ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

371 רפסמ

א"סשת ,חלשיו תשרפ

ג : הטימשה תניפ

הטימשה תנשו והימרי

ןמזורג ריאמ ר"ד

דומלתל הקלחמה
ישיא ןפואב הווחש ,תולגהו ןברוחה איבנ ,והימרי איבנה
.ץראה ןדבאל םרגש ישארה םרוגה לע עיבצמ ,ולא תוארומ
(גי-אי ט 'רי) :בישה "ץראה הדבא המ לע" :הלאשה לע

אלו ,םהינפל יתתנ רשא יתרות תא םבזע לע 'ה רמאיו
ירחאו םבל תוררש ירחא וכליו .הב וכלה אלו ילוקב ועמש
.םתובא םודמל רשא םילעבה

היבשוי ידי לע ץראה תשיטנ יכ ,עדוי םג עדוי הז איבנ ךא
תא תוצרל םג הדעונ ,הנש םיעבש ךשמל תולגל הכילההו
תצורמב הטימש תונש םיעבש ךשמב התבש אלש לע ,ץראה
תא אוה ריכה חטבל .םהינפלש םימיהו ןושארה תיבה ימי
(הל-גל וכ 'יו) :םיאבה הרותה ירבד

ץראה הצרת זא .הברח ויהי םכירעו הממש םכצרא התיהו
תבשת זא ,םכיביא ץראב םתאו המשה ימי לכ היתתבש תא
אל רשא תא תבשת המשה ימי לכ .היתתבש תא תצרהו ץראה
.הילע םכתבשב םכיתתבשב התבש

לש קחרמב ,הלא םיקוספ רחאל יכ ,האר םג והימרי חטבל
בזעת ץראהו" :תרמואו הרותה תרזוח ,דבלב םיקוספ העבש
אופא עודמ (גמ ,םש) "םהמ המשהב היתתבש תא ץרתו םהמ
אלו ,הזה אטחה תא םג ויתוחכותב הז איבנ ריכזה אל
?תאזה תשרופמה השינעה לע עיבצה

עיבצהלמ תענמנ ארקיו רפסבש החכותה תשרפש ,איה הדבוע
דחא םתוא תטרפמ הניאו לארשי ינב ולשכ םהבש םיאטח לע
ועמשת אל םאו" :יללכה טפשמב תקפתסמ איה הרומתבו ,דחאל
תא וליאו ,(די םש) "הלאה תווצמה לכ תא ושעת אלו יל
הרותה הריכזמ ,הזה אטחה תא קרו ,הטימשה תנש לוטיב אטח
םתרבחב עלביהל לוכיה ילוש אטח הז ןיא ,עמשמ .הבחרהב
וז הדבועב ןיא םולכ .םהב םלעיהלו םירחא םיאטח לש
?הז אטח לע םג עיבצהל והימרי תא איבהל ידכ

ןברוח ירחא האבש ,וז תולגש ךל ןיינמ :ינבישת םאו
הילעש תולגה איה ,והימרי רביד הילעשו ןושארה תיבה
הרותה ירבד ודעונ אמש ?ארקיו רפסבש החכותה הרביד
?ינשה תיבה ימי ףוסב ,ןכמ רחאל האבש וזל ,תרחא תולגל


,םירפסה רפס לש ופוסב רמאנה תא הארו אצ :ךבישא ןכ לע
ץראה התצר דע ,והימרי יפב 'ה רבד תואלמל" :רמאנ םש
ב"הד) "הנש םיעבש תואלמל התבש המשה ימי לכ היתותבש תא
:רומאל .(זט םש ,הרותל ן"במרה שוריפב ןייעו ,אכ ול
תולג רבדו ,החכותה הרבד הילעש תולגה איה לבב תולג
תלאשנ בושו .והימרי לש ויפב ויה ןכא היתוביסו וז
תועודיה) ויתואובנב איבנה תאז הלעה אל עודמ ,הלאשה
ירבד) ?ונינפל חנומה ורפסב םוקמ ךכל שידקה אלו (ונל
קרפבש תוחפשהו םידבעה תשיגנ לע ויתוחכותו והימרי
,הטימשה תנש תרפה אטח לע םיעיבצמ םניא ,בכ-בי דל
(!לבויה תרפה לע רתויה לכל אלא

ימי ינשרפ ועיבצה ךכ לשב ילואו ,וז הדבועל בל םישנ
ויתואובנב םייוצמה םיזמר לע והימריל םהישוריפב םייניבה
.דבלב י"שר לש וירבד תגצהב קפתסנ ונא .הז אשונב

התטמשו "(ד זי 'רי) :איבנה רמוא םעזה תואובנמ תחאב
רשא ץראב ךיביא תא ךיתדבעהו ךל יתתנ רשא ךתלחנמ ךבו
."דקות םלוע דע יפאב םתחדק שא יכ ,תעדי אל

"ךתלחנמ ךבו התטמשו" קוספבש תונושארה םילימה שולש
עגונה לכב תיריבחת היעב םיווהמ

םוגרת .התועמשמלו הז טפשמב "ךבו" הלימה לש המוקמל
םלוא ,"ךתלחנמ ךדי התטמשו" טפשמה תא ארוק םיעבשה
רשא תא ךצרא טמשת ךחרכ לע - [ התטמשו]" :שריפ י"שר
[ךבו] .ץראה התבשו םכל יתרמאש םכיתותבשב התבש אל
."הטימשהל ינוצר תישע אלש ךל יתתנ רשא ךתלחנ תמחמ םקנא -
אטח לע החכותב קסוע ,י"שר לש ודידל ,קוספהש ןאכמ
,ןייצל שקבנ םא .םיאטוחל יופצה שנועה לעו "ץראה תבש"
םיאיבנה ירפסמ דחא אל ףאב עיפומ וניא ט"מש לעופה יכ
תולגו הלחנ לש רשקהב אקוודו והימריל טרפ ,םינורחאה
.ףקות הנשמ הלא י"שר ירבד ולבקי -

רשא רבגה רורא ,'ה רמא הכ" :וז האובנ ךשמהב םג ךכ
.(ה םש) "ובל רוסי 'ה ןמו וערז רשב םשו םדאב חטבי
רשא" :הטימשה תנש תרפה אטח תא הז קוספל םג סחיי י"שר
,לכואו תיעיבשב ערזא רמול וריצקו ושירחב - םדאב חטבי
יתיוויצו וחיטבהש - ובל רוסי 'ה ןמו …ורזע ומכ [ועורז]
."םכל יתכרב תא

תנש תרפה אטח לש תשרופמה ותמלעה רבד רתונ ןיידעו
!הדיח - והימרי לש ויתואובנמ הטימשה