ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

214 רפסמ

ח"נשת ,חלשיו תשרפ

ויתואצותו הניד סנוא

ןהכה השמ ברה

דומלתל הקלחמהתררועמ (דל 'רב) םכש השעמ רופיסב בקעי ינב לש םתוגהנתה
תרושב בקעי ינב םיביגמ ,דיחי לש עשפ בקע .תובר תויהת
:תושק תולועפ

;םמצע תא לומיל הנכ אל העצהב ריעה ינב תא םימרמ .1

םירושק ויה אלש תורמל ,םירכזה ריעה יבשוי לכ תא םיחצור .2
;םריע ןב לש ואטחל ללכ

תודשבו ריעב םיאצמנה תומהבהו שוכרה לכ תא םילזוג .3
;היתוביבסש

,עשפמ םיפחו ,עשי ירסח ףטו םישנ יפלכ תומילאב םילעופ .4
.יבשב םתוא םיחקולו

,םלוכ בקעי ינב םיפתתשמ וללה תולועפה עברא ךותמ שולשב
.יולו ןועמש ,םהיניבמ םיינש ידי לע עצבתמ םירכזה גרה קרו
?השקה םתבוגת תא ןיבהל ןתינ דציכ

בותכה לש ינחלסה וסחי תא ןיבהל השק המכו המכ תחא לע
הקידצמכ תיארנה ותדמע תא ףא ילואו ,הלאכ םישעמ יפלכ ומצע
,יולו ןועמשל ןתונ אוה ןכש ,בקעי ינב לש םהיתולועפ תא
םהיניב עלגתנש חוכיווב "הנורחאה הלימה תוכז" תא ,הניד יחא
.םהיבא בקעי ןיבל

שקבמ סנואב םשאהש ,הדבועה חכונ ףקות הנשמ תלבקמ היעבה
ונתדמלמ הרותה ירה .רתויב םלשומה ןפואב ואטח לע ןאכ רפכל
איה הלותב הרענ סנואה לש ותבוח לכ יכ ,רתוי רחואמ בלשב
:בותכה ירבדכ ,השיאל התאשל ןכו היבאל סנקו רהומ םלשל
המע בכשו השפתו ,השרא אל רשא הלותב הרענ שיא אצמי יכ"
ולו ,ףסכ םישמח הרענה יבאל המע בכשה שיאה ןתנו .ואצמנו
םירבד) "וימי לכ החלש לכוי אל ,הנע רשא תחת השאל היהת
.(טכ-חכ בכ

,תויחנהה יפ לע רויג לש ךילה רבוע ,ונלש הרקמב ,סנאה
דבלב וז אלו ;ומצע תא למ אוה .בקעי ינב תאמ לבקמ אוהש
לבקמ ףא אוה .ןכ תושעל וריע ינב לכ לע עיפשמ ףא אלא
לא ורמואב ,רומאכ ,הגיצמ הרותהש םיאנתה לכ תא ומצע לע
.ןתא ילא ורמאת רשאו ,םכיניעב ןח אצמא" :היחא לאו היבא
ונתו ,ילא ורמאת רשאכ ,הנתאו ןתמו רהמ דאמ ילע וברה
ירבדל םידקמ ףא רומח .(בי-אי דל 'רב) "השאל הרענה תא יל
ץראהו ,ובשת ונתאו" :תוגילפמ תויוכזו םולש תועצה ונב
.(י םש) "הב וזחאהו הורחסו ובש .םכינפל היהת

ןאכש ,הדבועה חכונ ,םייתעבש ההימתה הלדג דוע הלא לכ לע
סינכהלו םדועיי תא אלמל זפ תונמדזה בקעי תחפשמ ידיל הלפנ
לומיהל הנכומ המלש ריע הנה .הניכשה יפנכ תחת םיבר םישנא
תויהל תישפנ תונכומ םילגמ םיבר םישנא ;םתומכ תויהלו
םיפסונ םישנא לע עיפשהל יוכיסה םג חתפנ התעמ .םהמ םיעפשומ
םהיתוכילה םעונ תא וארי רשא ,הקוחרהו הבורקה הביבסב
,םהיבא תעדל דוגינב ,בקעי ינב םירחוב תאז תחת .םהינכש םע
לשמל תויהלו ,לוזגל ,חוצרל ,תומרל .תילכתב הכופה ךרדב
.שפנ טאשו הייחד םהישעמב ררועלו ;ץראה יבשוי לכל הנינשלו

ונידיב ןתונ וללה הדיחה ירבד ןורתפל חתפמה תא יכ ,הארנ
,םיאתמ אל הרואכל הארנש ןונגס טקונ בותכה .ומצע בותכה
"דחא םעל ונייהו" :םיעיצמ בקעי ינב .לוכה ןומט וב ךא
."דחא םעל תויהל" :העצהה תא םילבקמ םכש ישנאו ,(זט םש)
ןיב ןאכ בסנ ןוידה ירה ?ןאכל "םע" ןיינע המ ,אוה הומת
,תחא ריע ינב ןיבל ,בקעי תחפשמ איה אולה ,תחא החפשמ ינב
דחאל העצה ןאכ האור בותכהש אלא תאז ןיא .םכש איה אולה
."םימע" ינש ןיב אוה ןכ-םא ונינפלש תומיעה .דחאל םימע ינש
םינוש םה םיללכה םימע ןיב תומיעב .לוכה רהבתמ רבכ ךכ םא
"רהומ" םולשת .ודובכב העיגפ לע המחלמל אצוי םע .ןיטולחל
.תקפסמ השינעכ לבקתהל לוכי וניא

היעבל דיחיה ידי לע עצובש סנואה השעמ תא ךפוה בותכה
.טילשה תחפשממ היה סנואה תא עציבש ימש ןוויכ ,םע לש
םיאיבנה ירפסב תובר תואמגוד ןנשיו ,וגיהנמ ןוועב הקול םעה
לוגלג תא טילבמ בותכה .ויגיהנמ תונוועב לארשי תשנעהל
הליחת ורמואב ,םיברה לש היעבל דיחיה לש היעבמ הרקמה
רחאלו ,(גי 'ספ) "הניד תא אמיט" :דיחי ןושלב םיימעפ
:םלוכ ראווצב רלוקה יולת וליאכ ,םיבר ןושלל ורבועב ןכמ
"םתוחא ואמט רשא ,ריעה וזביו םיללחה לע ואב בקעי ינב"
ריבסו ,סנואה השעמל רשק ריעה ינבל ןיאש תורמל .(זכ 'ספ)
קידצמכ בותכה הארנ ,השעמ תעשב סנואה לע ועדי אל ףאש חינהל
.ללכה לש "םאטח" לע השינע תלועפכ בקעי ינב תלועפ תא
.אוה ללכה לש ואטח לוכיבכ טילשה לש ואטח ,רומאל

המרוח תמחלמל האיציבש תוימיטיגלל תובר ינמ תחא אמגוד
םעל ומקש םיכלמה לודג ונל קפסמ ,םעה דובכ לע רומשל ידכ
םיחילש חלש דודש ,רפוסמ י קרפ ב"משב .ךלמה דוד ,לארשי
רבודמש דשח ךלמ ותוא .ויבא תומ לע ןומע ינב ךלמ תא םחנל
לש ודשח .הרזח םחלישו ןקז יצח םהל חליג ןכלו ,םילגרמב
העיגפה םלוא ,ינויגהו ריבס טלחהב עמשנ ןומע ינב ךלמ
.םעה לכ לש ודובכב העיגפ איה דוד ךלמה יחולש לש םדובכב
ביאכמ חקל ןומע ינב תא דמלמו שבוכ ,המחלמל אצוי דוד
התייה ,ביגהש יפכ ךלמה דוד ביגה ילמלאש ,חינהל שי .רתויב
ותכלממ יבשות לש ימואלה לארומה לע ןה תילילש העפשה ךכל
"תודרשיה" םימע ןיב םיסחיב .רוזאה ימע לש םתונפקות לע ןהו
.קחשמה םש איה

םיאצויש ,(א"ע המ ןיבוריע ,ילבב) ל"זח ירבדש םג הארנ
וליפא ,לארשי תורייע לע ורצש םירכנ דגנ הפקתה תמחלמל
םיפקשמ ,דבלב "שקו ןבת" לבקל אוה םירכנה לש םתלאשמ לכ
ךוסכסל המוד וניא םימע ןיב ךוסכס :וזה הדמעה תא םה ףא
.תילכתב תונוש תובוגתה ךכיפלו ,םירע ןיב וא תוחפשמ ןיב

תמגוד ,תולוכסא יתש ןיב בקונ חוכיו םייק ונלש הרקמב
דחא דצמ וניבא בקעי .ןמז לכב םע לכב םייוצמה םיחוכיווה
רמאיו" :םילימב עבומ הז דחפו ,דחופ בקעי .רחא דצמ וינבו
,ץראה בשיב ינשיאבהל יתא םתרכע' :יול לאו ןועמש לא בקעי
יתדמשנו ,ינוכהו ילע ופסאנו ,רפסמ יתמ ינאו .יזרפבו ינענכב
תרוקיב לכ ,הז בלשב , בקעיל ול ןיא .(ל 'ספ) "יתיבו ינא
הבסנ ותרוקיב לכ .םמצעשכל הזיבהו לעו גרהה לע ,המרמה לע
לשו ,ללכב וינב לש םהישעממ עובנל תולולעה תואצותה לע
הדחכהה תנכס תא לקושה טסיטמגרפ אוה .טרפב יולו ןועמש
ןכתיי .ויניע תואר יפל ,הנטקה ותחפשמל םרגיהל הלולעה
רורא" :יולו ןועמש יפלכ תומותסה ויתולימב ךכל יוטיב שיש
"לארשיב םציפאו בקעיב םקלחא .התשק יכ םתרבעו זע יכ םפא
.(ז טמ 'רב)

םרגיהל לולע המכ יפ לודג קזנש ,וינב םירובס ותמועל
ביגהל רומא םעש ךרדכ ,הרמוחה אולמב וביגי אל םא ,םהל
,םדגנ תדמועו היולת הדחכה תנכס ,םתעדל .ודובכב העיגפ לע
עיתרת רתויב הפיקת הבוגת קר .השלוח וניגפי םא אקווד
.תודרשיה םהל ורשפאי םישק םיארנה םישעמ קר .רוזאה ימע תא
לש םתעד לוקיש אקוודש ,בותכה ונל הלגמ רבד לש ומוכיסב
יהיו ,ועסיו " :ורמואב ,קדצומכ חכוהש הז אוה בקעי ינב
ינב ירחא ופדר אלו ,םהיתביבס רשא םירעה לע םיהלא תתח
.(ה הל 'רב) "בקעי

,וחרוכ לעב ןמא םהירחא הנוע אוה ףא בקעי רבד לש ופוסב
,ךיחא לע דחא םכש ךל יתתנ ינאו" :ףסוי לא הנופ אוהש תעב
,רמולכ .(בכ חמ 'רב) "יתשקבו יברחב ירמאה דימ יתחקל רשא
ארקייש ןוכנו יוארש השעמ הב רשא לכו םכש תחיקלב האור בקעי
.וילע ומש


עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה