ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

268 רפסמ

ט"נשת ,שגיו תשרפ

המירצמ ךיתבא ודרי שפנ םיעבשב

רופצ השמ 'פורפ

ך"נתל הקלחמה


'רב) שפנ םיעבש היה םירצמ ידרוי לש םרפסמש ,הנושארל רכזומ ונתשרפב
תושפנ לכ תא ומע חקולה בקעי לע רופיסב תאצמנ תאזה הדבועה .(זכ ומ
א) תומש רפס תליחתב רזוח ןיינעה .ולצב ףפותסהל ףסוי לא ךלוהו ותיב
םיחרואו הנטק החפשממ ,בקעי תיב לש םדמעמב לחש יונישה לע רפוסמ םש ,(ה
,ילאיצנטופ ינוחטב ןוכיס הווהמה ,םוצעו לודג םעל ,םירצמב םייוצר
רפסמה רזוח בוש .(ךליאו ו א ,םש) םידבע לש דמעמל םתוא םיכפוה ךכ לשבו
יוגל לארשי תא תושעל החטבהה םויק תא ראתמ אוה רשאכ ,השמ יפב הזה
יבכוככ ךיקלא 'ה ךמש התעו ,המירצמ ךיתבא ודרי שפנ םיעבשב" :לודג
,טעמ יתמב ...המירצמ [בקעי] דריו" םג הוושהו .(בכ י 'בד) "ברל םימשה
רפסמה שרופמב רכזנ אל ןאכ ;ה וכ 'בד) "ברו םוצע לודג יוגל םש יהיו
.("שפנ םיעבש"

הליהק וא לודג טבש למסמ אוה .יגולופיט רפסמ אוה "שפנ םיעבש" רפסמה
אוה ,דואמ הברתה םעה רשאכ .םינוש םירשקהב אצמנ הזה רפסמה .הלודג
יניס רה דמעמ תשרפב רכזנ הזכ ףוג ."לארשי ינקזמ םיעבש" ידי לע גצוימ
לש גיהנמה ףוגה תא וירחא ריאשמו רהה לא הלוע השמ רשאכ ,הרות ןתמו
ןנואתמ השמ רשאכ ,רכזנו רזוח הז ףוג .(ט ,א דכ 'מש) "םינקזה םיעבש"
הווצמ 'ה זאו ,הזה םעה לכ אשמ תא ומצעב תאשל וחוכ לשכש לע הקוצמ תעב
ואשי םהו ,"וירטשו םעה ינקז ... לארשי ינקזמ שיא םיעבש" תחקל ותוא
.(ךליאו י אי 'מב) םעה אשמב ומע

תניע הרשע םיתש" םש ואצמ ,םיליאל רבדמב םהיתועסמב לארשי ועיגה רשאכ
םתועמשמ לשב ןאכ ואבוה םירפסמהש ,רבתסמ .(זכ וט 'מש) "םירמת םיעבשו םימ
ותוא עיפומ ךכ ,לארשי יטבשל ילמס רפסמ אוה רשע-םינשש םשכ .תילמסה
וינבכ ,םה םג .לאעמשי לש וינב - םהרבא לש םירחאה ויאצאצ לצא רפסמ
.(זט הכ 'רב) תומואל וכפהו דואמ ובר םה םגו ,רשע-םינש ויה ,לארשי לש
(הכלמ) הריבגה ינב םהמ הנומש ,םינב רשע-םינש ול םג ,םהרבא יחא ,רוחנ
'רב) שרופמב רפסמה תא ןייצמ בותכה ןיא יכ םא - שגליפה ינב העבראו
.(דכ-כ בכ

והזו ,(די ח 'פוש) "שיא העבשו םיעבש" היה הינקזו תוכוס ירש לש םרפסמ
לאקזחי איבנה .(ז א 'סא הוושה) םירש העבשו םינקז םיעבש לש ףוריצ הארנכ
רותסמ םוקמב םידמוע "לארשי תיב ינקזמ שיא םיעבש" הארמב הארש ,רפסמ
ןכתיי .(אי ח 'חי) םילוליג ימלצל תרוטק םיריטקמו םילשוריב 'ה תיבב
תונהב ,םיכלמ םיעבש"ש ,רפיס רשאכ ,קזב ינודא ינענכה ךלמה בקנש רפסמהש
אוה םג ,(ז א 'פוש) "ינחלש תחת םיטקלמ ויה ,םיצצקמ םהילגרו םהידי
.תיגולופיט תועמשמ התוא לעב

ןימכ ,הלודג החפשמ ןייצמה רפסמכ םיעבש רפסמה רכזומ םירחא םירשקהב םג
;די-ט בי םש םג האר ;ל ח 'וש) םינב םיעבש שי באחאל םגו ןועדגל :טבש
ןיינמב שמשמה ,םיעבש יגולופיטה רפסמה ןיב רשק שיש ןכתייו ,(א י ב"למ
ןוגכ) םדא לש ויתונש תא ןייצמה ,"הנש םיעבש" רפסמה ןיבו ,םדא ינב
גכ 'שי לשמל האר) הכורא הפוקת לש ןויצ אוה "הנש םיעבש" .(י צ 'הת
[1].(י הכ 'רי ;וט

היהו ךכ רחא רזח ,תילמס תועמשמ לעב רפסמכ םינקז םיעבש לש הזה רפסמה
ןוויכ ךא ;ןירדהנסה ירבח לש תידומלתה תורפסב לבוקמה רפסמל דוסי
יגוז-יא תויהל בייח ורפסמ ,ונייהד ,"לוקש [תויהל לוכי] ןיד תיב ןיא"ש
'הנס הנשמ) דחאו םיעבש תויהל רפסמה ךפה ,העבצהב תוערכה תלבק ךרוצל
טפשמב תמייק הניא העבצהב "תוענמיה" לש היגלבירפה ,עודיכו .(ו-ה ,א
.תוטלחה לבקמה דסומב ומוקמ ןיא ,טילחהל עדוי וניאש ימ ןכש ,ירבעה

תורוקמה תעפשהב קפס אלל - "םינקז םיעבש" לש הזה רפסמה רזוח בושו
.תינוויל הרותה םוגרת לש ותווהתה לע םיידגאה םירופיסב ,ליעל םירכזומה
ל"זח לצא [2].תונוש תואחסונבו םיבר תורוקמב אצמנ הז רופיס ,עודיכ
םידחא תורוקמב רכזנ תאז םע ."םינקז םיעבש" םיארקנ םה םיפסונ תורוקמבו
רבכ אצמנ הזה רפסמה [3].(ח א םירפוס תכסמ) םיינשו םיעבש :רחא רפסמ
הירדנסכלאל וחלשנ םוגרתה השעמ ךרוצלש ,תרפסמה ,(נ-ומ) סאיטסירא תרגיאב
ךסבו ,דחאו דחא לכ לש םהיתומש םירסמנ ןאכו - טבש לכמ םיגיצנ השיש
רוביחה תא ריכה רשא ,והיתתמ ןב ףסוי לצא ,ןכא .םיינשו םיעבש לוכה
אי ,בי 'מדק) םימגרתמ םיעבש ויה :אתווצב םירפסמה ינש םיאבומ ,הזה
ריכזהל יוארה ןמ הז ןיינעב .(56 ח םש םש) טבש לכמ השיש ויה םהו ,(86
,דיקפתב ומע ואשי רשא "םעה ינקזמ םיעבש" יונימ ךרוצלש ,תרמואה העדה תא
;םירחבנה םיעבש ואצי לרוגבו ,טבש לכמ השיש הליחת השמ חקל (זט אי 'מב)
דיל ובצייתה אלו הנחמב וראשנ ךכ םושמו ,ורחבנ אלש ,םירחאה םיינשה
םש םש) הנחמב םתויהב 'ה חור החנ םהילע םגו ,דדימו דדלא ויה ,להואה
.(א"ע ,זי 'הנס ;א ,הס ירפס האר ;וכ

,םדא ינב ודירפהב ,םיוג ןוילע לחנהב" :בותכה תא ושרד םירחואמ םישרדמ
םלועה תומוא רפסמ [4]:(ח בל 'בד) "לארשי ינב רפסמל םימע תלובג בצי
ורדסנ םהיתולובגו םימעה רפסמ ,לוכיבכ ;םיעבש ,לארשי ינב רפסמל ההז
חול"ל םירבדה תנווכ [5].לארשי ינב רפסמל םאתהב ךורב שודקה ידי לע
םיעבש"ל וכפהש ,(י קרפ 'רב) חונ לש ויאצאצ תמישר ,ונייה ,"םימעה
ראבמ לשמל ךכ .םירחא םישרדמב םג רכזנ "תומוא םיעבש" רפסמה ."תומוא
,[תוכוסה=] גחב ןברקל םיאבומה םירפה לכ ךס יכ ,(ב"ע ,חנ הכוס) שרדמה
םויב :ונייה) "םיכלוהו םיתחופ" םהו ,םלועה תומוא ןיינמכ ,םיעבש אוה
.(בל-גי טכ 'מב ;האלה ךכו ,רשע םינש ינשה םויב ;םירפ רשע השולש ןושארה
ןיינמל עיגהל לק אל .ארקמב ללכ רכזנ וניא "תומוא םיעבש" רפסמה ,ןכא
הזיא רורב אל ;י קרפ 'רבב רשא תומשה לכ ךותמ תומוא םיעבש לש קיודמ
וניא ןכלו ,המוא לש וניא םש הזיאו ,המוא לש םשכ ,ןיינמב ללכנ םש
[6].ללכנ

רפסמ - "ןושל םיעבש" םג שי ,"תומוא םיעבש" ל"זח תורפסב שיש םשכו
ןושל םיעבש יכדרמ עדי ,שרדמה יפל ,לשמל ,ךכ .םינוש תומוקמב רכזנה
תכשלב םיבשויה ןירדהנסה לע םג .(בכ-אכ ב 'סא לע ,ב"ע ,גי הליגמ)
.(א"ע ,הס תוחנמ) ןושל םיעבשב םיאיקב ויהש ,ורמא תיזגה

,ןכש .הזב ושקתה ןכלו ,קיודמ רפסמכ "שפנ םיעבש" רפסמה תא וספת ל"זח
הלוע םג ךכ .עשתו םישיש אלא אצומ ךניא אכ-ה ומ קרפ 'רבב רשא טוריפב
,תוהמאה ןמ תחא לכ ינב ןיינמ רחאל םיעיפומה ,םייקלחה םימוכיסה ןמ
תאו ,םירצמב בשי רבכ רשא ,ףסוי תא םג םירצמ ידרוי ללכב םיללוכהו
:םהיניבו ,םינוש םיצורית םיצרתמ ל"זח .םירצמב ודלונ רשא ,וינב ינש

רשא ,(טנ וכ 'מב ;כ ו 'מש) יול תב דבכוי םג הללכנ םיעבש ןיינמב .א
,ונייה ,שרדמה יפל "תומוחה ןיב הדלונ" ,וז דבכוי .ןאכ תרכזנ הניא
הדלי רשא" קוספה תא .ףסוי לא וינבו בקעי לש םתדר תעב ,םירצמ ירעשב
[הרוביע=] התרוה ןיאו ,םירצמב התדיל" :ושרד (םש םש 'מב) "םירצמב יולל התא
ןיינמל המילשהש וז איה דבכוי :(א"ע ,גכק ב"ב ;ט ד"צפ ר"ב) "םירצמב
.םיעבש
יפכ ,םירבדה תנווכ ;(ד"לפ לאומש שרדמ) "םהמע םילשה ןד לש ונב" .ב
לע תדמלמ יובירה ןושל .(גכ ומ 'רב) "םישוח ןד ינבו" :בותכל ,הארנה
:ומשב ןאכ רכזנ וניא יהשלכ הביסמ לבא ,ןיינמב ללכנ אוה םגש ,רחא ןב
םניינמ םוכיסש ,ןייצל שי וז החנה דגנכ .ךרדב דלונ ילואו :ךרדב תמ אמש
.ןד לש דחא ןבל קר סחייתמ (הכ םש) ההלב ינב לש
,רמאנש המ םייקל ,םיעבש רפסמל ולעו ןיינמב םהמע סנכנ ומצע ה"בקה .ג
.(ט"לפ רזעילא 'רד יקרפ האר ;ד ומ 'רב) "המירצמ ךמע דרא יכנא"
םילשמה אוה ומצע בקעיש ,ץוריתה אוה ארקמ לש וטושפל רתויב בורקה .ד
.(םש ר"ב) םיעבש ןיינמל

,ה א 'משבו זכ ומ 'רבב םיעבשה םוגרתב העיפומה ,תניינעמ תרוסמ שי
םיבתוכה ,םיעבשה םוגרת לש די-יבתכ שיו) "שפנ שמחו םיעבש" לע תרבדמה
,ןארמוקמ דחא ירבע די בתכב םג עיפומ הזכ חסונ .(בכ י 'בדב םג ךכ
ןיינמב םייוניש המכ שי ומ 'רבל םיעבשה םוגרתב .ה א 'מש אצמנ ובש
תומישרב םירכזנה הלאכ םבור ;םיפסונ תומש ולצא שיו ,םירצמ ידרוי תומש
ישילש רוד ינב לע םג רבדמ םוגרתה [7].(ח-ב א"הד) םימיה ירבדב סחיה
תא ללכ םאות וניא ,הנומ אוהש תומשה לכ ךס םלוא ,בקעי ינבל יעיברו
רותפל םינוש םירקוח לש תונויסינ .ולצא בוקנה "שפנ שמחו םיעבש" רפסמה
תומשה ןיבל ,םיעבשה םוגרתב רכזנש ,םכסמה רפסמה ןיבש המאתהה יא תא
יואר הז ןיינע .הפי הלוע וניא ,(םייקלחה םימוכיסה םגו) הנומ אוהש
.דרפנ ןויעל


:תורעה
עשת" ,ןושארה םדא לש ויתונש לכ ךס לש תילמסה תועמשמה וז אמשו .1
:(ה ה 'רב) "הנש םישלשו הנש תואמ
.םיעבש רסח םינש ףלא
בי 'מש לע לאעמשי 'רד אתליכמ ;א"ע ,ט הליגמב אתיירבה .2
,רגיה 'דהמ ,םירפוס תכסמ ;[ד"ע אע] אי ,א הליגמ 'שורי ;מ
תרגיא ינוציחה רוביחב עיפומ אוה הזל םדוק רבכ .דועו ,ט א
ייח ,ןוליפ לצאו הזה עוריאה ביבס בבוס ולוכ רשא ,סאיטסירא
ידוהיה ףוסוליפה םשב רופיסה תא טטצמ סויבסבא ;במ-הכ ,ב השמ
,בי רפס םידוהיה תוינומדק ,והיתתמ ןב ףסוי ;סולובוטסירא
.םירחא תורוקמב רופיסה אצמנ ןכו ,די-ז
ובתכש" םינקז השימח לע ,ףסונ רופיס אבומ ,ח א ,םש לבא .3
השעמ בוש" :ךכ אצמנ ךשמהב ;"תינוויל הרותה תא ךלמה ימלתל
... םיתב םינשו םיעבשב םבישוהו ,םינקז ב"ע סנכש ,ךלמה ימלתב
."םכבר השמ תרות יל ובתכ ,םהל רמאו םהמ דחאו דחא לכל סנכנו
P. האר ןארמוקב אצמנש טנמגארפב זה קוספה לש וחסונ לע .4
Skehan, BASOR 136 (1954), 12-15
:רמול שרדמה תנווכ ילואו ;אס זמר א"ח ינועמש טוקלי האר .5
?לארשי ינב לש םכרוצל
'מע ,ט 'רב לע ,המלש הרות ,רשכ מ"מ לצא םיאבומה תורוקמה האר .6
םעו - תוטרופמ סחי תומישר איבמ םימיה ירבד לעב .(יק-טק תוא) גפת
תומוקמ לש םגו םיטבשה לש םיאצאצהו תוחפשמה לש - םעפ ידמ תועטוקמ תאז
שי םירקמ המכב .םירצמ ידרוי לש המישר הניא וז לבא .ץראב םתובשייתה
רפסמ תוטרפמ ,ןבורב ,תומישרה .תומוקמ תומשל םישנא תומש ןיב שוטשט
הפוקתה ןמ םג םסוחייו םישיא תוריכזמו תוכישממ ןקלחב ,תורוד לש בר
;תושבושמ ולצא תואבומה תומישרה ןמ המכ .(ג א"הד ;דיוד תיב) ןברוחה רחאלש
,בקעי תיב תוחפשמ לש תפסונ המישר שי ארקמב .םייונישב ,תולפכנ ןקלחב
המישרב .(וכ 'מב) רועפ לעב אטח תובקעב הפגמה רחאל ךרענש ןיינמב
.לארשי ינב לש תוחפשמה ךרעמב םידחא םייוניש שי וז