ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

280 רפסמ

ט"נשת ,ארקיו תשרפ

ינחורל ישעמה ןיב

ףלוו (ירפ'ג) ףסוי ר"ד

דומלתל הקלחמהןהל וליחתי ןכ םא ,םינהכה תרותמ תוקוניתל ןיליחתמ המ ינפמ הסוי ר"א
ואובי ,םירוהט תוקוניתהו םירוהט תונברקה המ ה"בקה 'א אלא ,תישארבמ
[1].םירוהטב וקסעתיו םירוהט

ל"זח וסחיש תובישחה תא תפקשמ שרדמה ךותמ וז הקסיפ
.תיבה ןברוח רחאלש הפוקתב תונברקה תדובע רדס דומילל
תשוחתו ןברוחה יבאכ תא ךכשל היה רומא הז דומיל
הדובעה תומלעיהמ אצוי לעופ ויהש ,ינחורה םינואה רסוח
לש םתסנכה [2].םימשבש םהיבאל לארשי ןיב תרשקמה
תרות דומילל ,רפסה תיבב םכרד תליחתב רבכ ,םידלי
,תונברקה תובישח תא םהב עיקשהל תנווכמ התייה תונברוקה
ןיינבל תווקתה תא תיביטקורטסנוק תוליעפל בתנלו
[3].ק"מהיב

ק"מהיב תוכלה דומיל לש ולרוג וילע רפש אל ,תאז תורמל
.ןוכנה אוה ךפהה [4].תורודה ךשמב תונברקה רדסו
המגמ הרותה םלוע תא הדקפ םייניבה ימי תישארמ רבכ
,תאז המגמ יפל ."םזיטמגרפ" התוא תונכל ןתינש הרורב
.הזה ןמזב תוגוהנה תווצמל ומצמטצה דומילה יאשונ
יוטיב .תורהטו םישדק ,םיערז רדס וחנזוה ,אליממ
יספלא קחצי ברה תוכלהב םיאצומ ונחנא וז העפותל
אשונ לכ לע ירמגל ורפסב גלידש (1103-1013 ;ףירה)
דומלת"כ עודיה) ףירה לש ורפס ."אחישמל אתכלה" בשחנש
םיאבה תורודל דומילה ימוחת תא הבר הדימב עבק ("ןטק
םירבדה [5].(סנאבורפו דרפסל רושקש המ לכב תוחפל)
יריאמה םחנמ ברה היה לוכיש דע ,ינוציק הכ בצמל ועיגה
בבל רמב ןנולתהל (14 - ה האמה תליחת ;תפרצ םורד)
[6]."תטלחומ הביזע םינורחאה השולשה ובזענ"ש

לצא .תילילש תוחתפתה וז העפותב ואר לכה אל ,םלוא
היה (דרפסב רקיעב בוש) מ"היב לארשי ימכחמ םיבר
םהיניב ,םיטרואית םיאשונב הריתי תוקסעתהש ,ששח םייק
[7].םדאה לש ינחורה ונסוחל קיזת ,ל"נה םירדסה תשולש
[8]:אדוקפ 'ו ייחב וניבר אטבתה ,לשמל ,ךכ

,ןישוריגה ןיד ןיעמ תירכנ הלאשה לע םימכחה ןמ דחא לאשנו
ונקיזי אלש המ לע לאושה שיאה התא :ולאוש תא בישהו
תוצמה ןמ ותעדל בייח התאש המ לכ תעדיה ,ונעדי אל םא
עושפל ךל יואר ןיאו ,םהמ םלעתהל יאשר ךניא רשא
הנקת אל רשא תוירכנ תולאשב בושחל תינפנש דע ,םהב
תוועמ םהב ןקתת אלו ,ךתנומאו ךתרותב הריתי הלעמ םהב
!?ךשפנ תודמב

דאמ םה ,הסוגרס ריעב ןייד היהש ,ייחב ונבר ירבד
ולש תרוקיבהש ,הדבועל בל םישל יאדכ .םייתועמשמ
תוגהונ ןניאש תווצמב תוקסעתה דגנ קר אל תינפומ
םימוחתב ידמ יביטלוקפס דומיל דגנ םג אלא ,הזה ןמזב
,א"ז .(ןיטיג תוכלה תמגוד) םיילאוטקא טלחהב םהש
,"המשל" דומיל לש גוס ותוא דגנ אצוי הסוגרסמ ןיידה
.ולוכ תובישיה םלוע לע טלתשי 20 - הו 19 - ה תואמבש
תוחתפתהב הוולמ וניאש יתכלה דומילש ,איה תירקיעה ותנעט
הבוחש פ"עא ,ןכל .םייקתהל ופוס ןיא תינומאו תינחור
תווצמל םיסחייתמה דומלתה לש םיקלחה םתוא תא דומלל
טקלטניאו שפנ תוחוכ איצוהל ןיא ,הזה ןמזב תוגהונה
ץמאמו ןמז שידקהל שי אלא ,ל"נה גוסהמ תויגוס רוריבב
וז האירק [9]."תובבלה תובוח" םהש הנומאה תווצמל
לצא דחוימב הכימתו תבשק ןזוא האצמ ייחב וניבר לש
ודומיל רדס תא ןזאל ושרדש ,הלבקהו היפוסוליפה ימכח
תוינחורבש םיניינעו ,אסיג דחמ דומלתו הכלה ןיב םדאה לש
[10].אסיג ךדיאמ

דומילב קר אל ולגדו ,תרחא ובשחש הלאכ םג ויה ,םלוא
לש םיקלח םתוא דומילב אקווד אלא ,יטרואית ידומלת
אשונב םירבדמה שאר .הזה ןמזב םיגהונ םניאש הכלהה
דגנתהש ,ם"במרה אוה ,רחא םוחת לכב טעמכ ומכ ,הז
ןמזב תוגהונה תווצמ ןיב תיתוכאלמה הנחבהל ףקות לכב
ם"במרה ללכ ,ךכ םשל .הזה ןמזב תוגהונש ולאל תיבה
[11].הרותה תווצמ לכ תא "הרות הנשמ" לודגה ורוביחב
ושוריפב עיבה ,םישדק רדס תווצמל דחוימה וסחי תא
[12]:הנשמל

הלעמ הדובע תוכלהב םיקסועה ,םימכח ידימלת ורמאו
לעו ,םהימיב שדקמה תיב הנבנ וליאכ בותכה ןהילע
תתלו תאשלו תונברקה ירבדב קסעתהל םדאל יואר ןכ
ןמזב םהב ךרוצ ןיאש םירבד ןה ירה רמאי אלו ,ןהב
.םדאה ינב בור םירמואש ומכ הזה

,םהישרויו זנכשא ינומדק תובישיב םייק היה המוד סחי
יצוקמ השמ ברה ,םיבושחה םהיגיצנמ דחא .תופסותה ילעב
:בתכ (ג"י-ה האמב לעפ ,לודג תווצמ רפס לעב)

,םישדק רדס תווצמלו ונל המ םירמואש םע ןומהמ שיו
םירבדל תורהט רדס תווצמלו םיערז תווצמל רמוחו לק
תווצמ יכ ,ןכ םדא רמאי לא .הזה ןמזב ןיגהונ םניאש
יפ לע ףא םהיתודוסי עדיל שי םלועה ןודא הוצ רשא
םתדמלו וניוטצנ תווצמה לכ יכ .התע ןיכירצ םניאש
יכנא רשא הוצמה לכ תא רמש רמאנו (טי אי 'בד) םתא
יתוצמ םתרמשו רמאנו ,(א זכ 'בד) 'וגו םכתא הוצמ
היישעהו הרימשהש תדמל אה .אל בכ 'קיו) םתא םתישעו
םיענ יכ 'אנש בלב אלא הרימש ןיא יכ ,םה םירבד ינש
,(חי בכ 'שמ) ךיתפש לע ודחי ונכי ךנטבב םרמשת יכ
[13].היישעה וז םתישעו הנשמה וז םתרמשו וניתובר ורמא ןכו

[14].ם"במרה לש הלאל ,הרואכל ,םיהז יצוקמ ברה ירבד
הדוקנב הלא םימכח םיקולח ינש טבמב ,םלוא

דומיל י"ע קרש ,ם"במרה ןימאה ףוסוליפכ .תחא תערכמ
היהי ןתינ ,היפוסוליפה רואל החותינו הלוכ הרותה לכ
[15].אבה םלועל תוכזלו םדאה לש הנורחאה ותומלשל עיגהל
יחרכה בלש קר אוה ומצע םישדק רדס דומילש ,כ"א אצוי
תולולכה תווצמה לש תינתלכש הנבה ונייהד ,יפוסה דעיל
הבוחה תא וריכזהב ןווכתה אוה הזל ,הרואכל [16].וב
ףסונב) יפוסוליפ ןתמו אשמ ונייהד ,'ןהב תתלו תאשל'
.(רוהטה יתכלהל

,ותעדל .רחא והשמל ףאוש ,ךדיאמ ,יצוקמ השמ יבר
תורשפאל רשק לכ אלב תווצמה לכ תא תעדל הוצמ שי
ההובגה הגרדמה תא תגציימ המצעב העידיה .ןתוא םשייל
הכלהה דומיל ויפלש ,א"ז [17].ארובה תדובעב רתויב
היווחה תא םגו תווצמה םויקב הנווכהל ךרוצ תא םג אלממ
תואמ שש טעמכ .תודהיה סיסבב תאצמנש תינחור/תינומאה
וז השיגל ןי'זולוומ םייח יבר ארקי ,וירחא םינש
ימיטניאה רשקה תאש ,היהת ותנעט ."המשל הרות" םשב
קתונמה דומיל ךרד אקווד רוציל ןתינ ה"בקה לא רתויב
דומילש ,ןכ לע אלפ ןיא [18].תיוושכעה תואיצמה ןמ
ולעפמ תארשהב ודסונש תובישיב היחתל םק םישדק רדס
.םייח יבר לש

:תורעה

התא [ג] ה"ד ,'ו תשרפ ,(םייובלדנמ) אנהכ ברד אתקיספ .1
.תובר תוליבקמ שי ןכו ,תיוויצ

תונברקה תוכלה דומיל תא ךופהל ל"זח לש םנויסנל רושק ץמאמה .2
,עודיכ .ןאכ שרדמה ירבדמ חכומש יפכ ,לעופב םתברקהל ףילחתל
וראיתש יפכ יאכז ןב ןנחוי ןבר לש איה הז ןויסנב תטלובה תומדה
םירקחמ ,"הנביל יאכז ןב ןנחוי ןבר לש ותכילה" ,ןולא הילדג
,דומלתהו הנשמה תפוקתבו ינש תיב ימיב לארשי תודלותב
ןב ןנחוי ןבר לש ותואישנ" ,ל"נהו 252-219 ,ז"ישת םילשורי
תושדח תוניחב" ,יארפס לאומש םג ןייע .273-253 ,םש ,"יאכז
רפס ,"ןברחה רחאל יאכז ןב ןנחוי ןבר לש וישעמו ודמעמ תיעבל
,ל"שת ביבא לת ,('ע) 'וכו ןמרוד 'מ ,ןולא והילדגל ןורכזה
.226-203

ןברקב ז"ביר תנקת ןיינעב א"ע 'ט ףד תותירכ ,ילבב הוושה .3
.רגה

אלש ,ילבבה דומלתב םישדק רדס ונל שיש הדבועה תורמל תאזו .4
תותכסממ ץוח) וכז אל ךכל ףאש תורהטו םיערז רדס תוינשמ ומכ
.(הדנו תוכרב

הנוש סחי ןיגב ,הנוש היה ג"י-ה האמה עצמא דע זנכשאב בצמה .5
הנמתסה םש םג יכ םא .תופסותה ילעב לש םשרדמ תיב תיילעו דומלתל
.ל"מכאו ,םיוסמ רוחיאב וז המגמ

םילשורי ,ןמקיד .ש 'ע ,תוכרב תכסמל הריחבה תיב .6
.32 'מע ,ה"כשת

רפסל אובמ ,ל"ז יקסרבט קחצי 'פורפ ר"ומ לצא ןוידה הושה .7
.156-150 ,א"נשת םילשורי ,ם"במרל הרות הנשמ

.המדקה ,תובבלה תובוח רפס .8

'ו םהרבא יבר לש םסרופמה ורמאמב רכזיהל שי הז רשקהבו .9
רתוול םילוכי ונייה ,הרושכ םיגהנתמ ונייה ונלוכ םאש ,ארזע
קרפ ,ארומ דוסי 'ס הוושה .ןיקיזנ רדס לש םיבחרנ םיקלח לע
.'א

יד והילא 'ר ,חקרה לעב רזעילא 'ר תא ןייצל שי הלא ןיב .10
ןודנ אשונה .דועו ל"חמר ה"לשה לעב ,יפסכ 'ו ףסוי יבר ,סאדיו
I .Twersky, Religion and Law, Religious Age, לצא טוריפ רתיב
.ed .S.D.Goitcin, Cambridge 1974, 69-82.

,האר תויונמדזה המכב רפסה לש ללוכה ויפוא תא ןייצ ם"במרה .11
ןיב השמ ינא ינצח יתרענ הז ינפמו :רפסל המדקהב וירבד ,לשמל
ולא לכב יתוניבו אוה ךורב רוצה לע יתנעשנו ידרפסה ןומיימ
ןיינעב םירוביחה ולא לכמ םיררבתמה םירבד רבחל יתיארו ,םירפסה
ןושלב םלוכ .הרותה יניד ראש םע רוהטהו אמטה רתומהו רוסאה
הרודס הלוכ הפ לעבש הרות אהתש דע הרצק ךרדו הרורב
לודגלו ןטקל ןייולג ןינידה לכ ויהיש דע…לכה יפב
.םיאיבנו םימכח ונקיתש םירבדה לכ ןידבו, הוצמו הוצמ לכ ןידב
ןידב םלועב רחא רוביחל ךירצ םדא אהי אלש ידכ רבד לש וללכ
הפ לעבש הרותל ץבקמ הז רוביח אהי אלא לארשי ינידמ
.163-156 ,אובמ ,יקסרבט הוושה טרופמ ןוידל .(ילש תושגדה) הלוכ

.א"ימ ג"יפ תוחנמ ,ם"במרהל הנשמה שוריפ .12

.ח קרפ ה"ד ג השרפ םישודק ארפיס הוושה .13

:ירמאמ ןייע .ג"מסה תא הנב אוה הרות הנשמ ורפס דוסי לעש .14
Gadol, Harvard Theological "Maimonides Revised: The Case of the Miswot
Review, 90 (1997),175-205.

ג"ח ,םיכובנ הרומו 'ח הכלה 'ח קרפ הליעמ תוכלה הוושה .15
.בל-ו"כפ

.'ד הכלה 'ד קרפ הרותה ידוסי 'לה הוושה .16

קרפ" ,יקסנילג הדוהי לש ורקחמ וישכעו ל"נה ירמאמ ןייע .17
.23-25 ,(ט"נשת) במ , תעד ,"יצוקמ השמ יבר לש תיתדה ותוגהב

.י-א םיקרפ 'ד רעש ,םייחה שפנ רפס הוושה .18