי םשב םלכל ויאבצ לכו
[6].םתלוזו המלשו קחצי םהרבא ,ץראב רשא םישודקל תומש ארק ובו

ףקותמ הל האב ןושלה לש התשודק ,ן"במרה תעדל ,רמוא הווה
ךלהמבו האירבה ןמל - השודקבש םירבדל הב השענש שומישה
[7].האובנה ירבדבו הרותה תביתכב ,הירוטסיהה
לכב ונילע תשדקתמו תשדחתמ איהש שדוקה ןושל לש התלעמו
.םויו םוי

תורעה

דועבו ,א"ע ,גיק םיחספ ילבבב םג אבומ) גמ ,בל וניזאה ירפס האר .1
;ב"ע ,בי תבש ילבב ;ט"ה ,א"פ הליגמ ימלשורי ;(תרחא הסרגב תומוקמ
י"שר ידי-לע תיצמתב אבוה) חי ,הבר תישארב האר ןכו ;א"ע ,גל הטוס
.חס ,ב ;וכ ,א ירזוכה האר .2 .(גכ ב תישארבל
.ח"פ ,ג"ח םיכובנ הרומ האר .3
רואמ ,םימודאה ןמ הירזע יבר ;גכ ב תישארבל לאנברבא לשמל האר .4
.ןושלה תילע ,זוע לדגמ ,(ץ"בעיה) ןידמע בקעי יבר ;זנ ,ב ךרכ ,םייניע
תופשה תחפשמב ינענכ טקלאידכ תירבעה תא ראתמה עדמה תפקשה הוושהו .5
,ד"לשת ,תורוצהו הגהה תרות ,ואלב 'י לשמל האר) תויברעמ-ןופצה תוימשה
.(15 'מע
הרומב אבש ןושלה תשודקל ם"במרה לש ומעט תא ן"במרה החוד םש ךשמהב .6
וא רכזב הליעבה רבאל תומש וב ואצמי אל שודק ןושלה הז יכ" :(םש)
ןירוק ויה ברה לש ומעט ינפמ םאו" ,ן"במרה ירבדל ,יכ ,"...הבקנב
."היקנ ןושל ול
תירבעה תארקנש המו" :(ינש קרפ ,םש) זוע לדגמב ץ"בעיה ירבד םג האר .7
רפוסו רפסב ומלוע ה"בקה ארב הבש תמחמ ...התלוזמ רתוי שדוקה ןושל
."...השודקה הרותה הנתנ הבו ,רופיסו


עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה