ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

197 רפסמ

ז"נשת ,"ןנחתאו" תשרפ

השמ שיאה

ןיול קחצי 'פורפ

הרבחה יעדמל בלושמה גוחה


םייוניכה תא וניצמ ארקמב ."םיאיבנה ןודא" ראותב הנוכמ השמ
לבא ,(ה דל םש) "'ה דבע" ןכו (א גל 'בד) "םיקלאה שיא"
,איבנ קר אל אוה השמ ."השמ שיאה" םג רמאנ תומוקמ המכב
ףאש תונוכת ,ולשמ תונוכת לעב שיא ,םדא-ןב ןבומכ אוה
יכ םא ,איבנ ותויהמ תועבונ אל ןהו ,איבנ ותויהל ומדק
םג רשפא ,ךדיאמ .איבנל רחבנ אוה ןהמ קלח ללגבש ןכתי
הרותב .איבנל רחבנ השמ - תרחא וא תאז הנוכת תורמלש חינהל
םע ,הרובגה יפמ ורמאנש ,השמ ירבד דחי םימעפל םיבלושמ
ןיא ןכ ומכ .אוה ותוישיא ךותמ ורמאנש ,ומצע השמ ירבד
ןיבל 'ה תווצמ יפל השמ השעש תולועפה ןיב הרורב הדרפה
דירפהל הלוכי תקדקודמ האירק ךא .ותמזיב ושענש םישעמה
לש תימצעה ותוישיא תא ריכהל ונל רוזעלו הלא ינש ןיב
ותהימכב השמ שיאה תא םיאור "ןנחתאו" תשרפ תליחתב רבכ .השמ
,ויניעב תורישי התוא שוחלו לארשי ץראל סנכיהל המוצעה
רשא הבוטה ץראה תא האראו אנ-הרבעא" :וישוח לכבו וילגרב
אוה-ךורב-שודקה ךא ."ןנבלהו ,הזה בוטה רהה ,ןדריה רבעב
.ותניחתל תונעיהל ברסמ
"שיאה" לע ונל עודיה תא םכסל תוסנל תונמדזה ונל שי ןאכ
תומוקממ ןאכ ונטקיל ."םיאיבנה ןודא" השמל דוגינב ,השמ
ויתולועפ ךמס לע ,ותוישיאו ותומדל םיווק ארקמב םינוש
אל .אוה-ךורב-שודקה תארוה יפל אל ,יאמצע ןפואב ושענש
קר קוסענ אלא ,םינושהו םיברה םישרדמה ירבדל הזב קקדזנ
."ארקמ לש וטושפב"

;םוקמ לכב קדצה תפידר ;םילבוסה ,ומע ינב םע תוהדזה
,השמ לש ותודליב ליחתנ .וישעמ תואצותב תאשל ותונוכנו
תימצעה ותפיאש תא םיאצומ ונא - תישאר .איבנל ותויה םרטב
הנגהב ןכתסהלו ,םילבוסה לארשי ינב ,ויחא םע תוהדזהל
םג קדצל ותפיאש תטלוב ,וירחאלש ינשה םויב דימו .םהילע
,עשרל רמאיו ,םיצנ םירבע םישנא ינש הנהו" :ומע ינב ברקב
,תיללכ-תישונא איה קדצל ותפיאש .(גי ב 'מש) "?ךער הכת המל
רזועו ,תושלחה ןידמ תונב לע םג ןגמ אוה .ומע ינבל קר אלו
,תיסיסבה ותוישיא ,הארנה יפכ .ןהיתויוכז לע דומעל ןהל
םדוקה ונויסינ רחאל םג התנוש אל ,קדצה רחא הפידר תללוכה
חונה ונכשמ תא בוזעל וילע התפכש ,קשענה לע ותנגה ,השקה
.ול אל ץראל דודנלו ךלמה תיבב

תיארנ תאז הנוכת .םיישיא םיבושיח אלל תלוזה תא ותבהא
אוה-ךורב-שודקהו ,(לגעה אטח) לארשי ינב ואטח רשאכ .םימעפ המכ
ךתוא השעאו" השמל עיצמו ,לארשי ינב תא דימשהל ןווכתמ
ךתא השעאו" םילגרמה אטחב ןכו ;(י בל 'מש) "לודג יוגל
ןנחתמו דמוע השמ ;(בי די 'מב) "ונממ םוצעו לודג יוגל
תייחד איה רבדה תועמשמש ףא ,לארשי ינבל חולסל 'ה ינפל
.וילא 'ה לש ותעצה

שנועכו - ותוא הבילעה ,השמ תוחא ,םירמ רשאכ ,רחא עוריאב
- ןרהא לש ותיינפ רואל - השמ ,תערצ תכמ הילע 'ה איבה
.(גי בי 'מב) "הל אנ אפר ,אנ לא" 'ה לא קעוצ

תאטבתמ ,ומצע לע הבשחמל תמדוק איהש ,םעל השמ לש הגאדה
םיברקתמ רבדמב םידודנה רשאכ ,ותוגיהנמ תפוקת ףוסב דחוימב
אוהש ,השמל 'ה לש תצרמנה ותעדוה תרכזומ םיימעפ .םפוסל
,"ןנחתאו" תשרפ ,ונתשרפב .לארשי ץראל סנכיי אל - השמ -
רפסב הז ןיינע רכזומ הנושארה םעפב .היינשה םעפה יהוז
הנושארה םעפה איה תאזש ,חינהל שיו ,(די-בי זכ) רבדמב
ןנחתאו תשרפב םירבד רפסב וליאו ,תאז העדוה לבקמ השמש
רחאל דימ ,הנהו .עוציבה ינפל שממ ,היינש העדוה איה תאז
?השמ לש תינטנופסהו הנושארה ותבוגת יהמ ,הנושארה העדוהה
,גאדומ אוה ,המהדתה רחאל דימ .ןנחתמ אל ןיידע אוה םש
יקלא 'ה דקפי" :רמוא אוהו ,ורדעיהב םעה לרוג היהי המ
אבי רשאו םהינפל אצי רשא ;הדעה לע שיא ,רשב לכל תחורה
ןאצכ 'ה תדע היהת אלו ,םאיבי רשאו םאיצוי רשאו ,םהינפל
,ולעפמ ךשמהל ,םעל ותגאד ,רמולכ ."הער םהל ןיא רשא
,עגרל ףא ותעד לע הלעמ אל םג אוה .ומצע תגאדל תמדוק
,רדתסמ הז ןיינעש רחאל קר הארנה יפכו ."ףילחמ ול ןיאש"
הצרא סנכיהל ול ןתויש ןנחתמ אוה ,הנמתה עשוהיש רמולכ
.התוארלו

- הרזומו הגירח עבט-תעפות האור השמ ."תיעדמ" תונרקס
ונמצעל ןיימדל קר ךירצ ."לכא ונניא הנסהו ,שאב רעב הנסה"
תוריהמ תאו ,וב תזחוא שאש ,חיחצה רבדמב שבי הנס חיש
,רבדמב םיעורה לכל בטיה תרכומה העפות ,ללכ ךרדב ותפרש
."הזה לודגה הארמה" ינפמ השמ לש ותהימת תא ןיבהל ידכ
תוארל ידכ ,ברקתמ אלא ,חרובו להבנ אל אוה ?ותבוגת יהמו
.(ג-ב ג 'מש) "?הנסה רעבי אל עודמ" ןיבהלו

הזה הארמה ךשמהבו ,ברוח רהב היה שאב רעובה הנסה הארמ
ותוחילש תא השמ לביק םשו ,השמל 'ה לש הנושארה תולגתהה הלח
,"ןנחתאו" תשרפ ,ונתשרפב יכ ,ןייצל ןיינעמ .הנושארה
הארנה יפכ ,הרקש) הרותה ןתמ דמעמ תא םעל השמ ריכזמ רשאכ
הלימה בושו בוש השמ ירבדב תרזוח ,(ןכל םדוק םינש 38-כ
דבלב תחא םעפ תמועל תאז .םימעפ הרשע עברא כ"הסב - "שא"
,תומש רפסב ראותמש יפכ יניס רה דמעמ לש ירוקמה רואיתב
לע .("ןשע" חנומה םימעפ המכ רכזנ םש םנמא) ורתי תשרפב
היווחה קומע ןפואב הטרחנ השמ לש ונורכזב יכ הארנ ,םינפ לכ
.יניס רהב שאה הארמ לש

לע תוחילשה תלטה יבלשב .הוונע - ימצעה וכרעב הטעמה
טלוב ץראל ותסינכ תארקל וגיהנמו לארשי לאוג תויהל השמ
.ימצעה וכרע תטעמה ךותמ תאז לכ ,ויתוששחו ינססהה וסחי
לבקל ברסל הסנמ השמ רשאכ דחוימב תיארנ תאז תוישיא תנוכת
יכ הארנו ,ברסמ אוה םימעפ שמח .הנסה הארמב תוחילשה תא
"?... יכנא ימ" הנושארה הנעטה תדהדהמ וללה םימעפה לכב
רשא םדאה לכמ דואמ ונע השמ שיאהו" לש ןבומה ילוא והז
השמש רחאל ,רמאנ הז ירה יכ ,(ג בי 'מב) "המדאה ינפ לע
ותפרח עמושה םדא" תניחבב ;קתושו ותוחא םירמ תנעט עמוש
."הנוע וניאו

לכ תא עמוש ,השמ ןתוח ,ורתי רשאכ .הנובנ הצעל הנזאה
תגהנהב הלודגה החלצהה לעו םירצמ תאיצי לש תואלפנה יטרפ
תא האור אוה רבדמב ורוקיבב .השמ תא ךרבל אב אוה - השמ
םוקמ םושב ."םעה דבעל" ךפהנ השמ .השמ לש אושנמ ברה ולמע
הפכנ רבדהש אלא ,הרותה ןתונמ הארוה ךכל לביקש רכזנ אל
יוויצמ אצוי-לעופ תויהל לוכי הזו ,םעה ינב ידי לע וילע
והשימ .(א אכ 'מש) "םהינפל םישת רשא םיטפשמה הלאו" 'ה
םירקמל תוימוי-מוי תוישעמ תונקסמ קיסהל ךירצ היה ירה
ינפל דמוע השמ - ןכ םא .ףרה ילב ןמזה לכ וצצש םידחוימה
ריבסמו - ורתי תאז האור ןאכו ."ברעה דע רקבה ןמ" םעה
הטיש ול עיצמו ,דמעמ קיזחהל לכות אל תאז ךרדש ,השמל
הצעה תא לבקמו ןיזאמ השמ ."תיטסילרטנצ-הד היכררייה" לש
לש תוגהנתה יכרדב לכתסמה לכל עודיכ .(וכ-גי חי 'מש)
חתפמ ,תמיוסמ תוליעפ תטישב תכלל ליחתהש ,םדא ,םדא ינב
יכרד תא תונשל דימ ןכומ וניאו ,םיטסילנויצר הנגה יקומינ
,השמ לש ותוישיא יווקמ דחא דוע הארנ ,ןאכו .ותוגהנתה
לבקלו ותוגהנתה לע "יביטקייבוא" ןפואב לכתסהל תלוכיה
,השמ לש ותוישיאב ןאכ םיקסוע ונאש ןוויכ .הנובנ הצע
לש טקאטלו תוריהזל ןאכ סנכנ ינניא ,ורתי לש תאזב אלו
הנתמ אוהו ,ותעצהמ וליאכ גייתסמ אוה םימעפש ךכב ,ורתי
.'ה תמכסהב התלבק תא

ןכשמ תמקה רחאלש תוגיגחה ךלהמב .הנובנ הנעטל הנזאה
.ןרהא ינבמ םיינש לש תוומ - ביצעמ עוריא הרק ,דעומ להוא
ויה רשא ןברק ופרש םירחאה ןרהא ינב ינש ,רחואמ רתוי
ןרהא ןאכו .ךכ לע םהב ףזנו דואמ סעכ השמ .ולכואל םירומא
וינבמ םיינש תומ לש ןוסאה הרק םויה קר הנהש ,ןעטו ,לצנתה
?ןברקה רשבמ ולכאי (םלבאב) הז םבצמבש יוצר היה םאהו -
'קיו) ןרהא לש וקומינ תא לביקו תאזה הנעטה תא עמש השמ
.(כ-זט י

השעמ רחאל דימ .רבשמ תעב וא םורח תעשב ריהמ הטלחה רשוכ
רבכש ירחא תאזו ,(בל תומש) יניס רהמ השמ דרוי - לגעה
לא וברקתה םע .לארשי םע תא ירמגל דימשי אלש 'המ שקיב
תא אריו" :עזעזמה הזחמה תא ויניעב אוה האור - הנחמה
:תצרמנ תוליעפב ליחתמ אוה דימ .(טי םש) "תלחמו לגעה
אוהש תורמל תאז .םתוא רבושו תוחולה תא וידימ ךילשמ אוה
םיקלא בתכמ בתכמהו ,המה םיקלא השעמ תחלהו"ש בטיה עדומ
,לגעה לא דימ שגינ אוה .(זט קוספ) "תחלה לע תורח ,אוה
ינב לע דקופו םימה ינפ לע הקבאה תא רזפמ ,ותוא ןחוט
תכשמנ ןיידעש האור אוה רשאכ .הלאה םימה תא תותשל לארשי
ינב תא סייגמ אוה - לגעה ביבס םעהמ רכינ קלח תוללותשה
תוחורה ועגרנש ירחאו .םיללותשמב גורהל םהילע דקופו יול
תוליעפ .לארשי ינבל חולסל ושקבל 'הל הנופ בוש אוה -
תושיחנו הטלחה תוריהמ לע הארמ - הלאה םיעוריאה תרשרשב השמ
אוה-ךורב-שודקה וליאכש ךכ לע רפסמה שרדמה ירבדב .עוציבב
תקזחה ידי לע תוחולה תא רבשל השממ עונמל הסינ ומצעב
תושיחנה תא תוארל רשפא ,ורבג השמ ידי ךא ,השמ לש וידי
לכלו" ןורחא קוספב הרותה ףוסב ןייע) השמ לש הזועתהו
.("הקזחה דיה

.שנועמ סונמ ןיא רשאכ לארשי םעל קזנה םוצמצל ץמאמ
הזוחש ,השמ ,(זט קרפ רבדמב) ותדעו חרוק לש דרמה ץורפ םע
םצמצל םינושארה םיבלשב הסנמ ,השק היהי םידרומה שנוע יכ
תדעב םייולה לש תופתושה ןיב דירפהל ,םידרומה רפסמ תא
םירחואמ םיבלשב .ןבואר טבשמ םהילא םיפרטצמה ןיבל חרוק
"הדעה לכ" תא דירפהל בוש השמ הסנמ דרמה תוחתפתה לש רתוי
םישקבמ ןורחאה בלשה ינפל םג .םידרומה לש יזכרמה ןיערגהמ
יליעפל קר םצמטצי שנועהש ,'ה ינפלמ םימחר ןרהאו השמ
'מב) "!?ףצקת הדעה לכ לעו - אטחי דחא שיאה" .ומצע דרמה
.(בכ זט

רשא םדאה לכ תא" העלב רבכ המדאהש רחאל ,דרמה יחיפסב
,"תרטקה יבירקמ שיא םיתאמו םישמחה" תא הלכא שאו ,"חרקל
הפגמ היה - םעפה שנועה ."הדעה לכב" תפסונ הדירמ הליחתה
ןרהאל הווצמ השמ .הגרדהב ךא ,תוריהמב הרבעש תימואתפ
ךלוהו ,תרטק םישו חבזמה לעמ שא הילע ןתו ,התחמה תא חק"
לחה - 'ה ינפלמ ףצקה אצי יכ ,םהילע רפכו הדעה לא הרהמ
םיתמה ןיב דמעיו ...להקה ךות לא ץריו ...ןרהא חקיו .ףגנה
.(גי-אי זי 'מב) "הפגמה רצעתו ,םייחה ןיבו

רואל ,דיתעה לע תונקסמ תקסה .תואיצמה לש תחקופמ הייאר
וירבד .הנש םיעבראכ ךשמב ונויסינו ומע ינב תא השמ תרכה
יתעדי יכנא יכ" :םהלש הפירחה תוילאירבו םזועב םיטלוב
םירממ םויה םכמע יח ינדועב ןה ;השקה ךפרע תאו ךירמ תא
יתומ ירחא ,יתעדי יכ ...!יתומ ירחא יכ ףאו ,'ה םע םתיה
תארקו ;םכתא יתיוצ רשא ךרדה ןמ םתרסו ןותחשת תחשה יכ
וסיעכהל 'ה יניעב ערה תא ושעת יכ ,םימיה תירחאב הערה םכתא
דבע" לש הרורבה תונוכנה .(טכ-חכ אל 'בד) "!םכידי השעמב
,ותומ ינפל םיטעמה םיעגרב ,הנש םירשעו האמ ןב םדא ,"'ה
האנוא לכ אלל ,ותוחילש לש תמצמוצמהו תיקלחה החלצהב ריכהל
.בלל תעגונ איה ,תימצע

;תושלוח םג ול ויה הזככו ,םדא ןב היה השמ .זגורו חור-רצוק
תורורבה תושלוחה תחא .םהילע הפחמ הניא ,הכרדכ ,הרותהו
,הרידאה ותונלבס תורמל ,םדא ינבל חונה וסחי תורמלש ,איה
םירקמ הנה .זגורו חור-רצוק ידיל םימעפ המכ השמ עיגה
אי 'מש) הערפ םע ןתמבו-אשמב .הז ןיינעב ארקמב םירכזנה
תורמל ,םישנא המכ דצמ תעמשוממ אל תוגהנתה לש בצמב ;(ח
תוגהנתה ותולגב ;(כ זט 'מש) 'ה םהילע עיפשה רשא הבוטה
;(טי-זט י 'קיו) ןרהא ינב דצמ ,ותנבה יפל ,הנוכנ אל
ילכאמל ותשירדב םעה לש תונשנו תורזוח תונולת לש בצמב
םריבאו ןתד לש קרס-תונעטל ותבוגתב ;(וט-י אי 'מב) תורתומ
תוגהנתהל ותבוגתב ;(וט זט 'מב) ותדעו חרוק דרמל רשקהב
אל 'מב) םיניידמה יפלכ אבצה ידקפמ לש ,לוכיבכ ,תינמחר
אציו" ,"ףצקיו" םיחנומב ארקמה שמתשמ הלא תומוקמב .(די
,הארנ ."דואמ השמל רחיו" ,"ער השמ יניעב" ,"ףא-ירחב
תוילנויצומא תובוגת ראתל הנווכ שי הלא םיחנומב שומישב יכ
.תופירח

."ןנחתאו" תשרפ ,ונתשרפ תחיתפל רושקש אשונל עיגנ ןאכו
הרובעבש ןרהאו השמ לש תוגהנתהה תא ל"נה לכל ףיסוהל שי ילוא
םעפב םעפ ידימכ ?םאטח היה המ .ץראל וסנכיי אלש ושנענ
השמ יפלכ תושקה םהיתוינורטל בושו בוש ורזח לארשי ינב
אוה-ךורב-שודקהו .הטובו םזגומ ןונגסב ,הארנה יפכ ,םעפהו ,ןרהאו
התא ,הדעה תא להקהו ,הטמה תא חק" ןרהאו השמ תא הווצמ
תיקשהו ,וימימ ןתנו ,םהיניעל עלסה לא םתרבדו ,ךיחא ןרהאו
השמ חקיו" :ארקמה ךישממ ךכ הנה ."םריעב תאו הדעה תא
להקה תא ןרהאו השמ ולהקיו .והוצ רשאכ 'ה ינפלמ הטמה תא
הזה עלסה ןמה ,םירמה אנ ועמש :םהל רמאיו ,עלסה ינפ לא
והטמב עלסה תא ךיו ודי תא השמ םריו !?םימ םכל איצונ
:השעמה םויסו ."םריעבו הדעה תשתו ,םיבר םימ ואציו ,םימעפ
יניעל ינשידקהל יב םתנמאה אל ןעי :השמ לא 'ה רמאיו"
יתתנ רשא ץראה לא הזה להקה תא ואיבת אל ןכל - לארשי ינב
.(בי-ג כ 'מב) "!םהל

ןרהאו השמ לש םאטח תועמשמ תנבה לע תושרדהו םישורפה ובר
םנוזפחב יכ ,החנהה םישורפהמ קלחל תפתושמ ךא .הז עוריאב
,הפוצמכ אל וביגה ,םתושגרתהבו םזגורב ,ןרהאו השמ לש
.ושנענ הז לעו

תוישונאהו תוישיאה תונוכתה ןהמ ןיבהל ןאכ וניסינ ,םוכיסב
אוה-ךורב-שודקהש ךכל האיבה ןהלש המצעהו תבוכרתהש ,השמ לש
תא איצומה ,םיאיבנה ןודא תויהל רתויב םיאתמל ותוא אצמ
לארשי םע תא גיהנמהו ,הרותה לבקמ ,םירצממ לארשי ינב
הסינכה ףס דע "הזה ארונהו לודגה רבדמה" ךרד ויתוכופהת לכב
.וצראלעדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה