ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

353 רפסמ

ס"שת ,ןנחתאו תשרפ

הדגאה שרדמבו ארקמב ןשבה ךלמ גוע

ןמסוק לאימדא ר"ד

דומלתל הקלחמה
ונתשרפב ראותמ ןשבה ךלמ גוע לע לארשי ינב לש ןוחצנה
תאו (ןוחיס לש=) וצרא תא ושרייו..." :רצק רוכזאב
ןדריה רבעב רשא ירמאה יכלמ ינש ,ןשבה ךלמ גוע ץרא
העיפומ וז המחלמ לע הרצק העידי .(זמ ד 'בד) "שמש חרזמ
לש הבחרהו ,(הל-גל אכ) רבדמב רפסב הנושארל ארקמב
סחוימ םש ;(גי-א ג) םירבד תשרפב קר תאצמנ הילע םיטרפ
לש התובישח .(די ג) השנמ ןב ריאיל בוגרא לבח שוביכ
איהש ךכב תטלבומ םירחואמה תורודה תעדותב וז המחלמ
ערואמכ רתוי תורחואמה ארקמה תורוסמב בושו בוש תרכזומ
;בי גי ;ד בי ;י ט ;י ב 'והי) ןפוד-אצויו דחוימ
ולק ;אי הלק 'התו בכ ט 'מחנ :ןכו ,טי ד א"למ ;אל-ל
.(כ

םיסחוימ םירומאהו [1] ,ירומא גוע היה ונתשרפב רמאנה יפל
םשה לש המודקה ותועמשמ) םיקנע לש םודק םע - םיאפרל
םמצע םירומאה םג [2] .(םירוביג :הארנכ התייה "םיאפר"
הבוגכ רשא" :ט ב 'מע) םינוסחו םיהובגכ ארקמב םיראותמ
,טכ) םילבויה רפסב .("םינולאכ אוה ןוסחו והבג םיזרא
.תומא רשע וא עשת דע היה םיאפרה לש םהבוג יכ רפוסמ (ט


םיתיעל גוע לש ותומד תספתנ תינברהו תישרדמה תרוסמב
יתכלה יוטיב ףא ןתינ ךכל .םיידגא םידממ תלעבכ תובורק
,עבוקה (א ףיעס חיר ןמיס ,ח"וא) ךורע ןחלושב קהבומ
השעש...ךרבמ ,לארשיל םיסנ וב ושענש םוקמ האור"ש ימש
םש םירכזנה םירבדה דחאו ."הזה םוקמב וניתובאל םיסנ
."לארשי לע קורזל גוע שקבש ןבא"ה תא םיאור ובש רתאה אוה

תומד גועב םיאורה םישרדמל בטיה קדה הרושק וז ןבא
ןיב שגפמה ראותמ ,לשמל ,ךכ .םיילאיר-אל םידממ תלעב
םוגרתב ב"ע ,דנ 'רב) ילבבה דומלתב לארשי ינבל גוע
[3] :(תימראמ


ךלא .תוסרפ שולש ?אוה המכ לארשי הנחמ :(גוע=) רמא
ךלה .םגרהאו םהילע ךילשאו תוסרפ שולש ןב רה רוקעאו
ה"בקה איבהו .ושאר לע םשו תוסרפ שולש ןב רה רקעו
הצור היהו ,וראווצ לע לפנו רהה תא ובקנו םיבגח וילע
הז דצלו הז דצל ויניש וכשמנ .ושאר לעמ ותוא ףולשל
'הת) 'תרבש םיעשר יניש' רמאנש אוהו ,ופלושל לוכי אלו
:שיקל ןב ןועמש יבר רמאש ,שיקל שיר שרדש ומכו ,(ח ג
"תרבש" ירקת לא - 'תרבש םיעשר ינש' בותכש אוה המ
חקל .תומא רשע ?(והבוג=) היה המכ השמ ."תבברש" אלא
ולוסרקב והכהו ,תומא רשע ץפקו ,תומא רשע ןב ןזרג
[4] .וגרהו


ףאו ,ומצע ארקמב ללכ תרכזנ אל וז ןיעמ תרוסמ ,םלואו
תא ךכ םיגיצמש םישרדמ ונאצמ אל המודקה ל"זח תורפסב
.גוע

ךלמ גוע קר" יכ גוע לש ולדוג לע רמאנ ,אי ג םירבדב
אלה [5] ,לזרב שרע ושרע הנה ,םיאפרה רתימ ראשנ ןשבה
הבחר תומא עבראו הכרא תומא עשת ,ןומע ינב תברב אוה
."שיא תמאב

ןבא הניבהש יפכ תאז העידי ןיבהל שי ,טשפה ךרד לע
לש והבגמ לופכ היה גוע לש ולדוג יכ ריעהש ,םש ארזע
[6] :זמ ,ב ,נ"ומב ם"במרה בתכ ךכו .אל ותו ,ליגר םדא


יכ ,'וגו לזרב שרע ושרע הנה גועב הרותה הבתכש המ
ש"הש) 'הננער ונשרע ףא' (רמאנש ומכ=) ,הטמה איה שרע
דגב וניאש יפל ,הושב ותדמ יפכ םדאה שרע ןיאו ,(זט א
םדאה ןמ לודג רתוי דימת היהי שרעה אלא ,ותוא שבולש
היהי (הטימה ,שרעה =) אוהש עודיה גהונהו .וילע ןשיה
ךרוא היה םאו .וכרא שילש ידכב םדאה ןמ ךורא רתוי
גהונה יפכ וילע ןשיה ךרוא היהי תומא עשת הזה שרעה
"שיא תמאב" ורמאו .רתוי טעמ וא תומא שש :תוטמה סחיב
,םדא ינב ראשמ רמולכ ,ינוניב םדא תמא :רמול הצור -
לכש יפל ,(גוע לש תדחוימה המאב=) גוע תמאב הזש אל
ךרוא יכ רמוא אוה ירהו ,בורה לע םייסחי וירביא םדא
רתוי וא ,םדא ינב ראשמ דחא ךרואב םיינש יפ היה גוע
אלא ,(ישונאה=) ןימה שיאב רידנ קפס ילב הזו ,טעמ
[7] .ןפוא םושב ענמנ וניאש


ךרעב התייה גוע לש ותדימ ע"בארו ם"במרה תעדל ,רמולכ
תרוסמב ןיוצ הז דחוימ הבוגו ,ינוניב שיא תדיממ הלופכ
הרתונ תאז הלודג הדימל ןכש ,הבר תולעפתהב םירבדבש
.ןומע תברב הדרשש ,גוע לש לזרבה תטימב תודע

?תוילאיר-אל תודימ גועל וסחייש תורוסמ ןתוא אופא וחמצ ןינמ

יאדווב .ךכל תודע ונאצמ אל םייאנתה םישרדמב ,רומאכ
ללכ רורב אל ךא ,תודחוימ תודימ לעב קנעל בשחנ גועש
ףא .ינוימד לדוג אוה הז לדוגש ,ולא תויאנת תורוסממ
הדגא תרוסמ התואל דוגינב) תחא תיאנת תרוסממ הארנ
לש ולוסרקל ותציפק רחאל עיגהש ימכ השמ תא הגיצמה
רבדמב ירפסב רמאנ ךכ .גועמ ותדימב הובג היה השמש (גוע
:99 'מע ץיברוה 'דהמ ,אק אקסיפ


וינע רמוא התא .ותעדב וינע - 'דאמ וינע השמ שיאהו'
ןוחיסל תישע רשאכ ול תישעו' ל"ת ?ופוגב וינע וא ותעדב
,וגרהו ןוחיס לע (השמ=) דרי.(דל אכ 'מב) 'ירומאה ךלמ
.וגרהו גוע לע (השמ=) דרי


ופוגבש פ"עא ,ותעדב ונע היה השמ הז יאנת שרדמ יפל
וחוכו םיינפוגה ויתודימ ןכש ,(ינע=) ונע היה אל ללכ
.םגרוהלו גועו ןוחיס לע "תדרל" ול ורשפא םוצעה

לש ותומדל ולשמ רואית אוה םג רסומ והיתתמ ןב ףסוי
[8] :רמוא אוה ךכו ,גוע


םיטעמש ,ראות-הפיו ההובג המוק לעב היה הנה ,גועל רשא
(ברקב) ויתולועפו עורז לעב םג היה אוה ;ותומכ דואמ
ולדגלו וחוכל היאר .ויפיו ולדג תולעמ דגנכ תולוקש ויה
,ןומע לש םיכלמה-ריע ,הברב וחקלש העשב תוירבה ואצמ
הכראו תומא עברא הבחרו לזרב היושע התיהש ,ותטימ תא
[9] .המא לש תפסותב םיילפכ לודג


תואור ןניאש ,תומודק י"א תורוסמ אופא ףקשמ סופסוי םג
ךכ םושמ .ילאיר ונניא והבוגש ינוימד רוציכ גוע תא
תורוסמ ןה וללה תורוסמה יכ רמול ןוכנ היהיש ,יל המדנ
.םיארומאה ימיב ,רתוי רחואמ וחתפתהש

וזו) [10] י"א םייארומא םישרדמב םג היוצמה ,תחא תרוסמ
(גוע לש ידגאה ולדוג לע תרוסמל חרכהב הרושק הניא
םימודקה םיאפרה לא ותוא תרשוקו גוע לש ונמז תא המידקמ
.םיכלמה םע םהרבא תמחלמל רשקב ,(ה די) תישארבב ורכזנש
ג 'בד) "םיאפרה רתימ ראשנ" אוה יכ רמאנ גועב ןכש
תוהזלו ,רתוי דוע קיידל הסנמ ןאכ ןמזה רושיק .(אי
יארקמה רופיסב עיפומ גוע ובש קיודמה דעומה תא ףא
תישארבב רכזנה [11] "טילפה" אוה גוע יכ ןעוטו ,תישארבב
הבשנ ויחא ןב טולש ךכ לע םהרבאל רפסל אבש ,(גי די)
."ירבעה םהרבאל דגיו טילפה אביו" :וירבחו לפרמא ידי לע
ןכש ,חספב הז היה שרדמה יפל ?הז ערואמ היה יתמיאו
[12] "תוצמ תוגוע"ל יביטאיצוסא ןפואב רשקתמ "גוע"
:ןשרדה לש ותעדל ,חספל םהרבא זא הפאש


םשב שיקל ןב ןועמש 'ר - 'וגו 'דגיו טילפה אביו'
םהרבא אצמו אבש ?גוע ומש ארקנ המלו ,גוע אוה :ארפק רב
אלא ,םימשל ןווכתנ אל אוה ,תוגוע תוצמב קסועו בשוי
רמוא ינא וישכע .אוה (יאנק=) ןוינוק הז םהרבא רמא
תא לטונ ינאו ,גרהנו המחלמל אצוי אוהו טול הבשנ ול
,לטונ התא ךיתועיספ רכש ךייח :ה"בקה ול רמא .ירש
קידצה תא גורהל תבשחש לעו .םלועב םימי ךיראמ התאש
וינב דיב לופיל ךתירחאו וינבמ םיפלא ףלא האור התא
'ךדיב יכ ותוא ארית לא השמ לא 'ה רמאיו' (רמאנש יפכ=)
[13] .(דל אכ 'מב) 'וגו


."טילפ"ה תעדוהל תרתסנ תימומרע המיזמ םג רשוק הז שרדמ
אוה ךכ םושמו ,הפיה ירשב וניע ןתנ גועש חינמ אוה
הב תומיש ידכ המחלמל תאצל םהרבא תא תיסהל ןיינועמ
.התאשל לכוי אוהו

,"טילפ"ה .ןיינעמ יתורפס הנבמ ןאכ תרצוי וז הדגא
,ותומכ "הטילפ"ל ירש תא ךופהל ןיינועמ ,הז שרדמ יפל
"טילפ"ה !(םהרבא שוכרמ הטילפכ=) ומצעל התחקל לכויש ידכ
םהרבא לש ירסומה ורשויו ותומימת תא "לצנל" אופא םמוז
,(יאנק=) ןוינוקה ןכ-םא ומצע אוהו ,ותשאב תוכזל ידכ
!טול תא ליצהל אצויש םהרבא אלו

םשב (א"ע ,אס הדנ) ילבבה דומלתב תאבומה ,תרחא הרבס
המודק הפוקת םע ונינפלש "טילפ"ה תא ההזמ ,ןנחוי יבר
[14] .לובמה רודב ותמש םדאה ינב לכמ דרש גוע הז יפלו ,רתוי
תושרדה לש הירוטסיהב הנפמ-תדוקנכ יל תיארנ וז הדמע
ינשרד ןוויכ תגצה םעש יל המדנש םושמ ,גוע לש ותומד לע
.היתודימב תיתצלפמ תומד גועב תוארל רהוצ םינשרדל חתפנ ,הז
רודמ דרשש טילפכ גוע תא בישחנ םא :טושפ ךכל םעטה
הנוכתה) קנעכ והבוג-תנוכתש חינהל היהי ריבס ,לובמה
הליצהש תאז איה (םיבותכה ןמ וילע ונל העודיש הדיחיה
,ירמגל ינוימד תויהל ןכא רומא והבוג ןכ-םאו .ותוא
וסוכש םיהובגה םירהה ישאר לעמ אשנתהל היה וילע ןכש
[15] .(אכ-כ ז 'רב) לובמה ןמזב

ןוחיסש ,תנעוטה תרוסמ ףא תאבומ (םש) ילבבה תייגוסב
[16] .יאזחמש ןב היחא לש וינב ויה גועו

קנעכ גוע תא רורב ןפואב וגיצהש םינושארה םישרדמה
.ילבבה דומלתב ,יל הארנש יפכ ,ןכ-םא ויה והבגב ינוימד
הדבועה תשגדומ אקווד וללה תורוסמבש אוה ןיינעמה ךא
(ב"ע ,דנ) תוכרבב ךכ .המודק תרוסממ םדיל ולגלגתנ ןהש
ירימג ארמג" יכ ליעל האבוהש תרוסמ התוא חתפב שגדומ
ומשמ הז םיהדמ רופיס אבומ (ב"ע ,דכ) הדינבו ,"הל
[17] :לואש אבא אנתה לש


םיתמ רבוק :ןנחוי יבר אמיתיאו ,רמוא לואש אבא ,אינת
םצע=) תילוקב יתסנכנו ,יבצ רחא יתצר תחא םעפ .יתייה
,יתעגה אל יבצו ,תואסרפ שלש וירחא יתצרו ,תמ לש (ךריה
ךלמ גוע לש יל ורמא ירוחאל יתרזחשכ .התלכ אל תילוקו
[18] .התיה ןשבה


רשקמה ,ףסונ ןיינעמ חותיפ םיאצומ ונא םירפוס תכסמב
[19] :גוע ןיבל םהרבא ןיב


היה וניבא םהרבא לש וילגר תוסרפו ,רזעילא אוה גוע
לפנ ותארימו ,וב רעג תחא םעפו [20] ,ודי ףכב ונמוט
,ןש לש תוטמ ואשעו ,וניבא םהרבא ולטנו ,וניש ונממ
,וימי לכ וב בשיו ,ואשע אסכ םירמוא שיו ,םש ןשי היהו
,תורייע םישש הנבו גוע ךלהו .דורמנ ?םהרבאל ונתנ ימו
לכ ריע םישש רמאנש ,לימ םישש והבג היה ןהבש ןטקהו
ףלא ?ותליכא התיה המו ,ןשבב גוע תכלממ בוגרא לבח
התיה המו ,תודמ ףלא ותייתשו ,היח ןימ לכ ןכו ,םירווש
.תורוד לכל ןכו .ןירטיל הששו םישלש ?ותעירז תפיט


םייביטאיצוסאה םינוויכה ,הז ישרדמ חותיפ יפלש אלא
הריתס ידכל םיעיגמ רבכ םינשרדה וכלה םהבש םינושה
ורואיבב (ל"דרה) אירול דוד יבר ריעה רבכ הילעש ,תטלוב
ימכ םישרדמב רכזנ םהרבא דבע רזעילא ירה [21] :א"דרפל
הכזו ,תמ אל רזעילא :א"יו) ןדע-ןגל םהרבא םע סנכנש
רמאנ ךיאו [22] .(!יח אוהשכ םהרבא םע ע"גל סנכיהל
גוע אוה [23] ,קידצכ םיבר םישרדמב ראותמה ,רזעילאש
?ןשבה ךלמ

הבושת ףוסבל עיצמ ל"דרה וז השק הייעב רותפל ידכ ןכא
ינש" ויה יכ רמול ועיצהש םינוש םינשרפ ירבדב אצמש
ריעמש יפכ ,םותס יובמל ונעלקנ ןאכ םגש אלא ."גוע
השמל וגרהש גועש ראובמ ... םישרדמה ןמ" ירהש ,ל"דרה
."ונממ השמ ארייתנ ןכלו ,םהרבא דבע רזעילא 'יהש הז אוה


ותומד לע םישרדמב האירקה לש המויסב ,אופא ונרתונ
[24] ."ןויע דוע ךירצ" לש םעטב ,גוע לש
ירומא-אלה ןשבה ךלמכ םג רכזנ אוה הז דגנכ ךא [1]
,לארשי ץרא ,גוע ,ןיבר םייח :ואר .(דועו ,גל אכ 'מב)
.251 'מע ,ז"כשת ,ח
.406-404 םירוט ,ו"לשת םילשורי ,ז ,מ"א ,םטשנויל א"ש [2]
עיצמה ,24 'עה 252 'מע ,(1 'עה ליעל) ןיבר :םג 'יעו
תילג םג ."םיהובגה" איה וז הלימ לש התועמשמש רמול
ב"משו ,ח-ד כ א"יהד) םיאפרה יאצאצ לע בשחנ יתשלפה
ומוכיס ואר תיתרוסמה תונשרפב "םיאפר" לע .(כ-טי אכ
,ב ,הרותה תוישרפב תוגה ,ינושחנ י"ר לצא ןוידה לש
.724-722 'מע ,ו"משת ב"ב
ילבבה דומלתב תאבומה אתיירבל שוריפ והז םנמא [3]
םדומלתב הליבקמ הל ןיא יכ שיגדהל שי ךא .א"ע ,דנ ,םש
.ימלשוריה דומלתב אל ףאו ,ונינפל אוהש יפכ םיאנתה לש
'מע ןמרביל 'דהמ) טי ,זי תבש אתפסותב גוע לש רוכזאה
.תודימ-לדג םדאל אמלעב אמגוד אוה (84
תודגא ,גרובצניג יול 'יע ויתואחסונו הז רופיס לע [4]
.696 'עה 344 'מע ,ח"כשת ג"ר ,ד ,םידוהיה
הטימ ןבומב "שרע" בורל וניבה םייתרוסמה םינשרפה [5]
ותויה ימימ םש הרתונש גוע שרע איה יכ רבס ם"בשרש ףא)
.ג ןמיס ונאפמ ע"מרה ת"ושב םג הלעוהש ןויער !קונית
ינוקזח 'יע ,רצבמ ושוריפ "שרע" יכ ורבסש םג ויה ,םרב
םישדחה ןמ .(394 'מע ,םש םירבדל ,"אזר חנעפ"ו ,םש
ואר ,תלזב ןבאמ ןמלוד רבק "שרע"ב תוארל ועיצהש ויה
'יע ולאכש םינמלוד לע .251 'מע (1 'עה ליעל) ןיבר
,14 ,ןלוגה ץרא ,"אלמג לחנב םימודק דה" ,ויז הדוהי
.17-14 'מע ,(1979)
.טסר 'מע ,ז"לשת םילשורי ,חפאק ףסוי ברה תרודהמ [6]
רתוי דוע תעדה לע םילבקתמ ם"במרה לש ולא םירבד [7]
םיירוטסיה-םדקה י"א יבשות לש תעצוממ םדא תדימש רוכזנ םא
'מעב [1 'עה ליעל] ןיבר לצא אבומכ) ,טייר יפל התייה
לע ם"במרה לש וירבד .רטמ 1.50 ךרעב ,(44 'עה 254
שרדהמ איצוהל םיאב ינוניב םדא לש המאב רבודמש ךכ
אתמאב" םגרתש ,אי ג םירבדל ןתנויל סחוימב עיפומה
י"שר .("ךלמ תמאב" :םש סולקנוא םג 'יעו) "הימרגד
."גוע תמאב - שיא תמאב" :ורמואב םש הז שוריפ איבה
םימכח יתפש ,ם"ארה) י"שר ישרפמ ןיב ךכ לע ןוידה וארו
.םש ן"במרבו (םש "הירא רוג"ו
.119-118 'מע ,טילש תרודהמ ,ג ,ד ,םידוהיה תוינומדק [8]
:ךכ לע השקה ,6 'עה 251 'מעב (1'עה ליעל) ןיבר [9]
ולכי ירה" וז הטימל לארשי ינב םיכירצ ויה המ םשל
"תוירב"ב יכ ריבסנ םא ךא ,"!המחלמב לפנשכ ותפוג תא תוארל
,רתוי םירחואמ םימיב ויחש ימל הנווכה סופסוי ירבדבש
תרוסמ לש ימלסומה דוביעה לע .סופסוי לש וירבד ושקי אל
שרדמב גועו תילג" ,בולוקוס השמ :'יע וז תידומלת הדגא
.55 'מע ,(ם"שת) זט ,תונופס ,"'תידחבו
םשב שיקל שיר ירבדמ אוה ר"במ ןלהל אבויש שרדמה [10]
ימיל םיאנתה ימי ןיב רבעמב יחש י"א םכח ,ארפק רב
.רפקה רזעלא יבר אנתה לש ונב אוה ,םיארומאה
םיניינע לע בורל הרומ ומצע ארקמב העידיה א"הש פ"עא [11]
תובורק םיתיעל ךכב ואר ל"זח ,ןכל םדוק ורכזנש םישנא וא
יכרד ,ןמנייה קחצי 'יע .רפסל ארקמה דיתעש המל םיזמר
.117 'מע ,ד"ישת םילשורי ,הדגאה
ליעל) ןיבר 'יע "גוע" םשה לש היגולומיטאה לע [12]
'עה םש 'יע תירבעה "הגוע" לעו ,254-251 'מע ,(1 'עה
.27
.414-413 'מע קבלא-רודואית ,גי ,(במ) אמ הבר תישארב [13]
אתאו" :גי די תישארבל ןתנויל סחוימה םוגרתב 'יעו [14]
."אנעבוטב ותימד איירבוג ןמ ביזתשיאד גוע
תינורקע-תיתמטסיס הניחבמ יכ ,תאז דגנכ שיגדהל שי ,םרב [15]
.ינוימד קנע היה גועש רמול חרכהב תעבות הניא תאז החנה
,(ב"ע גנ ,ב"ירת אשרוו) ג"כפ א"רדפב אבומ לשמל ךכ
לש תומלוסה ןמ 'א ץע לע ול בשיש" ןוויכ לצינ גועש
המ .םלוע דבע םהל היהיש וינבלו חנל עבשנו ,הביתה
לכב ונוזמ ול טישומ היהו הביתב 'א רוח בקנ ?חנ השע
ינפמש") "סנ" ה"ד ב"ע ,גיק םיחבזל י"שר 'יעו ."םויו םוי
לצאו ,טכ תוא ,םש ל"דרבו ("םארה ומכ עבט אל והבוג
'מע ,ו"כשת ג"ר ,א ,םידוהיה תודגא ,גרובצניג יול
גוע תורחא תובר תוישרדמ תואסרג יפלש ,35 'עה 239
קר ועיגה םימה יכ ורמאש ףא ויהו ,והבוג תמחמ לצינ
בולוקוס 'יע ,תימלסומה הדגאה תרוסמב םג ךכו !וילוסרק דע
ףא יכ ,ןאכ ריעהל יואר דוע .53 'מע ,(9 'עה ליעל)
,םייניבה ימיב רבכ וחוור גוע לש םוצעה והבוג לע תודגאהש
וטנו ,םטושפכ םניבהל םיבר םייתרוסמ םינשרפ ונאימ
םינשרפה תודמעמ המכ םוכיס 'יע .ילובמיס ןפואב םריבסהל
ץלזנייטש ןידע ברה תרודהמ לש "םינויע" רודמב וללה
.240 'מע ,ב"ע דנ תוכרבל
,ו ,א ךונח רפסב םייוצמ לאזעו יאזחמש תומשה [16]
עיפומ הז רופיס לש ודוביע .(בל-אל 'מע אנהכ תרודהמ) ז
,םירבד תשרפל ,ט"כשת םילשורי ,זעול םעמ טוקליב הבחרהב
ליעל) בולוקוס 'יעו ,אעק-טסק 'מעב ונקוספ לע ןוידב
'יע םייתרוסמה תורוקמב יאזחמש לע .55 'מע (9 'עה
םיקנע" היפ לעש ,וז תרוסמ גיצמה ,גל גי רבדמבל י"שר
,"שונא רוד ימיב םימשה ןמ ולפנש לאזעו יאזחמש ינבמ
,גרובצניג לצאו ,דמ זמר ,תישארב ,הרותל ש"קלי 'יעו
חותיפ םגש רשפא .םש תורעהבו ,84 'מע ,(15 'עה ליעל) א
.ינוימד רוצי היה גועש חינהל תעדה תא הטמ הז ישרדמ
הכלה רואיבב םייח ץפחה לעב ומות יפל תאז ריעה רבכו
וטושפ יפל" :"שקבש ןבאו" ה"ד ,חיר ןמיס ןמיס ,ב"נשמל
ויבאו ,םיקנע ינבמ היה אוהש הזכ שיא לע כ"כ המית ןיא
לא םיהלאה ינב ואוביו' בותכה םהילע רמאש ןתואמ אוה
ןוחיס' :א"ס הדנב ןנירמאדכו ,'םהל ודליו םדאה תונב
לאזעו אוהש י"שרב ש"יעו .'יאזחמש ןב היחא ינבמ גועו
אליממו ,שונא רוד ימיב םימשה ןמ ודריש םיכאלמה םה
."םיכאלמ תרובג ןיעמ היה ןתרובג חכ
ןנחוי יברל וז תרוסמ םיסחיימש ,בוש ,שי םש םג ךא [17]
ריעצה ודימלת .3-4ה רודב אנת היה לואש אבא .ארומאה
.אביקע יבר לש
ורפיס ומצע לואש אבא לש ויתודימ לע ,ךכ בגא [18]
ךורא לואש אבא ?הוה סננ לואש אבא רמאת אמשו" :םש
ךורא ןופרט 'רו ,ופתכל עיגמ ןופרט יברו הוה ורודב
ורודב ךורא ריאמ יבר ,ופתכל עיגמ מ"רו הוה ורודב
אייח יברו הוה ורודב ךורא יבר ,ופתכל עיגמ יברו הוה
,ופתכל עיגמ ברו הוה ורודב ךורא אייח יברו ,ופתכל עיגמ
הדוהי ברו ,ופתכל עיגמ הדוהי ברו הוה ורודב ךורא בר
."ופתכל עיגמ אלייד אדאו הוה ורודב ךורא
,ז"צרת קרוי וינ ,רעגיה תרודהמ ,םירפוס תכסמ [19]
ישרדמ רושיק לע דוע .367-366 'מע ,ב"ה א"פ א הפסוה
התשמב ךלה גוע" :ז השרפ ר"הק 'יע גועל םהרבא ןיב
.'וכו "םהרבא
ר"ד ,רידהמהו ,הז טפשמ לש ושוריפ לע יתדמע אל [20]
.תאז המותס הדוקנ ראיב אלו קתש רעגיה לאכימ
.גנ תוא ,ב"ע חל ב"ירת אשרוו ,זט קרפ [21]
.א"ע חנ ב"ב ילבב לשמל 'יע [22]
בשויו ןקזכ ראותמ אוה ,לשמל ,ב"ע חכ אמוי ילבבב [23]
.הבישיב
ותומד תוילמס לש ידיסח-ינשרד יתמטסיס חותיפ לע [24]
,ןהכה צ"ר 'יע םיילבקו םיישרדמ תורוקמ פ"ע גוע לש
אלא .28-27 'מע ,וצ ןמיס ,ג"ערת ןילבול ,קידצה תקדצ
"וימימ ירק האר אלש ,תירבה רמוש"כ גוע תא גיצמ צ"רש
ללכ םאות וניא הזו ,תינימ הוואתמ ירמגל יקנ היהו
,הפיה ירש תא דמח גועש ךכ לע רפסמה ר"בב שרדמה תא
המ-גולגלב תראתמה םירפוס תכסמבש הדגאה חור תא אלו
.םירטיל 36 התיהש "ותעירז תפיט" תא