ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

197 רפסמ

ז"נשת ,"ןנחתאו" תשרפ

תבשב תבהו ןבה תתיבש לע

תליג יבצ לארשי ר"ד

תילאיצוס הדובעל רפסה תיבהכאלמה תיישע רוסיא רכזנ ונתשרפב םיעיפומה תורבידה תרשעב
,ךתמאו ךדבעו ,ךתבו ךנבו התא הכאלמ לכ השעת אל...." :תבשב
ה 'בד) "....ךירעשב רשא ךרגו ,ךתמהב לכו ךרמחו ךרושו
.(ט כ) תומש רפסב רוסיאה עיפומ ההז ןונגסב .(גי

ץיבורוה 'דהמ ,ז השרפ ,ורתי) לאעמשי רד אתליכמב רבכ
קוספ ןוויכ תבו ןב הזיאל תוטבחתה הנשי (230 'מע ,ןיבר -
?םילודגה ולא וא .םינטקה ולא - 'ךתבו ךנבו התא'" :הז
ךנבו התא' רמול דומלת המ אה ,םה םירהזומ רבכ אלהו ,תרמא
תרהזא לש הנויגהש ,קיסהל אופא ןתינ ."םינטקה ולא - 'ךתבו
םינטקהש םושמ אוה םינטקה ותבו ונב לש םתתיבש לע באה
וז הנחבא .הרותה ןמ הכאלמ תיישע לע םירהזומ םניא םמצע
,כ ,ורתי) יאחוי ןב ןועמש 'רד אתליכמב הרואכל העיפומ
אלש..." :ןושלה הזב (151 'מע ,דמלמ - ןייטשפא 'דהמ ,י
הלכלכ יל סנכה ,קושה ןמ הז ילכ יל סנכה ןטק ונבל רמאי
ןה ףאש ןהל ןיעמוש ןיא תובכל ןיאבה םינטק ,קושה ןמ וז
,םיסרח ורבשי אלש ןהירחא רזחי לוכי .התיבשה לע ווטצנ
ךמצע תעדמ התא המ - 'התא' רמול דומלת ,תורורצ וזתני אלש
."ןמצע תכאלמ ,ןמצע תעדמ ןה ףא ,ךמצע תכאלמ
םתתיבש לע רהזומ םהיבאש םינטק תבו ןב ןיב קוליחה דצל ןכא
,םתתיבש לע רהזומ םהיבא ןיאש םילודגה תבהו ןבה ןיבל
ןיב קוליחה אוהו ,ןיעה ןמ יומסה ,רחא קוליח ילוא יוצמ
ותבו ונב תתיבש לע הווצמה אוה באה .רחא םדא ןיבל בא
.םתתיבש לע הווצמ וניא רחא םדא וליאו ,םינטקה

הנשמה תא ,אחרוא בגא ,ריכזמ י"בשרד אתליכמה לעבש אלא
,ירכנה תתיבשל ןטקה תתיבש ןיב הלידבמה ,(ו זט) תבשב
,'הבכת לא'ו 'הבכ' :ול םירמוא ןיא ,תובכל אבש ירכנ" :ךכ
םיעמוש ןיא ,תובכל אבש ןטק לבא ;ןהילע ותתיבש ןיאש ינפמ
ךותמ ."ןהילע ותתיבשש ינפמ ,(תובכל ול םינתונ ןיא =) ול
ויבא לא קר תינפומ התיבשה תרהזא ןיא יכ ,עמתשמ וז הנשמ
דירפמה ,ןויגיההש המוד .לארשימ םדא לכל אלא ,שממ ןטקה לש
תדימב אוה ,תובכל אבש ןטקה ןיבל תובכל אבש ירכנה ןיב
ןב אוהש ,ירכנה ירהש .לארשימ םדאל םהלש תויצהו תולתה
לע איה וז היישע ןכלו ,ומצע תאנהל ויוביכב ןווכמ ,תעד
תונהל אב ויוביכ ,תעד רסח אוהש ,ןטקה וליאו .ומצע תעד
הריחבה תיב ורוביחב יריאמה בתוכ ךכ .לודגה תירבה ןב תא
ירכנ" :(437 'מע ,ןמקיד 'דהמ ,א"ע ,דיק) תומבי תכסמל
אוה ףאש ,'הבכת לא'ו ,'הבכ' ול םירמוא ןיא ,תובכל אבש
וא לומג תנקתל וא ,השוע אוה ומצע תעד לע השוע אוהשכ
אוה לארשי לש ויפ לע אלש אצמנו ,ול ךומסה ותיב תאריל
,קבלא 'דהמל הוושהו) "ונילע תלטומ ותתיבש ןיא ירהו ,השוע
יפל דבועו לעופ היה ירכנה ול ,רמולכ .(428 ,426 ,םש
.ותתיבש לע םירהזומ ויה תירב ינבכ םה ףא ,תירב ינב לש םתעד
ןטקה לש ונידש ,ןנחוי 'ר לש ומשב ראובמ םידומלתב םנמא
שריפש יפכו ,"ויבא תעד לע השוע"ש םושמ אוה תובכל אבה
ויבאו ,ךכב ול חונש האורו ויבאב הפוצ קוניתהש" :י"שר
ילודג לבא ."... תושעל והוצמ וליאכ הוהד ,וילע דמוע
,הכלהל הז רבסה ואיבה אל ,ש"ארהו ף"ירה ומכ ,םיקסופה
,רקיע אקווד באה לש ותוחכונ ןיאש ורבסש םושמ הארנכו
ןייעו) ויבא וניאש וליפא לודגל עמשי ןטקהש ששח לכ אלא
.(גמשו דלש םינמיס ,םייח חרוא ,ףסוי תיב

םידומלתבו הנשמבו הזמ תותליכמב רומאה ןיבש ,הז חתמב
ץפח"ה לעב ןידארמ ןהכה ריאמ לארשי 'ר ןרמ רבכ שיגרה ,הזמ
,םייח חרוא ,ךורע ןחלוש לע "הרורב הנשמ" ורפסב ."םייח
תוינעלו" :ןלהלדכ דנ תוא 'ןויצה רעש'ב ריעה דלש ןמיס
,ודיב תוחמל הרותה ןמ ויבא בייוחמ ויבא תקילדבד ,יתעד
אל' ביתכד המא רובעי אלש ידכ ,ותעדל השוע אוהש ןויכ
רחאה בייוחמ םירחא תקילדבו ,'ךתבו ךנבו' 'וגו 'השעת
,ירטו ליקש ארמגב אהד .ודיב תוחמל ןנברדמ םינפ לכ לע
הישפנד היתעדא ידוהי וניא ינשמו ,ידוהי וניאב וריתה יאמא
."... הז ןטקב ןכ ןיאש המ ,דיבע

םידומלתב העבוהש הפקשהה לע תססובמ "םייח ץפח"ה לעב לש ותרבס
ןבש ,דומלתה רחאלש הכלהה ימכח לע השעמל זאמ תלבוקמו
רוסיאה ןמ ושירפהל ךרוצ ןיאו ,השע תווצמב ביוחמ וניא ןטק
ומצע ןבהש ףא ,ונב תתיבשב באה בויח .הרות ןיד רקיעמ
תווצמה ןמ תחאכ אופא ספתנ ,תבשב הכאלמ השעי םא רוטפ
.ונב יפלכ הרוהכ באה ביוחמש

תתיבש בויח קוספ ותוא לע שרדנ לאעמשי 'רד אתליכמבש אלא
ינב ולא - 'ךתמאו ךדבעו'..." :ןמקלדכ ,רגהו המאה דבעה
?לרע דבע אלא וניא וא ,תירב ינב ולא רמוא התא .תירב
דבע ירה ,(בי גכ 'מש) 'רגהו ךתמא ןב שפניו' רמוא אוהשכ
ינב ולא - 'ךתמאו ךדבע' רמול דומלת המ אה .רומא לרע
התיבש רוסיאש ,םידמל ונאצמנ ."קדצ רג הז - 'ךרגו' .תירב
לע םג אלא ,הכאלמ רוסיאמ רוטפש ימ יפלכ קר םייק וניא
תובשל םמצעב םיביוחמה קדצ רגו תירב ינב תוחפשו םידבע
ורהזוה ןכ יפ לע ףא .הכאלמ תושעל אלש םירהזומו תבשה םויב
ירוסיאב םלישכהל ואובי אלש ,ונייה ,םתתיבש לע לארשי ינב
.תבש
ישרדמבו תותיירבב ושרדנ הרותב םיבר םירוסיא ,ןכ לע רתי
אלא ,ומצע הריבעה השעמ השוע לע קר אל םינווכמכ הכלהה
:םיימעפ ארפסב שרדנ ךכ .הריבע רובעל ןיירבעל עייסמה לע םג
בייחל - (במ ,גי אי 'קיו) 'ולכאי אל ... וצקשת הלא תאו'"
'דהמ ,א ,ה קרפ ,ינימש ,ארפס) "...ולכואכ ליכאמה תא
תאמוט יבגל םגו .(א"ע ,זנ ,א ,בי קרפ ;א"ע ,נ ,סיוו
,גצ ,סיוו 'דהמ ,בי ,א קרפ ,רומא) ארפסב שרדנ םינהכ
דמלמ - (ז אכ ,םש) 'וחקי אל הללחו הנוז השא'" :(ב"ע
רהזומ לארשי לש ןיד תיב ףאו ."שיאה ידי לע תרהזומ השאהש
הדובעה אהתש לע" ,(גי אכ ,רומא ,ארפס) םינהכה תאמוט לע
'דהמ ,זטק הקסיפ ,רבדמב ירפס) "הנקתכ תישענ (שדקמב)
ריבעי אלש םדא לע ןיד תיב רהזומ ןכ .(132 'מע ,ץיבורוה
,ןייטשלקניפ 'דהמ ,אעק אקסיפ ,םירבד ירפס) שאב ותבו ונב
חצורה תא םדה לאוג גורהי אלש לע רהזומ ןכו ,(218 'מע
הז לעו ,(225 'מע ,גפק ,םש ,םש) טלקמה ריעל סנה הגגשב
,ער ,םש ,םש) 'האמטה רשא ירחא' ותשא תא םדא חקי אלש
םיביוחמה םישנא םה וללה תורהזאה לכ לש ןאשומ .(291 'מע
םלישכהל אלש םירחא םג ורהזוה ןכ יפ לע ףאו ,הלא םירוסיאב
.םתושעלמ םענמל לדתשהל ףאו

סחיב ונשנש תוברה תורהזאהש ,רמול ילוא רשפא הדימ התואב
,םש) 'תרמאו רומא'" םינהכ תאמוט רוסיאב ומכ - םינטקל
םינטקהש תודמלמ ןניא - "םינטקה לע םילודגה ריהזהל ,(א אכ
םילודגה לעש אלא ,םתושעל אלש ולא םירוסיאב םיווצמ םניא
,ארפס) שרדנ ארפסב הנה .םינטקה תא ולישכי אלש רהזיהל
קוספ ותוא לע (ב"ע ,גצ ,סיוו 'דהמ ,א ,א השרפ ,רומא
םינהכש רמולכ ,"םינטקה ףא - 'ןורהא ינב לא תרמאו רומא'"
םעט המו .םינהכ תאמוט ירוסיאב םיביוחמ םמצע םה םינטק
?םילודגל סחיב רשאמ רתוי םינטקל סחיב ולא תורהזא ונשנ
,רתומל רוסא ןיב ןיחבהל ךכ לכ תעד ןיא םינטקלש םושמ
םריבעהל הסנמש ימל דגנתהלו םתעד לע דומעל חוכה םהב ןיאו
.תדה ירוסיא לע

תבהו ןבה תתיבש רוסיאש ,רעשמ יתייה ,אניפתסמד אלוליא
םינטקה תונבהו םינבה לש םרוטפ ללגב אל באה לע לטומ םינטקה
,דבעה לש התיבשה תווצמש רמול ןיאש םשכ ,תבשה םויב התיבשמ
םושמ אלא ,תבש ירוסיאמ ולא לש םרוטפ לשב האב רגהו ,המאה
םתסנרפב םירחאב םה םייולת ,תוחפשהו םידבעה ומכ ,םינטקהש
םהל הרוי םא ,רוסיאב ולשכייש ששח םייקו ,םהיתונוזמבו
,הרותל ן"במרה שוריפב ןייעו) תבש ירוסיא לע רובעל באה
.(תוחפשו םידבע יבגל ראיבש המ בת 'מע ,לעוועש 'דהמ ,ט כ 'מש
ףא ,קדצ רג לש ותתיבש לע לארשי ינב ורהזוהש ןידה אוה
םיבבוסב יולת אוהש רחאמ ךא ;רבד לכל אוה ןירוח ןב קדצ רגש
ירוסיאב והולישכיש ששח שי ,תירב ןב לכ רשאמ רתוי ותוא
,רהזומ לודגה ןיא ,תאז םע .תירב ינב ראש רשאמ רתוי תבש
ירבדכ ,"ןמצע תעדמ ןמצע תכאלמ" םישוע םינטקה תבהו ןבה םא
ותתיבש לע רבוע לודגה ןיאש ומכ ,י"בשרד אתליכמה לעב
.אוה ותעד לע השועש ,רחא לודג לש

תורפסה לש התפקשה יפל תבהו ןבה תתיבש רוסיאש ,אופא הארנ
רוסיא אוה אלא ,באה לע תלטומה תירוה הווצמ וניא תיאנתה
םנויפר תא "לצנ"ל אלש לארשימ םדא לכ לע הרותה ןמ לטומה
ןיא ךכ םושמ .תבשב הכאלמ ירוסיאב םלישכהלו םינטקה לש
אבש וא באה תווצמב תובכל אבש ןטק ןיב תקלחמ תבשב הנשמה
ןטקהש עבקנשכ ,םיארומאה ןמזב קר .רחא םדא תווצמב תובכל
,תיאליג תורגבל תבהו ןבה עיגה דע ןלוכ תווצמה ןמ רוטפ
רוסיא תלטהבו ללכב םירוסיאה ןמ ןטקה תשרפהב םעט היה אל
ךפה תבהו ןבה תתיבש .לארשימ םדא לכ לע תבהו ןבה תתיבש
ןנחוי 'רו .אקווד באה לע לטומה יראלוקיטרפ בויחל אופא
םא ,(א"ע ,דיק) תומבי ילבבב קפתסהש לארשי ץרא יארומאמ
עירכה אל ,אל וא םירוסיא םויקמ ןטקה תא שירפהל הבוח שי
ראיבש רחאמ ,תבש הנשמב תובכל אבה ןטקה לש וניד ךמס לע
םיקסופה ילודגש ,ונרמא רבכו ."ויבא תעד לע השועב" - םשש
.וראבל וקחדנ וא ןנחוי 'ר לש וצוריתמ ומלעתה


:תורעה
,תליג ד"יר ר"ומא ןייע תורגבה ליגל ועיגה ינפל תווצמ םויקב ןטקה בויח לע
םיעקושמה תורוקמהו ,31-19 (ב"נשת ,ןליא רב תטיסרבינוא) הכלהה תולשלתשהב םיקרפ
,"?תווצמ םויקל ןטקה ןבה תא ךנחל הבוחה תלטומ ימ לע" ,ירמאמב םג ןייעו .םש
.ךליאו ,21 (ה"נשת) אי ארדיס
עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה