ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

315 רפסמ

ס"שת ,חלשיו תשרפ

םיסנ קחצי ברה יקספב הוצמ-תב תגיגח

דנרא ןרהא ר"ד

דומלתל הקלחמה
בקעי ינב ינש וחקיו" :(הכ דל) הוצמ-רבל רושקה דחא קוספ ונשי ונתשרפב
הרות) שרדמב וניתובר ודמל ןאכמ ."...וברח שיא הניד יחא יולו ןועמש
ותואב ןכש ,םינש ג"י ןבמ תוחפ וניא ארקמב "שיא" לכש (1329 'מע 'רב המלש
,הברהב רחואמ אשונל שרדינ ןלהל ."שיא" ארקנו ג"י ןב יול היה ןמזה
אשונל תכלוהו תרבוג תוסחייתה תינברה תורפסב תרכינ ןורחאה רודב .הוצמ-תב
םנחלוש לע התלע ,הווצמה-תב סקטל םימיאתמ םינכת ולא ,הלאשהו ,הווצמה-תב
[1].ונממ וגייתסה וא והוללש םתצקמו רבדה תא ודדוע םתצקמ .םינבר לש
ורביחש שי [2],הזה עוריאל הנכה ונכותש םלש רפס רביחש ימ שי םירבחמה ןיבמ
,תוחפשמ [4].אשונל ושדקוה םידחא םירקחמ ףאו [3],הווצמ-תבל תוחישו תושרד
תוליעפל םינווגמ תונויער תולעמ ,יתרוסמה וא ימואל-יתדה רוביצב רקיעב
[5].הז םויב תיתיווח-תיתד
?ט"י-ה האמה ינפל ללכ םייק היה אלש ,הז עוריא ביבס תוררועתהל םרג המ
לשמל הראותש יפכ ,ינרדומה םלועב השאה לש הדמעמב היילעה הנושארבו שארב
:הוקת-חתפ לש הבר רבעשל [6],הכלמ השמ ברה ידי לע


,םיברה תושרל ךרד ול סלפ ידוהיה רעונה ,םדא ינב םג םתאו ונתשנ םינמזה
ןהו תורגפמ אל תונבה םג .םייוליבו םילויטל ימו הדובעל ימ ,םידומלל ימ
לע וטלתשהו ,תואטיסרבינואל דע ורדח ,םילויטבו םידומילב...קלח תוחקול
תואיצומ ןנמז רתיו ,אקיטילופבו איפוסולפב ,אקינכטב ןדי וחלש ,קיודמה עדמה
תינרדומה ןמזה חורמ הנעגפת ןפ דאמ יניצר ששח םייק אליממ ,םירויסבו םילויטב
יא .הלילח ןתוא קיבדת תיפוריאה הנפואה תלחמו ,הנידמה תובוחרב תרעוסה
םוי ,"הוצמ תב" היהת ובש םויה תא הינפב טילבהלו שיגדהל יוארהמ ךכל
תחאכ המואה לרוגל תפתוש היהתו ,תוצמו הרות לוע הילע לבקל תבייחתמ ובש
.הירוטסיהב ולעפש תולודגה םישנה


ברה ותויה תעב ,(1981-1896) םיסנ קחצי ברה ינפל םג התלע םינכתה תלאש
םיסנ ברה לש תובושת יתש תויוצמ םילשוריב 'םיסנ ברה די'ב .לארשיל ישארה
הבתכ א"תמ הרענ .ג"כשת רמועב ג"לב הבתכנ הנושארה הבושתה .הז אשונ לע
תגיגחל הבס לש תמיוסמ תודגנתה עקר לעו ,הווצמ-תב ינפל תדמוע איה יכ ,ברל
תבל וליאו ןב לש הווצמ-רבל תובישח םיסחיימ עודמ ההמת איה ,הווצמ-תב
תבצעמש וז הניה השיאה-תבה ירה .תווצמה לועל הסנכיה םוי תא םיגגוח ןיא
ןיב הניחבמ תלאושה !אבה רודה ךוניחל תיארחאו ,החפשמהו תיבה תומד תא
יחטש לכב הרועמ השיאהש ,םויכ בצמה ןיבל תיבב השאה הבשי ובש רבעב בצמה
:תולאשב תמייסמ איהו .םייחה


?הווצמה-תב תגיגח תא אקווד דדועל ןוכנה ןמ היהי אל םאה ,וז םייח תדבוע רואל
םשור הילע ריאשהלו הווצמה תב תא דדועל היה ךירצ אל ינודא תעדל םאה
תארקל הדליה תא דדועל תמאב ךירצ םנמא םאו ?תווצמל הסנכיה תארקל החמי לב
?הווצמה תב תגיגחל תתל יאדכ תומד המ ,הלענה הדיקפת


הביסהש ,ןעוטו תווצמה ליגל םעיגה םע תבל ןב ןיב הנחבה השוע םיסנ ברה
ובש םוימש םושמ איה ,ןבל הווצמ-רב תגיגח לארשי תוליהק לכב םימייקמש
,ןיליפת תחנה תווצמ איהו ,תידימ הווצמ ול הפסונ ,תווצמה לועל סנכנ
תדחוימ הווצמ הינפב תדמוע ןיא םלוא ,תווצמה לועל תסנכנ םנמא הדליש דועב
:הווצמ-תבה תגיגח ינכתל םיסנ ברה סחייתמ ןכמ רחאל .תידימ


אברדא .תווצמל התסינכ םויב חומשל הכירצ תבה ןיאש תרמוא תאז ןיא ךא
ךורעל שי הגיגחה תא .הייחב הז ערואמ דובכל הגיגח ךורעל יוצרו יואר
דובכל םירבד אשי ברה .בר לש תופתתשהבו םידידיו םיבורק תרבחב ,תיבב
.ןהימייקמ לש רכשבו תווצמה תא רומשל הבוחה תלעמב רבדיו ,הזה ערואמה
ןיכתש ןוכנה ןמ ."ונייחהש" תכרב וילע ךרבתו שדח דגב שבלתש יואר ,תבה
ינרטפש ךורב" :רמאי (באה :ל"צ) םאה .םויה ךרע לעו ערואמה לע הרצק האצרה
."תאז לש השנעמ


שורדתו שדח דגב לע 'ונייחהש' ךרבת תבה ,הגיגח :םה ןאכ םייונמה םינכתה
.הכרב אלב 'ינרטפש ךורב' ךרבי באהו שורדי ברה ,להקה ינפב
.הווצמ תב אשונל םיסנ ברה שרדנ בוש ,ד"כשת ירשתב ,ןכמ רחאל הנש יצח
:ותב לש הרותל היילעה אשונ תא ררבל שקיבש ,תב לש בא היה הנופה םעפה


יתב יכ הצור יתייה...תווצמל עיגת תונבה תחאו ,תונבב קר םיקולא ינכיז
הבושת יתלבק ול רשואמו חמש יתייה דאמ...הרטפהה רמאתו ךרבת ,הרותל הלעת
.ותורגבתהב הרותל הלוע יצלח (!)יאצויש שיגרהל ינוצר...תיבויח


לש ןיינמב אלו ,ליגר תסנכ תיבב הרותל היילעל םתסה ןמ ןווכתמ לאושה
היבא ןאכו ,הרותל תולעל השקיב אל ליעל ונרכזהש הרענה יכ ןיינעמ .םישנ
ינכתב םיסנ ברה חתופ ותבושתב .וז השקב-הלאש הלעמה אוה הווצמה-תב לש
היילעה אשונל תוסחייתהב םייסמו ,ליעלד םינכתה תא ךרעב ריכזמ ,סקטה
:הרותל


,םיבורק ןימזהל הוצמ-רבל םישועש םשכ הוצמ תבל החמש םוי תושעל הפיו בוט
ונייחהש תכרב הוצמה-תב ךרבת דמעמ ותואב ,החמשב םפתשלו םיריכמו םידידי
תא ארקתו ,אמויד אניינעמ םירבד רמאתש יואר איה המכח םאו ,שדח דגב לע
ךורב רמאי הוצמ תבה יבאו ,הנח תלפתמ םינושאר םיקוספ ינשו הרובד תריש
יפלאל ייה תא וניתוחא הל ורמאיו התוא וכרביו ,תאז לש השנועמ ינרטפש
.הרותל תולעל אל לבא ,ללפתהל תסנכה-תיבל ןכ ינפל ךלתש ןבומכו ,הבבר
יפל הכלהה תא םינשמ ןיאו רובצב הרותב תארוק השא ןיאש איה תשרופמ הכלה
אשנהל וכזי ךיתונבש ךרבתי 'המ שקבלו ללפתהל בוט .םדאה ינב לש תושגרה
םתחמשבו םהב וחמשתו ,הרותל ולעי םהינבו ךינבכ ךינתחו ,תווצמו הרות ירמושל
.תחנ ברו רשוא ךותמ


,יבמופב םג תבל 'ינרטפש ךורב' תכרב תלאשל ותעד םיסנ ברה ןתנ הנש התואב
סקטה ינכת בור תא ריכזה םג ותבושתב .תוכלמו םש אלב ךרבל שיש קיסהו
,א ,'יח שיא ןב') םייח ףסוי 'רו איפאסומ א"ר ירבדל הנפהו ליעל ונמנש
ברה ,תרפא לש הבר יל רסמ ,תב לש הרותל היילעל סחיב ,בגא [7].(זי ,האר
ינפב קרו תוכרב ילב הרותב אורקל הוצמ-תבל ריתמ אוה יכ ,ןיקסיר המלש
שידק) השודקבש רבד ילב המילש הליפת להנל םישנל ןתינ ותעדלשכ ,םישנ
תנשב לארשיל ישאר בר ותויהב ןרוג המלש ברה בתכ רחא קספ .('וכו וכרבו
וכרב שידק רמולו רוביצב הליפתל ןינמ ןמצעל ךורעל תולוכי םישנ :ה"לשת
,השודקו שידק וכרב ןהירחא תונעלו ןתיא ללפתהל םירבגל רוסא לבא ,השודקו
ןרוג ברה לש ורתיה .ןינמ בושח םישנה לש ןינמה ןיא םירבגה יפלכ ןכש
רתומש (דועו "אמליד" ה"ד 'סות ,א"ע ,וצ ןיבוריע) םת ונבר ירבד לע ססובמ
רבדה בשחנ אלו ,הנממ תורוטפש פ"עא אמרג ןמזהש השע תוצמ לע ךרבל םישנל
רוביצב הליפת תכירעל סחיב םגש ,ןרוג ברה בתכ ,תנתונ הרבסה .הלטבל הכרבל
[8]."אשית אל" רוסיא םת ונבר תעדל ןיא ןמצעל ןינמב םישנ ידי לע
םייתחפשמ םיעוריאמ תורכזמ תספדה לש היוצמה העפותה :ןדיד אשונל בושנ
ברה לש ונב גהנ האנ גהנמ [9].הוצמה תב עוריאל םג תונורחאה םינשב הרדח
ליגל (וינבו) ויתונב יתש ועיגהש תעב ,א"חלבי והינב ריאמ 'פורפ ,םיסנ
תמצמוצמ תיליפוילביב האצוהב םירידנ םינורפס רואל איצוה אוה :תווצמה
ליכמה ןורפס סיפדה א"נשת תנשב .תבה דובכל םירבד הבו 'תרגיא' םהל ףריצו
איבה ןורפסה ףוסב .(ד"יקת ונרווילב ספדנש) 'ליח תשא' ,םישנל תוליפת
ןייצו ,תיקלטיאב םישנל תוליפת ליכמה די-בתכ ךותמ לארשי תונבל הליפת
ןורפס איצוה ו"נשת תנשב [10].הוצמ תב ליגמ תבל וז הליפת הכרענ ותעדל יכ
והינב ירבדב המישרה םותחנ .(ו"לש היצנווב ספדנש) 'תולהת רפס ינמיס'
:ותבל 'תרגיא'ה ףוסב


ינש ןיבש הקולחה רשפ המו םישנאל תוכז אוהש םוקמב םישנה תוקחדנ עודמ
ןב רכזהו הייחלש הרשע-םיתשה הנשל העיגהב הווצמ-תב תישענ תבה ?םינימה
?שיאה תא המידקמ השאהש רבד לש ושוריפ םולכ .דחא םויו הנש הרשע שולש
ודמלו .חקפתהלו םכחתהל תרהממ השאה יכ איה הביסהש ,ךל יעד ,יתב ,תא הנהו
ןתנש דמלמ ,(בכ ,ב 'רב) 'עלצה תא םיקלא 'ה ןביו' :בותכה ןמ תאז םימכח
הנשב ןבה תא המידקמ תבהש הביסה תאז .שיאבמ רתוי השאב הריתי הניב ה"בקה
.תחא
,תיאופר תיתכלה הידפולקיצנא ,גרבניטש א"ר האר םיקסופה תועד םוכיסל [1]
רב טוקלי ,רבחמ םש אלב :דוע הארו .576-575 'מע ,ו"נשת םילשורי ,ה"ח
,תווצמה ליג - םדא ייח רפס ,ןהכה מ"ר ;131-129 'מע ,ג"משת ןילקורב ,הוצמ
םילשורי ,תוגהנהו תובושת ת"וש ,ךובנרטש מ"ר ;134-128 'מע ,1993 םילשורי
'מע ,ג ;19-18 'מע ,ב ;14-13 'מע ,א ,קזבה הארמב ת"וש ;ונק ,א ,ב"נשת
;טנק-הנק 'מע ,ז"נשת קרב ינב ,רשע העבראל רוא סרטנוק ,סורג מ"ר ;45-44
,חפאק י"ר ;6 'מע ,ח"נשת לולא גי ,הפוצה ,"?דציכ - הוצמ תב" ,לאירא י"ר
ןורימ ,(חפאק 'מ תכירעב) ףסויל רנ ךותב ,"התירב הוצמ תב - הוצמ רב"
יאלפ הנינפ 'בגמ .בילטוג 'א ר"ד יננפה ןורחאה רוקמל .88-87 'מע ,ח"נשת
.הוצמ-תב גוגחל יואר יכ ,סחנפ ,הלעבלו הל בתכ קי'צייבולוס ד"יר יכ יתעמש
רוציק ןיעמ ליכמ רוביחה .ג"נשת םילשורי ,הוצמ תב ינא ,םרילא ש"ר [2]
תגיגחל תטרופמ הכרדהו ,סקטב הרימאל תבל תושרד תעצה ,תבל ךורע ןחלוש
םלואב השרדה תא אורקל יוצר" :(41 'מע) השרדל סחיב לשמל ךכ .עוריאה
דע השרדה תא יקיספה ,םלואב שער היהי םא .םירחאה סקטה ינינע ראש ינפל
הגיגחל סחיבו ."תוערפה ךל ויהי אלו רורבו טאל יארק .טלחומ טקש היהיש
תומלוא"ב עוריאה תא גוגחל תוזרפומ תועיבתמ ענמיהל יוצר" :(130 'מע)
[ו]יפוא לע תעדה תא תתל שי ,הזב דומעל םירוהה תלוכי יא דצבו ,"ראפ
."תונתוואר תוחפו תוטשפל ףואשלו ,עוריאה לש ידוהיה ונכתו
;העק-דעק 'מע ,ד"משת םילשורי ,ג ,םימה יפטנ ,הכלמ מ"ר םואנ לשמל האר [3]
אשנש השרד םסרפ ,חצק-זצק 'מע ,ט"נשת ד"מח ,ךיתדלי םויה ינא ,שודק צ"ר
,ה"לשת םילשורי ,הוצמ-ינבל תושרדב הנורחאה השרדה .ותב לש הוצמה תבב
היהש) גורתש מ"ר תשרד לע .הוצמ-תב רובע הבתכנ ,דמלמ צ"ע 'פורפ ברה בתכש
ידוהיה םעה" ,ץשולס 'נ האר ו"פרת תנשב הוצמ תונב תגיגחב (סינות לש הבר
סינותב הביסמהש ןייצ ץשולס .5 'מע ,(ח"שת) ב ,םע עדי ,"סינותב בשויה
ןייב) היפסומ א"ר ירבד םינווכמ הזלש רשפא .סירפב גהנמה תובקעב התייה
תפרצ ירעב החמש םויו הוצמ תדועס םישוע" :(אמר 'מע ,7 'עה ןלהל ,בוטה
,הוצמ רנ ,(הפיח ריעה בר רבעשל) שאשמ י"ר ."תבל ןכו ןבל תורייע ראשו
גהנמ" :ךכ חתפ הב ,הוצמ-תבל הרצק השרד איבמ ,בר 'מע ,ט"כשת םילשורי
לגלגתנו ,השדחהו הקיתעה תורצנהמ קר ,אצי הדוהי יעממ אל הוצמ תב תגיגח
תוחפשמ המכל רדרדתנ םהמו ,ותרטמל דחא לכ וב ושמתשנו ,תימרופרה הדעהל
גהנמה תא רייגל ונרמאו ,םיבוהא םיערו החפשמ להקהל ,החמש םשל קר לארשימ
תיב ,םירוענ לט שארב ,הירנ לחר תינברה ."הניכשה יפנכ תחת וסינכהל הזה
.הוצמ תונב ינפב האשנש תודחא תוחיש המסרפ ,ה"נשת לא
ךוניח יסופדכ םישנל ארמג דומילו הוצמ-תב תגיגח ,אלוק הבוט האר [4]
תמר ,ןליא-רב תטיסרבינוא ,ג"ע ,יתדה ץוביקב הרענה לש םיידוחיי תוברתו
ויתודלותל) "הז לש ושנועמ ינרטפש ךורב" ,תליג ד"י ;68-41 'מע ,ד"נשת ןג
אל תוליהקב הוצמ תב לע .ופק-בפק 'מע ,(ו"נשת) חיק ,יניס ,'(גהנמ לש
B. D. Goldin, Bat Mitzvah: A Jewish Girl's Coming האר תויסכודותרוא
.of Age, New York 1995
וקרז תבשב יכ יתיאר (!בר וב ןיאש) םילשוריב יסכודותרוא תסנכ תיבב [5]
האשנ הרענה .םישנה תרזעבש הוצמ-תב הרענ רבע לא תוירכוס םירבג תרזעמ
ראשיהל ןינועמ וניאש ימל רשפאל ידכ תאז .הליפתה ףוסב ,םירבג תרזעב השרד
,ישש םויב הוצמ תב תביסמ :גיטסול 'י רממ יתעמש תרחא המזי לע .בוזעל -
,קצב וניכה היתורבחו איה ,הלח תשרפה יניד הדמילו חמק הרענה האיבה הב
'עה ןלהל הארו .ןהמע ןתוא ולטנ ןתאצבו ,תולח רונתב ופאו הלח ושירפה
.9
ביבא לת ,הוצמ-רבל הידפולקיצנא ,לקנרפ א"קר םג האר .3 'עה ליעל [6]
.178-176 'מע ,ח"ישת
,ל"נה=) ה-א 'מע ,(ד"כשת) ז ,םעונ ,"ינרטפש ךורב תכרב לע" ,םיסנ י"ר [7]
.(במר-אמר 'מע ,ט"לשת םילשורי ,בוטה ןיי ת"וש
הז וקספל ןרוג ברה סחי לע .וז הבושת יל הרסמש יאלפ 'בגל יתדות [8]
1990, pp. .110-111A Weiss, Women At Prayer, New Jersy האר
טקל םע תרבוח התחפשמ האיצוה רגרובצריו 'ש לש הוצמ תבל לשמל ךכ [9]
'נ לש הוצמ תבל .(ט"לשת ,ד"מח) "?הוצמ-תב גוחל םאה" הלאשה לע תובושת
:אשונה לע התדובע (ג"משת) הספדנ באב ו"טב הדלונש (לאינד הונמ) ראוביונ
,ד"מח) "רודו רודל הדגה תארקנה ,םייפולח םיסקטו החמשה גח - באב ו"ט"
.(ט"נשת
תאבומ ,הוצמ רבל "ךרבש ימ"ה לע תססובמה ,הוצמ תבל תרטועמ הליפת [10]
.87 'מע ,א"נשת ביבא לת ,א ,תודהי ,שילזיימ 'ש לצא