ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

385 רפסמ

א"סשת ,ידוקפ-להקיו תושרפ

שא ורעבת אל

בילטוג םהרבא ר"ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה
הל) תבש תרימשב םיקסוע ונתשרפב םינושארה םיקוספה
שא ורעבת אל" :הירוסיאמ דחא תא הנומ ג קוספו ,(ג-א
הנודנ וז הכאלמ לש התוהמ ."תבשה םויב םכיתבשמ לכב
הווצמכ תיארנ איה תימשגה התוהמב .םיקסופה י"ע הבחרהב
תינחור תוהמ םג הב ואר ל"זח םלוא ,םוקמל םדא ןיבש
,תוינחורהו תוימשגה דוחיא תועצמאב .ורבחל םדא ןיב הווצמ לש
ארוב תא תדחאמה תיאליע השודק לש ןויבצ תבשה תלבקמ
,הבהא ייח םלועהו םדאה לע הרשמו ,וירוצי םע םלועה
תודימה ןוקית אובי םהיתובקעבש תוערו םולש ,הווחא
.םדאה לש

,תיבויח תיתרבח תוגהנתהל םילכ םדאל תנתונ תבשה תרימש
.םלועלו םדאל הלואג איבתש

ברה י"ע בטיה תראובמו תרבסומ הרעבהה הכאלמ לש התוהמ
:ןלהלדכ [1],יקסביינק בקעי

שאה אהד ;הכאלמה רקיע והמ ןייעל שי הרעבהה תכאלמב
,וביבס םמחמו ריאמ אוהש :םירבד ינש דיבעק אצפחב זוחאה
רקיעש ,רמול שיו .זוחא אוהש אצפחה תא הלכמו ףרוש אוהו
,רמול שיו .רבדה תא הלכמו ףרושש תאפמ אוה הכאלמה
ריוצישכל וליפאש .שאה תואיצמ תאפמ אוה הכאלמה רקיעש
השועשכ הנימ אקפנו ,ריעבמ םושמ בייח ,םולכ ףרשנ וניאש
רסחנ לזרבה ןיא לבא בהלו שא וב שיש תוכתמ לש תלחג
.תבשב הזב בייח םא ,םולכ ףרשנו

תממחמו הריאמ .א :םירבד ינש שאה תרצוי הרעבהה השעמב
איהש הריעבה רמוח תא הלכמו תפרוש .ב .התביבס תא
?הרעבהה תכאלמ רקיע והמ ,לואשל שי ךכיפל .וב תזחוא
איה הכאלמה רקיעש - האצותה .א :תויורשפא יתש שי ךכל
השעמ אוהש ךילהתה .ב .רבדה תא הלכמו תפרוש שאהש ךכב
שאה םא םג ,הכאלמה רקיע איה שאה תואיצמ - הרעבהה
.םולכ ףורשת אל

ופרצל ידכ לזרבה תא םמחמה"ש [2],הכלהל קספ ם"במרה
םש ד"בארה וליאו ."בייחו ריעבמ תדלות הז ירה םימב
תכאלמ לע רבוע תוכתמה םמחמש ןעוטו ם"במרה לע גישמ
.לושיב

:ןלהלדכ ,ונינפלש םינושארה תקולחמ תא ראבמ יקסביינק ברה
(ןפואב=) אנווגב םג ריעבמו הבכמ ןינע שי" ם"במרה תעדל
תעדל וליאו ."הלכו תפרשנ (וב זוחא שאהש) אצפחה ןיאש
ףרושו ךלוה שאהש המ אוה הרעבה תכאלמ רקיע" :ד"בארה
ם"במרה תקיספמ ,רמולכ ."וב זוחא אוהש המ תא הלכמו
תפרוש הניא שאה רשאכ םג הרוסא הרעבהה תכאלמש ,עמשמ
םימב ופרצל ידכ לזרבה תא םמחמה ,ךכיפל .רבד הלכמו
םמחמש ןעוטה ,ד"בארל וליאו .ריעבמ תדלות םושמ בייח
עבקנ הרעבהה תכאלמ רקיעש עמשמ ,לשבמ םושמ בייח תוכתמ
תא הלכמו תפרוש ,תכלוה שאהש המכ דע - האצותה פ"ע
,רמואו ףיסומ יקסביינק ברה [3].וב תזחוא איהש המ
ןיכומיס איבהלו ןנד הריקחה תא בשייל היה רשפא הרואכלש
רשאכ םג הכאלמה רקיע אוה הרעבהה השעמש הינשה תורשפאל
ותוארב וניבר השמ לצא ונאצמש הממ ,םולכ תפרוש שאה ןיא
אריו" :רמאנש יפכ ,הנסה ךותמ שא תבלב 'ה ךאלמ תא
ןאכמ איבהל ןיא ותעדל ךא .(ב ג 'מש) "רעב הנסה הנהו
,ןכשמהמ דמלנה ידוחיי-יאמצע ןיד איה תבש תכאלמ יכ היאר
.תופרוש ויה תורעבהה םשש

תכסמב אבומכ ,יעיברה רודהמ םיאנת תקולחמ שי ,דועו תאז
אל רוסיא קר איה תבשב שא תרעבה םאה ,(א"ע ,ע ) תבש
הליקס ןהילע םיבייחש תבשב תוכאלמה לככ הניאו ,השעת
הרעבהש וא ,יסוי 'ר תטישכ הכאלמ בא הנניא יכ ,תרכ וא
התילכתו ,תבשב תוכאלמה לככ הנידו הכאלמ בא איה תבשב
תחא לכבש בויחה תא שיגדהלו תונושה תוכאלמה ןיב קלחל
[4].ןתנ יבר תטישכ ,ןהמ

םיקולח םיקסופהו םינשרפהש ,תיתכלה הניחבמ םידמל ונאצמנ
איה םאה ,המצע הכאלמה תוהמבו שאה תרעבה השעמ רקיעב
הווהמ ,תועדה לכל םא םג ,'השעת אל' ואל וא הכאלמ
.טלחומ רוסיא הרעבהה

ןודל רשפא ,תימשגה הרעבהה תכאלמ לש התוהמ רוריב רחאל
.סעכה תדימב - תינחורה הרעבהה תכאלמ תא ל"זח תנחבאב
[5]:שודקה ה"לשה תאז ראבל ביטיה

תקולחמה שאל זמור 'תבשה םויב םכיתבשמ לכב שא ורעבת אל'
,תימלוע ורוא ריעבהל אלש רהזיל םדאה ךירצש ,סעכה שאו
.םונהיג לש שא וב רעוב ןיאש ,שדוק תבשה םויב ןכש לכמו
תויהל םרוג ,םולשו סח תקולחמ השוע וא תבשב סעוכהו
.(ןלציל אנמחר=) ןנימ רב ,וב רעוב םונהיגה תמח

תומדב תישגר תוצרפתהב טולשל דאמ השק עצוממה םדאל
ךכ ,ותוא הלכמו תפרושו ,ץפחב תזחאנה שאה ומכ .סעכה
תוילילש תואצותל ו"ח איבהלו רועבלו ךישמהל לולע סעכה םג
תלהק רמא רבכ .תוכיפה יתלב ףא םיתיעלו ןוסא תורה
,ונייהד ."חוני םיליסכ קיחב סעכ" :סעכה תונגב (ט ז)
ןיא ירהש ,הבוט תילאנויצר תילכת לכ ןיא סעכלש רחאמ
תונגב .ליסכל סחוימ אוה ,הנותנה היעבה תא רתופ סעכה
סעוכה לכ'ש ןהבו [6],תידומלתה תורפסב תובר רמאנ סעכה
ףאש ה"בקל דוגינבש ןכו [7],'וילע הרוש הניכש ןיא
[8].הצרתמ וניא סעוכ אוהשכ םדאה ,הצרתמ אוה סעכ תעשב

וט ילשמ) "המח בישי ךר הנעמ" :ךלמה המלש רמא רבכ
םדאל תובידאבו תונידעב ,תוכרב םיבישמ םא ,ונייהד .(א
קר יכ ,וחור בצמ רפתשי ךכ תובקעבו ,ופא בושי ,סעוכ
ירבד" :תלהק ירבדכ ,םיגשיהל עיגהל ןתינ םעונ ירבדב
.תוניתמו טקש ,הוולש ךותמ- (זי ט ) "םיעמשנ תחנב םימכח
אלו ,הרותה פ"ע םייחל םייכרע תודוסי םה הלא םירבד
[9]:ונבל ן"במרה תרגאב ךוותה דומע תא םיווהמ םה ידכב

.(ח א 'שמ) "ךמא תרות שטת לאו ךיבא רסומ ינב עמש
,תע לכבו םדא לכל תחנב ךירבד לכ רבדל דימת גהנתת
.םדא ינב איטחהל הער הדמ איהש סעכה ןמ לצנת הזבו
סעוכה לכ" : (א"ע ,בכ םירדנ) ל"ז םימכח ורמא ןכלו
רבעהו ךבלמ סעכ רסהו' :רמאנש וב םיטלוש םנהיג ינימ לכ
:רמאנש םנהיג הלא הער ןיאו ,(י אי 'הק) 'ךרשבמ הער
,סעכה ןמ לצנת רשאכו .(ד זט 'שמ) 'הער םויל עשר םגו'
תובוט תודמה לכמ הבוט הדמ איהש הונעה תדמ ךבל לע הלעת
.(ד בכ 'שמ) ''ה תארי הונע בקע' :רמאנש

"תפרוש"ה תקולחמה שא אוהש סעכה ןמ קחרתהל ,ןכ םא םדאה לע
יבגל רבדה ןכ .תידיתע תוימיטפוא לש הבוט הקלח לכ
הריתיה המשנה רשאכ ,שדוק תבשב דחוימב ךא ,םוי לכ
ויהי ולא םיינחורו םיימשג הגהנה יכרדו ןתי ימ .תאצמנ
.ונילגרל רנ

'מע ,ט"לשת קרב-ינב ,ונתשרפל ץרפ תכרב ורפסב [1]
.חל
,(חפאק ףסוי ברה תרודהמ) א ,בי תבש תוכלה ,םינמז [2]
.נר 'מע ,ו"משת םילשורי
ד"בארה תקולחמ לש הצממו ףיקמ ,בחרנ ,קימעמ רואיבל [3]
חפאק תרודהמב ד הרעהב ואר ,םינושארה יארב ם"במרהו
.דנר-נר 'מע ,(2 הרעה ,ליעל)
רשאכ ,הראבל ילבמ תקולחמה תא ןייצמ רתא לע י"שר [4]
,םייח תרות שמוח) ונקוספל רתא לע ינוקזחהו ן"במרה
,ט"משת םילשורי ,ןגובלנצק ביל יכדרמ ברה :תכירעב
תישרדמ-תינויער הבחרהב אשונה תא םיחתפמ ,(טלר-חלר 'מע
:תרודהמ) א השרפ להקיו ,רתא לע לאעמשי 'רד אתליכמ תובקעב
.348-346 'מע ,(ןיבר םהרבא לארשיו ץטיוואראה לואש םייח
,המלש הרות ,רשכ לדנמ םחנמ ברה לצא ,הבחרהב ךכ לע ואר
השדח האצוה ,הרותה ימוגרת-ידוקפ אשת יכ ,דכ-אכ םיכרכ
,גכ ךרכ ,ב"נשת םילשורי ,תומלשהו םינוקית תפסותב
.14-7 'מע ,הל-אכ םינמיס
,תירבה תוחול ינש לעב ,ץיוורוה יולה היעשי 'ר [5]
'מע ,ונקוספל ,ה"לשה ירסומ ורפסב ,ז"י-ז"טה האמה
.גס-בס
ךרכ ,הדגאה רצוא ,סורג דוד השמ ברה ,הבחרהב ואר [6]
.חנקת-הנקת 'מע ,ו"משת םילשורי ,ינש
.ב"ע ,בכ ףד םירדנ ואר [7]
,(רעבאב המלש תרודהמ) זי ,ב בוט-רחוש םילהת שרדמ [8]
.35-32 'מע
םימש תאריו ץרא-ךרד ,תודימ לע תיכוניח רסומ תרגא [9]
ונבל ג"יה האמב ם"במרה חלש ,ונידיבש תרוסמה יפלש
,היתואחסונ יתש ,תרגאה לש התמגמ לע .דרפסבש הינולטקב ןמחנ
יבתכ ,לעוועש בוד םייח ברה ואר ,הרוביח ןמזו םוקמ
.געש-בעש 'מע ,ג"לשת םילשורי ,ןמחנ ןב השמ וניבר
'מע םש ,םירואיבו תומוקמ יארמ תפסותב המצע תרגאה
תרגאה לש התמגמ" :געש 'מעב ןייצמ לעוועש ברה .זעש-דעש
ורמושל ולוכ םדא ייחל דוסי רותב הונעה תלעמ םיעטהל
חור תארשהל תוכזל ידכ ,וקלחב חמש תויהלו אטחה ןמ
."םייחב הדובכ ויזו הניכשה