ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

331 רפסמ

ס"שת ,ארקיו תשרפ

"לזג רשא הלזגה תא בישהו"

בילטוג םהרבא ר"ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה
תאטח ,םימלש ,החנמ ,הלוע תונברק ינידב תקסוע ונתשרפ
ןיינע ראובמ השרפה תמיתחב .'הל םייוצר םלוכש ,םשאו
תעיבתב רפכש ימ איבהל בייחש ןברקה אוהש [1],תולזג םשא
:(וכ אכ ה 'קיו) רקשל וילע עבשנו וריבח לש ןוממ


די תמושתב וא ןודקפב ותימעב שחכו ...אטחת יכ שפנ
וא לזגב וא (תיקסע-תופתושל ודיב םדאה םשש ףסכ =)
,רקש לע עבשנו הב שחכו הדבא אצמ וא .ותימע תא קשע
אטחי יכ היהו .הנהב אטחל םדאה השעי רשא לכמ תחא לע
רשא ןודקפה תא וא ... לזג רשא הלזגה תא בישהו םשאו
וילע עבשי רשא לכמ וא .אצמ רשא הדבאה תא וא ותא דקפה
ומשא תאו ...וילע ףסי ויתשמחו ושארב ותא םלשו רקשל
ינפל ןהכה וילע רפכו ... ןאצה ןמ םימת ליא 'הל איבי
.ול חלסנו 'ה


ןוממה תא ריזחמ ןלזגהש רחאל קר ,ןכ םא רפכמ תולזג םשא
,םישרוי ול ןיאו תמש רגה לזג איצוהל ,וישרויל וא וילעבל
:(בי ,ט ק"ב) ללכ העבקש הנשמה ירבדכ


ומשא איבה .אצי - ותמשא איבה אלש דע ולזג איבמהש
ןתנ אלו ןרקה תא ןתנ ,אצי אל - ולזג איבה אלש דע
.בכעמ שמחה ןיא - שמחה תא


,לזגש ףסכה תא םינהוכל איבה ןלזגה םאש ,השיגדמ הנשמה
םא םלוא .ותרפכ ידי אצי ,םשאה ןברק תא איבהש ינפל
ידי אצי אל ,הלזגה תא בישהש ינפל םשאה ןברק תא איבה
ןלזגה לבא ,םשאה תברקה תא בכעמ וניא שמוחה .ותרפכ
- ןלזגה לש ותרפכ רקיע .הרפכה רחאל ומלשל בייח
.הילעבל הלזגה תבשהב

ןיינעב קרו ךא הנד הרותה םאה :ררבלו לואשל שי תעכ
וא ,רקשל העובשו לזג :םיילפכב אטחש ןלזגה לש ושנוע
הידבוע וניבר ?יכרע רסמ לעב ףסונ ןיינע ןאכ שי אמש
םיקוספל ושוריפב הבושח תינשרפ הדוקנ ףיסומ [2],ונרופס
[3]:בלושמב הכגכ


רפכמ ןברקה ןיאש ,'איבי ומשא תאו' ,'הלזגה תא בישהו'
ל"ז םרמאכ ןברקה תאבה םדוק קזינה תא סייפ ןכ םא אלא
אל - וליזג איבה אלש דע ומשא תא איבה' :(םש ,הנשמ)
.'אצי


תונשרפ לש הקמועל ףסונ ינשרפ דעצ אופא השוע ,ונרופס
ןלזגה אטח .קזינה סויפ איה הלזגב הרפכה תמלשהש ,ראבמו
לע הריבעב - םוקמל םדא ןיב :לופכ אטח השעמל וניה
םדא ןיבו ,(גי טי 'קיו) "לזגת אל" :הרותה ןמ ואל
תאבה :הרפכה ,ליבקמב ,איה ךכו .תלוזב העיגפב ורבחל
תאבהב ןלזגה לש ושנוע ,רמולכ .הלזגה תרזחהו םשא ןברק
קזינה סויפב התישארש ,הרפכה ןמ קלח קר אוה םשאה ןברק
,הלזג יבגל קר וניא הז ןיינעל רסמה .הלזגה תבשה י"ע
.ורבחל םדא ןיבש םיסחיה רושימב הריבע לכ יבגל אלא
,ולקלקתה רשאכ תודימה ןוקיתל ונתוא ךנחל איה הרותה תרטמ
תוענמיה י"ע הנושארבו שארב היהי םיבוט םישעמל ךוניחו
'הת) לארשי תורימז םיענ תאז עיבמש יפכ ,ער תיישעמ
ומייקי םיבוטה םישעמה ."בוט השעו ערמ רוס" :(וט דל
,ורבחל םדא ןיבש םיבוט םיסחי לע תתתשומה תנקותמ הרבח
הרוצב םוקמל םדא ןיבש תווצמה תא םייקל רשפאי הז בצמו
השע" תמדקה ,ןבומכ ,אוה ילאידיאה בצמה .רתויב הבוטה
םוסחמו ענמ תלועפ איה וז היישע ןכש ;"ערמ רוס"ל "בוט
.ערל

הבושתבו הטרחב רבודמ הלזגה תבשה השעמבש ,ןייצל שי
תבשה השעמב תשקבתמה הרטמה תא השיגדמ הרותה .ןלזגה לש
יאחא בר ןייצמש יפכ ,ער תיישעמ ענמיהל :הילעבל הלזגה
ריסאד" [5]:הז אשונב וירבד חתפב תותליאשב [4]ןואג
םהל רוסאש ,"הירבח ןמ דח לזגימל לארשי תיבדל ןוהל
ןיינע תאבהב ,ונייהד .ורבחמ דחאה לוזגל לארשי תיבל
.לזגה עגנ תא שרושה ןמ רעבל תנווכתמ הרותה ,תולזג םשא
רוגימל ךרדב דחא בלש קר איה קזינה יוציפכ הלזגה תבשה
.לילכ עגנה

,ורבחל םדא ןיבש ןיינע לכל םיעגונ ,רומאכ ,הלא םירבד
תיישעו בוטל תורבחתה י"ע ושרושמ ערה תא רוקעל ידכ
.םיבוט םישעמ


הידפולקיצנא ,"תולזג םשא" :ואר הז ןברק תועמשמ לע [1]
.וסר -הסר 'מע ,ז"משת םילשורי ,ינש ךרכ ,תידומלת
הלכשה לעבו םיקפוא בחר ןשרפ ,ו"טה האמה ,הילטיא [2]
גהונה ,הקיטמתמו היגולוליפ ,היפוסוליפ ,האופרב הבחר
.םדאה תכרדהו רסומה םוחתמ ל"זח ירמאמ איבהל
,בילטוג באז תרודהמ ,הרותה לע ונרופסה רואיב [3]
.חיר 'מע ,ב"נשת םילשורי
הרצבל הכומסה אחבש ריעה ןמ אחבשמ אחא בר אוה [4]
.םינואגה תפוקתב םימכחה ילודגמ ,תינימשה האמה ,לבבבש
תמיתח רחא רבחתנש ןושארה רפסה אוה ,תותליאשה רפס [5]
.םיימינונא םירפסל דוגינב ,ורבחמ םש לע ארקנו דומלתה
,ןואג יאחא ברד תותליאש ואר ,ותמגמו ותוהמ ,ורבחמ לע
םילשורי ,תישארב ,יקסרימ ןמלק לאומש ברה תרודהמ
,ארקיו ,םש ואר ונניינעלו ,41-1 'מע אובמ ,ב"משת
.דכ 'מע ,הפ אתליאש