ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

248 רפסמ

ח"נשת ,ןנחתאו תשרפ

?ירבעה חולה דוסיי דעומל ימונורטסא רוריב ןכתייה

רגניול בקעי 'גניא

ביבא לת
תולזמו תופוקת ןובשח הז - (ו ד 'בד) םכתניבו םכתמכח איה יכ
ללכב הנוכתה תמכח איה - תולזמו תופוקת בושיח ;(א"ע ,הע תבש)
(נק ,[ואלב] תובושת ,ם"במר)


תרוסמה יפ-לע חולה דוסיי דעומ .1

חולהש ([1] , 992 תנשמ) ויתובושתמ תחאב בתוכ ןואג ייאה בר
:ונושל וזו ,359 תנשב אישנה הדוהי ר"ב ללה ימי זאמ גהונ ירבעה
(ונניינמל ט"יק'ד =) תורטשל ע"רת תנשב אדוהי רב ללה ימי"
םינשה לש] "הזה רדסה וזחא אלא ,ורחא אלו ומידקה אל הנש התואמש
.[ל"י - תורבועמהו תוטושפה

:ךכ חולה דוסיי דעומ תא בקונ ם"במר

- חולה לש] הז ןובשחב בשחל לארשי לכ וליחתה יתמיאמו ..............
ראשנ אלו ,לארשי ץרא הברחש תעב ,ארמגה ימכח ףוסמ ?[ל"י
..............
ץרא תעיבק לע אברו ייבא ימי דע לבא …עובק ןיד תיב םש
..............
הנשמ ,ם"במר) ןיכמוס ויה [ל"י - הייארה יפ לע] לארשי
..............
.(ב"ה ה"פ ,שדוחה שודיק תוכלה ,הרות
..............

תרוסמה יתש ןכלו [2],תיעיברה האמה עצמאל בורק ורטפנ אברו ייבא
.וזל וז תובורק

תעיבקל הנוממה תושרה לע יכ ,חולה דוסיי ןמזל תינורקע תובישח שי
לארשי ץראבש ןירדהנסה אלא ותוא םישוע ןיא" :ונדמל םישדוחה שאר
"תושר ןירדהנסה ןהל ונתנש ,לארשי ץראב םיכומסה ןיד תיב וא
,תיעיברה האמב דסונ ןכא חולה םא ןכל .[א"ה ה"פ םש ,ם"במר]
תא תולתל לכונ [3],םיכומס םימכח לש ןידה תיב לטב םרט זאש
.תודעומה תעיבקל תוכמסה התנקוה הלש ,ןירדהנסה לע ונוניכ

,ילבב) "אחריד אעיבקב ןניעדי אנדיאה"ש ,ךכל רכז םידומלתב שי
תא םיעדוי ונא (םנמזב=) וננמזב :עמשמ ,(דועו ב"ע ד ,הציב
.םהשלכ חול יללכ םהידיב ויהש ,ונייה ,שארמ םישדוחה תעיבק
חולה יללכל טוריפ תידומלתה תורפסה לכב ןיא האילפה הברמל לבא
,(א הנש לש ירשתב) ד"רהב דלומ ומכ ,םתוא םיריכמ ונאש יפכ -
םירוביעה רדסו טי רוזחמ (ב הנש לש ירשתב) ד"יו דלומ ןיפולחל וא
ירחא ומתחנ ולאש ףא לע ,ימלשוריב אלו ילבבב אל - ט"זדא ח"וג
תעיבק ,הרותבש תויזכרמה תווצמה תחא תפרטצמ תאזב .359 תנש
"הרעשב םייולתה םיררהכ" םהש הרות ירבד תיירוגטקל ,תודעומה
,הנשמ :האר) תובורמ םהיתוכלהו ,םיטעומ םהיתורוקמ :תניחבב -
.(ח א הגיגח

חולה ןוניכ לש יתרוסמה דעומה ןמ תוררועתמה תויעבה .2

יתרוסמה דעומה לע תורומח תוישוק ושקה [4]םיבר םילוגד חול ירקוח
:ןהמ תודחא ריכזנ .חולה ןוניכ לש

תומאות ןניא 839 תנש ןיבל 359 תנש ןיב תודחא תוכראותמ תודועת
:ןהיניבו ,ונחול תא

לעש רעוצב ואצמנש ,תוכראותמ תובצמ לע םידחא םינותנ .א
.......
םירתוס הרואכל ,תישימחהו תיעיברה תואמה ןמ ,חלמה םי תפש
.......
[5].ונחול תא
.......

,תישימחה האמה תליחתב םכח לש ותריטפ ךיראת לע םידחא םינותנ .ב
.......
םניא הרואכל ,(988 תנשמ) ןואג ארירש בר תרגיאב םיאבומה
.......
[6].ונחול תא םימאות
.......

,ריהקב הזינגב אצמנש ,836 תנשמ לבבב הלוגה שאר תאמ רדש .ג
.......
ץרא ימכח תעיבק לע ךמתסהב ,הנשה התוא לש חספה גח תא עבוק
.......
[7].ונחולמ הנושב ,לארשי
.......

תנשל בורק םתחנ) רזעילא יברד יקרפ ,םימודקה םירוביחה .ד
.......
וליאכ םיארנ ,(777 תנשל בורק םתחנ) לאומשד אתיירבו (740
.......
תופוקתו תודלומ ,םירוזחמ םיריכזמו ,ונחול תא םיריכמ םניא
.......
[8].ויפל םיגהונה ולאמ םינוש
.......

'רה ןיבו לבבמ ןואג הידעס 'רה ןיב תקולחמה תונכתיה .ה
.......
םינשב םידעומה תעיבק לע ,לארשי ץרא תבישי שאר ,ריאמ ןב
.......
יללכל סחיב םדיב תפפור ןיידעש תרוסמ לע תזמור ,924-922
.......
ינפל בורק קר ושדחתה ולאש ,הרעשהל םוקמ ןתונ הז .חולה
.......
[9].םנמז
.......

וסינש םירקוח ויה ,תופסונ תורחא דועו הלאה תוישוקה ךמס לע
בתכנ זא ,836 תנש רחאל דע תוחפל חולה םותיח דעומ תא רחאל
.ונחול תא רתוסה ,הלוגה שאר רדש

ןמ קלח םהלשמ ךרדב שרפל וחילצה [10],םתמועל םירחא םירקוח
תואמה ןמ תורחא תומודק תודועת לע ועיבצהו ,תורכזנה תודועתה
ינפל רבכ עודי היה ונחולש אצוי ןהמ רשא ,תיעישתהו תינימשה
:ןהב ;836 תנש


הארנכ םתחנש) לאיזוע ןב ןתנוי(ל סחוימה) הרותל םוגרתה .א
.......
דלומ תא שרופמב ריכזמה ,זט א ,תישארבב קוספל ,(?8-ה האמב
.......
םאות הז ןותנו ,ונתריפסל א הנש ינפלש הנשב ,ירשתב הנבלה
.......
.ונחול תא ואולמב
.......

תנשמ ימזראו'כ-לא ימלסומה ןכותהו יאקיטמתמה תאמ רוביח .ב
.......
חולה=] הז' :ריעמו ונחול יללכ תא טורטורפב איבמה ,824
.......
,רפסמב הברה םניאו …הלוגס ידיחי ךותב רומש היה [ל"י -
.......
[11].'לודגה בורהמ םותס אוהו
.......

יללכמ םידחא םיריכזמה םינואגה תפוקתמ םידחא םיכמסמ דועו .ג
.......
.רתוי תרחואמ הפוקתב קר ודסונש ןעטנ םהיבגל רשא ,ונחול
.......

םאו ,םירכזנה םיעטקה לש קיודמה םנמז תא תעדל השק ונרעצל לבא
דעומ ןיינעב הכובמה ןכל .םמצע םיכמסמל תרחואמ תפסות םניא
תזינג רקח תומדקתה םעש תווקל שי .דואמ הבר ןיידע חולה םותיח
.המולעתה לע רוא ורזיש ,תופסונ תוכראותמ תודועת ואצמיי ריהק


?ונחול תומדקל תוימונורטסא תואתכמסא .3

לע ססובמ הנש חול לכ יכ ,הנשה תוחול לכ םא איה הימונורטסאה
?ונחול ןוניכ ןמז תעיבקל הב רזעיהל לכונה .םימשה ימרג תועונת
,"תרחואמ תפסות" תנעט יפלכ הניסח ,ילוא ,היהת תאזכ אתכמסא
.הבר התובישח ןכלו

ןמזה=) "יעצמא"ה הנבלה דלומ לע ססובמ ירבעה ונחולש םיעדוי לוכה
עבוקה ,(ןסינב ןיפולחלו) ירשתב [12](חריה שודיח לש עצוממה
ןסינ תפוקת" תולח לעו (חספ לש ןיפולחלו) הנשה שאר תולח תא
תעבוקה (ביבאב ,הלילהו םויה יוויש דעומ אוה) "שמשה לש תיתימאה
.ביבאה שדוחב דימת לוחי חספש ידכ ,םינשה רוביעב ךרוצה תא

- םינש 19 לש רוזחמ לע ססובמ ונחולש ,םג איה תומסרופמה ןמ
ןהב - תיחרזאה הריפסה ינפלש תואמב רבכ ,אנד תמדקמ עודי היהש
תורבועמ תויחרי םינש 7-ו (שדוח 12 תונב) תוטושפ תויחרי םינש 12
םינש 19 םע ,בוט בוריקב ,ןכרואב תונזאתמה (שדוח 13 תונב)
.(התרבחל תחא ןסינ תפוקתמ תודדמנה) תוישמש

,ונחול לש הנבלה רוזחמ יעבוק ,חולה ידסיימש חינהל ריבס ןכל
תפוקת הבש ,תאזכ הנשמ םינשה 19 ינב םהירוזחמ תא תונמל וליחתה
דלומ םע ,ריבס בוריקב הדכלתה (תימונורטסאה =) תיתימאה ןסינ
,תיתימאה ןסינ תפוקת תולח שמשל לכות ךכ קר .חולה לש ןסינ
םא הטלחהל הדימ הנקכו ןחוב ןבאכ ,רוזחמה תונש 19 לכ ךשמב
הבש ,הנשה :היהי ללכה .תיחריה הנשל רוביע שדוח ףיסוהל שי
,ןסינ דלומ ירחא רתוי וא םוי 16 לוחת תיתימאה ןסינ תפוקת
.רוביע שדוח הל ףיסוהל שיש הנשה וז

דוסיי דעוממ םיקחרתמש לככ ,םינשה תצורמב תתוועתמ וז ןחוב ןבא
235 ךרואמ ,תואיצמב תצקמב תורצק תוישמש םינש 19 יכ ,חולה
דוסיימ םינשה ףולחבש ,ךכ .דחא הנבל רוזחמבש םייחריה םישדוחה
הנשב ןסינ דלומ םע דוע דכלתת אל תיתימאה ןסינ תפוקת ,חולה
216 לכב ףסונ דחא םויב וינפל לוחת אלא ,רוזחמ לכבש הנושארה
ןוניכ דעומל תימונורטסא אתכמסא אוצמל ידכ ,ןכל .בוריקב ,הנש
תיתימאה ןסינ תפוקת הדכלתה ןכא םא קודבל ונילע ,359 תנשב ונחול
.זא לחש רוזחמה לש הנושארה הנשב ,ןסינ דלומ םע

הנבלל 217-ה רוזחמב הלח ,ונניינמל ט"יק'ד הנשה איה ,359 תנש
ונניינמל ה"ק'ד תנשב ,הז רוזחמ לש הנושארה הנשב .ונחול יפ-לעש
םויב "יעצמא"ה ןסינ דלומ ןהו תיתימאה ןסינ תפוקת ןה ,ולח
תועש 6-כ לש שרפהב ,345 תנש לש סרמב 20-ה םוי אוה ,רדאב טכ
,תרוסמה רתויב הריבס ,תימונורטסא הניחבמ ,ןכל [13].הזמ הז דבלב
.וז הנשל בורק דסונ ונחול היפלש

,243-ה הנבלה רוזחמ לש הנושארה הנשב 839 תנשב ,תאז תמועל
ירחאמ יפ-לע חולה ןוניכ ןמזל בורק ,ונניינמל ט"צקת'ד תנשב
;ןסינ דלומ ינפל םיימויכ רבכ תיתימאה ןסינ תפוקת הלח ,ומותיח
קר דסונ ונחול לש םינשה 19 ןב רוזחמהש ,חינהל ריבס אל ןכלו
שארכ זא םירחוב ויה תוימונורטסא תוביסמ [14].הזה ןמזל בורק
םידמוע ונאש וז הנשב .ט"צקת'ד תנשמ רתוי המיאתמ הנש ,רוזחמ
,הנבלל 304-ה רוזחמב הנושארה הנשב ,ונניינמל ח"נשתה איה ,הב
,ןסינ דלומ ינפל םימי 7-מ רתוי רבכ תיתימאה ןסינ תפוקת הלח
[15].רחא םוקמב ונטריפ ןתואש ,תודחא תויעב תועבונ הז רוגיפמו

ירוזחמש ,תרוסמה הריבס אדירג םיימונורטסא םילוקישמ :םוכיסל
ודסונ םייסיסבה ויתונורקעמ םידחא ןכו םהב םירוביעה רדסו ונחול
תעצהכ ,9-ה האמב קר וננוכ הלאש ,ריבס אלו ,359 תנשל בורק
.חולה םותיח ירחאמ

תוררועתמה תויעבה תא בשיימ וניא ימונורטסאה ונאצממ ,ןבומכ
ימכחש ןכתיי טלחהב ,ןכל .ליעל 2 קרפב ונטריפש םיכמסמה ןמ
דע ,359 תנשב יסיסבה ונוניכ ירחא םג חולה תא וללכש תורודה
תא םינומהה ןמ וריתסהש ,ןיפולחל ,וא ;תיחכונה ותרוצל עיגהש
ומושייב םישוביש ולח ןכלו ,םיניועה תותכהו תונוטלשה דחפמ ויטרפ
ונל שיש ונדמלמ ימונורטסאה אצממה ,ןפוא לכב .ל"נה םיכמסמב
ןוניכ דעומ לע ןואג ייאה בר תעיבקל יוארה שארה דבוכב סחייתהל
[16].ותרוסמל ןתיא ימונורטסא סיסב שי יכו ,ונחול ירוזחמ


:תורעהאייח רב םהרבא יברל (ז ,ג) "רובעה רפס"ב הרמתשנ וז הבושת .1
תרודהמ האר ;1123 תנשל בורק רבוחש ,דרפסבש הנולצרבמ ,אישנה
,םינואגה רצואב אבומ ;97 'מע ,א"ירת ןודנול ,יקסוואפיליפ
.16 'מע ,ז ןמיס ,(ב"ע י ףדל) ה"ר

בר תרגא יפ-לע ;352 תנשב רטפנ אברו ,338 תנשב רטפנ ייבא .2
.א"פרת הפיח ,ןיול תרודהמ ,ןואג ארירש

תדוקפב ,429 תנשל בורק לטבתה לארשי ץראב תואישנה דסומ .3
םילשורי ,ןויטנזיבו אמור ימיב ,הנוי-יבא 'מ האר ;יטנזיבה ןוטלשה
,םיכומס םימכח לש ןירדהנסה לוטיב דעומ .197 'מע ,5 'דהמ ,ל"שת
.לפרעב טול

הירזע :(ונרוד ימכח דע) םידחא םיבושח חול ירקוח לש תומש .4
םייח ,(18-ה האמה) רבונהמ יולה לאפר ,(16-ה האמה) םימודאה ןמ
,ןייטשנרוב י"ח ,(19-ה האמה) שיליניפ מ"ד ברה ,יקסמינאלס גילז
.(20-ה האמה) איבקע א"או וטוסאק ד"מ ,רשכ מ"מ ברה ,הפי ה"צ

;83-88 'מע ,(ד"שת) ב ,םדק ,קינקוס 'ל :האר ,רעוצ תובצמ לע .5
.497-477 'מע ,(ה"נשת) דס ,ץיברת ,הונ 'י ןכו

.אנ 'מע ,א"צרת א"ת ,רוביעה ןובשח תורוק ,הפי ה"צ .6

ידיב םסרופ ,
TS 8 G7 ריהק תזינגמ ךמסמ ;הלוגה שאר תרגיא .7
,(א"ע כ ףדל) ה"ר ,םינואגה רצואב אבומ .1922 ןודנול ,ןנאמ 'י
.35 'מע ,במ ןמיס

; ב"ירת אשראוו תרודהמ ;ח-ו םיקרפ ,רזעילא יברד יקרפ .8
.ב"צרת םילשורי תרודהמ ,ה קרפ ,ןטקה לאומשד אתיירב

אשראוו ,ריאמ ןבו ןואג הידעס בר תקולחמ ,ןייטשנראב י"ח .9
.1904

;י"שת קרוי-וינ , אב תשרפ ,גי ,המלש הרות ,רשכ מ"מ ברה .10
רנימסב האשינש האצרה ,"?ירבעה חולה דסונ יתמ" ,רלב 'א 'פורפ
.ח"נשת ולסכב ,ןליא-רב תטיסרבינואב ירבעה חולה לע

םילשורי ,א תופוסא ,"ירבעה חולה דסונ יתמיא" ,ןמרגנל 'צ .11
.חסק-טנק 'מע ,ז"משת

,רגניול 'י :האר ,חולה לש הזו יעצמאה ,יתימאה דלומה לע .12
.בפ-אע 'מע ,(ו"נשת) חיק ,יניס ,"תודלומה יגוס תשולש"

ןסינ תפוקת השעמל איה 'אדא ברל ןסינ תפוקת' הנוכמש המ .13
קוידב - רוחאל בושיחב - לוחתש ידכ ,הלגועש 345 תנשב תיתימאה
,ונתריפסל א הנשב (תורואמה תאירב םוי) עובשב תיעיברה הממיה תליחתב
.(ברעב הממיה תליחתמ - גכ העשב=) ה"ק'ד תנשב םג הלוגע העשבו
לוחל ןווכ םג ,הירחאלש ו"ק'ד תנש לש ירשתב חולה דלומ
.(גי העשב) הלוגע העשב

"יעצמא"ה דלומה ,בוט בוריקב ,ודכלתה ןכא 839 תנשל בורק .14
ךרואה הב) שמשה לש תימונורטסאה "תיעצמא"ה הפוקתהו חריה לש
ירפסב םיטרפ האר ביבאה תדוקנמ תולעמ 0 אוה שמשה לש יעצמאה
םיימויכ דימת ןסינב הלח וז תיביטקיפ הפוקת לבא .(הימונורטסאה
יוויש םע רבד הל ןיא ןכל .תיתימאה תימונורטסאה הפוקתה ירחא
תעיבק ןיינעל הדיחיה תיתועמשמה הפוקתה איהש ,הלילהו םויה
,"ביבאה שדוח - הזה שדוחה" ,רגניול 'י :ןודינב האר .חספה
.ןליא-רב 'נוא ,ז"נשת ,אב תשרפ ,167 יעובש ףד

ףד ," ?אוושל (ז"נשת) ונתנש תא ונרביע םאה" ,רגניול 'י .15
.ז"נשת ,חלש תשרפ ,190 יעובש

הרותל סנכב האשינש ,ןודינב ונתאצרה ריצקת הווהמ הז רמאמ .16
.ןליא -רב תטיסרבינואב םייקתהש ,ח"נשת-עדמלו