ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

318 רפסמ

ס"שת , שגיו תשרפ

"המירצמ ךיתבא ודרי שפנ םיעבשב"

ביבר הקבר

םימודק
םהרבאש ,םירצמ תולגל לארשי ינב תדירי תשממתמ ונתשרפב
רג יכ עדת עדי" :םירתבה ןיב תירבב היתודוא רשבתנ
וט 'רב) "םתא ונעו םודבעו ,םהל אל ץראב ךערז היהי
םיאבה לארשי ינב תומש הלאו" ירפסמה םוכיסהש המוד .(גי
המירצמ האבה בקעי תיבל שפנה לכ …וינבו בקעי המירצמ
ירוטסיהה עגרה תא לוכמ רתוי אטבמ ,(זכ-ח ומ) "םיעבש
רחב ידכב אל םנמאו .תולגה תישאר תשממתמ ובש ,בוצעה
תומש הלאו" הזה םוכיסה לע רוזחל תומש רפס שארב בותכה
יאצי שפנ לכ יהיו …בקעי תא המירצמ םיאבה לארשי ינב
.(ה-א א 'מש) "שפנ םיעבש בקעי ךרי

אצמנ ,המירצמ םיאבה רפסמ תא הנומ בותכה עודמ הלאשל
ודרי שפנ םיעבשב" :םירבד רפסב השמ לש ומואנב הבושת
"ברל םימשה יבכוככ ךיקלא 'ה ךמש התעו ,המירצמ ךיתבא
ךשעאו" םהרבאל ה"בקה תחטבהש ,ונדמלל .(בכ י 'בד)
ודריש שפנ םיעבשמו ,המייקתנ (ב בי 'רב) "לודג יוגל
.אוביר םישישל לארשי ולדג ,םירצמל

,האל ינב :תוהמיאה רדס יפל היונב םירצמ יאב תמישר
ינבו ,לחר ינב ,"ותב האלל ןבל ןתנ רשא" הפלז ינב
תא םכסמ אוה םא לכבו ,"ותב לחרל ןבל ןתנ רשא" ההלב
:(זכ-כ ומ) ןמקלדכ ,םינבה רפסמ


רכב ,וינבו בקעי המירצמ םיאבה לארשי ינב תומש הלאו
יול ינבו ...ןועמש ינבו ...ןבואר ינבו .ןבואר בקעי
ץרפו הלשו ןנואו רע הדוהי ינבו .יררמו תהק ןושרג
ינבו ...רכששי ינבו ...ןענכ ץראב ןנועו רע תמיו חרזו
תאו םרא ןדפב בקעיל הדלי רשא האל ינב הלא ...ןולבז
...דג ינבו .שלשו םישלש ויתונבו וינב שפנ לכ ותב הניד
שש... ותב האלל ןבל ןתנ רשא הפלז ינב הלא ...רשא ינבו
...ףסויל דלויו .ןמינבו ףסוי בקעי תשא לחר ינב .שפנ הרשע
שפנ לכ בקעיל דלי רשא לחר ינב הלא ...ןמינב ינבו
ינב הלא ...ילתפנ ינבו .םישח ןד ינבו .רשע העברא
לכ בקעיל הלא תא דלתו ותב לחרל ןבל ןתנ רשא ההלב
דבלמ וכרי יאצי המירצמ בקעיל האבה שפנה לכ .העבש שפנ
דלי רשא ףסוי ינבו .ששו םישש שפנ לכ בקעי ינב ישנ
המירצמ האבה בקעי תיבל שפנה לכ םינש שפנ םירצמב ול
.םיעבש


םיגצומ האל ינב תמישרב :הלודג ההימת הלעמ וזה המישרה
ותמש ןנואו רע תא םהמ איצונ םא .תומש העבראו םישולש
.תומש םיינשו םישולש קר ורתווי ,ןענכ ץראב

רפסמהש ,החנהב וז הלאש ובשיי םינטשפה ונינשרפמ םיבר
בקעי תא םג ללוכ ,ליעלד םוכיסב רכזנה "שלשו םישלש"
םינורחאה םיקוספה רואל םהירבד תא םיחיכומ םה [1].ומצע
דבלמ וכרי יאצי המירצמ בקעיל האבה שפנה לכ" :המישרבש
דלי רשא ףסוי ינבו .ששו םישש שפנ לכ בקעי ינב ישנ
המירצמ האבה בקעי תיבל שפנה לכ םינש שפנ םירצמב ול
."םיעבש

םירצמל ודריש בקעי לש "וכרי יאצי" ולא םיקוספ יפל
וינב ינשו ףסוי תא םהילא ףסוה ,השישו םישיש קר םינומ
תונשרפל תודע .שפנ םיעבש אצמתו ,בקעי תאו םירצמב ודלונש
רפסמה םש םג [2].דל-אי דמ םילבויה רפסב רבכ אצמנ וז
םילדבה םנשי תימינפה הקולחב םרב ,םיעבש אוה ללוכה
המישרב אקוודש ,ןייצנש יואר ונניינעל .תומישרה יתש ןיב
:ןמקלדכ ,םינמנה ןמ דחאכ ומצע בקעי רכזנ ,האל ינב לש


ןבואר םהיבא בקעי םע המירצמ םיאבה בקעי ינב תומש הלאו
...וינבו יול...וינבו ןועמש …וינב תומש הלאו לארשי רוכב
הלאו ...וינבו ןולובז...וינבו רכששי...וינבו הדוהי
םירשע המירצמ םהיבא בקעי םע םיאבה םהינבו בקעי ינב
.םישלש ויהיו םהמע םהיבא בקעיו העשתו


רמאנ הבר תישארבב .ל"זח תורפסב םג יוצמ הז ןורתפ
בקעי םירמוא שיו" :(1181 'מע ,דצ השרפ קבלא-רודואית)
ילעב ועיצה םוקמ ותואב ךא ."ןיינמה תא םהמע םילשה
[3]:(1182-1180 'מע ,םש) םיפסונ תונורתפ שרדמה


(זכ-וכ) 'וגו ול דלוי רשא ףסוי ינבו 'וגו האבה שפנה לכ
ןתונ םדא ךימימ התיאר ןמחנ רב לאומש 'ר םשב יול 'ר
,השלש ףא ול ןתונו רזוחו ,תוסוכ הששו םישש ורבחל
ןניינמ המילשהש דבכוי וז אלא ,םיעבש םתוא הנומ אוהו
:רמא ןמחנ רב לאומש 'ר םשב יול 'ר .םירצמב לארשי לש
אוה אדה םירצמ ץראב התדילו ןענכ ץראב הרוביע דבכוי
יולל התא הדלי יול תב] דבכוי םרמע תשא םשו ביתכד
'ר .הדלונ םירצמלש יליפ לע ,(טנ וכ 'מב) [םירצמב
תויהל אוה ךורב שודקה דומל :ןמחנ רב לאומש 'ר םשב יול
:ביתכד אוה אדה ומא יעמב אוהש דע הזה טבשה תא הנומ
והיבשח והיעשיו ירצו והילדג ןותודי ינב ןותודיל'
,השש ןללכבו טרפב השמח .(ג הכ א"הד) [השש] 'והיתתמו
…ומא יעמב אוהש דע אוה ךורב שודקה ואנמ יעמש ףא אלא
…ןינמה תא םהמע םילשה אוה ךורב שודקה 'ירמוא שיו
שיו …ןיינמה תא םהמע םילשה ןד ןב םישוח םירמוא שיו
.ןינמה תא ןהמע המילשה רשא תב חרש םירמוא


,"ןינמה תא םהמע םילשה ה"בקה" :םינורחאה תונורתפה תשולש
רשא תב חרש"ו "ןיינמה תא םהמע םילשה ןד ןב םישוח"
.תקהבומ תישרדמ תונשרפכ ורצונ ,"ןינמה תא ןהמע המילשה
רצונש "הרצב יכנא ומע" ןויערל ,הארנכ ,רושק ןושארה
:םירצמל ותדירי ברע בקעיל ה"בקה לש ותחטבה תובקעב
יושע ןד ןב םישוח ;(ד ומ 'רב) "המירצמ ךמע דרא יכנא"
אוהו ,םיימעפ םישוח תא הנמנ םא קר ןינמה תא םילשהל
"םישח ןד ינבו :בותכב זמרנש יפכ ,םינב ינשכ בשחנ
לשב םיימעפ תונמל שי רשא תב חרש תא [4];םיבר ןושלב
המילשה יול תב דבכויש ןורתפה [5].תגלפומ םימי תוכירא
ההימתה לע תונורתפה לכמ רתוי בוט הנוע ןיינמה תא
יאצאצמ איה יול תב דבכוי :הרותב המישרה ןמ הלועש
.שולשו םישולשל האל ינב לש ןיינמה תא םילשמש המ ,האל
,םיעבשה ןיינמ תייעב לע םינוע םירחאה תונורתפה לכ
שולשו םישולש ןיינמ תייעב תא רותפל ידכ םהב ןיא םלוא
ט קרפ (יקסבוקילימ) םלוע רדסב םנמאו .האל ינב לש
םירצמ יאבמ התיה דבכוי" :וניצמ רבכ 'רשא תב חרש' ה"ד
"[םירצמב יולל התא הדלי רשא] םרמע תשא םשו ץראה יאבמו
.(טנ וכ 'מב)

:רצק ארקמ ללוכ טנ וכ רבדמבמ היארכ טטוצמה בותכה
הנוש (יול תשא) ואשונש ,"םירצמב יולל התא הדלי רשא"
דבכוי םרמע תשא םשו") וינפל בותכה יקלח לש אשונהמ
תאו ןרהא תא םרמעל [דבכוי] דלתו") וירחאלו ("יול תב
תדיל תודוא תאזה המותסה העידיה .("םתחא םירמ תאו השמ
תיניינע הניחבמ ןה בל תמושת תכשומש ,םירצמב דבכוי
יטרפ תא םימילשמ םא בטיה תשרפתמ ,תיריבחת הניחבמ ןהו
.ןכל םדוק השחרתה דבכוי לש התרוהש םיחינמו רופיסה


לארשי ינב תסינכ עגרב הדלונ יול תב דבכויש ,וז החנה
[6]ל"זח תונשרפב לבוקמה ןינמה םע ףוריצב ,םירצמל
הדלי דבכויש הלעמ ,םירצמ תולג תונש רשעו םיתאמ לש
המל" :ע"באר לאוש ךכ לע .םישולשו האמ ליגב השמ תא
בגא בישמ ן"במרהו ?"המע השענש אלפה בותכה ריכזה אל
:(וט ומ 'רב) ארקמב םיסינה תביתכ ךרדב ללכ תרימא


םיסנה יכ ,הרותב רורבו תמא אוהש רבד ךל רמוא לבא
הלגנ ךאלמ וא הליחתמ ןכ אבנתיש איבנ ידי לע םישענה
רוזעל ןהילאמ םישענהו ,בותכה םריכזי םשה תוכאלמב
…םיאיבנב וא הרותב וריכזי אל עשר תירכהל וא קידצ
תעמ יכ ,ונעדי .יתרמאש המ לע ןמאנ דע ךל ןתא הנהו
תואמ שלשכ היה דוד ונינודא תדל דע ץראל לארשי אוב
זעובו ןומלש ,תורוד עבראל וקלחתי םימיהו .הנש םיעבשו
םלכ הנהו ,הנש ג"צ םהמ דחא לכל עיגיו ,ישיו דבועו
ותומ תנשב דחא לכ םידילומ ויהו ,םהרבאל בורק םינקז
.הנש האמ םנמזב םייחה ןיא יכ ,ץראה לכ ךרדכ אלש


ונדמלל אב הז ןורתפש םיעיצמ ונייה ,אניפתסימד אלול
"םירצמלש יליפ לע" יול תב דבכוי תדיל .ףסונ ןיינע
תא הדליו דבכוי התכז ירהש .תולגה תכמל הפורת הווהמ
םילימב .םירצמ תאיציב לארשי לש םשארב דומעיש השמ
.הנממ םתעושי הדלונ רבכ תולגל הדיריה םע ,תורחא

עשוויהל ךרדה תרצונ רבכ רתויב השקה עגרבש ןויערה תא
תואמגוד יתש גיצנו תומוקמ הברהב ארקמב וניצמ ,ונממ
'רב) ףסוי תריכמ רופיס ןיב 'בשיו' תשרפב (1) :ךכל
ץביש (ךליאו טל קרפ) םירצמב ףסוי לש וירופיסל (זל
הז רופיס רושקל ןתינ .רמתו הדוהי רופיס תא בותכה
םוקמ-לכמ ;ךשמהב ואוביש םירופיסלו ףסוי תריכמ רופיסל
.ךשמה רשאמ ,ירופיסה ףצרב הקספה רתוי ןאכ שיש המדנ
,ולאמ םיבוט םימי לע ונרשבל ידכב הרצונ תאזה הקספהה
לע ונרשבתנ רמתו הדוהי רופיסב ;לארשיל ונוכנ דועש
םימיה תוברבש ,רמתו הדוהי לש םנב ,ץרפ לש ותדלוה
םחוסינב .(אכ-חי ד תור) ךלמה דוד היהי ויאצאצמ דחא
,הפ השרפ (קבלא-רודואית) הבר תישארבב שרדמה ילעב לש
:1030 'מע


'וגו תובשחמה תא יתעדי יכנא יכ חתפ ןמחנ רב לאומש 'ר
בקעיו ,ףסוי לש ותריכמב םיקסוע ויה םיטבש (אי טכ 'רי)
ה"בקהו השא תחקל קסוע הדוהיו ,ותינעתבו וקשב קסוע היה
םרטב 'וגו איהה תעב יהיו חישמה ךלמ לש ורוא ארוב
ןורחאה דבעשמ דלונש דע םדוק (ז וס 'שי) הדלי ליחת
.'וגו איהה תעב יהיו ןושאר לאוג דלונ


ותסינכ תא .המוד העפות היוצמ םולשבא דרמ רופיסב (2)
ףוסב םעפ .םיימעפ ארקמה גיצמ םילשוריל םולשבא לש
תצע תא רפהל דוד ידי לע יכראה ישוח חלשנ הבש הנומתה
אובי םולשבאו ,ריעה דוד הער ישוח אביו" לפותיחא
הבש השקה הנומתב היינש םעפו ;(זל וט ב"מש) "םלשורי
שיא םעה לכו םולשבאו" ויבא ישגליפ לא אב םולשבא
ישוח אב רשאכ יהיו .ותא לפתיחאו םלשורי ואב לארשי
תומוקמה ינשב .(זט-וט זט) "םולשבא לא דוד הער יכראה
ישוח תאיבל דומצב םילשוריל םולשבא תאיב תרכזנ וללה
ירהש ,רופיסב חתפמ תומד אוה יכראה ישוח עודיכ .יכראה
הערכוה הכרעמהו ,היינשה לפותיחא תצע הרפוה ותוברעתהב
הפורת בותכה םידקהש ,םידמל וניצמנ ןאכ םג .דוד תבוטל
ונוחצנ תוגיגחו םילשוריל םולשבא לש ותסינכ םע ,הכמל
םולשבא לש ותלפמו ,יכראה ישוח הנומתל סנכנ רבכ ,דוד לע
קיסהל ןתינ תורחאו ולא תואמגודמ .המקרתנו הכלה
הנכוה רבכ ,םירצמל לארשי לש םתדירי םעש ,ונמוקמ לע םג
השמ לש ומא ,דבכוי לש התדיל תועצמאב ,הנממ םתאיצי
'שגיו' תשרפל הרטפהכ אורקל םיגהונ ידכב אלו .וניבר
םהילא רבדו" :חכ-וט זל לאקזחיב םידדועמה םיבותכה תא
םיוגה ןיבמ לארשי ינב תא חקל ינא הנה םיקלא 'ה רמא הכ
"םתמדא לא םתוא יתאבהו ביבסמ םתא יתצבקו םש וכלה רשא
.(אכ)


ףסוי 'ר ;וכ םש םש ם"בשר ;גכ ומ תישארבב ע"באר [1]
הטיש ושוריפב גיצה ע"באר .דועו זכ םש םש רוש רוכב
ונייהד ,'ןובשח ךס' אוה םיעבש ןיינמ היפלו ,תפסונ
היעבהש םושמ ,תאז תינשרפ תורשפא החד אוה .לגועמ רפסמ
רשפא יא םשו ,שולשו םישולש רפסמב לוכ םדוק תדקמתמ
יכדרמ ברה לש ונויסינ ןיינעמ .לגועמ רפסמהש ןועטל
ותכרעהל :טשפה ךרד-לע ףסונ ןורתפ הנורחאל עיצהש ,ראיורב
,ןענכ ץראב רבכ עבקנ האל ינבב שולשו םישולש ןיינמ
םוקמ-לכמ .הניד תא ללוכ ונניאו ,ןנואו רע תא ללוכ ךכיפלו
ידי-לע שולשו םישולש ןיינמ םלשוה םירצמל םתדירי םע
תובש ןולא ,תישארב יקרפ ,ראיורב 'מ האר .בקעיו הניד
.704-697 'מע ,ב ,ט"נשת
,ל"שת םילשורי ,א ,םיינוציחה םירפסה ,אנהכ 'א [2]
.הש-דש 'מע
אקספ (םיובלדנמ) אנהכ-ברד אתקיספב דוע ןייעו [3]
אבב ;א"ע ,בי הטוס ילבב דומלת ;189-188 'מע ,גי ,אי
(רבוב) אמוחנת שרדמ ;ב"ע ,גכק םש ;א"ע ,כק ארתב
ןמיס רבדמב (אשרו) אמוחנת שרדמ ;טי ןמיס רבדמב תשרפ
תישארב תדגא ;[ג] ה"ד בל השרפ (רבוב) לאומש שרדמ ;זט
(רגיה) רזעילא יברד יקרפ ;[א] ה"ד בכ קרפ (רבוב)
,א ה"ד א השרפ (ןאנש) הבר תומש ;חל קרפ "ברוח" -

(קבלא-רודואית) הבר תישארב ,רידהמה תרעהב האר [4]
םילבויה רפסב רבכש ,ןייצל יאדכ .7 הרעה 1181 דומע
,אנהכ 'א האר .םישוח דבלמ ,ןדל םיפסונ םינב ונמ
.הש 'מע ,ל"שת םילשורי ,א ,םיינוציחה םירפסה
(קבלא-רודואית) הבר תישארב ,רידהמה תרעהב האר [5]
םילשה' ינושלה עבטמהש ,ןעוט ןמינייה .4 הרעה 1182 דומע
ימולש יכנא" בותכה תשרד עקר לע רצונ 'ןינמה תא ןהמע
לכ ןיינמ יתמלשש ינא' (טי כ ב"מש) "לארשי ינומא
רבודמ ןודינה רשקהב .(בנק זמר ב ינועמש טוקלי) 'לארשי
םיעבש ןיינמ תמלשהב אלו םירצמ ץרא יאב ןיינמ תמלשהב
ןיינע תא רחואמ רתוי שרדמה ילעב וקיתעה ,ותנעטל .שפנ
עבטמב ושמתשהו ,שפנ םיעבש ןיינמ תמלשהל םג המלשהה
תונורתפה רתיל עגונב םג ('ןינמה תא ןהמע םילשה') ינושלה
םילשורי ,ןהיתודלותו תודגא ,ןמינייה 'י :האר .םיעצומה
.59-57 'מע ,1974
םילשורי ,ןהיתודלותו תודגא ,ןמינייה 'י :האר [6]
.73-65 'מע ,1974