ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

386 רפסמ

א"סשת ,ארקיו תשרפ

בירקי יכ םדא

זועמ רב הנוי

ך"נתל הקלחמה
:םילימב ויוואמ איש תא אטיב ,לארשי תורימז םיענ ,דוד
ימי לכ 'ה תיבב יתבש שקבא התוא 'ה תאמ יתלאש תחא"
ןכו ,(ד זכ 'הת) "ולכיהב רקבלו 'ה םענב תוזחל ייח
תיבב יתבשו ייח ימי לכ ינופדרי דסחו בוט ךא" :רמא
שממל לוכי םדא ןיא םא .(ו גכ 'הת) "םימי ךראל 'ה
רקבל תוחפל אוה לוכי ,דימת 'ה תיבב תבשלו תאזכ הלאשמ
:אוה ןכ ומשכ רשא ,ןברק תרזעב ,תונמוזמ םיתעל םש
'ברק' שרושה רזוח ידכב אלו .ויקולא לא םדאה תא ברקמ
הרהטה תונברקה רפס תא תחתופה 'ארקיו' תשרפ תליחתב
רזוח םעל םינופה םינושארה םיקוספה ינשב .השודקהו
:םימעפ עבש הז שרוש

ןברק םכמ בירקי יכ םדא םהלא תרמאו לארשי ינב לא רבד
.םכנברק תא ובירקת ןאצה ןמו רקבה ןמ המהבה ןמ 'הל
להא חתפ לא ונבירקי םימת רכז רקבה ןמ ונברק הלע םא
.(ג-ב א 'קיו) 'ה ינפל ונצרל ותא בירקי דעומ

תוציחנב ונתרכה המעמעתנ ,הכוראה תולגהו שדקמה ןברוח לשב
ונא המ ,םישח ונא ןיאו ,םדוחייבו תונברק תברקה לש
,(ח בכ אבר ארקיו האר) ל"זח לשמב שמתשנ םא .םירסח
ויבא ןחלוש לע לוכאל דומל היהש ךלמ ןבל ונא םימוד
םוקממ דדונ אוהו ,ויבא תיבמ ואטח לשב דרטנ הנהו ,ךלמה
םע רשקה לש טלחומ קותינב ץפח וניא םנמא באה .םוקמל
םעפ ידמש ךכב קפתסמ ךא ,ויבאל עגעגתמ ןבה ףאו ןבה
חלוש םשמו ,תסנכה תיב אוה ,ראוד תיבל סנכנ אוה םעפב
.רצק קרבמ קר והז ויתודרטו וזפח בורל םיתעלו ,בתכמ
ןוויכ ךא ,ויבאל ןפלטל והתאיבמ ובל תיימה ילוא וא
ריאשהל אוה תושעל ןבה לוכיש לכ ,ונממ וינפ ריתסמ ויבאש
אצוי םירקמה בורב .תינורטקלאה הריכזמב תטלקומ העדוה
וא ובתכמ תא ארוק ויבאש ונימאהב ,בבל בוטו חמש ןבה
המכ דע ,ובצמ לפש המכ דע שח וניאו ,ותעדוהל ןיזאמ
,יעבט םיסחי בצממ אוה קוחר המכ דעו ,רכונמו רק הז רשק
םוח לע גנעתהל ,ויבא תרוק לצב ףפותסהל ןבה הכוז וב
.ונחלוש לע דועסלו ותבהא

תוליעפהו ויתרשמו שדקמה הארמ ,שדקמבש תדחוימה הריוואה
םג שיחמהל םיעייסמ תונברקה תברקהב הכורכה תדחוימה
לוכיבכ אוה ,שדקמל הלוע םדאשכו ,הייארל ןתינ וניאש תא
.(אי אל 'בד ;דכ דל 'מש) "'ה ינפ תא תוארל" הלוע

תויהל ךירצ םדא ןיא ,'ה ינפ תייאר לש בצמל עיגהל ידכ
יכ שפנו" :רמאנ ונתשרפב .םידחוימ דמעמ וא הגרד לעב
ומכו ,(א ב) "ונברק היהי תלס 'הל החנמ ןברק בירקת
לכב 'שפנ' רמאנ אל :(ה ארקיו אמוחנת) ל"זח ושריפש
וילע ינא הלעמ :ה"בקה רמא ;ינע תחנמב אלא תונברקה
תאטבתמ ,תלוסה ןורשיעב ,לדה ןברקב !ושפנ בירקה וליאכ
ןיא יכ ,רתויב האלמה הרוצב ויבא לא ןבה תוקקותשה
שומימ תא ונממ עונמל קופקפו סוסיה םושל ןתונ אוה
!ךכב ייד ןכא יכ ,ול חיטבמ ה"בקה ךכיפלו ,באל הברקה

ןיכומיס הל תאצומ ,םתועמשמו תונברקה לש תאז הייאר
.וביבס ויהש םימעה תונברקל לארשיב תונברקה תאוושהב
םילדבהה ומכוס [1]גרבניו יבצ ר"ד לש הפיקמה ותדובעב
:תואבה תועפותה תוטלובו ,םיינורקעה

רתי תושיגנ

הליכמו ,הנטק איה ןברקל םישרדנה םירמוחה תמישר [א]
.תורתומ ירמוח אלו ,םינימזו םיחיכש םיטירפ

תונברקה ןמ קלחבו ,תומצמוצמ ןה תושרדנה תויומכה [ב]
.ותלוכי יפכ תתל לוכי םדא לכש ךכ ,ןורמית בחרמ שי

םדה ןמ רקיעב בכרומו ,ןטק אוה חבזמל ןתינה קלחה [ג]
אטבמה ,הלועה ןברקב .םדא לכאמל םירתומ םניאש ,בלחהו
לע ולוכ הלוע םנמא ןברקה ,םלש בלמ ל-אל הניתנה תא
ומוכיסב .הנוי-ןבב וא רותב קפתסהל לוכי ינעה ךא ,חבזמה
הנתמב שדקמה לא אובל םדא לכמ ענומה רבד ןיא :רבד לש
.ה"בקל יהשלכ

בצמב :תחא הלבגהב) ל-אה ינפל אובל יאשר םדא לכ [ד]
םינהוכה .תרחבנ הצובקל לבגומ ןחלופה ןיאו ,(הרהט
עגמה תא םעה ינומהל רשפאמה ,הדובע חוככ קר םירחבנ
.ל-אה םע

החמש תריווא

ןחלופ לכ ןיא ןכל ,'הל תוברקתה איה ןברקה תרטמ [א]
אצויכו םיתמ תוחורל ,לואשה ילאל ,םיינומד תוחוכל
ךל ןתונ ינא' :איה הרטמה הלא ןיעמ תונברקב יכ ,הזב
.'ינממ קחרת ןעמל


תוצובקב םישענ םביט םצעמש ,ןירותסמ ינחלופ ןיא [ב]
.ןירותסמה תריווא תא םיריבגמש םיאנתבו ,תונטק

,יגולותימ רשקהב אל ,תוומל רושקש ןחלופ לכ ןיא [ג]
ןברק שי ,לשמל .עבטב חמוצהו יחה וא םדאה ייחב אלו
!תוומ ןייצל ידכ ןברק ןיא ךא ,הדיל רחאל

אוה ריהבה םויה רוא קר .הלילב םיקולא תדובע ןיא [ד]
רטקה ךשמה אוה הלילב עצבתמה דיחיה רבדה .ןחלופה ןמז
תניחבמ ןברקה לש ילרגטניא קלח וניאש ,םירומאו םיבלח
.בירקמה

,םירחא םימע לש םנחלופב םייאמ דצ םהב שיש תונברק [ה]
םיתיעל אטבמה ,הלועה ןברק :לארשיב הנוש יפוא םישבול
ןברקכ ,החמשה ןמז ,םידעומב דימת ןתינ ,ל-אהמ דחפ
ויתוששח תא ילוא אטבל יושעש ,תאטחה ןברק ;רוביצה
.םוי רואב דימת השענ ,ל-אה לש וסעכמ םדאה לש

:םיקולא תציחמב הייהשלו ןברקל יחרכה יאנת איה החמשה [ו]
תמורת תאו םכיתרשעמ תאו םכיחבזו םכיתלע המש םתאבהו"
םתלכאו .םכנאצו םכרקב תרכבו םכיתבדנו םכירדנו םכדי
םכיתבו םתא םכדי חלשמ לכב םתחמשו םכיקלא 'ה ינפל םש
[2].(דועו חי-זי בי 'בד) "ךיהל-א 'ה ךכרב רשא

םדא-םיקולא יסחי תוידדה

תחיתפב רבכ .הברקב םידדצה ינש לש ישפוח ןוצר [א]
ונוצרל תויהל ךירצ ןברקהש בותכה שיגדמ תונברקה תשרפ
ונבירקי םימת רכז רקבה ןמ ונברק הלע םא" :בירקמה לש
א 'קיו) 'ה ינפל ונצרל ותא בירקי דעומ להא חתפ לא
יכ ,ותונעיהו 'ה תכרב קר ושוריפ ןיא הז ןוצר (ג
הצרנו הלעה שאר לע ודי ךמסו" :אבה קוספב רמאנ הז רבד
בירקמה תשוחתל םג ןווכמ אוה אלא ,"וילע רפכל ול
[3].הייפכ ךותמ אלו ,ובל לכב ןברקה תא

שופיח :םדאה דצמ תונברקה תברקהל ירקיעה עינמה [ב]
ריבגהל - החנמו םימלש ,הלוע תונברקב :םיקולא תברק
קוחירה תא לטבל םשאו תאטח תונברקב ;תמייקה הברקה תא
,םדאה לש תישפוחה ותפיאש יהוז הרקמ לכב ;אטחה םרגש
.ותרטמ תגשהל ךרדה תא ול הוותמ קר תונברקה יקוח תכרעמו
:רמולכ ,תיגאמ הלועפ לכ תושעל לוכי םדאה ןיא ,ינש דצמ
,םיקולא לע םדאה ןוצר תא ףוכל םתרטמש םיעצמאב שומיש ןיא
ברקתהל םדאה ןוצר תא תאטבמ ,םדאה י"ע תישענה תוליעפהו
.ל-אה ןוצר יולימ י"ע ,ל-אל

הררבוהו השגדוהש השוחת) ןברקה תא הוולמה השוחתה [ג]
לעו ,ל-אה לשמ ל-אל ןתונ םדאהש ,איה (םיאיבנה י"ע
,וב עגיו חרט םדאהש הממ הניתנ לש השוחת םנמא שי ןכ
,ןברקל יואר וניא דיצ רשב :אמגודל) חמוצב ןהו יחב ןה
הז אוהש שוחל םדאה לע ךא ,(דועו םירובד שבד אל ןכו
םוקימ תובורק םיתעל שגדומ ןכ לע .ל-אה ןחלש לע דעוסש
ינפל" ,(בי חי 'מש) "םיהל-אה ינפל" :ןברקה תליכא
:ונכשל 'ה רחב וב םוקמה ןויצ וא ;(אי-י זט 'בד) "'ה
םוקמב והלכאו" ;(ט ו 'קיו) "הולכאי דעומ להא רצחב"
'בד) "'ה רחבי רשא םוקמב תלכאו" ;(ט דכ 'קיו) "שודק
.(ז זט

,הבוטל בירקמה תא הלפמ םיקולא - תידדה הפדעה [ד]
תפדעה תא אטבמ בירקמה םדאהו ,וילא ברקתהל ול ורשפאב
ןברק ןיא .'ה תיבב קר ויתונברק לכ תא וזכרב ל-אה
תוחוכל הניתנכ רבדה שרפתי לבל ,שדקמל ץוחמ ןתינה
,ל-אה סעכמ דחפ תשוחתב םיכורכש תונברק ףא .םירחא
תונברק לש םמד ,הברדאו ;שדקמב קרו ךא םינתינ ,תאטחכ
,םישדוקה שדוק ינפל לא המינפ אבוי ףא םימיוסמ תאטח
.(זי ד 'קיו) 'ה ינפל תכורפה ינפ לא ונממ הזי ןהכהו
וברקמ ןברקה תרזעב ,םיקולאמ םדאה תא קיחרהש - אטחהו
שדק"כ תאטחה תרדגהב תזמרנה ,רתויב הלודגה הברקל דע
.(חי ו 'קיו) "םישדק

:םוכיסל

:בצמ לכמ םיקולא תברק תא גישהל ןתינ תונברקה תרזעב
לא רתוי דוע ברקתהל םדאה לוכי תיסחי הברק לש ןמזב
רצויו אטוח אוהשכו ,םישדוק שדוק איהש הלוע י"ע 'ה
לטבל ךרדה וינפל החותפ זא םג ,ויקולא ןיבל וניב קחרמ
ונוצרב םאו ;םישדוק שדוק איהש תאטח י"ע קחרמה תא
וינפל שי ,ןמזו דעומ לכב 'ה ינפ תא תוארלו תולעל
.םינוש שפנ יבצמלו םינוש םינמזל העבה יעצמאו םיכרד ללש

הפסכנ" :איה םתדועת תמשגהלו תונברקה לכל סיסבה ךא
"יח-ל-א לא וננרי ירשבו יבל ,'ה תורצחל ישפנ התלכ םגו
.(ג דפ 'הת)


םימעה לש םיגהנמהו ארקמה יפ לע ,לארשיב ןברקה [1]
.ךליאו 341 'מע רקיעב האר .ז"משת םילשורי ,םינכשה
זט ;וכ די ;בי בי ;ז בי 'בד ;מ גכ 'קיו םג האר [2]
ינפל השענ רבדהש שגדומ הלאה תומוקמה לכב .ז זכ ;אי
.'ה
,יתעדל ,תזמרמ ףוגה יוניכ םע 'ןוצרל' הלימב שומיש [3]
ןוצרל יוטיבהמ הנושב ,םדאה לש ישפחה ונוצרב ךרוצ לע
גכ ;טכ בכ ;טי בכ ;ה טי ארקיו :"םכנצרל" האר ...ל
;(חל חכ 'מש) "'ה ינפל םהל ןוצרל" :תאז תמועלו .אי
'קיו) "ןוצרל היהי" :(כ בכ 'קיו) "םכל היהי ןוצרל אל"
.(אכ בכ