ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל הדיחיה תאמ

176 רפסמ

ז"נשת ,ארקיו תשרפ

תורידנ תורטפה

בישילא השנמ

תודהיל הירפסה


,ז"נשת ,"ץקמ" תשרפל "יעובש ףד") "המלש טפשמ" ורמאמב יזינג 'ח 'פורפ
[1].החונז הרטפה איה ץקמ תרטפהש הדבועה תא ריכזה (162 רפסמ ןוילג
וירבדל המלשהכ ,ןאכ ריכזנ .םיגהנמה לכל - החיכש הניא וז הרטפה םנמאו
גהנמל תחא :תוחיכש ןניא ןה ףאש תופסונ תורטפה שולש ,יזינג 'פורפ לש
            .ץראל ץוח ינבל תחאו ,דרפס גהנמל תחא ,זנכשא


ןוויכ ,איה הרידנ וז הרטפה :םיגהנמה לכל הרידנ "ץקמ" תרטפה
לח הנשה שאר :שוריפ) א"חז הנמיסש הטושפ הנשב קר התוא םיארוקש
םויב לח חספו ,[םימי 29 ינב=] םירסח וילסכו ןוושח םישדוחה ,תבשב
םויב חספ ,הרסח ,תבשב ה"ר) ג"חז הנמיסש תרבועמ הנשב ןכו ,(ןושאר
תשרפ זאו ,ישיש םויב םייתסיו  ליחתי הכונח גח הלא םינשב .(ישילש
ץוחמ "ץקמ" תשרפ תא אורקל תרחא תורשפא ןיא .הכונח ירחא תארקנ ץקמ
247 = םירוזחמ 13 X רוביעה רוזחמ לש םינש 19) לודג רוזחמב .הכונחל
                 !םעפ 15 קר תארקנ הרטפהה .(םינש


תשרפל תרבוחמ "להקיו" תשרפ :דרפס גהנמל הרידנ - "להקיו" תרטפה
,ישימח םויב ה"ר) א"שה הנמיסש  הנשל טרפ ,הטושפ הנשב "ידוקפ"
,תישענ תושרפה תדרפה .תודרפנ תושרפהש (םימלש וילסכו ןוושח םישדוחהו
זאו ,תורחא םינשב רשאמ רתוי םדקומ ליחתמ הרותה תאירק רוזחמש ןוויכ
תארקנ "וצ" תשרפ הטושפ הנשבש ללכב דומעל ידכו .הנשב תפסונ תבש שי
ה"רש הנשב .[2] "ידוקפ"ו "להקיו" תושרפה תא דירפהל שי ,לודגה תבשב
םינש תמועל ,ירשתב ד"כ איה "תישארב" תשרפ תבש זא ,ישימח םויב לח
ןיריטפמ ,תדרפנ איהש תורמלו ירשתב ט"כ וא ז"כ ,ו"כ איהש תורחא
                   .(תוישרפ 'ד) הרפ תשרפ תרטפהב

םילקש תשרפ הניא "להקיו" תשרפ - א"חה וא ג"שה הנמיסש תרבועמ הנשב קר
הארקנ איה הנורחאל .הלש הרטפהה תא ןיריטפמ זאו ,תרבועמ הנש לכב ומכ
ןיריטפמ דרפס גהנמ יפ לע .ח"סשתו ה"סשת םינשב דיתעלו ,ד"משת תנשב
הברהבש דע ,הרידנ ךכ לכ הרטפהה .[וכ-גי ז א"למ] "המלש ךלמה חלשיו"
[נ-מ ז א"למ] "םוריח שעיו"  ןיריטפמ זנכשא גהנמל !הרסח איה םישמוח
.דרפס גהנמ יפ לע "ידוקפ" תרטפה ןכו ,הכונח לש היינש תבש תרטפה איהו
לכ םלשתו" איהש ,זנכשא גהנמל "ידוקפ" תרטפהל התוא ףיסוהל םיגהונ שי
שיש הנשל טרפ ;ארקמב תודומצ ןהש ןוויכ ,[אכ ח-אנ ז א"למ] "הכאלמה
           ."םוריח שעיו" וארק רבכ זאש ,הכונח תותבש יתש


דרפס גהנמל :זנכשא גהנמל הרידנ - "םישודק" וא "תומ ירחא" תרטפה
וא םישודק  תרטפהו [זט-א בכ 'זחי] "טפשתה" איה "תומ ירחא" תרטפה
.[כ-ב כ 'זחי] "שרדלה" איה ,תורבוחמ ןהשכ  םישודק-תומ ירחא תרטפה
תרטפה םישמוחהמ קלחב) תובעותה ירוסיא  אוה תושרפל ןהלש רשקה
ינבכ אולה" איה "תומ ירחא"  תרטפה זנכשא גהנמל .(הרסח "שרדלה"
ןה  רשאכ ."טפשתה"  איה "םישודק" תרטפהו [וט-ז ט סומע] "םיישכ
לש הרטפהב ןיריטפמש ללכה תורמל ,"םיישכ ינבכ אולה" ןיריטפמ תורבוחמ
תרבועמ הנשב .[3] םילשורי לש הדובכל הניא "טפשתה" יכ ,הנורחאה השרפה
וא ז"שב הנמיסש הנשב :ערואמה ןיעמ תונוש תורטפה ןהל שי ךא תודרפנ ןה
הנמיסש הנשב ;"שדוח רחמ" (תומ ירחא ל"וחבו) םישודק תרטפה - ז"כג
הנשב ;(תבשב ח"ר) "יאסכ םימשה" "םישודק" תרטפה - ה"שז וא ה"חב
"הברעו" - "םישודק" וא "תומ ירחא" תרטפה - א"חה וא ג"שה  הנמיסש
       ."םיישכ ינבכ אולה" ןיריטפמ היינשה השרפב .(לודג תבש)

אוה בורל זנכשא גהנמ .תושרפל תורטפה יתש ךירצ ג"חז הנמיסש הנשב קר
םנמא ."םישודק"ל  "טפשתה"ו "תומ ירחא"ל "םיישכ ינבכ אולה" ריטפהל
ריטפהל וגהנ םילשוריבש רמואש ימ שיו .[4]רדסה תא ךופהל םיגהונ שי
 "טפשתה" תרטפה םינפ לכ לע  ![5]"םיישכ ינבכ אולה" תושרפה יתשב
ג"חז ןמיס .ןיריטפמ יתמו המ הכובמ שי ןכלו ,זנכשא גהנמל דואמ הרידנ
אבהלו ,(ז"נשת) הנשה ,ג"לשת ,ל"שת ,ו"שת ,ג"שת תונשב הנורחאל היה
ונא וב תסנכה תיבב גהנמה אוה המ ,דעומ דועבמ ררבל יאדכ) ד"פשת
                            .(םיללפתמ


"יעסמ"ו "תוטמ" תושרפ םינשה בורב :הלוגה ינבל הרידנ - "סחנפ" תרטפה
הרטפהה איהש ,"והימרי ירבד" - "סחנפ" תשרפב ןיריטפמ ןכלו ,תורבוחמ
הנשב .תרבועמ הנשב ןיבו הטושפ הנשב ןיב אתונערופד 'ג לש הנושארה
גח ורסא תבש .ישיש םויב םייתסמו תבשב לח חספ - ז"כג וא ז"שב הנמיסש
דע תחא השרפ לש רוגיפב םיאצמנ םהו ,ל"וחב חספ לש ןורחאב הלח ונלש
תא ןיריטפמ ץראב ולאכ םינשב ."יעסמ"ו "תוטמ" תושרפ תא םידירפמ ץראבש
קר .[זט טי - ומ חי א"למ] "'ה דיו" איהש "סחנפ" תשרפב "סחנפ" תרטפה
םג ("להקיו" תרטפהל רבסהה תא האר) א"חה וא ג"שה הנמיסש תרבועמ הנשב
"סחנפ" תשרפב ןיריטפמו "יעסמ"ו "תוטמ" תושרפ תא םידירפמ ל"וח ינב
תונשב התוא וריטפה הנורחאל .םגהנמל הרידנ הרטפה איהו ,"'ה דיו"-
    .ח"סשת ,ה"סשת םינשב התוא וארקי דיתעלו ,ד"משת ,ז"כשת ,ד"ישת


                              :תורעה

ז א"למ ןכו ,הכונח ךותב התייה איה יכ ,ח"כשת תנש םש קוחמל שיו .1
                             .(ו אלו)

                 .ד ףיעס ,ח"כת ןמיס ח"וא ,ע"וש .2

       .וכ ק"ס הרורב הנשמו ח ףיעס ,ח"כת ןמיס ח"וא ,ע"וש .3

ריטפהל ידכ יזנכשאה בושייה תליחתב םילשוריב ןכ וגהנ ילוא .4
לכ םישודק תשרפב וליאו ,םידרפסה םהיחא גהנמכ - תומ ירחאב "טפשתה"
                        .וגהנמכ ריטפה דחא

,ל"שת ,ו-ה לג 'ב הירומ ,םישודקו ירחא תוישרפל תורטפהה ,רפוס 'ש .5
,טל 'ט ןמאנה ,ל"שת םישודק תומ ירחא הרטפה ,יקצילבד 'ש :גס-זנ 'מע
לחה ויהש תוקולחמה הפי תומכוסמ ולא תורוקמ ינשב .22-17 'מע ,ל"שת
                         .ט"ערת לש ג"חזמ


               עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה