ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

385 רפסמ

א"סשת ,ידוקפ-להקיו תושרפ

'אי :הטימש תניפ

"יתכרב תא יתיוצ"ו לע תודיסחה תעד

ןמזורג ריאמ ר"ד

דומלתל הקלחמהלבויו הטימש תוישרפ לש ןמויס תארקל ,אכ-טי הכ ארקיוב
:רמאנ

יכו .הילע חטבל םתבשיו עבשל םתלכאו הירפ ץראה הנתנו
ףסאנ אלו ערזנ אל ןה תיעיבשה הנשב לכאנ המ ורמאת
תשעו תיששה הנשב םכל יתכרב תא יתיוצו .ונתאובת תא
.םינשה שלשל האובתה תא

ירמוש םיאלקחל ותכרב תא 'ה הווצמ ,ארקמ לש וטושפ יפל
ודמעי אמש םיששוחו םהיתודש תרבוהמ םיגאדומה ,הטימשה
הרומא תחטבומה 'ה תכרב .ןוזמבו לכואב רוסחמ ינפב
םיבר םילובי תישישה הנשב וביני תודשה .םתוא עיגרהל
.םינש שולש ךשמל םהיכרצ תא וקפסיש

.הנוש רואב ,עטקב הבושתהו הלאשה תא האור תודיסחה


,ןולשככ ,תועטכ "לכאנ המ" הלאשה תא וגיצה םילודג
לע םיריעמה ןושאר .לאשית אלש היה יוארה ןמש הלאשכ
,אשוז יבר ,ויחא יכ רסמש ,קסנ'זילמ ךלמילא יבר היה ךכ
םילאושהש רחאל קר ותכרב תא הוצי ה"בקהש ךכ לע המת
תויוצמה תוכרבה לכב ונאצמ אל ירהו ?לכאנ המ :ולאשי
תואטבמה תולאש הנגצותש רחאל קר תונתינ ןהש ,הרותב
הלעתש רחאל קר ןתנית הכרבהש ,ןאכ הנתשנ המ .הגאד
ארבשכ ה"בקה יכ ,ריבסה אשוז יבר "?לכאנ המ" ,הלאשה
,קספה לכ אלל םדאו םדא לכל עיגי ובוטש ,עבק םלועה תא
,ןימאהלו 'הב חוטבל שרדנ ודצמ םדאה .הריצע וא העינמ
ןוחטיבה םא ,םרב ;ףרה אלל וילא עיגי ודסחו ובוט םנמא יכ
ותבשחמב אוהה םדאה השוע זא" ,רערועי וליפא וא קספיי
,םינוילע תומלועב ,הלילח ,םגפ ,רהוטמ אל רשא איהה
קספנ זאו ,ןלציל אנמחר ,הלעמ לש אילמפ חוכ ןישיתמו
ומכ קלחש עפשה שדחמ תווצל ה"בקה ךירצו ,הלילח ,עפשה
.תרתוימ "לכאנ המ" הלאשה :רומאל ."האירבה תליחתמ
.לאשיתש הל רוסאו הנומאהו ןוחטיבה ןדבא לע הדיעמ איה
אוה הטימשה תונשב םגו קספה אלל םרוז יקולאה עפשה
תא השילחמ הלאשה תעפוה .םיאורבה תא סנרפיו עיפוי
תא תווצל 'ה ךירצ ךכיפל ,ודעב תרצועו עפשה תמירז
,ךלמילא םעונ) םלועל עפשה תמירז תא שדחל ידכ ,הכרבה
.(רהב תשרפ

יברו ךלמילא יבר םיחאה ירחא ואבש ,תודיסחה ילודג
ץיוואנידמ סחנפ יבר .הזה עיתפמה רבסהה תא וצמיא ,אשוז
םדקש קוספה לע עיבצמ (ערוצמ תשרפ ,םיקידצ יתפשב)
הנתנו" :רמאנ םש .וז תונשרפב ךמותכ "לכאנ המ" הלאשל
ןאכ הנשי ."הילע חטבל םתבשיו עבשל םתלכאו הירפ ץראה
יכ ,תרמואהו לבויהו הטימשה תונשל תסחייתמה החטבה
המ" גאדומה יאלקחה לאוש ,אופיא ,עודמ .רבד רסחי אל
'הב ונוחטב ןכיהו ,הרותה תחטבהב ותנומא ןכיה ?"לכאנ
ותלאש יכ ,ןכ םא ,רמול ךילע ?ורוסחמ לכ תא אלמיש
ותויכשמה לע שדחמ תווצל ארובה תא ,לוכיבכ ,תצלאמו ,המוגפ
.יקולא עפשה לש

תא גיצה (רהב תשרפ "הכרבה לכיה"ב) אנראמוקמ רומדאה
'מש) ןמה תשרפל ארוקה תא הנפהו ,אשוז יבר לש ושודיח
לארשי ינב .הז גוסמ העפות השחרתה םש ףאש ,עבקו (זט
תווהתהל לולעש ןוזמב רוסחמ לע ןרהאו השמ ינפב וננולתה
'ה ידיב ונתומ ןתי ימ" :ורמא םה .רבדמב תוהשה תעב
,עבשל םחל ונלכאב ,רשבה ריס לע ונתבשב ,םירצמ ץראב
הזה להקה לכ תא תימהל הזה רבדמה לא ונתא םתאצוה יכ
לחהש ,ןמ םעל חטבוה :העודי 'ה תבוגת .(ג-ב) "בערב
לש וסחי םלוא .םהיכרצ תא קפיסו ומויב םוי ידמ תדרל
רופיסה ןמ רדענ יופצה רוסחמה תודוא לע ןועיטל 'ה
ויפב (גכ-חי) חע םיליהתב עיפומ אוהו ,תומש רפסבש
:ףסא לש

.רבדמב ןחלש ךרעל ל-א לכויה ורמא ,םיהל-אב ורבדיו
לכוי םחל םגה ,ופטשי םילחנו םימ ובוזיו רוצ הכה ןה
הקשנ שאו רבעתיו 'ה עמש ןכל .ומעל ראש ןיכי םא ,תת
אלו םיהל-אב ונימאה אל יכ .לארשיב הלע ףא םגו בקעיב
.חתפ םימש יתלדו לעממ םיקחש וציו ותעושיב וחטב

הווהמ איהו ,הנומא רסוח לע הדיעמ םעה תלאש ,רמולכ
.וחתפיש םיקחש תווצל 'ה "ץלאנ" ךכיפלו ,ןוחטיבב םגפ
ומרג ,ולאשש התע ;וילאמ דרוי עפשה היה ,ולאש אלמלא
שדחמ תורוהל ךרוצ היה ךכיפלו ,עפשה תריצעל םתלאשב
.םימש תותלד וחתפיש םיקחשל

איבה (ה"צרת רהב ,"תמא ירמא") רוגמ יכדרמ םהרבא יבר
ג-א זט לאומשב .אשוז יבר לש ל"נה ןויערל ףסונ עויס
:רמאנ

ינאו לואש לא לבאתמ התא יתמ דע לאומש לא 'ה רמאיו
לא ךחלשא ךלו ןמש ךנרק אלמ .לארשי לע ךלממ ויתסאמ
לאומש רמאיו .ךלמ יל וינבב יתיאר יכ ,ימחלה תיב ישי
חקת רקב תלגע 'ה רמאיו .ינגרהו לואש עמשו ךלא ךיא
.יתאב 'הל חבזל תרמאו ךדיב

תיב לא ךלוה היהו ,'ה תארוהל דימ הנענ לאומש היה ול
'ה תנגה תא תיטמוטוא לבקמ היה תולאש תגצה אלל ישי
ושלבש לואש לש וישנאמ ללכ עגפנ היה אלו ,תיסינ ךרדב
ןאכמו סנה חוכ תא השילחה ,"ךלא ךיא" הלאשה .וירחא
הלאשה .וז תוחילשב דוע לועפל לוכי סנה ןיא ךליאו
תיעבט תרגסמל לאומש תוחילש תא הריבעה "ךלא ךיא"
לוחת איה םא אלא ,לועפל הלוכי וזו ,עבטה ךרדב החגשהל
תויעבט תולועפל קוקז וניא סנה .יהשלכ תיעבט הלועפ לע
.והשלכ השעמל הקוקז ,ותמועל החגשהה ךא ,שחרתיש ידכ
החגשהה לוחת הז השעמבו ,רקב תלגע תחקל 'ה ול רמא ךכיפל
לש האווסהה תחת ישי תיבל עיגהל לכוי אוהו ,הנוילעה
.ןברק תברקה

,"לכאנ המ" הלאשה אלמלא :ךכ הטימשה תכרבב ,ןאכ ףא
חוכ שלחנ הלאשה תאלעה םע .סנ ךרדב םרוז עפושה היה
ןכלו ,תיעבט ךרדב החגשהב ךרוצ שי ךליאו ןאכמו ,סנה
וקפסיו ליגרה עצוממל רבעמ ולדגיש ,םילוביב הכרבה אובת
.םינש שולשל םיכרצה תא