ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל הדיחיה תאמ

160 רפסמ

תידוהיה תורפסב םישודקה םיצעה לע

רמע רהז ר"ד

לארשי-ץרא ידומילל הקלחמה

םהינזאב רשא םימזנה תאו םדיב רשא רכנה יהלא לכ תא בקעי לא ונתיו"
חבזמ םש ןביו" (ד הל 'רב) "םכש םע רשא הלאה תחת בקעי םתא ןמטיו
.ויחא ינפמ וחרבב םיקלאה וילא ולגנ םש יכ לא-תיב לא םוקמל ארקיו
ןולא ומש ארקיו ןולאה תחת לא-תיבל תחתמ רבקתו הקבר תקנימ הרבד תמתו
                         .(ח-ז הל) "תוכב

תקיתע תילסרבינוא העפות הניה םדאה ידיב םיצע לש םתושדקתה תעפות
היה ארקמה תפוקת לש לארשי ץראב .תונוש תותדו תויוברתב העיפומה ןימוי
םיקוספב םיאצומ ונא ךכל יוטיב [1].ינענכה ןחלופהמ קלח הרשאה ןחלופ
טשפתה רשא םיצעה ןחלופ דגנכ 'ה יאיבנ ולהינש קבאמה תא םיראתמה םיבר
םידירש ואצמנ ףא ,ץראב וכרענש תויגולואיכרא תוריפחב .לארשי ברקב םג
              ."תורשא"ל םירקוחה יפל םיסחוימה םיצע לש

רבודמ םימעפ .ינוגבר אוה ארקמהמ רייטצמש יפכ "םישודק םיצע" חנומה
ץפחל אלו ,ןנערו יח ץעב רבודמ רמולכ ,(בכ זט 'בד) םיעוטנ םיצעב
ןויצ תדוקנכ קר ושמיש ולא םיצע םירקמהמ קלחבש הארנ .ץע לובמ יושעה
;גכ די א"למ) ומצע ינפב טקייבואכ אלו ןחלופה םויק לש םוקמל תטלוב
                .(דועו כ ב 'רי ;זנ 'שי ;ד זט ב"למ

לעו וחבזי םירהה ישאר לע" :ןחלופה םוקמל לצ וקפיס םיעוטנה םיצעה
    .(גי ד 'וה) "הלצ בוט יכ ,הלאו הנבלו ןולא תחת ,ורטקי תועבגה

תא םיאטבמ ,המצעו חוכ ,לא ןושל ,הלאו ןולא םיצעה ינש תומש תארוה
םהו ,(גי ו 'חי) םילודג ללכ-ךרדב ויה הלא םיצע .ןחלופב םשומיש
             .םדאה ידיב םחופיטו םתשודקל תודוה ורמתשה

ץע" אוה דחאה ;םישודק םיצע יגוס ינשל רוכזיא םיאצומ ונא חלשיו תשרפב
ילילש רואב ינענכה ןחלופה תא גציימ קפס אלל אוהו "םכש םע רשא הלאה
הרבקנ ויתחת רשא "תוכב ןולא" לש ודמעמש רכינ ,תאז תמועל .ותוחדל שיש
תולגתהה םוקמב ,לא-תיבב םקוממ הז ץע .יבויח אוה הקבר תקנימ הרובד
הז שודק ץע לש ויפב םימשומה ל"זח ירבד םינבומ הז עקר לע .תיקולאה
הלתיש לוכי יניא" :וילע הלתיי עשרה  ןמהש ךכמ ענמיהל שקבמ אוה רשאכ
 .(רתסא תליגמל ינש םוגרת) "יתחת הרובק הקבר תקנימ הרובדש ,ישאר לע

ירבק ןויצ דיל רקיעב ,םישודק תומוקמל םיכומסה םישדוקמה םיצעה תעפות
     .םידוהיה ברקב המודקה הפוקתב החיכשו תלבוקמ התייה ,םיקידצה

תעפות ןויצל "תורשא" חנומב ושמתשה תונוש תופוקתב םידוהיש ןייצל יואר
ןייצמ (ג"יה האמה תישאר) ןושמש ןב לאומש 'ר לשמל ךכ ,םישודקה םיצעה
וארקנ השדחה תעבש ןייצמ יבצ-ןב קחצי [2]."רשא תונליא ןיעכ" ןורימב
    [3]."תורשא" םשב םוקמה ידוהי ידיב ןיעיקפבש םישודקה םינולאה

ירואיתב ג"יה האמהמ לחה קר םיעיפומ וז העפות םידעתמה תורוקמה בור
'רו ן"במרה דימלת ינומלא ןוגכ ,ץראה תא ודקפש םיידוהי םירקבמו םילוע
תדחוימ תורפסב אוצמל ןתינ םישודקה םיצעה לע בר עדימ .הלוסאב השמ
םסוחייו םישודקה ירבק רואית  הניינעו ,ז"טה-ו"ט-ה תואמב החתפתהש
רפס" אוה דחוימב בושחה רוקמה  .(תובא סוחיו םיקידצ סוחי רפס לשמל)
 תורוסמ איבמ אוה ובו ,(ךרעל 1575) לאטיו םייח 'ר בתכש "םילוגלגה
        .(י"ראה) יזנכשא אירול קחצי 'ר ,ובר יפמ תובר תושדח

םתשודק תמחמ אלו םישודקה תומוקמל םתוכימס םצעמ העבנ םיצעה תשודק
לטוהו םוקמב םירובקה םישודקל וא םוקמל םיכייש ויה הלא םיצע .תימצעה
ונכלה" :ןושמש ר"ב לאומש 'ר בתכ לשמל ךכ .םהב עוגפל רומח רוסיא
ןיאו ,תונליא 'ב וילעו רזעלא 'ר לש ורבק ונאצמ וניאוב םרטו המלעל
עונמל רתיה ןיב דעונ הז רוסיא [4]."הלע וליפא םהמ לוטל יאשר םדא םוש
לוטיל ושקיבש ,םינימאמה ינפמ םישודקה םיצעה לש הדחכההו העיגפה תא
יפכ ,דחאכ םימלסומו םידוהי ,םדא לכ לע ולטוה הלא תולבגה .תוכיתח םהמ
אלו ידוהי אל ,ףנע ונממ חקיל יאשר םדא ןיאו" :ן"במרה דימלת ןייצמש
                       [5]."שנעי ןפ ילאעמשי

םיצעה תשודק תמצע תא בטיה םישיחממה םינוש םירופיס םיעיפומ תורפסב
םיצעב שמתשהל וסינו ,ךכב ולזלזש םישנאה ולביקש שנועה תאו םישודקה
לש םידקשה ץעל סחייתמה השעמה תא איבנ ךכל אמגודכ .ןילוח יכרוצל הלא
,הלוסאב השמ 'ר ידי לע אבומ אוהש יפכ ,םיתיז ןיעב יאעלא רב הדוהי 'ר
                    .תינאמ'תועה הפוקתה תישארב

הל ורמאו .םידקש טקלל רבקה לעש ןליא לע התלע תחא תילאעמשיש םירמוא"
ןליאה ןמ הלפנו ,הירבדב הפדג איהו דיסחה ןמ תושר חקתש תורחאה
םהמ ונקנו הידי לעש בהז םידימצה קידצל השידקהש דע ,הירבא לכ ורבתשנו
ינליא תואמ עברא ול שי התעש דע ,םירחא ושדקוה כ"חאו ,םיתיז ינליא
                            [6]."םיתז

תרידנל ,לגרל היילעל ףתושמ םוקמכ םימלסומל םג ושמיש םישודקה םיצעה
לע הווהב וכרענש םירקחמל האוושה .דב תוסיפ תרישקו תורנ תקלדה ,םירדנ
םיצעה תמישרל המאתה הארמ םימלסומ 'חיש ירבקל ךומסב םישודקה םיצעה
רבה יצע ןיב .ח"יה האמל דעו םייניבה-ימימ םידוהיה תורוקמב םתוגלפתהו
יוסיכה ףונ תא הבר הדימב  םיגציימה ,הלאהו ןולאה םה רתויב םיצופנה
תוליעפ תעפשהב םלענ הזש םוקמב ,רבעב ץראב ינוכית-םיה שרוחה לש יעבטה
                              .םדאה

הפוקתה תישארב םנמא .ינאגפ ןחלופ םישודקה םיצעה תעפותב וארש ויה
תוששח ורתונ ןיידע ךא ,הרז הדובע לש החירו המעט גפ רבכ תיברעה
םיעמוש ונא וז העפות לע הרורב תרוקיב [7].הרשא יצע ןוגכ ,םימיוסמ
תא ןאכ גציימה ,תירישעה האמה ןב יארק רוקמ ,חילצמ ןב להסמ אקווד
םינברה דגנכ תופירחב אצוי הז רוקמ .הרוהטה היסקודותרואה תדמע
                        :הז גהנמב וקיזחהש

ירבק לע םיגגוחו םיאלח ינימ לכל קידצה לש רמתה לע םידקע םירשוקו"...
םהל תתל םהמ םישקבמו םהילא םיארוקו םירדנ םהל םירדונו םיתמה םיקידצה
                          [8]"...םצפח תא

,טרפב םיצעהו ללכב םישודקה ירבק יפלכ תודהיה לש הסחיש םשורה לבקתמ
רודב .חונו ינלבוס ללכ-ךרדב היה ,ונידיבש תורוקמב ףקתשמ אוהש יפכ
                  :יולה דוד םייח ברה לאשנ ןורחאה

םאה .םימלסומל םישדוקמ םיצע םירחא תומוקמב ומכ ,ןורבח רהב םימייק"
?םיירפמ וא ,םליצמ ,םהמ תונהיל רתומ םאהו 'הרשא' ןיד הלא םיצעב שי
רוסיא ץמש וב שי אמש לבא ,שממ ץעל םידבוע םימלסומה ןיאש ונל עודי
          [9]."םהל שודקה םדא תוכזב ול םיסחימ םהש השודקב

םימלסומל 'םישודק' םיצעש" וז הלאש לע ברה קספ יתכלה ןויד רחאל
םוקמ שי ,םירצונל םישודקה םיצע וליאו האנה לכב טלחהב םה םירתומ
                             ."רוסיאל

,םימלסומל םישדוקמה םיצעל םיסחייתמ הבושתהו הלאשהש ,ןייצל יואר
עבונ הז רבד .ללכ רכזנ וניא םידוהיל םישדוקמה םיצעה לש םרכז וליאו
רקיעב היוצמ איהו ,םידוהיה לצא וז העפות המלענו טעמכ השדחה תעבש ךכמ
תמייקה תשדוחמה תוררועתהה םע תונורחאה  םינשב .םימלסומה לצא קר
         טא טא םיאצומ ונא בוש ,םישודקה ירבק ןיינעל רוביצב


הלא ןיעמ םישדוקמ םיצעל תואמגוד .םידוהי ידיב םיצע שודיק לש תושדחתה
תורבקה תיבל הסינכב ריאי ןב סחניפ לש רבקה ןויצב םויה תוארל ןתינ
  .ןינכיסד עשוהי יברו ,הקומעב לאיזוע ןב ןתנוי רבקב ,תפצ לש שדחה                              :תורעה

        .46-45 'מע ,ה"כשת םילשורי ,תנע הלאה ,וטוסאק ד"מ .1

        .81 'מע ,ג"שת ביבא לת ,לארשי ץרא תורגא ,ירעי 'א .2

          .28 'מע ,ט"כשת םילשורי ,בושי ראש ,יבצ-ןב 'י .3

                      .82 'מע תורגא ,ירעי .4

        .92 'מע ,1976 ןג-תמר ,לארשי ץרא תועסמ ,ירעי 'א .5

                      .140 'מע תועסמ ירעי .6

.הלק 'מע ,ד"לשת םילשורי ,הזינגה ןמ לארשי ץרא תוכלה ,תוילגרמ 'מ .7

   .32 'מע ,ך"רת הניו ,(םיחפסנ) ב ,תוינומדק יטוקל ,רקסניפ 'ש .8

'מע ,גמ ,ב ,ח"לשת ביבא-לת ,בר ךל השע ,יולה דוד םייח ברה .9
                             .סק-טנק
               עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה