ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל הדיחיה תאמ

160 רפסמ

ז"נשת ,חלשיו תשרפ

"ןב ךל הז םג יכ"

דנרא ןרהא ר"ד

דומלתל הקלחמה

התושקהב יהיו" :(זי הל 'ארב) ומא לחר לע רמאנ ןימינב תדיל תעב
םידחא םישוריפ ."ןב ךל הז םג יכ ,יארית לא תדלימה הל רמאתו ,התדלב
אוה םישוריפה דחא .תויתואה יתש תונב םילימה שמחב העגרהה ירבדל םנשי
  :ונרופס ע"ר בתוכ לשמל ךכ .ידלת רכז ןב - ןימל הסחייתה תדליימהש

ילבח ל"זר םרמאכ ,םיבורמ םילבחהש ינפמ הבקנ דלוה היהיש יארית לא
אוה םג םיבורמ וילבחש פ"עא - ןב ךל הז םג יכ .רכז לשמ םיבורמ הבקנ
                               .רכז

"רכד רב ךיל ןיד ףוא םורא" :לאיזוע ןב ןתנויל סחוימה םוגרתב ןכו
יוצמ ,ונקוספל ונכותב ליבקמה ףסונ קוספ .[רכז ןב ךל הז ףאש םושמ=]
'ה ןוראש העמששכ היריצ הילע וכפהנ רשא ,ןהכה ילע ןב סחנפ תלכ רופיסב
תעכו" :(כ ד א"ומש) םש רמאנ .ותמ הלעבו הימחשו םיתשלפ ידיב חקלנ
םישרפמה שי םש םג ."תדלי ןב יכ יארית לא הילע תובצנה הנרבדתו התומ
ןילחדת אל" :םש םגרותמ ןכו ,(דוד תדוצמ) דלונה ןימל תסחייתמ העגרההש
                        ."תדילי רכד רב ירא

רבכ תויודע הל תויוצמש תיגולויצוס העפות איה תב תדילמ ןב תדיל תפדעה
םייוצמ ךכל םיבר םייוטיב .[1]םימעה בחורלו תורודה ךרואל םשמו ,ארקמב
החונ התייה הירוטסיהה לכ ךרואל םימכחה לכ תעד םא הלאשל) וניתורוקמב
                    .(דרפנ ןויד דחייל שי - ךכמ

,אישנה הדוהי 'ר ןב ןועמש 'ר לע רופיסב היוצמ [2]ל"זח תורפסמ המגוד
ןועמש 'רל ארפק רב רמא .ומחנל הסינ ויבא .ותעד השלח תב ול הדלונשכש
                          :(ב"ע ,זט ב"ב)

אלבו םירכז אלב םלועל רשפא יא אינתד ,ךיבא ךמחינ לבה לש ןימוחנת
     .תובקנ וינבש ימל ול יוא םירכז וינבש ימל ירשא אלא ,תובקנ

השעי המ" :(ב"ע ,י ב"ב) ןוגכ ,רכז תדילל תודחא תולוגס ונתנ ףא ל"זח
'ר ,םיינעל ויתועמ רזפי רמא רזעילא 'ר ,םירכז םינב ול ויהיו םדא
       .(שימשת ינפל :י"שר) "הוצמ רבדל ותשא חמשי רמוא עשוהי

:ךרבמ רכזה .רחשה תוכרבב היוצמ רכזה תפדעה לע הליפתה חסונמ המגוד
        ."ונוצרכ ינשעש" :תכרבמ הבקנ וליאו ,"השא ינשע אלש"

תוניחת ליכמה די-בתכ ,ד"סת הילטיא ,םישנ תווצמ רפסב :הניחתל הליפתמו
             :השיאה תרמואש האבה הניחתה העיפומ ,תונוש

יעמבש דלוהש הרה יכנא םא םיברה ךימחרב ינכזתש...'ה ךינפלמ ןוצר יהי
לארשי יניע ריאמ היהיו ,הכרבל שודקו דיסח קידצ היהישו ,רכז ןב היהי
                     .ןוצר יהי ןכ ןמא ,הרותב

י"ע הרבחתנ םתסה ןמ ךא ,השיא ידי לע הרמאנ וז הניחתש ,רבדה ןינעמ
                               .שיא

(ב"ע ,טנ) תוכרב תכסמב אתיירבב .הכלהה םלועב םג תאטבתמ רכזה תפדעה
רמולכ ."ביטמהו בוטה ךורב רמוא רכז ותשא הדלי [ול=] היל ורמא" :רמאנ
תדיל םע הכרב ןיא תאז תמועל .וז הכרב ךרבל שי רכז לש הדיל תרושב לע
תבה לע םידומ ןיאש" :(אכ ל 'ארב) הניד תדילל סחיב בתוכ ם"בשר .הבקנ
:(א גכר ח"וא) 'ןחלשה ךורע'ב ןייטשפע מ"יר בתוכ ןכו ."ןבה לע ומכ
וליפא ."רכזבכ ךכ לכ החמש הזב ןיאש יפל ןיכרבמ ןיא הבקנ תדילב לבא"
קקותשמו הברה םינב ול שיש םדא ,החמש וב שי יעבט ןפואבש הרקמ יבגל
         :[3](ב ק"ס םש) 'הרורב הנשמ'ב ןהכה מ"יר בתוכ ,תבל

ידכ תב ול דלויש באתו םירכז המכ ול ויה וליפאד עמשמ םיקסופה ומתסדמ
   .הז לע ךרבמ ןיא תב דלונ םא יכה וליפא היברו הירפ תוצמ םייקיש

היהיש ,ללפתהל וא ןנחתהל ,תווקל םירוהה ולכי בורקהו קוחרה רבעב
לש ונימ תא תעבוקה הרישי הלועפ האצמוה אל ןיידע .הבקנ וא רכז דוליה
םידחא תומוקמבו ,תיטנגה האופרה תוחתפתה לש המוציעב ונא םויכ .דוליה
לש תיתוכאלמ הערזה ידי לע רבועה ןימ תא עובקל םיאפורה םילוכי םלועב
שמתשהל ןיאש ,[4]ךברעיוא ז"שר קספ  הז ןיינעב .רדגומ ןיממ ערז יאת
זאש ,תויתשרות תולחמ םע םידלי תדיל עונמל איה הרטמה םא אלא וז הטישב
שיש ימ ךא .השק הלחמב םילוח םידלי עונמל ךכו תונב תדיל אדוול רתומ
         .וז הטישב שמתשהל ול רוסא - ןב הצורו תונב הברה ול

                ***

רכז ןב "תבוטל" התוסחיתה ךא םיינברה תורוקמהמ העפשוה תידוהיה הרבחה
יפכ תונב תתמה לש בצמל םידוהיה ועיגה אל םנמא .הברהב תינוציק התייה
ויה הבקנ תדיל לש הרקמל ןייד תופירח תובוגת ךא ,[5]םירחא םימע ושעש
תדיל ןיב תובוגת ילדבה תראתמ הנושארה .תויודע שולשב קפתסנ .חיכש רבד
                   :[6]ןאתסידרוכ תודהיב תבל ןב

ןיא תב הדלונ םא...באל עידוהל םירהממ םלוכ רכז ןב אוה דולייה םא
.ותנשמ ותוא וריעי אל ףא ןשי באהו אוה הליל םא .באל עידוהל םירהממ
וירחא וצורי םידליה יכ ןעי ,בוחרל תאצל דחפי םיתעל תב ול הדלונש בא
                   .[יאנג תואירק ודגנכ] וארקיו

חילש לש יטסירומוהה ורואיתב ךכ .דאדגבב התייה רתוי דוע הפירח הבוגת
                :[7]קרמיינ 'א ,ט"יה האמה ףוסב י"א

םיטעמו ,ורעצב ופתתשי ויבהוא םג ,תב ול דלוית רשא ידאדגבהל לודג לבא
יתבשי רשא תיבה תנוכשב .םבלב םתגאד ןופצל חכ ורצעי רשא תב תובא המה
התוא שפנ תוכהל וחוכ תמחב באה ץריו ,םינכשה דחאל תישימח תב הדלונ וב
.ותמח ךוש דע הצוחה ואיצוהל םיפסאנה וחילצה בר למעב קרו ,התדלוי תאו

       :[8]ןמיתמ הצרא הלעש ,ילימ'ג 'ע לש תישיא תודע ,ףוסבלו

לתמ ץראה תדילי ,לומיש תחפשמל הנשוש הרוחבה םע יתנתחתה ב"פרת תנשב
הנשה ףוסל...היחתש תימלוש הרוכבה תבה יל הדלונ הנשה ףוסלו ביבא
לזמב יל הדלונ תישילשה הנשה ףוסלו ,הפי המשו היפהפי יל הדלונ הינשה
המשו תב בוט לזמב יל הדלונ תיעיברה הנשה ףוסלו .תילגרמ המשו תב בוט
ירחא תחא תונב שמח .תידוהי המשו יל הדלונ תישימחה הנשה ףוסלו .הזילע
ךיא ,םידבכנ םיארוק ,םכל דיגא המו .'ה םחרי םירכז םינבו ,היינשה
יבא יל םיארוקו ילג שירב יתוא םיזבמ "םידרפסה" ידידיו ינכש ויהש
יננחיו ירעצב האריש םלוע ארובל יתננחתהו הימודב ילבס יתאשנ...תונבה
דלונ ץ"רת תנש ףוסלו הלבקתנ יתליפתו .שידק ליבשב תוחפה לכל רכז ןב
                       .בוט לזמב רכז ןב יל

א"ר בתוכ ,לשמל ,ךכ .םינבר המכ ואצי ןהימודו הלא תויוסחייתה דגנכ
                             :[9]ופאפ

דובכ הדבכמו הבהוא רכז ותשא הדלי םאש ,םירוב תצקב לודג תוטש שי
.הבצעהו הבוזעה הברו ,הלצא סנכנ וניאו הקחרמ - דלת הבקנ םאו ,לודג
הרחבו קושל הכלה איה םאה - ותשא םע ול המ !הלאה םישנאה ולאונ המו
רשאב ינבמ היל ןיפידע ןתנבד רשפא אלה...דועו !?ןב אלו תב ול תונקל
ןיב תבב וחמשש המכ וניאר וניניעב  רשאכ ,ןקלח תנמו ןלזמ בוט היהי
                   .םינבמ ךורב הלזמ היהו ,םינבה
                 ***

תורפסב תוזמורמ ןקלח ,תבה לע  ןבה תפדעהל ןנשי תודחא תוביס
                           :[10]תינברה

:(א"ע ,אל הדנ) לשמל ךכ .רתוי הלודג הסנרפל ןבה תמורת :תילכלכ .א
םהל הרכיו ביתכד ,רכ הז רכז .ודיב ורככ אב םלועל רכז אב ימא 'ר רמא"
תרבוע השוריה ףא ."האב הייקנ הבקנ ,םולכ המע ןיא הבקנ .הלודג הרכ
תבל הינודנה תגשה ,"תבה תרצ" התיה תילכלכ הגאד ,ךדיאמ .ןבל הליחת
                             .תאשינה

םימכח דימלת היהי ונבש איה לארשימ םדא לש ותפיאש :תיתד-תינחור .ב
דומילב תטעממ תב ןכש ,םינב תדילב קר תשממתמה הפיאש ,הרותב לודגו
תא ("ידידל" ה"ד א"ע אמק ארתב אבב) תופסותה ילעב םישרפמ ךכ .הרות
וינתח ויהש ינפמ" - םינב לע תונב ףידעמ אוהש (ןלהל) אדסח בר ירבד
ךישממש הז אוהו ,םירוהה רכזל דמול וא שידק רמוא םג ןבה ."רודה ילודג
                   .המש תאישנב החפשמה תלשוש תא

הלכו התועינצ לע הרימשמ לחה ,תבה לודיגב שי תובר תוגאד :תישפנ .ג
ותיב ייח לש םינוש םיבלשב בא לש תוגאד ףסוא .הל תואנ ךודיש שופיחב
            :(ב"ע ק ןירדהנסב אבומ) אריס ןב לצא תוראותמ

,התפתת אמש התונטקב .הלילב ןשיי אל הדחפמ ,אוש תנומטמ היבאל תב
,םינב הל ויהי אל אמש תאשינ ,אשנית אל אמש הרגב ,הנזת אמש התורענב
                      .םיפשכ השעת אמש הניקזה

                 ***

תפדעהל תורוקמ םג ונאצמ ךא ,ןב תפדעהל רומאכ הייטנה תורוקמה בורב
ול רמולכ ."ינבמ יל ןפידע ןתנב ידידל" :(םש ב"ב) רמוא אדסח בר .תב
ושריפ םינשרפה .םינב לע תונב תופידע ,םיארומאה וירבחל דוגינב ,ומצע
ח"ת םינתח הצרש וא (ם"בשר) וינב ומייקתנ אלש ךכמ עבנ "רזומ"ה ונוצרש
ויתוניקב .תונב ףידעה טושפ אדסח ברש ראבל טלחהב ןתינ ךא .(ליעלדכ)
לע ,ךישלא מ"ר דימלת ,(ז"י-ז"ט תואמה הנפמ) ןוראטאמ ףסוי 'ר לש
אפידעו יליג תחמש התיה איה יכ" :[11]ןנוקמ אוה ותב לש תע אלל התריטפ
ינשע אלש" תכרבל בושנ םא ."םינב הרשעמ יל התיה הבוט" :ןכו ,"ןבמ יל
תא עונמל וצרש ןוויכמ ילוא ,וז הכרב וטימשהש די-יבתכ ויה ,"השא
המת ,ט"יה האמה תישארב ץימ תבישי שאר ,שמריוו ןרהא 'ר .השיאה ןובלע
            [12]"!?םיברב ןהינפ ןיבלמ ךאיה" :וז הכרב לע


םירוהה ןוצרו ,רודל רודמ תונבהו םישנה לש ןדמעמ הלוע השדחה תעב
השק ,םלענו ךלוה םינימה ןיב רעפהשכ ,םויכ .שלחנ - ןב היהי דלונהש
עבטמ ואיבה תודמעמה ייוניש .רבעה ירופיסמ תצקמ לכעל רתויו רתוי
- תבה תדיל תגיגח .םימיוסמ םימרזב םידוהיה יגהנמב ףא תובוגתל םירבדה
םש ףא .'הוצמ רב'ל הליבקמה  'הוצמ תב'כ ,הלדג- הלימ-תירבל ליבקמב
םירושקה םיטויפ םיטייפמו תבל םש הב םיארוקה שי .'תבה דבז' :הל ןתינ
                           .[13]ערואמל

סומינולק ידרפסה ררושמה יזורחמ עטקב ונירבד םייסל היהי האנ יכ ,המוד
      :[14]השיא תויהל אקווד הצרש ,ג"יה האמה ןב ,סומינולק ןב

תלעבו בל תמכח יתייה םויה ,הנוגה השא ינאשעש ןמוא ינארב ולא
ךכל יתיכז ולא ,הבקנל רכזמ ינכפהתו ןתי ימ...םימשבש וניבא...הניב
לש ןימוחנת הב וליעוי אלו...רמוא המו רבדא המ לבא...הבוט ינתננח המכ
,העומשה יפמ יתדמל ךכש רחאו ,לובאו עוגא דע לובסאו אשא יתרמא ,לבה
'ה התא ךורב ,השולח הפשב ךומנ לוקב ךרבא ,הערה לעו הבוטה לע ןיכרבמש
                          .השא ינשע אלש                              :תורעה

אלו םדא דלונש לע לזמל הבוט קיזחמ אוהש רמא (סטרקוס :וא) סילאת .1
הדגאה יכרע ,יולה א"א האר .ןוראבראב אלו ינווי ,השיא אלו שיא ,היח
תורצנב ןבה תפדעה לע .156-155  'מע ,א"משת ביבא לת ,ג ,הכלההו
םילשורי ,חרזמה תודהיב םידלי לודיגו החפשמ ,לאטש 'א האר םאלסיאבו
ינפ לע רכזה ןורתיל "תויעדמ" תושיפת  לע .3-2 'עה 332 'מע ,ג"משת
ימיב היגולותימו היגמ ,עדמ ,יאקרב 'ר האר םייניבה ימיב הבקנה
                .43-39 'מע ,ז"משת םילשורי ,םייניבה

,ןהכה מ"ר :ךותב ,'ל"זח תפקשהב םינב תמועל תונב' ,ינפג 'י האר .2
           .78-76'מע ,1991 םילשורי ,הדיל - םדא ייח רפס

,תיאופר תיתכלה הידפולקיצנא ,גרבניטש 'א האר הדילה תעב תוכרבה לע .3
                 .345-343 'מע ,ג"נשת םילשורי ,ג"ח

.פק-טעק 'מע ,א"נשת םילשורי ,ד"ח ,םהרבא תמשנ ,םהרבא ס"אר :ךותב .4
כ"ו לש ורפס שדקוה תידיתעה הרבחה לע םייגולונכט םיכילהת לש תוכלשהל
              .ב"לשת ביבא לת ,יגולונכטה םדאה ,סיקרפ

   .16 'עה ,334 'מע ,(1 'עה) לאטש האר ,םימלסומל רקיעב הנווכה .5

'מע ,ח"שת םילשורי ,יגולונתא רקחמ - ןאתסידרוכ ידוהי ,ראוארב 'א .6
                               .134

תא ראתל ידכ .בס 'מע ,ז"שת םילשורי ,םדקה ץראב עסמ ,קרמיינ 'א .7
םירפס םש םינוק אל יכ ,קרמיינ בתוכ דאדגבב השיאה לש ךומנה הדמעמ
  ."םאר םיחאהו הנמלאה סופדב" וספדנש םהילע בותכ ןכש ,אנליו סופדמ

  .11 'מע ,ג"משת ביבא לת ,הלוגבו ץראב ייח תונורכיז ,ילימ'ג 'ע .8

          .הס 'מע ,ז"משת םילשורי ,ץעוי אלפ ,ופאפ א"ר .9

האמב םירצמו הירוס ,לארשי-ץראב הידוהיה השאה דמעמ ,ןדמל 'ר האר .10
     .187-177 'מע ,ב"נשת ,ביבא-לת תטיסרבינוא ,היצטרסיד ,ז"טה

                    .186 'מע ,10 'עה ,ןדמל .11

,יניס ,'"רוב"ו "המהב" ,"השא-דבע-יוג" תוכרבה לע' ,רדיו 'נ האר .12
"ונוצרכ ינשעש" תכרב וקחמ םימרופר םימרז .איק 'מע ,(ט"לשת) הפ
                    .רודיסה ןמ (תורחא תוכרבו)

תמר ,רמג תדובע ,גהנמו הכלה - םדא ינב תומש ,(רמה) ץינומ 'ש האר .13
תוילמסו תויפסכ תונתמב 'תבה דבז' יוטיבה דוסי .26-22 'מע ,ט"משת ןג
               .החפשמלו תדליימל עוריא ותואב וקליחש

,ב ,ב"ח ,סנאבורפבו דרפסב תירבעה הרישה ,ןמריש 'ח :ךותמ .14
'א האר ןימה תכיפהל חותינ לע .503 'מע ,ז"ישת ביבא לת-םילשורי
'מע ,ד"נשת םילשורי ,ד"ח  ,תיאופר תיתכלה הידפולקיצנא ,גרבניטש
                             .612-609
               עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה