ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

374 רפסמ

א"סשת ,שגיו תשרפ

"םירעל ותא ריבעה םעה תאו"

זירפ בד קחצי ר"ד ברה

םילשורי
הקיתעה םירצמ תלכלכ תא הבחרהב תראתמ םירצמב ףסוי תשרפ
םירבדה םיאבומ עודמ [1],לאנברבאהו הדקעה לעב והמת רבכו
איבמ התוא קחצי 'ר תיישוקל ףינס איה םתיישוק .הרותב
תומש תליחתו תישארב רפסש - א א תישארבל ושוריפב י"שר
שדחה"מ הרותה תא ליחתהל יואר היהו ,הרואכל םירתוימ
.תווצמה ןה הרותה רקיעש םושמ ,(א בי 'מש) "םכל הזה
וישעמ חכ" קוספה תרזעב קחצי 'ר תיישוק תא ץרתמ י"שר
,ונייהד ,(ו איק 'הת) "םיוג תלחנ םהל תתל ומעל דיגה
,לארשי םע ה"בקה יסחיב תורושק תיללכה תושונאה תודלות
.לארשי ץרא לע לארשי םע לש ותוכזל דחוימבו

ישעממ דחא טרפ לע ןאכ םישקמ ,תיללכה הישוקהמ דבל
ותא ריבעה םעה תאו" :ונתשרפב ראותמה ,םירצמב ףסוי
שיקל שיר .(אכ זמ) "והצק דעו םירצמ לובג הצקמ םירעל
ןהו ףורשל ןייוארש תוארקמ הברה" ןיב הז קוספ הנומ
:ראבמ י"שרו ,(ב"ע ,ס ןילוח) "הרות יפוג ןה

ול היה אלש ףרשיל ןייואר ןהש ןהיארוקל המודש שי
םע ןרבחל אוה יאנגו ,הרותב ךרוצ םהל ןיאש ,םבתוכל
םהב ןייולת םילודג םימעט הרות יפוג ןה ןהו ,השודקה
.(םש)

שיקל שיר ירבד תא ראבמ ג"ר םג) ותטישל י"שר ,ונייהד
,תמצמצמ הארוהב שיקל שיר תגשה תא שרפמ (המוד ןפואב
ןוויכ רתוימ הז קוספש ,ל"נה קחצי 'ר תיישוק חורב
ךירצו הרות יפוגמ אוהש הנוע ארמגה .ןילוחב וניינעש
ורקיל אלד" ידכ ,ןכ השע ףסויש דמלל ותילכתו ,ובתכל
יכיה יכ :םש י"שרב ראובמו .(םש ארמג) "אתוולג ויחאל
,םילוג ינב םילוג ןמז רחאל ויחאל םירצמ ורקיל אלד
ןמז רחאל ויחאל וסחייתי אל םירצמהש ידכ) םלגה ךכל
ושוריפב םג י"שר שריפ הזל המודב .(םילוג ינב םילוגכ
,םוקמל םוקממ םירצמה תא הלגה ףסויש ,רתא לע הרותל
וז ריע לש בישוהו ץראב קלח דוע םהל ןיאש ןורכיזל"
לש וחבש ךעידוהל אלא ,תאז בותכל ךרצוה אלו .התרבחב
םירוק ויהי אלש ויחא לעמ הפרח ריסהל ןווכתנש ףסוי
תומוקממ םירצמה תא לטלט ףסוי ,רמולכ ."םילוג םתוא
גאד ךכיפלו ,ועיגי ויחאש דלונה תייאר ךותמ םהירוגמ
י"שר .תדבוכמו החונ הטילק םהל ורשפאיש םיאנת רוציל
.הרות יפוגמ הזו ,ףסוי לש וחבשב רמאנ רבדהש שיגדמ

תירסומה היעבה

םיאלה - שכרש רחא ,בערה תונשב הרבעהה תא עציב ףסוי
האובתהמ םהל קפיסש ןוזמל הרומתב םירצמה תומדא תא
םוקממ ותיילגהו םעה לוטלטבש אלא .תובוטה םינשב רגאש
השע ףסויש ץוריתה .יתוהמ ירסומ םגפ הרואכל שי םוקמל
,היעבה תא ףירחמ ףאש המודו ,ייד וב ןיא ויחא ןעמל ןכ
םג .קוספה רותייל אלו ,שיקל שיר ןווכתנ הזל ילואו
םניא "ףורשל ןייואר"כ שיקל שיר םש הנומש םיקוספה רתי
תשרוהבש תוירסומ תויעב םהב שיש אלא ,הרואכל םירתוימ קר
הרותה יווצלו ךלמיבאל םהרבא תחטבהל דוגינב ,תומוא
השקה דבלב קוספה רותיי לע וליא ,דועו .באומל רצהל אל
רופיס לכ ירהש ,לואשל וילע היה וזמ הלודג ,שיקל שיר
.לאנברבאו הדיקעה לעב תיישוקכ ,רתוימ הארנ םירצמב ףסוי
ליבקמ אוהש ריבס ,םירצמב עריאש המב קסוע ונקוספש ףאו
רורב הז ןיא םג .המוד היעב הלעמו םירחאה םיקוספל
םהש וא שיקל שיר רמוא ארמגבש םיצוריתה תא םא ,ללכ
.רחא ארומא לש

רמולו ףסוי לע ןנוגל ילוא רשפא הז ישוק ץרתל ידכ
סרטניא היה םירצמה תיילגהבש ,(םירחאו י"שר רואיב יפל)
קזחלו ,תועקרקה תמאלה תועמשמ תא םירצמל שיחמהל ינוטלש
,ףסוי לע הפכנ הז דעצש הארנכ .הערפ תזיחא תא ןהב
תושעל ישפוח היה םא קפס .ומצע תעדמ ותוא טקנ אל אוהו
,ולש יטרפ סרטניא לשב םעב ללעתהלו ולש ךותבכ םירצמב
ויבא בקעי תיוולל םירצממ תינמז תאצל ידכ ףא ירהו
המכ תחא לע .הערפמ תושר שקבל וילע היה ,(ו-ד נ 'רב)
תבוטל לעופ אוהש ,לוכל רורב תויהל ךירצ היהש המכו
.םיסרטניא דוגינל דשחמ יקנ אוהשו ,ןוטלשה וא המואה
תיילגהל תירוטסיה המגוד ףיסומ (אכ זמ) ם"בשר ןכאו
:ירושאה םזילאירפמיאהמ ,הדיצב הקומינש תומוא

יתחקלו יאב דע' ביתכדכ ,בירחנס השעש ומכ 'םירעל ריבעה'
ונעטי אלש ידכ ,(בל חי ב"למ) 'םכצראכ ץרא לא םכתא
.הריכמה רחאל וצראב שיא שיא הקזח הב

ףסוי לש היולגהו תימשרה ותרטמש ,רבוס י"שר ןכ םא
לשבו ,דבלב ינוטלשה סרטניאה התייה ,םירצמה תיילגהב
ךא .ופרשל יואר םג ןכלו רתוימ קוספהש המוד היה ךכ
לע לקהל היה יומסהו יתימאה עינמהו ,רבדה אצי 'המ
ןיא ךא .הרות יפוגמ אוה קוספה ןכלו ,ויחא לארשי ינב
תיארמ םושמ תוחפל ,הזב ייד שיקל שיר תעדל םא רורב הז
תפישחבש ירה ,תירסומ םעה תרבעה ןיא םא ,ןכש .ןיע
.לארשיל הנכס םג ילואו ,םגפל םעט שי יתימאה עינמה
רואל דחוימב ,לוכל ליעוהל ךירצ היה דעצהש הארנ ןכל
.וב חוטבלו ףסוי תא דוהאל ךישמה ירצמה םעהש בותכה
י"שר שוריפ תא םירחא םינשרפ ולביק אל ךכ לשב ילוא
רתא לע "רקי ילכ"ב ץישטנול םירפא 'רו ,וטושפכ קוספל
:וילע ריעמ

תחפשממ הפרחה תרסה - הז ןטק תלעות ליבשבש אוה קוחרו
דועו .ץראה לכ ףסוי לבלבי - םילוג וארקי אלש בקעי
םרכו הדש תלחנ ול היהש ימ םא יכ הרוסו הלוג ארקי אלש
תובאה לכו םוקמ םושב בשות היה אל בקעי לבא .םהמ הלגו
וניצמ אלו קחצי דלונשמ תורגה ליחתה רבכ יכ םירג ויה
.הזל תובאה וששחש

םיבשותה תיילגהב ףסוי תנווכש ,"רקי ילכ"ה שרפמ ןכל
לש םחורל וניבי ,תולגה תיווחב םה םג וסנתיש התייה
שרפמ אוה וז חורבו ,הפי םהילא וסחייתיו םירז םירגהמ
ןוויכ ףסויש רובס אוה םג ,ונייהד .י"שר ירבד תא םג
.הניעב ,ןכ םא ,תרתונ תירסומה היעבהו ,ותחפשמ תלעותל

ינשרפה ישוקה

שי ,ףסוי לש והשעמב ירסומה טביהה םע דדומתהל ידכ
ריבעה ףסויש קר ןייצמ קוספה ןכש ,קוספה תונשרפל רוזחל
םימוגרתה םג ,י"שרכ .ןכיהמו עודמ אל ךא ,םירעל םעה תא
םיטרפמו ,הילגהה עינמ יבגל ,ןילוחב ארמגה תובקעב םיכלוה
,םיפיסומ םהש אלא .םירעל םירפכה יבשות תא ריבעה ףסויש
יפוליח ונייה ,םירפכל םירעה יבשות תא ריבעה םג ףסויש
.בותכב םישרופמ םניאש ןיסולכוא

,"ומוקממ דחא לכ קיתעה" ףסויש שרפמ רתא לע ארזע ןבא
וז התייהש רמול ןווכתמ אוה הארנכו ,ףסונ רבסה אלב
הארנכ שח ע"באר ךא .ליעל רבסומכ ,ןוטלשה תבוטל הלועפ
םשב ףסונ שוריפ םג איבה ןכלו ,הז ושוריפב ייד ןיאש
םריבעהש ,בותכה רבד םירצמ ךרכ ישנא לע יכ" :"םירמוא שי"
."המדאה תא דובעל ידכ םירעל הנידמהמ

ביטיהל ןיסולכואה תרבעה התייה הרומא ,וז העד יפל
תא ריבגהל הדעונ איה ירהש ,םילוגה םכותבו ,לוכה םע
שוריפ םלוא .תירסומ הקדצה הל התייה ןכלו ,ןוזמה רוציי
אל םיבושי ללכ ךרדב ןה "םירע" ירהש ,טשפל דגונמ הז
ריעה הדש" ןיב הנחבה שי ףסוי תשרפב ףאו ,םייאלקח
ףסונ תאז ,המצע ריעה ןיבל ,(חמ אמ) "היתביבס רשא
תלעות התייה אלו ,םימב רוסחמ היה תוערה םינשבש הדבועל
.רפכה לא ריעה ןמ םידבוע תאבהב

םיבשותה תרבעהש ,החנהה תא הארנכ םילבקמ ב"יצנהו ל"דש
טיעמהל ידכ ילואו ,תאז םע ךא .ןוטלשה תבוטל התייה
הילגהה תרמוח תא םינתממ םה ,תירסומה היעבה תרמוחמ
אל ,הרבעהה תרוצ תרדגהכ "םירעל" תלימ שוריפ ידי לע
זכורמב ריע לכ לש םיבשותה תא ריבעה ףסוי ,םתעדל .הדעי
,הריגהה םלה תאו יוכידה תא רעזמל ידכ ,דחא םוקמל
.םיטרפה ןיבש םירשקהו יתרבחה םקרמה תא סורהל אלש ידכו
ץורית אלל םג שיקל שיר תגשה תא ךכרמ ףא הז םשוריפ
.וכרצ לכ רורב טשפה ןיא ןיידע ךא ,ארמגה

תמלשה ידי לע בטיה םיבשייתמ דחאכ תירסומה היעבהו טשפה
תרוקיב םע דדומתמו חכוותמ הארנכש ,שיקל שיר לש ורמאמ
םויסב שי ,ןכנימ י"תכו "בקעי ןיע"ה יפל !הקיתעה ארקמה
הארנכ ,ונלש ס"שב הניאש תפסות שיקל שיר לש ורמאמ
."(ןיקודצ) םינימ ירפסכ ףרשיל" :איהו ,הרוזנצה תוטמשה לשב


הנושה ,הז קוספל רחא חסונ דגנכ אצוי שיקל שירש רבתסמ
םיעבשה םוגרתב ןכו ינורמושה חסונב .הרוסמה חסונמ
."םירעל ותא ריבעה" םוקמב "םידבעל ותא דיבעה" :עיפומ
םהיתובקעב !בותכה תועמשמ תא ךפהמו תוועמש ריעז יפרג יוניש
לש הז חסונ ,םתעדל רשא ,םיבר םינשרפו םימגרתמ וכלה
,הרוסמה חסונ רשאמ כ קוספ םע רתוי בלתשמ אכ קוספ
יפכ ,וידחי ותמדאו םדאה תא הנק ףסויש ורבסש ןוויכ
.(חי) "הערפל םידבע ונתמדאו ונחנא היהנו" :םעה שקיבש
,(טי 'ספ) בותכה ןושלמ ושוריפב ן"במרה קייד רבכ ךא
,םיסיראכ קר לביק םעה תא וליאו ,ףסוי הנק המדאה תא קרש
םבייחש ,קיתעה םלועב לבוקמ היהשמ רתוי םיבידנ םיאנתבו
אב אכ קוספ .דבלב לוביהמ תישימח רועישב תוסירא ימד
םירצמה תא ,םהלש המדאה ןיא יכ ףאש ,שיגדהל ןכ םא
ןכסמ ,ותומכ ימ ירהש ,ןירוח ינב ףסוי ריתוה םמצע
!תודבעבש לוועה תא עדי ,ךולמל אצי םירוסאה תיבמש םכחו


ךא ,ופרושל יוארש המוד קר הרוסמה חסונש הארנ ןלהל
יפוגמ אוהו תירסומו תילכלכ הניחבמ קדצומ אוה תמאב
לעו ,ירסומ וניאו וטושפב יוגש ופוליח דועב ,הרות
.ופרושל שיש שיקל שיר רמוא ןכ

תילכלכה תועמשמה

העונת רידסהש ,ףסוי תא קידצמ וטושפכ קוספה שוריפ
.ךוראה חווטב ןהו רצקה חווטב ןה ריעה לא רפכה ןמ
קדצומ םג אליממו ,ינויחו ינויגה הז היה ונמז יאנתב
תורחאו תוינכט תוביסמש ,רורב ירהש .תירסומ הניחבמ
תומוקמב תולודג תורוגממ לש םצמוצמ רפסמ םיקהל רשפא היה
ךכ .רפכו רפכ לכב תונטק תורוגממ רזפל אלו ,םייזכרמ
הערפ די תחת רב ורבציו" :םייק ךכו ,הערפל ףסוי עיצה
לכא ,םירעב לכא ןתיו" ;(הל אמ) "ורמשו םירעב לכא
.(חמ םש) "הכותב ןתנ היתוביבס רשא ריעה הדש

םיבשות ריבעהל יחרכה היה - בערה תונשב - רצקה חווטב
,תויטסיגול תוביסמ (תורוגממ) תונכסמה ירעל םירפכהמ
ףא םיתעלו השק היה חדינ רפכ לכל ןוזמ עונישש ןוויכ
תינויח התייה םירעל םיירפכה תרבעה ןכלו ,ירשפא יתלב
םבוריקו םיבשות לש ימעפ-דח רבעמ .םתחוורלו םמויקל
רוזיפ רשאמ רתוי לוז ףאו רתוי ליעי ,הקפסא רוקמל
ןדיעב םויכ םג [2].םיבחרנ םיחטש ינפ לע הקפסא לש ףטוש
עויס עיגמ ,תוחתפתמ תוצראב תכשוממ תרוצב תעב ,סוטמה
ןכלו ,בר ןמז ךשמנ חטשב ורוזיפ ךא ,הנידמל ריהמ ץוח
תא םהילא ענשל לקש תומוקמב םיבשותה תא זכרל םיטונ
.הקפסאה

רויעה תמגמ הכשמנ ,בערה תונש רחאל ,ךוראה חווטב םג ךא
םיילכלכ םילוקישמ םג ליעיו םיטרפל יאדכ הז היה ;םירצמב
יאלקחה רוצייה יפדוע תריגא ,הרותב ראותמכ .םיירוביצ
תיררגאה המרופרב יזכרמה ביכרמה התייה תובוטה םינשב
.םיבקרנו םיזבזבתמ םיפדועה ויה ואוב דעש ,ףסוי לש
הקופתה לוצינ רפתשה ךכו ,ךשמהב םג הרתונ הריגאה תלוכי
ליכאהל ידכ יאלקחה רזגמב םידבוע תוחפ ושרדנ ,תיאלקחה
םירצמ .אצייל ידכ םיפדוע ורתונ ףאו ,םירצמ יבשות תא
אוצימ הרשעתהו ,ןוכיתה םיה ןגא לש האובתה םסאל הכפה
.רבש םש רובשל בקעי ינב לש םאוב שיחממש יפכ האובתה
קוזחתו ןיינב יפנעב םידבועל שוקיבה םירעב לדג ןכל
.'דכו יאלמב לופיט ,הרובחת ,תורוגממ

החימצ רשפאמ ,יאלקחה רזגמב לועייו רופיש ,הזל רבעמ
רזגמהמ םדא חוכ רורחש ידי לע םיפסונ קשמ יפנעב חותיפו
םירגהמ יאלקחה רזגמב םירתוימ ושענש םידבוע .יאלקחה
תחוורל לוכהו ,םיתורישו הריעז היישעתב םיטלקנו םירעל
לש התואנו הריהמ הטילקב הנתומ הז ךילהת .ולוכ םעה
םהש ינוע יעבור םירצונ ןכ אל םאש ,םישדחה םיבשייתמה
דמלמ בותכה ,ב"יצנהו ל"דש יפל ןכאו .תורודל הלוח הער
ןונכתב ,רדוסמ ןפואב הריגהה תא להינו םעל גאד ףסויש
םורגל הלוכיש תויעבה תא עונמל ידכ ,יתכלממ עויסבו
.דחי םג םהירעל ןהו םירגהמל ןה ,תישפוח הריגה

הריגהה ילגלו ,ףסוי ןנכתו םזיש ,ירצמה קשמה תחימצל
הטילק :יאוול תאצות התייה ,המרג וז החימצש תימינפה
.י"שרבו ארמגב ראובמכ ,לארשי ינב לש תדבוכמו החונ
לש הרות יפוג ןה ןהו ,םגפל םעט לכ ונקוספב ןיא ךכ
.תומואל םג ליעומ ומעל דיגהש וישעמ חוכש ,שיקל שיר
תוחבטהו תוחקרה ןיב תינמנ הלכלכה תרות םג ,םינפ לכ לע
.הרותה תנבהב תועייסמה


םינבל ןמיס תובא לרוג


רכשל היה יואר ,םירצמל הבר הכרב איבהש ףסוי ,הז רואל
הכש ולא ףסוי תא וחכש םיימעפ .היה ךכ אל לבא ,הברה
רתפ ףסוי .ותמוא גיצנכ םעפו ,טרפכ םעפ ;םמע ביטיה
,םירוסאה תיבב ותוא דדועו םיקשמה רש לש ומולח תא הבוטל
והריכזיש ול בטיי רשאכש ,היה הרומתב רשהמ שקיבש המ לכו
:ותלחות הבזכנ ךא .קדצ ומע השעי הלהש הווקתב ,הערפ לא
.(גכ מ 'רב) "והחכשיו ףסוי תא םיקשמה רש רכז אלו"
קיפהל היה לוכי ומצע אוה רשאכ קר ףסויב "רכזנ" אוה
אל הארנכו ,ומולח תא רותפל הערפל עויסב ,תלעות ךכמ
ירבע רענ" - ודסח שיא רובעב ךכ םתס לדתשהל ןוכנל האר
.(בי אמ) "םיחבטה רשל דבע

גיצנכ םירצמ ימי ירבדמ ףסוי לש ולעופו ורכז החמנ תינש
ףסוי תא עדי אל רשא םירצמ לע שדח ךלמ םקיו" :ותמוא
.(ח א 'מש)

התלכלכ תא ןקית ,םירצמ תא ליצה ףסויש הדבועה החכשנ
לחהו ,הבוט תחת הער בישה הערפ .ןתיא סיסב לע הדימעהו
תא וצמיא םייוגה ,הזמ עורג .ףסוי לש ומעל לכנתהל
יוניג ועמשמש ,אכ זמ תישארבל םיעבשהו םינורמושה חסונ
,ץראה םע תא דבעשל ןוטלשל די שמיש לוכיבכש לע ףסויל
םישוע דימתש לארשיל סופיט-בא אוה ףסויש םג ונעטו
.3ןכ

,דיתעל לארשי לש םלרוג רמ תא רשבמ ויחאו ףסוי לרוג
וביטיה רודו רוד לכב .םינבל ןמיס תובא לש ןלבס - תניחב
ותעשב םירצמכ - ולאו ,ונכש םברקבש תומואה םע לארשי
,םילצנמ ,םינעמ :הבוט תחת הער לארשיל םיבישמ ויה -
הכרבה תא יכ ,ןיבהל וליכשה אלו ,םתוא םישרגמו םיחצרמ
תיעיבש) ימלשוריה תאז עיבמ ךכו .םמצעמ םה םיענומ
:(ח טכק 'התל וסחייתהב ג,ד


םלועה ןמ םירבוע ןהש םיבכוכ ידבוע ולא - םירבועה
?םירמוא לארשי המ .םכילע 'ה תכרב לארשיל ורמא אלו
םלועל תואבה תוכרבה לכ םכייד אל ,'ה םשב םכתא ונכרב
תוכרבה ןמ םכל ולטו ואוב ונל םירמוא םתא ןיאו ונליבשב
תוימיזו םיסיפ ונילע םילגלגמ םתאש אלא דוע אלו ,וללה
.תוינונראו תוילגלוג

סופד ,הרותה לע "קחצי תדקע" :המארע קחצי 'ר [1]
שוריפ ,לאנברבא קחצי ןוד ;ב"ע ,נ"ר ףד 1849 גרובסרפ
.א"כת דומע ,ד"כשת םילשורי ,תישארב ,הרותה לע
An Economic " :ירמאמ ואר וז הישוק לע ץורית תעצהל
:ךותב , "Look at the Old Testament
Ancient and Medieval Economic Ideas and Concepts
of Social Justice, Leiden 1998, Edited by S. Todd
Lowry and Barry Gordon.
:וז הדוקנב העטש ,רתא לע רזייפש לצא ואר [2]
Speiser, E. A. ,Genesis, The Anchor Bible, New
York 1964.