ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל הדיחיה תאמ

176 רפסמ

ז"נשת ,ארקיו תשרפ

רתסא תליגמל םימוגרתה

ףולוקוס לאכימ 'פורפ

תוימש תונושללו תירבע ןושלל הקלחמהקוספו קוספ לכ רחאל ימרא םוגרת םע הרותה תא אורקל שיש תעבוק הנשמה
הנשמ) םינוש ונא ןכו .רתויה לכל םיקוספ השולש לכ רחאל הרטפהה תאו
                           :(ב ג הליגמ

קוספמ רתוי ןמגרותמל ארקי אלו םיקוספ השולשמ תוחפי אל הרותב ארוקה
                        .השלש איבנבו ,דחא

אוה בייח לבא ,םיקוספ השולש תוחפל אורקל ךירצ הרותב ארוקה ,רמולכ
איבנב הרטפהה תא ארוקה וליאו ,קוספו קוספ לכ רחאל ןמגרותמל קיספהל
                .קספה ילב םיקוספ השולש אורקל לוכי

יכ םא ,יתכלה בויח היה אל הארנכ תוליגמל םוגרתה תאירק יבגל ,םלואו
     .ארקמה ירפס ראשכ םמגרתל ךרוצ היה הלא םירפס םגש ,חינהל שי

הנושל יכ םא ,םמגרתל ךרוצ היה רתסא תליגמ ומכ םירפס םגש ,קפס ןיא
.םימכח ןושלל רתוי התוא הברק ינש תיב תפוקת לש תרחואמהו תיסחי הלקה
ילבב) םיארוק ונא ןניבה אל ל"זח םגש הליגמה ךותב םילימ לע ,םלואו
                           :(א"ע חי ,םש

ונחנא םאה=] ?ןניעדי ימ (י :ח 'סא) םיכמרה ינב םינרתשחאה ןנא וטא
           .[?םיכמרה ינב םינרתשחאה םילימה שוריפ םיעדוי

(רתסא תליגמ 'ולכ) םוגרת הארק" :שוריפב תרמוא (א ב ,םש) הנשמה הנהו
         :(א"ע ,חי) רמוא דומלתה הז לעו ."אצי אל ןושל לכב

,אכירצ אל .הפ לע ונייה םוגרת הל ירקו ארקמ הביתכד אמיליא ?ימד יכיה
ארקמ הבותכש רמאנ םא ?המוד הז ךיא=] ".םוגרת הארקו םוגרת הביתכד
ארוקו םוגרת הבותכש (אלא) הכרצנ אל .הפ לע ונייה - םוגרת התוא ארוקו
                           .[םוגרת התוא

לש בותכ םוגרת םייק היה תאזה תימינונאה ארמימה לש ןמזב לבבבש ןאכמ
                           .רתסא תליגמ

סולקנוא םוגרת) םיאיבנלו הרותל םימוגרתה ומכ אלש ,ןייצל שי םלואו
םינושארה תואמב לארשי ץראב הארנה  לככ ,ובתכנש (ןתנוי םוגרתו
,רתוי הברה םירחואמ םה ונידיל ועיגהש תוליגמל םימוגרתה ,םניינמל
         .(ןלהל ןייעו) רוריבב םיעודי םניא םתביתכ תומוקמו

םינוכמה םימוגרת ינש (תוחפל) ונידיל ועיגהש ךכב תדחוימ רתסא תליגמ
תיסחי םירחואמ םה םימוגרתה ינש ,רומאכ .ינש םוגרתו ןושאר םוגרת םויה
םיללוכ םימוגרתה ינש .תידומלתה  הפוקתה רחאל ,הארנה לככ ,ורבוחו
ןפואב רתוי םיכורא ינשה םוגרתה לש הלא םלואו ,תוכורא תוידגא תופסות
.םוגרת לש ושובלב תימראב שרדמ ונינפל שיש רמול ןתינ השעמלו ,יתועמשמ

ךכ לע ,הבושתב (םניינמל 1038-939) ןואג יאה בר לש ותודע םג הרמתשנ
:(86 'מע ,ב ,רטכש יזנג) בתוכ אוה ךכו .םימוגרת המכ ויה ונמזב לבבבש

ןב ןתנוי ידכמ יכ ?ורמא ימו ?םכל ןיינמ םכלצאש (רתסא לש 'ולכ) םוגרת
ןיא .[א"ע ג הליגמ ,ילבב האר] רקיע לכ םיבותכה םוגרת הליג אל לאיזוע
לבבב ןאכ שיש אלא דוע אלו .תוטוידהלש םוגרת אליא םכלצא יוצמה הז
תושרדמו הברה תפסות וב שי דחא ,הזמ הז םינושמ םינוג המכ רתסא םוגרת
                           .וב ןיא רחאו

רשפא יאמצע שרדמ ידכ דע םגרתמה ביחרמ ובש ןפואה לש תטלוב אמגוד
בשיש תוכלמה אסיכש ,רפסמ םגרתמה .ב ,א קוספל רתסאל ינש םוגרתב אוצמל
הדוקנב .רוצ ךלמ םריח ידי לע המלש רובעב הליחתכלמ ןכוה שורושחא וילע
המלש לש וחבשב רפסמה ,(א-ת ,ת-א) לופכ יתיבפלא ריש רבחמה בברשמ וז
                       :ליחתמ אוה ךכו ,ךלמה                םוגרת

          ה"בקה ותוא ךילמה   אוה ךירב אשדק /היתי ךילמא

         ופוס דעו םלועה ףוסמ    היפוס דעו / םלועה ףוסמ

         דלונ םרט 'ה וב רחב  דיליתא אלד דע / 'ה היב רחב

          ותוא בהא ומא יעממ     היתי םיחר / הימא יעממ

ויטושיק ,ויתוגרדמ לכ לע תוכלמה אסיכ לש טרופמ רואית אב רישה רחאל
ידי לע ללשב ותחיקל ,קשיש ידי לע םירצמל ותרבעה רואית ןכו וירודיהו
ידי לע םירצמל בוש ותרבעה ,םילשוריב והיקזח תבוטל ותוא בזעש בירחנס
שוירד ותוא ושרי םשמו ,לבבל וחקלש רצאנדכובנ ידי לע ותזיב ,הכנ הערפ
 .(רתסאל םירחא םינפו ןוירוג אבא םישרדמב אצמנ המוד רואית) שורושחאו

םוגרתב רזעיהל לכוי הזה םוגרתה לש תימראה תנבהב השקתמה ארוקה
        .תולודג תוארקמב ספדומהו "בתכה ןגשרפ" הנוכמה ,תירבעל                            :ףסונ ןויעל

B. Grossfeld,The First Targum to Esther, New York, 1983.

Idem, The Targum Sheni to the Book of Esther, New York 1994.

M. Klein & R. Kasher, 'New Fragments to Esther from the Caitro
Geniza', Hebrew Union College Annual, 61 (1990), pp. 89-124.


               עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה